VIRI

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo);

 2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06);

 3. Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01);

 4. Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03);

 5. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01);

 6. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000 )

 7. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (1996 - 2006);

 8. Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06);

 9. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 1997;

 10. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 30.11.2001), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2001;

 11. Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS št. 45/97, 49/97, 54/98, 69/98, 1/00, 5/00, 35/00, 44/00, 78/00, 111/00, 12/01, 6/02 in 23/02) in pravilniki o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS, št 52/03, 79/03, 131/03, 73/04, 75/04, 104/04, 63/05 in 82/06);

 12. Odredbe o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 51/98, 67/00,12/01 in 23/02);

 13. Pravilniki o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št.79/03, 75/04, 63/05 in 82/06);

 14. Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (Sklep št.:6035-204/2006 z dne 28.07.2006);

 15. Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99, 77/00 in 10/04);

 16. Pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 3/00, 22/00, 51/00, 64/00, 77/00, 8/01, 69/01, 45/03, 83/03, 57/04, 35/06, 76/06 in 99/06);

 17. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02);

 18. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Ur. l. RS, št. 76/03 in 78/04);

 19. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 76/03, 78/04 in 85/06);

 20. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 85/03);

 21. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03);

 22. Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01);

 23. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzojno-izobraževalnega programa v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebmi (Ur. l. RS, št. 74/05, 94/05 in 75/06);

 24. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 76/05);

 25. Pravilnik o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/05);

 26. Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Ur. l. RS, št. 67/04);

 27. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 102/99 in 50/01);

 28. Pravilnik o maturi (Ur. l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1-4/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98, 2/02, 15/03);

 29. Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 99/01, 15/03);

 30. Pravilnik o načinu izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 6/06 in 17/06);

 31. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. RS, št. 15/99);

 32. Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. l. RS, št. 101/04 - uradno prečiščeno besedilo);

 33. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/97, 40/99, 69/02 in 84/06);

 34. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/03);