NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC KOVIN

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

UVOD V STROJNIŠTVO

s predmetnimi področji:

 • tehniško risanje,

 • informatika,

 • strojni elementi,

 • mehanika, fizika,

 • strojeslovje,

  2. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

  60

  45

  105

  2.

  80

  25

  105

  3.

  51

   

  51

  skupaj

  191

  70

  261


  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Predmet daje temeljna vedenja o strojništvu in je podpora ostalim strokovnim predmetom Dijake usposablja za čitanje in razumevanje osnovne tehniške dokumentacije. Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, omogoča poistovetenje s poklicem, privzgaja pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov.

  Dijaki naj:

 • prepoznajo pravila tehničnega risanja,

 • uporabljajo osnovno tehnično dokumentacijo,

 • znajo brati in skicirati enostavne delavniške risbe strojnih delov,

 • znajo brati manj zahtevne in enostavne sestavne risbe,

 • obvladajo osnove informatike,

 • razlikujejo strojne elemente glede na uporabo,

 • poznajo mehanske lastnosti in gradiva za elemente,

 • razumejo splošne principe v strojništvu,

 • razumejo delovanje in uporabo najpogosteje uporabljenih energetskih strojev in naprav,

 • znajo uporabljati strokovno literaturo, priročnike, tabele


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnove tehničnega risanja.

  Standardi.

  Formati, merila.

  Znajo izbrati primeren standardni format glede na velikost in izbrano merilo.

  Vedo, zakaj morajo biti izdelki standardizirani.

  Razvija občutek za red in urejenost ter odnos do strokovne literature.

  Vaje: zgibanje risb, pregled standardov

  Tehniška pisava.

  Črte na risbah.

  Geometrijske konstrukcije.

  Pridobijo osnovno spretnost pisanja s tehnično pisavo.

  Znajo uporabljati najpomembnejše črte na risbah.

  Znajo narisati enostavne geometrijske like.

  Razvija občutek za natančnost in potrpežljivost, estetiko, odgovornost za opravljeno delo, odnos do strokovnih standardov, zavest o potrebi po kvaliteti,...

  Vaje: tehnična pisava, črte na risbah, geometrijske konstrukcije

  Kotiranje.

  Uporabijo pravila kotiranja pri označevanju mer strojnih delov in znajo prebrati posamezne mere z risbe

   

  Vaja: kotiranje in branje mer iz risb.

  Prostorske projekcije – izometrična.

  Pravokotna projekcija.

  Projekcije geometrijskih teles.

  Risanje v pravokotni projekciji na osnovi izometrične projekcije.

  Risanje v izometrični projekciji na osnovi pravokotne projekcije.

  Skiciranje modelov.

  Uporabijo pravila risanja v posameznem načinu risanja za prikazovanje geometrijskih teles in strojnih delov.

  Razvijajo občutek za prostorsko predstavljivost, natančnost.  Spoznajo osnovne zakonitosti prikazovanja teles v pravokotni projekciji.

  Znajo skicirati manj zahtevne dele v pravokotni projekciji.

  Spoznajo načine prikazovanja predmetov v izometrični projekciji.

   

  Vaje: risanje projekcij geometrijskih teles,risanje v IP na osnovi PP, risanje v PP na osnovi IP.

  Risanje v prerezu.

  Polovični prerez.

  Četrtinski prerez.

  Znajo narisati votle dele v polovičnem ali četrtinskem prerezu.

  Znajo prerezane ravnine šrafirati.

  Spoznajo načine prikazovanja teles v polovičnem in

  četrtinskem pogledu.

   

  Vaja: risanje teles v polovičnem in četrtinskem prerezu

  Vaja: polovični in četrtinski pogled

  Delni pogledi.

  Prekinitve.

  Spoznajo kako dolge dele narišemo v skrajšani obliki.

     

  Označevanje kvalitete površin.

  Spoznajo, da morajo biti na risbi delavniški zahteve za kvaliteto površin.

  Spoznajo znake za kvaliteto površin in njihovo uporabo.

  Znajo s pomočjo tabele izbrati ustrezen postopek obdelave.

   

  Vaja: označevanje stanja površin

  Tolerance.

  Lega in velikost tolerančnega polja.

  Kotiranje toleriranih mer.

  Tolerance prostih mer, tolerance oblike.

  Ujemi.

  Spoznajo, da smejo mere na risbi po izdelavi le minimalno odstopati od imenske mere.

  Seznanijo se z možnimi zapisi odstopkov.

  Spoznajo osnovne pojme toleranc notranjih in zunanjih mer.

  Iz tabel znajo poiskati in pravilno zapisati odstopke.

  Prepoznajo vrsto in sistem ujema.

   

  Vaje: določanje tolerance, kotiranje toleriranih mer.

  Delavniška risba.

  Znajo narisati delavniško risbo preprostega strojnega dela. Iz delavniške risbe, ki jo dobijo v dokumentaciji znajo poiskati  potrebne podatke za izdelavo strojnega dela.

   

  Vaje: izdelava delavniške risbe, branje delavniških risb.

  Sestavna risba.

  Iz sestavne risbe znajo razbrati podatke, ki jih vsebuje in jo znajo uporabiti pri montaži sklopov ali celotnega izdelka.

   

  Vaja: branje enostavne sestavne risbe.

  Osnove informatike.

  Spoznajo osnovne pojme računalništva in informatike.

  Spoznajo vlogo in pomen informacijske tehnologije v sodobni družbi.

  Vaja: enostavno delo z besedilom.

  Strojna oprema.

  Zna našteti in opisati funkcijo najpogostejših perifernih naprav.

     

  Urejevalnik besedil.

  Zna poiskati zahtevani podatek.

  Zna prebrati podatek.

  Zna oblikovati enostavno besedilo.

  Zna podatek shraniti.

  Pridobijo občutek za natančen vnos podatkov.

  Spoznajo pomen uporabe računalnikov v proizvodnji.

  Vaja: oblikovanje kratkega besedila.


  2.   letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Sile in njene enote.

  Gibanje, hitrost, pospešek.

  Trenje.

  Napetosti in obremenitve.

  Natezna napetost.

  Tlačna napetost.

  Upogibna napetost.

  Strižna napetost.

  Uklonska napetost.

  Torzijska napetost.

  Znajo pojasniti pojem sile.

  Znajo našteti vrste napetosti in obremenitve, ki nastopajo v raznih strojnih delih

  Spoznajo pomen enačb za izračun napetosti.

  Spoznajo osnovne veličine gibanja.

  Znajo ugotoviti posledice trenja.

  Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnost za pridobitev znanj, ki so potrebne za ustrezno delovno usposobljenost, osnova za nadgradnjo znanj strojništva

   

  Delitev strojnih elementov

  Znajo našteti strojne elemente glede na uporabo.

     

  Elementi za razstavljive zveze.

  Vijačne zveze.

  Vrste navojev.

  Vrste vijakov, matic in podložk.

  Varovanje proti odvitju.

  Znajo ugotoviti vrste in uporabo posameznih vrst navojev.

  Spoznajo najpogosteje uporabljene vrste vijakov, matic in podložk ter gradiva za njih.

  Znajo našteti možnosti varovanja vijakov proti odvijanju.

  Znajo skicirati preproste vijačne zveze.

  Znajo iz tabel poiskati značilne mere vijačnih zvez.

   

  Vaja: prerisovanje vijakov in vijačnih zvez.

  Vaja: določanje značilnih mer iz tabel.

  Zatiči, sorniki.

  Zveze pesta z gredjo.

  Spoznajo vrste zatičev ter njihovo uporabo.

  Znajo našteti možnosti uporabe sornikov.

  Spoznajo načine povezave pesta z gredjo.

  Iz tabel znajo določiti mere za izdelavo utorov v gredi in pestu.

   

  Vaje: določanje značilnih mer iz tabel.

  Nerazstavljive zveze

  Risanje varjenih in lotanih spojev

  Lepljenje

  Spoznajo način prikazovanja zvarnih robov.

  Znajo iz delavniške ali sestavne risbe razbrati vrsto zvara.

  Spoznajo prednosti lepljenja.

   

  Vaja: čitanje risbe enostavnega varjenega dela.

  Vzmeti

  Znajo našteti upogibne in zvojne vzmeti.

  Na vzorcih vzmeti znajo pojasniti njeno uporabnost.

   

  Vaja: skica vzmeti.

  Elementi, ki omogočajo krožno gibanje.

  Osi.

  Gredi.

  Tečaji.

  Spoznajo oblike ter  uporabo osi in gredi.

  Spoznajo materiale, ki se uporabljajo za osi in gredi.

  Znajo skicirati enostavno gred ali os po modelu.

  Ugotovijo, katere površine morajo biti obdelane na toleranco.

   

  Vaja: skica gredi.

  Ležaji:

  Drsni ležaji

  Kotalni ležaji

  Spoznajo, kdaj in kako se lahko uporabljajo posamezne vrste ležajev.

  Spoznajo načine vgradnje, tesnenje in mazanje ležajev.

  Znajo uporabljati kataloge in skicirati osnovne vrste ležajev.

   

  Vaja: skica enostavnega sklopa s kotalnimi ležaji.

  Gredne vezi.

  Sklopke.

  Spoznajo vrste in uporabo grednih vezi in sklopk.

  Razumejo posebnosti grednih vezi in sklopk.

   

  Vaja skica dela gredne vezi ali sklopke.

  Gonila:

  Jermenska gonila.

  Verižna gonila.

  Torna gonila.

  Zobniška gonila.

  Znajo izračunati prestavno razmerje.

  Poznajo vrste jermenov, izvedbe jermenskih gonil.

  Znajo našteti vrste verig, poznajo značilnosti verižnih gonil. Spoznajo izvedbe tornih gonil.

  Ugotovijo prednosti prenosa z zobniki.

  Znajo izračunati osnovne mere zobnika z  ravnim ozobjem. Spoznajo izvedbe zobniških gonil.

  Ločijo zobnike po geometrijski obliki in načinu ozobljenja.

   

  Vaja: skica jermenice.

  Vaja : skica zobnika z ravnim ozobjem.

  Elementi za prevod tekočin in plinov

  Prepoznajo posamezne elemente cevnih vodov.

  Se seznanijo s shematskim risanjem cevnih vodov.

   

  Vaja: čitanje elementov iz kataloga.


  3.   letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Delo, energija, moč, izkoristek.

  Pogonski motorji:

  Otto motor.

  Diesel motor.

  Elektromotor.

  Znajo določiti enoto za posamezno veličino.

  Razumejo posebnosti posameznih vrst motorjev in znajo definirati prednosti in slabosti posameznih izvedb.

  Spoznajo pomen razvoja tehnike in tehnologije, ter dejstvo, da je potrebno nenehno spremljati dosežke tehnike, se permanentno izobraževati,upoštevati pa tudi dejstvo, da je nujno čimbolj varovati okolje

   

  Črpalke.

  Razumejo funkcijo črpalk.

  Znajo našteti vrste črpalk.

     

  Transportne naprave:

  Dvigala.

  Žerjavi.

  Transportna vozila: vozički, viličarji.

  Varno delo s tranportnimi napravami.

  Skladiščenje plinov in kapljevin.

  Spoznajo osnovne vrste dvigal in žerjavov.

  Spoznajo naprave za notranji transport kosovnega materiala.

  Poznajo predpise za varno delo s tranportnimi napravami.

  Znajo upoštevati pravila za varno in okolju prijazno skladiščenje snovi.

     

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 • Jože Hrženjak: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996

 • Jože Hrženjak : Tehnično risanje - vaje, TZS, Ljubljana, 1996

 • Jože Hrženjak: Spoznavanje strojnih elementov, TZS, Ljubljana, 1992

 • Jordan, Šulek, Slanc: Termodinamika, TZS, Ljubljana, 1991

 • S. Isakovič, F. Klopčar: Statika, UNIVERZUM, Ljubljana, 1984

 • S. Isakovič, F. Klopčar: Trdnost, TZS, Ljubljana, 1985

 • Breda Mejak- Vrišer: Osnove strojnih elementov, TZS, Ljubljana, 1984

 • Alenka Knez in drugi: Osnove strojništva, tematski sklop: statika, trdnots, ZŠRS, Ljubljana, 1997

 • Borut Čretnik, Autocad, TZS, Ljubljana, 1997

 • Prebil: Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995

 • B. Kraut: Strojniški priročnik, TZS, Ljubljana, 1993

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja, poleg tega pa še sprotno ocenjevanje tehniških risb.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Tehniško risanje

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Merjenje

  Razumevanje tehniške dokumentacije

  Informatika, CAD

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Iskanje podatkov o gradivih

  Razumevanje osnovnega principa delovanja CNC strojev

  Strojni elementi

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Razumevanje zgradbe strojev

  Vzdrževanje in preprosta popravila strojev

  Mehanika, fizika

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Razumevanje prenosa gibanja na strojih

  Vzdrževanje in preprosta popravila strojev

  Strojeslovje

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Razumevanje zgradbe strojev

  Vzdrževanje in preprosta popravila strojev