NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC KOVIN

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in čas.

  3. UVOD

  Izpitna enota izdelek/storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve.

  Kadar s posamezno izpitno enoto ni možno preveriti bistvenih znanj in spretnosti oziroma veščin, lahko izpitna komisija odloči, da kandidat še dodatno izvede največ 2 delovna preizkusa.

  Izbor izdelkov ali storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno. Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja..

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

 • individualnim izpitnim delom, oziroma enotnim izpitnim delom ter dveh delovnih preizkusov,

 • dokumentacijo, ki obsega tehnološko in drugo dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Seznam izdelkov/storitev primernih za praktični del zaključnega izpita.

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Sornik

  Sornik z glavo in metrskim navojem M16. Okvirne dimenzije so f30 x 125.

  Uporabljeno konstrukcijsko jeklo natezne trdnosti 500-600 N/mm2.

  Tehnološki postopek:

 • strojno žaganje,

 • čelno struženje in zasredinjenje,

 • vzdolžno struženje,

 • rezanje navoja,

 • brušenje stebla na toleranco h8,

  Dokument: Delavniška risba.

 • Kladivo.

  Kladivo mase 300 gramov, okvirnih mer 21x21x105 izdelano iz valjastega surovca.

  Uporabljeno ogljikovo orodno jeklo ali ogljikovo konstrukcijsko jeklo za poboljšanje.

  Tehnološki postopek:

 • strojno žaganje,

 • frezanje kvadratne prizme,

 • vrtanje,

 • frezanje ovalne luknje,

 • frezanje nagiba,

 • ročno zaokrožanje robov,

 • toplotna obdelava.

  Dokument: Delavniška risba.

 • Vpenjalna priprava-spona.

  Vpenjalna priprava za vpenjanje obdelovancev pri vrtanju.

  Okvirne mere: 120x90x16.

  Vpenjalna priprava je izdelana iz orodnega in konstrukcijskega jekla.

  Tehnološki postopek:

 • žaganje materiala,

 • struženje vretena in ročice,

 • frezanje vpenjalne čeljusti,

 • vrtanje vpenjalne čeljusti in vretena,

 • rezanje zunanjih in notranjih navojev,

 • toplotna obdelava vpenjalnih čeljusti,

 • površinska zaščita.

  Dokument: Sestavna in delavniške risb

 • Zapah.

  Zapah iz pločevine okvirnih mer 55x58x145.

  Uporabljeno navadno konstrukcijsko jeklo.

  Tehnološki postopek:

 • razrez pločevine in trakov,

 • upogibanje trakov,

 • vrtanje izvrtin in rezanje navoja,

 • izdelava faz in posnemanje robov,

 • varjenje,

 • zaščita z barvanjem,

 • montaža.
 • Čeljust primeža.

  Čeljust primeža z dvema izvrtinama f9 mm. Okvirne dimenzije so 37x38x120.

  Uporabljeno ogljikovo jeklo za poboljšanje.

  Tehnološki postopek:

 • strojno žaganje,

 • frezanje pravokotne prizme,

 • frezanje nastavka,

 • frezanje nagiba,

 • vrtanje izvrtin,

 • grezenje,

 • posnemanje ostrih robov.

  Dokument: Delavniška risba.

 • Natikalni ključ za vpenjalno glavo.

  Natikalni ključ z ročico za vpenjalno glavo. Okvirne dimenzije stebla so f22x115; okvirne dimenzije ročice so f12x210.

  Uporabljeno ogljikovo jeklo za poboljšanje. Za ročico uporabljeno svetlo vlečeno jeklo.

  Tehnološki postopek:

  steblo ključa:

 • žaganje,

 • čelno struženje na dolžino,

 • vzdolžno struženje stebla,

 • struženje faz,

 • frezanje vtikalnega dela,

 • vrtanje izvrtine.

  ročica:

 • žaganje,

 • struženje na dolžino,

 • posnemanje ostrih robov.

  Dokument: Delavniška risba.


 • 5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 13 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

  20 %

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  40 %

  60 %

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  20 %

  0

  4. ustni zagovor

  20 %

  20 %

  SKUPAJ

  100 %

  100 %


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Kvaliteta obdelanih površin je v okviru zahtevanih. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih tehničnih in tehnoloških problemov. Velika odstopanja od predpisanih mer. Prileganje sestavnih delov, kotnost in kakovost mehanske obdelave so slabi. Slaba je površinska obdelava.

  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.