NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: POMOČNIK PEKA IN SLAŠČIČARJA - KONDITORJA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

OSNOVE  EKONOMIKE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

65

5

70

3.

   

 

skupaj

65

5

70


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo osnovne pojme gospodarjenja (potrebe, dobrine, proizvodnja, ipr.),

 • seznanijo se z osnovnimi pojmi gospodarjenja države (proračun, bruto domači proizvod, inflacija, infrastruktura ipd.),

 • spoznajo osnovne pojme gospodarjenja podjetja (premoženje, organizacija, stroški, prihodki, knjigovodstvo, pomen kratic s.p., d.o.o. ipd.),

 • razvijajo zavest o zmanjševanju stroškov,

 • spoznajo način delovanja trga na osnovi ponudbe in povpraševanja,

 • spoznajo trženjsko (marketinško) usmeritev podjetja,

 • zavedajo se, kako pomembno je danes, da razmišljajo tržno in se tržno obnašajo tudi vsi zaposleni v podjetju,

 • razvijajo pozitivne moralne vrednote pri gospodarjenju in v življenju (osebno odgovornost, poštenost, zanesljivost, humanost, varčnost ipd.).


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVNI POJMI GOSPODARJENJA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • potrebe in dobrine

 • spoznajo življenjske, osebne, družbene in druge pomembne potrebe;

 • spoznajo naravne, gospodarske in duhovne in druge vrste dobrin;

 • Razvijajo zavest o pravilnem odnosu do naravnih dobrin in o prizadevanjih za ohranjanje naravnih dobrin.

   

 • ekonomika

 • ugotovijo, da je omejenost dobrin osnovni gospodarski problem;

 • ločijo med gospodarjenjem države in gospodarjenjem podjetja;

 • Se zavedajo, da je koristno poznati osnovne ekonomske izraze.

   

 • proizvodnja

 • ločijo med obrtniškim in industrijskim načinom proizvodnje;

 • naštevajo osnovne elemente proizvodnje (stroji, surovine, delavci, storitve);

 • ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na voljo za delo;

 • Se zavedajo, da je proizvodnja temeljni način pridobivanja dobrin (drugi načini so prisila, prosjačenje, menjava).

  Se zavedajo, da nobeno pošteno delo ni manj vredno.

   

  OSNOVNI POJMI GOSPODARJENJA DRŽAVE

 • na primeru bruto domačega proizvoda in državnega proračuna se seznanijo s problemom razdelitve dobrin;

 • spoznajo vlogo denarja in se seznanijo s pojmom inflacija;

 • seznanijo se s problemom brezposelnosti;

 • razlikujejo med gospodarskimi in negospodarskih dejavnostmi;

 • spoznajo pojem infrastruktura;

 • spoznajo povezanost živilske industrije z drugimi dejavnostmi;

 • Razmišljajo o svojem odnosu do denarja.

  Razmišljajo o reševanju problematike brezposelnosti.

  Razmišljajo o pomembnosti živilske industrije.

  Vaja: izdelajo plakate o infrastrukturi in o različnih dejavnostih (kmetijstvo, industrija, trgovina ipd.).

  OSNOVNI POJMI GOSPODARJENJA PODJETJA

   

   

   

 • premoženje podjetja

 • opredelijo cilje podjetja;

 • ločijo med izrazi podjetje, firma, obrat;

 • ugotavljajo prednosti in slabosti majhnih in velikih podjetij;

 • spoznajo pomen kratic s.p., d.o.o. in d.d.;

 • naštevajo glavne aktivnosti poslovanja (nabava, proizvodnja, prodaja, skladiščenje in finance);

 • Razmišljajo o poslovanju podjetij glede morale in ekološke osveščenosti.

  Razpravljajo o težavah pri organiziranju.

   

   

 • seznanijo se s pojmi manager, podjetnik in poslovni načrt;

 • spoznajo pomen in vpliv dobre komunikacije med zaposlenimi na uspešnost poslovanja;

 • spoznajo osnovna  sredstva, obratna sredstva, rezervna sredstva in sredstva solidarnosti;

 • ugotovijo, da lahko zmanjša stroške vsako podjetje;

 • ločijo med izdatki in prejemki

 • Razvijajo zavest o odgovornem ravnanju in uporabi premoženja doma, v šoli in podjetju.

  Razmišljajo o solidarnosti med ljudmi v družbi.

   

 • stroški v podjetju

 • seznanijo se z delitvijo stroškov po stroškovnih mestih;

 • spoznajo pomen poznavanja stalnih stroškov na enoto (kom, kg ipd. ) pri različnih količinah proizvodnje;

 • naštevajo ukrepe za zmanjševanje stroškov;

 • Razvijajo zavest o odgovornosti za nastale stroške.

  Razmišljajo o prizadevanjih, kaj lahko sami naredijo, za zmanjševanje stroškov  in izdatkov doma, v šoli in podjetju.

  Vaja: z metodo brainstorming (burjenje možganov) naštevajo prizadevanja za zmanjšanje stroškov.

 • obračunavanje stroškov

 • seznanijo se z enostavno delitveno kalkulacijo (vse stroške delijo s proizvedeno količino);

 • seznanijo se s sestavo prodajne cene;

 •  

   

 • knjigovodstvo

 • spoznajo prihodke, odhodke in ugotavljanje dobička ali izgube;

 • seznanijo se z možnimi sanacijskimi ukrepi;

 • seznanijo se z namenom stečaja;

 • seznanijo se delovanjem knjigovodstva;

 • seznanijo se z merili (kazalci) poslovanja (produktivnost, donosnost, plačilna sposobnost);

 • Razmišljajo o koristnosti uporabe knjigovodskih načel pri delu in v življenju (sprotnost, natančnost ipd.).

  Zavedajo se pomena dobrih medčloveških odnosov med zaposlenimi na uspešnost sanacije.

   

 • investicije v podjetju

 • ugotavljajo razloge za investiranje v podjetju (izboljšanje delovnih pogojev, modernizacija poslovanja, odprava ozkega grla ipd.);

 • seznanijo se s pojmi investitor, investicijski objekt, izvajalec investicijskih del:

 • Zavedajo se pomena varčevanja in odrekanja, ki sta potrebna za investicije v družini in podjetju.

  Vaja: vnašajo podatke v računalniški program.

  TRG

 • spoznajo pojem trga;

 • ločijo med popolno konkurenco in monopolom na trgu;

 • spoznajo splošni zakon ponudbe in povpraševanja in delovanje tržnega mehanizma;

 • ugotovijo glavne udeležence na živilskem trgu;

 • ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na ponudbo hrane in na povpraševanje po hrani;

 • ugotavljajo probleme in potrebe, zaradi katerih je smiselno in prav, da se v delovanje trga vmešava država;

 • Razmišljajo o zdravi konkurenci.

  Zavedajo se problema.

  Pomanjkanja hrane v svetu in si oblikujejo spoštljiv odnos do hrane.

  Vaja: obiščejo tržnico in napišejo poročilo.

  TRŽENJSKA  (MARKETINŠKA) USMERITEV  PODJETJA

   

   

   

 • tržna usmeritev zaposleni v podjetju

 • spoznajo  nastanek in razvoj tržne usmeritve podjetij;

 • seznanijo se z raziskavo trga;

 • naštevajo instrumente trženja (izdelek, mesto prodaje, promocija, cena);

 • ugotavljajo pomen tržnega razmišljanja in obnašanja vseh zaposlenih za uspešno prodajo izdelkov.

 • Se zavedajo, da imamo za oblikovanje in kombiniranje instrumentov omejeno sredstev.

  Razmišljajo o pripadnosti podjetju, trudu in ustvarjalnosti, ki na moreta nikoli biti popolnoma poplačana z denarjem.

  Vaja: izdelajo plakate na temo trženja.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • potrebe in dobrine;

 • tehnologija

 • prehrana in živila;

 • proizvodnja;

 • tehnologija, praktični pouk

 • proizvodnja;

 • inputi proizvodnje (delo, surovine, stroji);

 • družboslovje

 • delo;

 •  

  tehnologija, praktični pouk

 • surovine, stroji;

 • delitev dela;

 • družboslovje

 • družbene dejavnosti;

 • organizacija podjetja;

 • praktični pouk

 • obrat;

 • osnovna in obratna – sredstva;

 • tehnologija, praktični pouk

 • oprema stroji, naprave surovine;

 • stroški, gospodarnost;

 • tehnologija, praktični pouk

 • čiščenje;

 • skladiščno poslovanje;

 • tehnologija, praktični pouk

 • skladiščenje;

 • trženje;

 • tehnologija, praktični pouk

 • Izdelek (higiena, kakovost);