NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC KOVIN

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

s predmetnimi področji:

 • ročna obdelava

 • strojna obdelava

 • spajanje kovin

 • toplotna obdelava

 • površinska zaščita

  2. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

   

  560

  560

  2.

   

  560

  560

  3.

   

  272

  272

  skupaj

   

  1392

  1392


  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri praktičnem pouku dijaki uporabljajo pridobljena znanja iz teorije in izvajanja vaj. Omogoča  identifikacijo poklica in pozitiven odnos do novih tehnologij ter navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov.

  Dijaki naj:

 • obvladajo in razumejo splošne principe (zakone, odnose) v strojništvu,

 • pridobijo ročne spretnosti, potrebne za opravljanje poklica,

 • obvladajo osnovne tehnološke postopke merjenja,

 • se naučijo osnovnih postopkov ročne obdelave,

 • obvladajo določene temeljne zakonitosti delovnih postopkov strojnega odrezavanja,

 • razumejo pomen hladilnega sredstva pri odrezavanju,

 • znajo spajati material s pomočjo obločnega in plamenskega varjenja,

 • obvladajo določene temeljne zakonitosti pri preoblikovanju jekla,

 • poznajo sestavne dele in skope obdelovalnih strojev in naprav ter principe njihovega delovanja,

 • naučijo se uporabljati varnostna sredstva in naprave za varno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik:

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Ročna obdelava kovin, splošno varstvo pri delu.

  Naučijo se primernega vedenja na delovnem mestu, upoštevajo varnostne predpise.

  Razvijajo zavest do poklicne etike in pravilnega vedenja. Glede na zahtevnost poklica privzgojijo čut odgovornosti za opravljeno delo, odnos do delovnih sredstev. Naučijo se sodelovanja s sošolci, iznadljivosti v konfliktnih situacijah, komunikativnosti, solidarnosti, inovativnosti v tehnologiji.

   

  MERJENJE

   

   

   

  Namen merjenja in merilni sistemi

  Vrste in uporaba merilnega orodja

  Napake pri merjenju

  Metode in načini merjenja

  Znajo meriti z osnovnimi dolžinskimi merili.

  Naučijo se pravilno odčitavati skale merila do natančnosti, ki jo dopušča merilno orodje

  Navajajo se na natančnost in doslednost pri delu ter pravilno vzdrževanje merilnega orodja.

  Pridobijo občutek za natančnost.

  VAJE

  Merjenje z merilnim trakom.

  Merjenje s pomičnim merilom.

  Merjenje z vijačnim merilom.

  Kontrola ravnosti površin.

  Merjenje kotov kotomerom.

  Primerjanje kotov s kotnikom.

  Kontrola s sredstvi za primerjavo (šablone, kalibri )

  ZARISOVANJE - ŽIGOSANJE

   

   

   

  Namen zarisovanja.

  Zarisovalno orodje in pripomočki.

  Postopki zarisovanja.

  Postopki žigosanja.

  Žigosno orodje.

  Znajo izvajati metode in postopke zarisovanja.

  Poznajo zarisovalno in žigosno orodje.

  Znajo pravilno prenašati mere in obliko z risbe na obdelovanec.

  Znajo žigosati pločevino in obdelovance.

  Pridobivajo občutek prenosa dolžinske mere na izdelek.

  VAJE

  Priprava za zarisovanje.

  Zarisovanje vzporednih črt.

  Zarisovanje krogov in lokov.

  Zarisovanje oblik.

  Žigosanje simbolov.

  ODREZOVANJE - PILJENJE

   

   

   

  Geometrija rezila pile.

  Pile: vrste, oblike, naseki.

  Hitrost piljenja.

  Pravilna drža telesa in orodja.

  Znajo ločiti pile po preseku, obliki in naseku.

  Znajo se ravnati in delati po tehnološkem postopku.

  Pridobijo občutek za vodoravno vodenje pile.

  Znajo piliti v skladu z varnostnimi predpisi.

  Pridobijo smisel za doslednost in estetski izgled ter občutek za sistematični pristop k delu.

  VAJE

  Priprava delovnega mesta in orodja.

  Povezava postopka z ostalimi postopki oblikovanja.

  Vpenjanje obdelovanca.

  Vodenje orodja - prenos sile in težišča.

  Kosmačenje in glajenje U-jekla.

  SEKANJE

   

   

   

  Koti na sekaču

  Odrezovalno orodje

  Sekači: vrste, oblika, uporaba

  Metode in načini sekanja

  Znajo ugotoviti osnovne cilje sekanja.

  Znajo pravilno uporabljati sekač.

  Razvijejo ročne spretnosti sekanja.

  Znajo pravilno naostrit sekač.

  Upoštevajo varnostna pravila in zaščito.

   

  VAJE

  Ostrenje sekača.

  Sekanje pločevine.

  Sekanje utorov.

  Sekanje U-jekla.

  ŽAGANJE

   

   

   

  Namen žaganja

  Vrste žag in listov

  Razporejenost žaginih listov

  Načini žaganja

  Vpenjanje žaginih listov

  Znajo pravilno voditi žago.

  Ločijo strojno in ročno žaganje.

  Ločijo žage glede na uporabo.

  Znajo pomen hlajenja pri strojnem žaganju.

  Znajo upoštevati varnost pri žaganju

   

  VAJE

  Priprava obdelovanca za žaganje.

  Vpenjanje žaginega lista.

  Gibi: delovni, povratni, prenos sile.

  Žaganje z ročno žago.

  Žaganje s strojno žago.

  VRTANJE, GREZENJE, POVRTAVANJE

   

   

   

  Vrtalniki: ročni, strojni.

  Vrste rezalnega orodja.

  Vrtilne hitrosti.

  Podajanje.

  Grezenje.

  Povrtavanje ( ročno in strojno).

  Vrtilne hitrosti pri povrtavanju.

  Hlajenje.

  Ostrenje svedrov.

  Poznajo vrtalne stroje.

  Znajo izvajati postopke vrtanja, grezenja  in povrtavanja.

  Znajo nastaviti vrtilne hitrosti pri vrtanju.

  Znajo ostriti svedre, vrtati ročno in strojno, greziti ter povrtavati.

  Razumejo pomen hladilnega sredstva pri vrtanju.

  Skrbijo za varnost pri delu z vrtalnimi stroji.

  Primerjajo ročno in strojno odrezavanje. Ugotovijo pomen ostrine rezalnega roba. Dijaki si privzgojijo odnos do varstva okolja pri ravnanju s hladilnimi sredstvi.

  VAJE

  Ročno vrtanje izvrtin.

  Strojno vrtanje izvrtin.

  Grezenje izvrtin.

  Povrtavanje-ročno.

  Povrtavanje-strojno.

  Ostrenje svedrov na brusilnem stroju.

  REZANJE NAVOJEV

   

   

   

  Namen in uporaba.

  Rezalno orodje:

 • navojni svedri,

 • navojna rezila.

  Uporaba tabele za navoje.

  Osnovne vrste navojev.

 • Znajo ročno rezati navoje.

  Znajo uporabljati orodja za rezanje zunanjih in notranjih navojev.

  Poznajo pomen mazanja pri rezanju navojev.

  Znajo izbrati premer izvrtine za rezanje notranjih navojev.

  Znajo izmeriti korak navoja.

   

  VAJE

  Pravilna izbira orodja za vrtanje luknje in rezanje notranjih navojev.

  Vpenjanje navojnih svedrov in rezil.

  Rezanje zunanjega in notranjega navoja.

  REZANJE, STRIŽENJE, UPOGIBANJE

   

   

   

  Preoblikovanje pločevine.

  Vrste pločevine.

  Rezanje in striženje pločevine.

  Vrste ročnih škarij.

  Strižno orodje.

  Krivljenje in upogibanje traku.

  Orodje in stroji za krivljenje in upogibanje.

  Poznajo značilnosti dela s pločevino.

  Dobijo občutek za razporeditev in izkoristek materiala.

  Znajo rezati pločevino s škarjami.

  Izberejo ustrezno orodje in pripomočke za krivljenje pločevine .

  Znajo izdelati izdelke iz pločevine, žice, traku s pomočjo upogibanja.

   

  VAJE

  Izdelava škatle iz pločevine.

  Oblikovanje raznih izdelkov iz žice.

  Izdelava objemk iz pločevinastih trakov.

  KLEPANJE

   

   

   

  Namen in način klepanja.

  Orodje in stroji.

  Postopki  klepanja.

  Uporaba.

  Obvladajo osnove klepanja.

  Znajo izvesti tanjenje z udarci kladiva.

  Urijo enakomerno in pravilno udarjanje na določena mesta.

  Razvijajo ročne spretnosti.

  VAJE

  Klepanje črke “I” in črke “S”.

  OSNOVE TOPLOTNE OBDELAVE

   

   

   

  Kaljenje.

  Popuščanje po kaljenju.

  Izberejo kalilno sredstvo in ustrezno kalilno temperaturo iz priročnika.

  Znajo ugotoviti posledice kaljenja.

   

  VAJE

  Kaljenje točkala, sekača in zarisne igle.

  POVRŠINSKA ZAŠČITA

   

   

   

  Nekovinske prevleke.

  Kovinske prevleke.

  Znajo izbrati pravilno površinsko zaščito.

  Naučijo se osnovne postopke površinske zaščite.

  Znajo izbrati zaščitna sredstva pri površinski zaščiti.

  Znajo opraviti zaščito z oljem in mastjo.

  Znajo  opraviti ustrezno zaščito z barvami in laki.

  Uporabljajo varnostna sredstva in naprave.

  VAJE

  Zaščita orodja z olji in mastmi.

  Zaščita izdelkov z barvami in laki.


  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  STRUŽENJE

   

   

   

  Stružnice.

  Varstvo pri delu.

  Vpenjanje obdelovancev in orodja.

  Režim dela pri struženju.

  Plano struženje.

  Sredinjenje.

  Vzdolžno struženje.

  Zastopničenje gredi.

  Struženje konusa.

  Vrtanje na stružnici.

  Notranje struženje.

  Poznajo vrste stružnic in njihove prednosti.

  Znajo pripraviti stroj za varno delo, pravilno in zanesljivo vpenjati obdelovance in orodja.

  Znajo pravilno izbirati vrtilno hitrost in pomik iz tabel ter znajo nastaviti globino rezanja.

  Znajo pripraviti univerzalno stružnico za plano struženje. Znajo srediniti obdelovance na zasredilnem stroju.

  Znajo vzdolžno stružiti enostavne strojne dele brez zahtevnih toleranc.

  Znajo stružiti obdelovance na različne mere.

  Znajo nastaviti male sani za struženje kratkih konusov. Znajo iz tabel izbrati pravilno rezalno hitrost glede na premer svedra in material.

  Znajo notranje vzdolžno stružiti enostavne dele brez zahtevnih toleranc.

  Poznajo namen hlajenja pri struženju.

  Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnost za delovno kariero.

  Razvijajo občutek za red in urejenost ter doslednost pri svojem delu.

  Razvijajo zavest o potrebi po večji kakovosti.

  VAJE

  Vklapljanje, izklapljanje in pretikanje mehanizmov na stružnici.

  Vpenjanje obdelovancev in orodja.

  Nastavitev vrtljajev izbranih iz tabel.

  Ročno in strojno struženje-plano.

  Središčenje valjastih delov.

  Vzdolžno struženje trna.

  Struženje gredi.

  Struženje kratkega konusa.

  Vrtanje puše na stružnici.

  Struženje izvrtine.

  PEHANJE

   

   

   

  Pehalni stroji

  Vodoravno pehanje

  Navpično pehanje

  Znajo pravilno vpeti obdelovanec in orodje na pehalnem stroju, izbrati pravilno dolžino giba in ustrezno globino rezanja.

  Znajo opravljati strego vodoravnega in navpičnega pehalnega stroja.

  Upoševajo varnostne predpise pri odrezavanju.

  Razvijajo občutek za red in urejenost ter doslednost pri svojem delu.

  VAJE

  Priprava stroja za vodoravno pehanje.

  Vodoravno pehanje štiristrane prizme.

  Priprava stroja za navpično pehanje.

  Navpično pehanje utorov v pesto.

  FREZANJE

   

   

   

  Frezalni stroji.

  Frezala.

  Vpenjanje frezal na frezalne stroje.

  Vpenjanje obdelovancev na frezalne stroje.

  Določanje režima dela (n, s¢).

  Valjčno frezanje.

  Čelno valjčno frezanje.

  Frezanje utorov.

  Frezanje nagibov.

  Direktno deljenje.

  Hlajenje pri frezanju.

  Znajo izbrati pravilno orodje in stroj za posamezno vrsto frezanja, pripraviti stroj in obdelovanec za frezanje.

  Znajo v tabelah poiskati rezalno in vrtilno hitrost, izračunati pomik ter nastaviti globino rezanja na stroju.

  Znajo frezati ravne vzporedne ploskve in ravne ploskve pod nagibom.

  Znajo izdelovati odprte utore.

  Znajo izdelati izdelek, ki ima na svojem obodu delitev z direktnim deljenjem.

  Znajo se odločiti o uporabi hladilne tekočine za določen material.

  Razvijajo zavest o potrebi po večji kakovosti.

  VAJE

  Priprava stroja za valjčno frezanje.

  Priprava stroja za čelno valjčno frezanje.

  Frezanje pravokotne prizme.

  Frezanje nagibov.

  Frezanje oblik.

  Frezanje utorov.

  Izdelava šesterorobe matice.

  BRUŠENJE

   

   

   

  Merilno orodje.

  Brusne plošče.

  Brusilni stroji.

  Montaža in uravnovešenje brusa.

  Naprave za posnemanje brusnih plošč. Posnemanje.

  Ploskovno brušenje.

  Zunanje okroglo brušenje.

  Notranje okroglo brušenje.

  Znajo meriti s pomičnim merilom in vijačnim merilom.

  Poznajo oblike brusnih plošč in njihovo namembnost.

  Znajo ugotoviti poškodbo brusne plošče, jo uravnovesiti in montirati na brusilni stroj.

  Znajo pripraviti brusilni stroj za ploskovno, zunanje okroglo in notranje okroglo brušenje.

  Znajo vpeti obdelovanec na mizo brusilnega stroja z magnetom, med konice in vpenjalno glavo.

  Znajo centrirati obdelovanec pri vpenjanju za notranje okroglo brušenje.

  Znajo izbrati brusilni stroj glede na način brušenja.

  Na brusilnem stroju znajo posneti brusno ploščo.

  Znajo nastaviti vrtilno hitrost, pomik in globino rezanja.

  Na brusilnih strojih znajo ploskovno, zunanje okroglo in notranje okroglo brusiti.

  Dosežejo zahtevano kakovost obdelave.

  Razvijajo občutek za red in urejenost ter doslednost pri svojem delu.

  Razvijajo zavest o potrebi po večji kakovosti in natančnosti.

  VAJE

  Merjenje s pomičnim in vijačnim merilom.

  Vpenjanje obdelovancev.

  Centriranje obdelovancev.

  Izbira vrtilne hitrosti iz tabel.

  Nastavitev parametrov na brusilnem stroju.

  Uravnoteženje brusnega koluta.

  Kontrola brusne plošče na zvok.

  Vpenjanje in snetje brusnih plošč.

  Ročno in strojno posnemanje brusne plošče.

  Ploskovno brušenje pravokotne prizme.

  Brušenje ravnih ploskev pod nagibom.

  Zunanje okroglo brušenje.

  Notranje brušenje puše.

  Primerjanje z merilno uro in merilnim trnom.

  OBDELOVALNI STROJI IN NAPRAVE  TER NJIHOVO VZDRŽEVANJE

   

   

   

  Glavni sestavni sklopi obdelovalnih strojev.

  Prenosi gibanj pri obdelovalnih strojih.

  Vodila in njihov pomen.

  Nega in dnevno vzdrževanje obdelovalnih strojev.

  Kontrola tesnosti.

  Tekoče vzdrževanje obdelovalnih strojev in ročnega orodja.

  Varnost pri delu.

  Transport in namestitev ročnih obdelovalnih strojev.

  Delo z ročnimi obdelovalnimi stroji.

  Menjava brusnih kolutov na ročnih brusilnih strojih.

  Znajo ločiti osnovne sestavne sklope obdelovalnih strojev

  ter opredeliti njihovo funkcijo.

  Znajo zamenjati pogonske jermene na enostavnejših obdelovalnih strojih , ter nastaviti prednapetost jermenov.

  Znajo pravilno čistiti, mazati in vzdrževati vodila.

  Znajo razlikovati vrste vodil glede na njihovo geometrijsko obliko.

  Znajo pripraviti stroj za varno in kvalitetno delo.

  Znajo pravilno čistiti in mazati obdelovalne stroje.

  Navadijo se na redno čiščenje in mazanje vitalnih delov stroja.

  Znajo kontrolirati tesnost posameznih sklopov in naprav, kjer se nahajajo mazalna in hladilna sredstva.

  Znajo kontrolirati nivo mazalnih sredstev in jih dopolniti.

  Znajo preveriti količino hladilnih sredstev v obdelovalnih strojih, jih dopolnjevati in menjati.

  Znajo menjati ročaje ročnega orodja.

  Znajo pripraviti stroj za varen vzdrževalni poseg.

  Znajo pravilno zavarovati dostop do stroja.

  Znajo pravilno uporabljati osebna zaščitna sredstva pri delu.

  Znajo pravilno odlagati mazalna in hladilna sredstva ter čistilni material.

  Z ročnimi obdelovalnimi stroji znajo pravilno ravnati in jih vzdrževati.

  Ročne obdelovalne stroje znajo pravilno priključiti in z njimi varno delati.

  Znajo zamenjati različna brusilna in rezalna sredstva v ročnih brusilnih strojih.

  Zavedajo se pomembnosti pravilnih in pravočasnih posegov tekočega vzdrževanja strojev, kar je pomembno za funkcionalnost in življenjsko dobo stroja.

  Zavedajo se pomena varnosti pri delu ter uporabe vseh predpisanih osebnih zaščitnih sredstev.

  VAJE

  Razstavljanje in sestavljanje menjalnika ustreznega obdelovalnega stroja.

  Menjava klinastih in ploščatih jermenov.

  Vzdrževanje vodil.

  Strganje – tuširanje.

  Čiščenje stroja z metlicami, omeli, krpami.

  Pregled tesnosti pri strojih v delavnici.

  Menjava in dopolnjevanje mazalnih sredstev.

  Menjava in dopolnjevanje hladilnih sredstev.

  Hranjenje mazalnih sredstev - novih in iztrošenih.

  Hranjenje hladilnih sredstev.

  Priprava stroja za varen vzdrževalni poseg.

  Praktična uporaba zaščitnih sredstev.

  Prenos in delo z ročnimi obdelovalnimi stroji.

  Menjava brusnih kolutov v  brusilnih strojih.

  MONTAŽA OSNOVNIH ELEMENTOV ZA ZVEZE

   

   

  Vijačne zveze.

  Vijaki, matice.

  Varovanje vijakov in matic pred odvijanjem.

  Zveze z zatiči.

  Zveze s sorniki.

  Zveze z zagozdami in mozniki.

  Zveze z vskočniki in razcepkami.

  Zveze s kovicami.

  Poznajo varstvo pri montažnih delih.

  Poznajo osnovno orodje za montaže.

  Poznajo vrste vijakov, matic in njihovo varovanje pred odvijanjem.

  Znajo pripraviti izvrtino za montažo zatičev ter uporabljati pripomočke za njihovo demontažo.

  Znajo pravilno vstaviti moznik in zagozdo.

  Znajo uporabljati za montažo in demontažo vskočnikov. Znajo kovičiti z različnimi kovicami.

  Pridobijo občutek pomembnosti pravilne izbire orodja in njegove uporabe.

  VAJE

  Vadijo privijanje in odvijanje vijakov in matic z različnimi ključi in izvijači.

  Vrtajo in povrtavajo izvrtine za vstavljanje zatičev.

  Montirajo in demontirajo zatiče z različnimi  pripomočki.

  Montirajo različne vrste zagozd in moznikov.

  Vadijo montažo in demontažo vskočnikov.

  Kovičijo  pločevino z različnimi kovicami.

  KOVANJE

   

   

   

  Varstvo in zaščita pri delu.

  Kovaško ognjišče, kovaška merila, osnovna kovaška orodja, pomožna kovaška orodja, preoblikovalne temperature.

  Ročno kovanje.

  Strojno kovanje.

  Znajo uporabljati zaščitna sredstva.

  Znajo zakuriti, vzdrževati ter uporabljati ognjišče.

  Znajo uporabljati posamezna orodja.

  Znajo pravilno oceniti temperaturo po barvi užarjenega jekla s pomočjo primerjalne barvne lestvice.

  Znajo  osnovne kovaške postopke: tanjenje, širjenje, stopničenje, nakrčevanje, odsekavanje, luknjanje ter upogibanje.

  Znajo izbrati primerna orodja za posamezna dela, ter delati po pravilnih tehnoloških postopkih.

  Znajo delati s strojnim kladivom in uporabljati oblikovna orodja.

  Razvijajo občutek za estetsko in funkcionalno obliko izdelka, upoštevajo predpise za varno delo in spoštujejo priporočila za varovanje okolja.

  VAJE

  Priprava odprtega ognjišča, kurjenje s koksom, prijemanje obdelovancev s kovaškimi kleščami.

  Uporaba pomožnega kovaškega orodja, užarjanje jekla do temperature plastičnega preoblikovanja.

  Tanjenje z udarci kladiva, širjenje z udarci kljuna kladiva.

  Stopničenje z uporabo nastavnega kladiva, nakrčevanje dela predmeta, sekanje in zasekavanje s sekačem in odsekalnim kladivom, luknjanje s prebijjalnim kladivom na utopni plošči, upogibanje ostrih kotov na nakovalu s kovaškim kladivom.

  Tanjenje z zračnim kovalnikom reguliranim z nožnim vzvodom.

  Izdelovanja kovancev v dvodelnem utopu.


  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  HLADNO PREOBLIKOVANJE

   

   

   

  Krojenje

  Ročno upogibanje

  Strojno upogibanje

  Zgibanje

  Krivljenje na trnu

  Strojno krivljenje

  Znajo pripraviti zarisno orodje in pripomočke za zarisovanje. Znajo zarisati po šabloni ali vzorcu in varno delati s pločevino.

  Znajo pripraviti orodje za ročno upogibanje pločevine v primežu, pripraviti upogibni stroj.

  Znajo upogibati pravilno po črti, upogibati s prištevanjem ali odštevanjem materiala ter upoštevati kot vračanja materiala pri upogibanju.

  Znajo pripraviti orodje za zgibanje, upogne dve pločevini za zgib.

  Znajo obe pločevini pravilno vstaviti eno v drugo in jo ročno ali strojno stisne.

  Znajo pripraviti pločevino in orodje za ročno krivljenje ali strojno krivljenje s tremi valji.

  Znajo postopoma kriviti želene oblike.

  Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnost za delovno kariero.

  Razvijajo občutek za red in urejenost ter doslednost pri svojem delu.

  Razvijajo zavest o potrebi po večji kakovosti in estetiki.

  Razvijajo občutek za pravilno držo orodja.

  VAJE

  Izbor pravilnega orodja za zarisovanje.

  Pravilna drža zarisnega orodja in zarisovanje po šabloni.

  Ročno in strojno upogibanje pločevine.

  Zgibanje pločevine z kleparskim kladivom in ravno ploščico.

  Priprava trna in kladiva za ročno krivljenje

  Nastavitev trivaljnega stroja za krivljenje.

  Ročno in strojno krivljenje pločevine.

  STRIŽENJE PLOČEVINE

   

   

   

  Striženje z ročnim škarjami.

  Striženje z vzvodnimi škarjami.

  Znajo uporabljati škarje za razrez pločevine ali obrezovanje.

  Znajo rezati po zarisani črti in pravilno odstranjevati odrezke.

  Znajo uporabljati zaščitna sredstva za varno delo pri striženju.

   

  VAJE

  Izbira pravilnih škarjih za razrez ali obrezavanje pločevine.

  Striženje zarisane obike.

  PLAMENSKO VARJENJE

   

   

   

  Uporaba varnostnih sredstev in naprav pri plamenskem varjenju.

  Oprema za plamensko varjenje.

  Plamen.

  Priprava varjencev.

  Taljenje osnovnega in dodajnega materiala.

  Zvarni spoji.

  Znajo uporabljati varnostno opremo pri plamenskem varjenju.

  Znajo pripraviti opremo za plamensko varjenje (reducirni ventil, ročnik, gorilnik, varovalko, jeklenki, cevi).

  Znajo pripraviti osnovni material za plamensko varjenje. Znajo izbrati premer dodajnega materiala glede na debelino varjenca.

  Znajo nastaviti nevtralni, reduktivni in ogljikovit plamen. Znajo nastaviti pravilni odmik gorilnika in varilne žice glede na varjenec.

  Znajo variti soležni, kotni, vogalni in prekrovni spoj.

  Privzgojijo si občutek za škodljivost plinov na okolico.

  VAJE

  Priprava opreme za plamensko varjenje.

  Nastavitev plamenov.

  Nastavitev kota med dodajnim materialom in gorilnikom.

  Taljenje osnovnega materiala.

  Spenjanje zvarnih spojev.

  Varjenje kotnega spoja.

  Varjenje soležnega spoja.

  Varjenje vogalnega spoja.

  Varjenje prekrovnega spoja.

  ROČNO ELEKTRO OBLOČNO VARJENJE

   

   

   

  Uporaba varnostnih sredstev in naprav pri REO varjenju.

  Varilni stroj.

  Elektrode.

  Oblok.

  Varjenje zvarnih spojev.

  Znajo uporabljati varnostno opremo in sredstva pri REO varjenju.

  Znajo pripraviti varilni stroj za ročno elektro obločno varjenje (varilni transformator, usmernik).

  Znajo nastaviti ustrezno amperažo za različne debeline elektrode, polariteto (+, -, ») na varilnem stroju.

  Znajo ustvariti  pravilni oblok med elektrodo in varjencem. Znajo variti kratke, dolge spoje in začetek ter konec spoja. Znajo variti soležne, kotne, vogalne, T in X spoje.

  Pridobijo spoznanja o vplivu toplote na material in okolico.

  VAJE

  Uporaba varnostnih sredstev in naprav pri REO varjenju.

  Priprava zvarnih spojev.

  Nastavitev parametrov na strojih za REO varjenje.

  Pravilna drža elektrode.

  Prižiganje elektrode.

  Vodenje elektrode.

  Varjenje začetka in konca zvara.

  Varjenje kratkih in dolgih zvarov.

  Varjenje kotnega, soležnega, vogalnega, prekrovnega, T in X spoja ter okroglega materiala.

  Čiščenje zvarnih spojev.

  MAG ali CO2 VARJENJE

   

   

   

  Uporaba varnostnih sredstev in naprav pri varjenju v zaščitni atmosferi.

  Varilni stroj.

  Varilna žica in zaščitni plin.

  Oblok.

  Varjenje zvarnih spojev.

  Znajo uporabljati varnostna sredstva in opremo pri MAG varjenju.

  Znajo pripraviti varilni stroj in jeklenko z CO2 za varjenje. Znajo nastaviti položaj in kot gorilnika proti varjencu.

  Znajo variti kratke in dolge spoje, okrogle predmete, soležni, kotni, prekrovni spoj.

   

  VAJE

  Nastavitev parametrov in pretoka plina CO2 na varilnem stroju.

  Drža gorilnika pri varjenju.

  Varjenje kratkih in dolgih spojev ter povezava med njimi.

  Varjenje začetka in konca zvara.

  Varjenje kotnega, soležnega, prekrovnega in vogalnega zvara.

  Varjenje okroglih delov.

  POVRŠINSKA ZAŠČITA

   

   

   

  Priprava materiala za zaščito.

  Zaščita z nekovinskim prevlekami.

  Zaščita s kovinskimi prevlekami.

  Znajo pripraviti izdelek za površinsko zaščito z mehanskim ali kemičnim postopkom.

  Znajo opraviti površinsko zaščito z oljem in mastjo.

  Izdelek znajo zaščititi s temeljno barvo, lakom, s pomočjo čopiča ali z brizganjem.

  Znajo varno ravnati s kemičnimi sredstvi .

  Privzgojijo si potrebo po površinski zaščiti jekla pred korozijo.

  VAJE

  Mehansko in kemično čiščenje materiala za površinsko zaščito.

  Zaščita materiala z oljem in mastjo.

  Nanos barve s čopičem in brizganjem.

  Priprava zaščitenih izdelkov za skladiščenje.


  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 • J. Jereb: Osnove kovinarstva in strojništva, učbenik in vaje, TZS, Ljubljana, 1993

 • J. Jereb: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 1994

 • J. Begeš: Tehnologija spajanja in rezanja, TZS, Ljubljana,

 • J. Perne: Tehnologija preoblikovanja, ZŠ, Ljubljana,

 • Kuhar: Tehnologija obdelave, DDUU, Ljubljana, 1976

 • Prebil: Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1996

 • Kraut: Strojniški priročnik, SV, Ljubljana, 1993

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Sprotno ocenjevanje delavniškega dnevnika ter ocenjevanje izdelka z zagovorom.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Ročna obdelava

  Uvod v strojništvo.

  Tehnologija.

  Branje tehniških risb.

  Teoretične osnove o postopkih ročne obdelave.

  Strojna obdelava

  Uvod v strojništvo.

  Tehnologija.

  Branje tehniških risb in uporaba strojeslovja.

  Teoretične osnove o postopkih strojne obdelave.

  Spajanje kovin

  Uvod v strojništvo.

  Tehnologija.

  Branje tehniških risb.

  Teoretične osnove o postopkih spajanja kovin.

  Toplotna obdelava

  Uvod v strojništvo.

  Tehnologija.

  Branje tehniških risb in uporaba fizike.

  Uporaba teorije o gradivih.

  Površinska zaščita, vzdrževanje, montaža

  Uvod v strojništvo.

  Tehnologija.

  Branje tehnične dokumentacije.

  Uporaba teorije o gradivih.