A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: OBDELOVALEC KOVIN nižje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec kovin/obdelovalka kovin

Trajanje izobraževanja: dve leti in pol

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • se seznanijo z ekološko in naravovarstveno problematiko in se zavejo njenega pomena,
 • spoznajo osnove tehnične dokumentacije tako, da znajo brati manj zahtevne delavniške risbe,
 • spoznajo strojne elemente in se seznanijo z delovanjem naprav v strojništvu,
 • spoznajo osnovne računalniške programe, povezane s strojništvom,
 • se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v strojništvu,
 • spoznajo obdelovalne postopke in orodja ter se naučijo kakovostno obdelati površine,
 • spoznajo stroje in naprave za ročno in strojno obdelavo kovin,
 • si pridobijo delovne navade in se navajajo na red in doslednost pri delu,
 • se naučijo ročnih obdelovalnih postopkov, spoznajo ročne stroje za obdelavo kovin,
 • znajo uporabljati merila in spoznajo merilne postopke,
 • se naučijo delati s stroji in napravami in ob tem upoštevati navodila za varno delo,
 • znajo spajati materiale z varjenjem,
 • znajo uporabljati pridobljeno teoretično znanje v praksi,
 • se navajajo na racionalno rabo energije in se ekološko ozavestijo,
 • se usposobijo za enostavno delo v proizvodnih postopkih.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Uvod v strojništvo

  ustno, tehniške risbe

  Tehnologija

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelki in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine.

  Praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.