SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KEMIJA IN POZNAVANJE BLAGA

2. ŠTEVILO UR

V posameznih letnikih in oblike izobraževalnega dela.

Letnik

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

68

 

68

Skupaj

138

 

138

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

 • nadgrajuje, dopolnjuje in poglablja znanja iz kemije, ki jih je pridobil že v srednjem poklicnem izobraževanju
 • spozna zgradbo snovi, njihove lastnosti, uporabo in pomen za življenje
 • spozna, da je eksperiment pomemben vir podatkov in informacij ter osnova za potrjevanje hipotez
 • razvija spretnosti in skrb za varno eksperimentalno delo
 • razvija sposobnost opazovanja, opisovanja in povezovanja pojavov
 • zna zbrati podatke, jih urediti, ovrednotiti, primerjati in uporabljati
 • spozna uporabo informacijske tehnologije za zbiranje, shranjevanje, iskanje, vrednotenje in predstavitev informacij
 • ve, da je kemija interdisciplinarno povezana z drugimi naravoslovnimi vedami
 • povezuje kemijska znanja z razumevanjem dogajanj, procesov in pojavov v naravi
 • razume, da na spoznanjih iz kemije temelji tudi kemijska in druga tehnologija
 • spozna vlogo in pomen kemije za zagotavljanje boljše kvalitete življenja
 • razvija skrb za zdravje ter zdrave življenjske in prehrambene navade
 • gradi teoretične osnove poznavanja različnih materialov na ustreznih vsebinah iz kemije
 • pridobi temeljno znanje o poznavanju snovi in različnih materialov
 • pozna pot od surovine do izdelka pri posameznih vrstah proizvodov
 • pridobi vpogled nad posameznimi tehnologijami, tako da bo v bodočem poklicu laže predstavil posamezne proizvode
 • zna povezovati in uporabljati znanja tudi iz drugih strokovno
 • teoretičnih predmetov
 • spozna uporabo posameznih proizvodov
 • nauči se pravilnega ravnanja z blagom
 • zna svetovati in na ustrezen način predstaviti ter ponuditi proizvode strankam oziroma poslovnemu partnerju
 • oblikuje ustrezen odnos do poslovnega partnerja
 • spozna pomen naravoslovnih ved pri reševanju problemov sodobnega sveta
 • spozna pozitivne strani tehnološkega napredka in tudi njegove negativne vplive na okolje
 • spozna dejavnike, ki ogrožajo človeka in okolje
 • spoznava moč in omejitve znanosti pri reševanju tehnoloških, socialnih problemov in problemov okolja
 • goji okolju prijazne življenjske navade in skrbi za njegovo varovanje      

  4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  I. OSNOVE POZNAVANJA BLAGA

  Blago

  • zna opredeliti osnovne pojme: potrebe, dobrine, proizvode, blago
  • ve, da poznavanje blaga zajema naravoslovno
  • tehnološka znanja o blagu

  • razloži, zakaj izhaja vsa proizvodnja iz človeških potreb
  • ugotovi, kdaj dobijo proizvodi značaj blaga
  • razvrsti blago glede na izvor, kemično sestavo, stopnjo predelave in uporabo

  • razvija natančnost in zanesljivost
  • razvija ekonomičnost
   

  Sistematizacija blaga

  • opredeli pojem klasifikacije in nomenklature blaga ter spozna njun pomen
  • opredeli kategorije pri razvrščanju blaga
  • navede važnejše klasifikacije in nomenklature proizvodov

  • razlikuje in primerja posamezne klasifikacije in nomenklature, ki jih pri nas uporabljamo
  • ugotovi namen in možnost uporabe posamezne klasifikacije oziroma nomenklature
  • zna uporabljati različne klasifikacije in nomenklature

  • razvija natančnost
  • razvija strokovno in poklicno odgovornost
  • razvija poslovnost in ekonomičnost

  Vaja:

  • Pregled, primerjava in uporaba klasifikacij in nomenklatur  

  EAN-sistem

  • spozna razvoj in pomen univerzalnega označevanja proizvodov široke potrošnje po EAN sistemu
  • prikaže označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino
  • pozna simbol EAN-128, kodo SSCC in simbol UCC/EAN-128

  • razloži strukturo EAN-13
  • opredeli tehnične pogoje za uporabo EAN- sistema
  • ugotovi glavna področja in koristi uporabe EAN-sistema
  • zna poiskati ustrezno strokovno pomoč za uvedbo EAN-sistema v prakso
  • predstavi označevanje knjig in serijskih publikacij

  • razvija natančnost in zanesljivost
  • razvija sistematičnost
  • razvija ekonomičnost

    Vaja:

  • Analiza strukture EAN-13
  • Zbere in primerja simbole EAN-13, EAN-8, EAN-128, SSCC, UCC/EAN-128, ISBN in ISSN

  Standardi in standardizacija

  • opredeli pomen in cilje standardizacije
  • ve, da ima standardizacija bistveno vlogo pri tehnološkem razvoju
  • navede razlike med standardi, tehničnimi predpisi in pravilniki o kakovosti
  • našteje tudi druge listine, ki spremljajo blago v prodaji in predstavi njihov pomen
  • zna razbrati deklaracijo

  • ugotovi, katera področja človekovega življenja so standardizirana
  • pojasni pomen standardizacije pri premagovanju ovir v mednarodnem trgovanju
  • primerja mednarodne, nacionalne, regionalne, panožne in interne standarde
  • razčleni strukturo slovenskih standardov
  • predstavi tehnične zahteve za proizvode in postopke za ugotavljanje skladnosti
  • zna priskrbeti določen standard in poiskati ustrezen naslov za pridobitev ostalih listin

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost in zanesljivost
  • razvija sposobnost reševanja konfliktov
  • razvija poslovni odnos
  • razvija poklicno odgovornost

  Referat:

  • Pomen standardizacije

  Vaja:

  • Iz zbranih člankov, Sporočil, Kataloga SIST ugotavlja in primerja strukturo posameznih standardov
  • Zbere konkretne vzorce listin, jih pregleda in primerja med seboj

  Kakovost blaga

  • opredeli pojem kakovosti ter spozna pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti
  • opiše postopke za ugotavljanje in preverjanje kakovosti
  • obrazloži pomen znaka kakovosti
  • pozna standarde iz serije ISO 9000
  • opiše dejavnosti s področja varstva potrošnikov in predstavi naloge Urada RS za varstvo potrošnikov ter ostalih potrošniških organizacij
  • opiše pomen garancije za brezhibno delovanje in možnosti reklamacije izdelkov

  • primerja organoleptično in senzorično metodo ocenjevanja kakovosti z merljivimi metodami
  • odvzame vzorce za analizo, izbere ustrezen način in sestavi zapisnik
  • predstavi oznake kakovosti in jih med seboj primerja
  • razloži pomen sistema zagotavljanja kakovosti
  • analizira pomen nadzora za zaščito kakovosti in varstva potrošnikov
  • razčleni pomen objektivnosti pri primerjalnem ocenjevanju kakovosti izdelkov
  • v primeru, da potrebuje nasvet, zna poiskati pomoč pri ustrezni instituciji
  • zna uveljaviti reklamacijo

  • razvija strokovnost
  • pridobiva natančnost in zanesljivost
  • razvija pošten odnos do poslovnega partnerja
  • razvija poklicno etiko
  • razvija poklicno odgovornost

  Vaja:

  • Organoleptična in senzorična ocena kakovosti
  • Jemanje vzorca in sestava zapisnika (izbere učitelj)
  • V revijah VIP poišče ocene testov in primerjalnih analiz ter jih interpretira

  Referat:

  • Sistem zagotavljanja kakovosti in standardi iz serije ISO 9000
  • Oznake za ekološke dosežke

  Uporaba medmrežja

  Embalaža in pakiranje

  • pozna funkcijo, vrste in značilnosti
  • embalaže
  • opiše embalažne materiale, njihove
  • lastnosti in oblike embalaže
  • spozna postopke izdelave in oblike
  • embalaže iz sestavljenih materialov (kompozitov)
  • spozna transportne tehnike in pripomočke
  • pozna pomen oznak na embalaži
  • obrazloži pomen zbiranja in recikliranja odpadne embalaže
  • pozna zahteve Evropske unije glede embalaže in odpadne embalaže
  • našteje načine, s katerimi lahko znatno zmanjšamo količino odpadne embalaže

  • ovrednoti pomen embalaže
  • loči in primerja posamezne embalažne materiale ter pojasni uporabno vrednost posameznih oblik embalaže
  • primerja posamezne tehnike pakiranja
  • ugotavlja razlike med primarno, sekundarno in terciarni embalažo
  • analizira pomen estetskega oblikovanja komercialne embalaže
  • analizira prednosti paletizacije in kontejnerizacije
  • razloži, kako z embalažnimi materiali varčno ravnamo
  • primerja sodobne transportne tehnike
  • ugotovi, katere materiale lahko recikliramo
  • predstavi usklajevanje slovenske zakonodaje o embalaži in odpadni embalaži z zakonodajo Evropske unije
  • analizira stanje odpadne embalaže v Sloveniji in ga primerja s stanjem v Evropski uniji.
  • pojasni, kako odpadna embalaža obremenjuje okolje ter predvidi ustrezne rešitve      

  • razvija strokovnost
  • razvija varčnost in ekonomičnost
  • pozna pomen napredka znanosti in tehnike
  • razvija ustrezen odnos do okolja in osebno odgovornost

  Vaja:

  • Določanje, prepoznavanje ter ugotavljanje lastnosti različnih embalažnih materialov in oblik embalaže

  Referat:

  • Embalaža in okolje
  • Zbiranje in recikliranje odpadne embalaže
  • Varčevanje z embalažnimi materiali
  • Stanje odpadne embalaže v Sloveniji in v državah Evropske unije

  Uporaba medmrežja

  II. ŽIVILA

  A Uvod v živilsko področje

       

  • opredeli osnovne pojme: živila, hranilne snovi, aditive, balastne snovi
  • razlikuje energijske in neenergijske snovi
  • razume, da lahko uživamo le zdravstveno in higiensko neoporečna živila z ustreznimi organoleptičnimi lastnostmi
  • seznani se z načini skladiščenja živil
  • pozna pomen aditivov v živilih
  • spozna pomen biotehnologije pri proizvodnji hrane

  • določi pomen energijskih in neenergijskih snovi v prehrani
  • razčleni in primerja energijsko vrednost živil
  • nariše shemo prebave in presnove ter opredeli pomen encimov
  • predstavi zakone in predpise, ki se nanašajo na proizvodnjo in prodajo živil
  • primerja različne načine skladiščenja
  • določi vzroke kvarjenja živil
  • loči postopke konzerviranja živil

  • razvija strokovnost
  • razvija skrb za zdravje
  • pridobiva ustrezen odnos do zdrave prehrane

  Ogled učnih filmov:
  Prebavljanje hrane Konzerviranje živil

  Vaja:

  • Mikroskopiranje mikroorganizmov iz vzorcev pokvarjenih živil

  Uporaba medmrežja

  B Hranilne snovi

  Ogljikovi hidrati in proteini

  • spozna zgradbo ogljikovih hidratov
  • poglobi znanje o fizikalnih in kemičnih lastnostih ogljikovih hidratov
  • pozna fotosintezo kot reakcijo pri kateri se svetlobna energija pretvarja v kemično
  • pozna funkcije ogljikovih hidratov v organizmih
  • pozna aminokisline kot gradnike proteinov in proteidov
  • pozna zgradbo in lastnosti beljakovin
  • razlikuje proteine od proteidov
  • razvrsti in predstavi pomembnejše proteine in proteide
  • izdela klasifikacijsko shemo ogljikovih hidratov in ugotovi strukturne značilnosti
  • poišče in uredi podatke o virih ogljikovih hidratov
  • preuči značilne reakcije ogljikovih hidratov
  • aminokislin in beljakovin
  • predstavi funkcijo proteinov in proteidov v živih organizmih
  • ugotovi probleme, vezane na pomanjkanje ogljikovih hidratov in proteinov v prehrani
  • ugotovi pomen esencialnih aminokislin
  • razloži pomen proteinov kot sestavine encimov
  • osvaja strokovnost
  • razvija sposobnost opazovanja in primerjave
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija ustrezen odnos do zdrave prehrane
  • razvija odgovoren odnos do okolja

  Demonstracijski eksperimenti :

  • Dokazne reakcije za ogljikove hidrate
  • Dokazne reakcije za aminokisline, in peptide

  Vaja:

  • Kislinska in encimska hidroliza škroba in beljakovin
  • Uporaba modelov aminokislin
  • Uporaba baz podatkov in medmrežja
  • Multimedijske predstavitve
  Lipidi

  • pozna definicijo lipidov
  • pozna maščobne kisline in jih ustrezno razvrsti
  • opiše lastnosti maščob
  • našteje uporabo maščob v prehrani in spozna procese kvarjenja maščob

  • izdela klasifikacijsko shemo lipidov in opredeli relacije na osnovi strukture
  • opredeli funkcijo lipidov v živih sistemih
  • preuči kemično zgradbo maščob in korelacijo med nasičenostjo maščobnih kislin in lastnostmi maščob
  • ugotovi vzroke za kvarjenje maščob

  • osvaja strokovnost
  • razvija delovno disciplino
  • razvija zdrave prehrambene navade
  • razvija ustrezen odnos do higiene
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija odgovoren odnos do okolja

  Demonstracija:

  • Topnost masti in olj
  • Žarkost, hidroliza maščob

  Uporaba medmrežja: Modeli lipidnih molekul in celične membrane

  Vitamini, mineralne snovi in voda

  • seznani se s pomenom vitaminov,
  • mineralnih snovi in vode za človeka
  • spozna vire posameznih vitaminov in mineralnih snovi, znake pomanjkanja in znake njihovega predoziranja

  • razvrsti vitamine glede na topnost
  • poskuša določiti znake pomanjkanja vitaminov
  • razlikuje makro in mikroelemente
  • predvidi posledice pomanjkanja vode

  • širi splošno razgledanost
  • osvaja strokovnost in natančnost
  • razvija skrb za zdravje
  • razvija zdrave prehrambene navade

  Referat:

  • Vitamini v zdravi prehrani

  Vaja:

  • Vitamin C (dokaz kisline, sestava, reduktivne lastnosti)
  • Dokaz mineralnih snovi v živilih

  C Živila, bogata z ogljikovimi hidrati

  • ponovi in utrdi že pridobljeno znanje o ogljikovih hidratih
  • spozna vrste, način pridobivanja, lastnosti, uporabo ter skladiščenje sladil
  • našteje naravne vire škroba
  • pozna pridelavo, predelavo, lastnosti, uporabo in skladiščenje posameznih žitaric
  • med žitne proizvode uvrsti moko, testeni- ne, kruh in druge pekarske izdelke, spozna njihovo proizvodnjo, vrste in uporabo

  • razčleni pomen ogljikovih hidratov v prehrani
  • primerja lastnosti in uporabo sladil
  • primerja sladkost posameznih sladil
  • ugotovi pomen žitaric v prehrani
  • razvrsti in razlikuje žitarice ter predvidi posledice nepravilnega skladiščenja žit
  • zna odvzeti vzorec žita za analizo
  • razlikuje vrste in tipe moke
  • oceni kakovost kruha
  • ugotovi pomen uporabe vzhajalnih sredstev
  • naredi preglednico pekarskih proizvodov

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija skrb za zdravje
  • razvija zdrave prehrambene navade

  Ogled učnih filmov:

  Domača čebela Diabetes – grenko življenje

  Vaja:

  • Prepoznavanje žitaric
  • Mikroskopiranje različnih vrst škroba
  • Ogljikovi hidrati v živilih
  • Primerjava sladkosti in hitrost raztapljanja sladkorjev
  • Ocenjevanje kakovosti kruha

  Demonstracija: različne vrste moke in testenin

  D beljakovinska živila

  • obnovi znanje o kemični zgradbi, vrstah, lastnostih aminokislin in beljakovin
  • spozna hranilno vrednost mleka
  • zna ravnati z mlekom
  • spozna vrste mlečnih izdelkov, njihovo tehnologijo proizvodnje in skladiščenje
  • opredeli hranilno vrednost mesa
  • razloži procese zorenja in kvarjenja mesa
  • predstavi pravilno skladiščenje mesa
  • spozna najpomembnejše sveže, poltrajne
  • in trajne mesne izdelke
  • spozna surovine in tehnologijo izdelave teh vrste mesnih izdelkov
  • prikaže pomen rib v zdravi prehrani
  • predstavi zgradbo kokošjega jajca
  • opiše postopke za ugotavljanje svežosti jajc
  • spozna vrste stročnic
  • razvrsti gobe glede na užitnost in zgradbo trosovnice

  • opredeli pomen beljakovin v prehrani
  • analizira hranilne snovi v mleku
  • razlikuje in primerja različne načine konzerviranja mleka
  • primerja hranilno vrednost, proizvodnjo in pogoje skladiščenja mlečnih izdelkov
  • oceni kakovost nekaterih mlečnih izdelkov
  • primerja hranilno vrednost različnih vrst mesa
  • ovrednoti pomen zdravstvene kontrole mesa
  • razlikuje meso glede na vrsto zaklane živine, po kakovosti in starostnih kategorijah
  • presodi, s katerimi postopki lahko konzerviramo meso
  • uvrsti posamezne mesne izdelke med sveže, poltrajne ali trajne
  • ovrednoti hranilno vrednost jajc
  • ovrednoti pomen stročnic in gob v prehrani
  • ovrednoti gospodarski in ekološki pomen gojenja gob

  • razvija sposobnost opazovanja
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija zdrave prehrambene navade
  • razvija strokovnost

   

     

  Ogled učnih filmov:
  Mleko, Ribištvo Ribe različnih rečnih območij

  Referat:

  • Mleko,
  • Fermentirani mlečni izdelki ali
  • Siri

  Vaja:

  • Dokaz beljakovin v živilih
  • Hranilne snovi v mleku
  • Spoznavanje posameznih vrst sirov in ocenjevanje njihove kakovosti
  • Hranilna vrednost mesa in rib
  • Hranilne snovi v jajcih
  • Ugotavljanje svežosti jajc

  Uporaba medmrežja

  Demonstracija stročnic

  E maščobna živilamasti in olja

  • obnovi in utrdi znanje o kemični zgradbi, lastnostih in nastanku maščob
  • spozna najpomembnejše maščobe rastlinskega in živalskega izvora, njihovo prido- bivanje, lastnosti, skladiščenje in uporabo

  • predstavi pomen maščob v prehrani
  • kritično presodi, zakaj v prehrani dajemo prednost maščobam rastlinskega izvora
  • ugotovi vzroke za kvarjenje maščobnih živil
  • prepozna žarke maščobe

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija sposobnost opazovanja in primerjave
  • razvija zdrave prehrambene navade

  Vaja:

  • Pridobivanje in kemična sestava olja
  • Pridobivanje živalskih maščob
  • Topnost maščob
  • Ugotavljanje žarkosti maščob

  F vitaminsko-mineralna živila

  • spozna hranilno vrednost sadja in vrtnin
  • opiše vrste sadja in vrtnin
  • spozna skladiščenje, konzerviranje in predelavo sadja in vrtnin

  • naredi seznam živil, ki so viri določenih vitaminov in mineralnih snovi
  • oceni gospodarski pomen sadjarstva za RS
  • razlikuje domače vrste in južno sadje
  • uvrsti posamezne vrtnine glede na uporabne dele rastlin
  • predvidi postopke konzerviranja
  • širi splošno razgledanost
  • osvaja strokovnost in natančnost
  • razvija skrb za zdravje
  • razvija zdrave prehrambene navade

  Referat:

  • Pomen sadja in vrtnin v prehrani
  • Razpoznavanje vrst, sort in določanje kakovosti sadja in vrtnin

  G začimbe, dišavnice, alkaloidna poživila, alkoholne in brezalkoholne pijače

  • spozna pomen dišavnic in začimb v prehrani ter vrste, njihovo pridobivanje in skladiščenje
  • pozna alkaloidna poživila, njihovo gojenje, predelavo, vrste in uporabo
  • pozna tehnološki postopek proizvodnje ter razlikuje vrste vina in piva
  • razlikuje najpomembnejše žgane pijače: vinjak, žganja, viski, gin...
  • se seznani s surovinami, proizvodnjo in
  • vrstami brezalkoholnih pijač

  • prepozna posamezne začimbe in dišavnice
  • uvrsti posamezne dišavnice glede na uporabne dele rastlin in predstavi njihovo uporabo
  • razlikuje alkaloide v posameznih poživilih ter analizira in primerja njihovo kemijsko sestavo
  • primerja učinek posameznih alkaloidov
  • predstavi toksičnost alkohola
  • analizira vzroke in ugotovi pogostost uživanja alkoholnih pijač pri mladih
  • razčleni gospodarski pomen vinogradništva za Slovenijo
  • razlikuje in razvrsti brezalkoholne pijače

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija zdrave prehrambene navade
  • razvija moralno-etične vrednote
  • se zave delovne in strokovne odgovornosti

  Ogled učnih filmov:

  • Sol – živilo in industrijska surovina
  • Fiziološki učinki drog

  Vaja:

  • Prepoznavanje dišavnic
  • Priprava čaja, kave in kakava ter ocena kakovosti
  • Določanje količine tobačnega kondenzata

  Uporaba medmrežja

  1. AGROKEMIČNI PROIZVODI

  • predstavi pomen posameznih hranilnih snovi za rastline
  • spozna vrste, lastnosti, uporabo in način skladiščenja agrokemičnih proizvodov
  • ve, da s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin zaščitimo gojene rastline pred napadom škodljivcev in bolezni
  • seznani se s strupenostjo teh sredstev
  • navede druge možnosti zatiranja parazitov

  • uvrsti posamezna mineralna gnojila med dušikova, fosforjeva ali kalijeva
  • loči mešana gnojila od kompleksnih
  • razvrsti sredstva za varstvo rastlin v skupine glede na vrsto parazitov, ki jih zatirajo
  • razlikuje oblike pripravkov
  • zna razbrati pomen oznak za nevarne snovi
  • analizira vpliv teh sredstev na okolje
  • oceni negativne posledice nepravilne – pretirane uporabe mineralnih gnojil in pesticidov

  • osvaja strokovnost
  • razvija kritičen odnos do pojavov in problemov
  • razvija ustrezen odnos do zdrave prehrane
  • razvija pozitiven odnos do okolja

  Vaja:

  • Razpoznavanje in razvrščanje mineralnih gnojil
  • Razumevanje in primerjava podatkov v navodilih za uporabo različnih kemičnih sredstev za varstvo rastlin

  Uporaba medmrežja

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  IV. BARVE, BARVILA IN PREMAZNA SREDFSTVA

  • spozna glavne skupine in predstavnike naravnih in sintetičnih barvil / pigmentov
  • razlikuje pojme barva, pigmenti, barvilo -
  • predstavi uporabo barvil in pigmentov v
  • industriji, umetnosti in vsakdanjem življenju
  • spozna premazna sredstva, njihovo sestavo,
  • lastnosti in uporabo

  • prepozna korelacije med strukturo kemijskih spojin in obarvanostjo
  • predstavi pomen naravnih barvil v fizioloških pr procesih
  • prepozna sorodnosti in razlike med skupinami
  • barvil in jih strukturira v sisteme
  • nauči se razlikovati barvila glede na izvor, topnost in uporabo
  • pripravi načrt za izolacijo in identifikacijo izbranih naravnih barvil
  • kritično oceni pridobljene informacije, jih analizira in oblikuje v zaključke

  • širi splošno razgledanost
  • osvaja strokovnost
  • razvija sposobnost primerjave
  • razvija sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov

  Multimedijska predstavitev:

  • Barva in naravna barvila

   

  Demonstracijski eksperimenti :

  • Sinteza in/ali izolacija barvil, barvanje in obstojnost različnih barvil

  Učna zbirka za področje barvil: fotografije, uporabni tržni izdelki, umetniški izdelki

  Uporaba medmrežja

  V. PRALNA (površinsko aktivna) IN KOZMETIČNA SREDSTVA

  • spozna kemično sestavo, proizvodnjo, lastnosti in uporabo mil, detergentov ter ostalih čistilnih sredstev
  • pozna dodatke, ki jih vsebujejo detergenti
  • ve, da je primarni namen kozmetike skrb za osebno higieno in zdravje
  • spozna vrste, surovine, proizvodnjo in uporabo kozmetičnih preparatov
  • razume, da morajo biti vse sestavine koz- metičnih sredstev zdravstveno neoporečne

  • razloži delovanje površinsko aktivnih snovi ( mil in detergentov)
  • pojasni vplive zgradbe detergentov na biorazgradljivost
  • analizira negativne vplive uporabe detergentov na okolje
  • ovrednoti pomen vzdrževanja osebne higiene
  • razlikuje osnovne surovine, aktivne sovi in aditive v kozmetični industriji
  • razvrsti proizvode negovalne in dekorativne kozmetike ter predstavi njihov namen uporabe
  • predstavi nekatere pomembnejše proizvajalce

  • osvaja strokovnost
  • razvija delovno disciplino
  • razvija ustrezen odnos do higiene in osebne nege
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija odgovoren odnos do okolja  

  Demonstracija:

  • Površinsko aktivna sredstva in vplivi na topnost

  Vaja:

  • Kuhanje mila
  • pH pralnih in čistilnih sredstev 3. Izdelava kreme (emulgiranje maščob)

  Ogled učnih filmov:

  • Tenzidi
  • Kemija čistil
  • Človeška koža

  Uporaba medmrežja

  VI. TEKSTILNO PODROČJE

  Tekstilne surovine

  • pridobi sistematičen pregled nad tekstilnimi vlakni ter jih loči glede na izvor in kemično sestavo
  • definira posamezne fizikalne in kemične
  • lastnosti tekstilnih vlaken
  • spozna postopke pridobivanja, lastnosti in
  • uporabo posameznih vlaken

  • razlikuje kemično sestavo vlaken
  • ugotovi razlike med rastlinskimi in živalskimi vlakni ter primerja lastnosti preostalih vlaken
  • poišče skupne lastnosti sinteznih vlaken
  • ovrednoti pomen novih materialov na področju tehničnih vlaken
  • z mikroskopiranjem določi strukturo vlaken in jih med seboj primerja
  • s pomočjo znane strukture vlaken sklepa o njihovih lastnostih

  • širi splošno izobrazbo
  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija sposobnost opazovanja in primerjave
  • razvija natančnost in delovno disciplino

  Demonstracija tekstilnih vlaken

  Vaja:

  • Opazovanje vlaken pod mikroskopom
  • Sežigni test in topnost vlaken v različnih topilih
  • Dokaz beljakovin v živalskih vlaknih

  Uporaba medmrežja

  Tekstilnotehnološki postopki

  • med tekstilnotehnološke postopke uvrsti
  • predenje, tkanje, pletenje in plemenitenje
  • tekstilij
  • opiše tekstilnotehnološke postopke in konfekcijske izdelke

  • razvrsti in primerja nekatere vrste prej
  • spozna in razlikuje osnovne vezave
  • ovrednoti pomen in vpliv posameznih postop- kov plemenitenja na končni izgled tkanine
  • prikaže pomen in vpliv modnih trendov na prodajo tekstilnih izdelkov (oblačil)
  • prepozna in določi pomembnejše vrste
  • pletenin, tkanin in vlaknovin

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost in zanesljivost
  • razvija poklicno odgovornost

  Demonstracija vzorcev tkanin

  Vaja:

  • Prepoznavanje in risanje vezav
  • Barvanje tkanin z naravnimi barvili
  • Razpoznavanje in določanje vzorcev tkanin

  Uporaba medmrežja

  VII. USNJE, KRZNO IN OBUTEV

  • našteje živali, katerih kože oziroma kožuhe
  • predelujejo v usnje ali krzno
  • pozna tehnološki postopek izdelave usnja in krzna
  • ve, da se naravno krzno vse bolj umika umetnemu zaradi ogroženosti nekaterih živalskih vrst
  • opiše postopke izdelave in vrste obutve
  • razloži, kako označujemo obutev z velikostnimi številkami

  • razčleni zgradbo živalske kože
  • razlikuje usnje glede na: vrsto živali, postopke plemenitenja in uporabo
  • prepozna nekatere vrste usnja in določi
  • njihovo uporabo
  • primerja predelavo živalskih kož v krzno s proizvodnjo usnja
  • poda pravilno nego in vzdrževanje krzna
  • izbere, katere od že znanih vrst usnja lahko uporabljamo za izdelavo obutve

  • osvaja strokovnost in natančnost
  • oblikuje ustrezen odnos do okolja in drugih živih bitij

  Demonstracija različnih vrst usnja

  Vaja:

  • Fizikalne lastnosti usnja  

  Uporaba medmrežja

  VIII. TEHNIČNO PODROČJE

  Gozdno gospodarstvo in lesnopredelovalna industrija

  • ve, da je les glavni proizvod gozda
  • spozna kemično sestavo, anatomsko zgradbo in prereze lesa
  • spozna tehnične lastnosti, pomembnejše
  • vrste in uporabo lesa

  • analizira pomen gozdnega gospodarstva in lesnopredelovalne industrije za Slovenijo
  • predstavi ekološki pomen gozda
  • z že pridobljenim znanjem razloži vzroke umiranja gozdov
  • razlikuje vrste lesa ter predstavi najpomembnejše polizdelke in izdelke iz lesa
  • razvija ekonomičnost
  • oblikuje odgovoren odnos do narave
  • razvija strokovnost in natančnost

  Ogled učnih filmov:

  • Obdelava lesa

  Vaja:

  • Razpoznavanje različnih vrst lesa in primerjava njihovih lastnosti
  • Določanje prereza

  Uporaba medmrežja

  Papirna industrija

  • spozna tehnološki proces izdelave, vrste,
  • lastnosti in uporabo papirja
  • predstavi pisarniške vrste papirja in proizvode papirne konfekcije

  • razvrsti papir glede na maso
  • nariše shemo proizvodnje papirja
  • določi uporabo posameznih vrst papirja
  • razlikuje formate papirja
  • prikaže pomen zbiranja odpadnega papirja

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija ekonomičnost

  Ogled učnih filmov:

  • Ročna izdelava papirja
  • Strojna izdelava papirja

  Vaja:

  • Vrste papirja, formati, gramska masa, debelina
  • Ročna izdelava papirja

  Goriva

  • spozna pomen ogljikovodikov kot virov energije in surovin
  • pozna nastanek, predelavo in pomen nafte
  • med fosilna goriva uvrsti poleg nafte tudi premog, zemeljski plin ter spozna njihove lastnosti in uporabo
  • spozna tudi druge pomembne energetske vire

  • shematsko prikaže predelavo nafte in predstavi uporabo naftnih derivatov
  • predstavi trende na področju razvoja novih pogonskih goriv in alternativnih virov energije
  • predstavi pomen dobrega gospodarjenja z energijskimi viri

  • osvaja strokovnost
  • razvija varčnost in ekonomičnost
  • razvija skrb za varovanje okolja

  Demonstracije: Lastnosti nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov (gorenje, gašenje, kreking, bromiranje)

  Vaja

  • Kreking ogljikovodikov

  Referati: Energijski viri Varčevanje z energijo

  Diskusije: Alternativni viri energije Energija in okolje

  Ogled učnih filmov:

  • Predelava zemeljskega olja
  • Alternativni viri energije
  • Recikliranje in prihranki energije

  Uporaba medmrežja

  Minerali kot naravne surovine

  • spozna tehnološke postopke pridobivanja surovin iz naravnih virov
  • ve, da obstajajo monopoli za določene surovine

  • definira pojme: kamnine, rudnine, minerali
  • poglobi znanje o kristalni zgradbi snovi
  • razloži, kako se znotraj monopolov oblikuje cena surovin, ki prihajajo na tržišče

  • širi splošno razgledanost
  • razvija strokovnost in natančnost
  • razvija sposobnost opazovanja in primerjave

  Ogled učnih filmov:
  Čudoviti svet mineralov

  Vaja:

  • Razpoznavanje ter določanje kamnin in mineralov ter primerjava njihovih lastnosti

  Periodni sistem elementov

  • razloži zgradbo periodnega sistema

  • spozna periodično spreminjanje izbranih fizikalnih lastnosti elementov po skupinah in periodah na osnovi zgradbe njihovih atomov

  • opredeli značilne lastnosti nekovin

  • opredeli značilnosti žlahtnih plinov,
  • halogenih elementov ter elementov VI., V.
  • in IV. skupine

  • razume razporeditev elementov v periodnem sistemu kot posledico zgradbe njihovih atomov
  • razume povezavo med razporeditvijo elektronov v atomu elementa in njegovim položajem v periodnem sistemu
  • s pomočjo eksperimentov spozna glavne značilnosti nekovin
  • na osnovi eksperimentov in pridobljenega
  • znanja o periodnem sistemu predstavi lastnosti reprezentativnih elementov posameznih skupin

  • razvija natančnost in zanesljivost
  • razvija sposobnost primerjave
  • razvija sposobnost oblikovanja zaključkov
  • osvaja strokovnost
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija odgovoren odnos do okolja

  Uporaba periodna sistema v tabelarični in računalniški obliki

  Demonstracijski eksperimenti :

  • Lastnosti izbranih nekovin in njihovih spojin

  Uporaba multimedijskih enot in medmrežja

  Kovine in kovinsko predelovalna industrija
  • spozna fizikalne in kemične lastnosti I. in II. skupine elementov ter glavne tipe njihovih spojin
  • spozna značilnosti prehodnih elementov
  • na osnovi pridobljenega znanja predstavi značilne lastnosti kovin

  • na osnovi eksperimentov opredeli bistvene značilnosti elementov I., II. skupine elementov
  • zna povezati reaktivnost in ostale lastnosti teh elementov z njihovo zgradbo
  • na osnovi poskusov ugotovi, kako reagirajo kovine s kisikom ( in z vodo)
  • ugotovi bistvene razlike med železom in jeklom ter razlikuje pomembnejše vrste jekel

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • širi splošno izobrazbo
  • razvija spretnosti za varno eksperimentalno delo
  • razvija odgovoren odnos do okolja
  • kritično oceni vpliv težke industrije na okolje

  Demonstracije in eksperimenti :

  • Lastnosti izbranih kovin

  Ogled učnih filmov:

  • Litje
  • Površinsko kaljenje
  • Varjenje
  • Sintranje- prašna metalurgija

  • spozna pridobivanje železa iz rud, predelavo železa v litine in jeklo ter izdelavo, vrste in uporabo njihovih polizdelkov in izdelkov
  • pozna lastnosti barvnih kovin (aluminij, baker, cink, kositer, svinec...) in njihove najpomembnejše zlitine
  • med plemenite kovine uvrsti zlato, srebro in platino

  • primerja lastnosti in uporabo barvnih kovin
  • izdela preglednico kovinskih izdelkov in polizdelkov
  • analizira in primerja odpornost različnih kovin na korozijo ter ovrednoti gospodarsko škodo, ki jo povzroča korozija
  • predstavi zaščito kovin pred korozijo
  • kritično oceni vpliv kovinsko-predelovalne industrije (zlasti črne metalurgije) na okolje
  • naredi seznam kovinskih odpadkov, ki jih lahko recikliramo
   

  Vaja:

  • Prepoznavanje vzorcev kovin in zlitin ter primerjava njihovih lastnosti
  • Električna prevodnost kovin
  • Topnost v kislinah
  • Odpornost proti koroziji
  • Normalizacija in kaljenje

  Uporaba medmrežja

  Draguljarstvo in zlatarstvo

  • seznani se s postopki obdelave materialov za nakit ter poda način označevanja izdelkov iz žlahtnih kovin

  • razvrsti draguljarske izdelke
  • uporabi že usvojeno znanje o žlahtnih kovinah
  • razlikuje najpomembnejše drage in poldrage kamne

  • razvija strokovnost in natančnost
  • razvija poslovnost

  Ogled učnih filmov:

  • Čudoviti svet mineralov

  Uporaba medmrežja

  Steklo in keramika

  • seznani se s proizvodnim postopkom izdelave stekla in keramičnih izdelkov, z njihovimi lastnostmi in uporabo
  • ve, da odpadne steklene izdelke lahko zbiramo in recikliramo

  • razvrsti surovine ter določi njihov vpliv na lastnosti stekla in keramike
  • primerja fizikalne in kemične lastnosti stekla in keramike
  • razvrsti steklo, keramiko in njune proizvode glede na lastnosti in uporabo

  • osvaja strokovnost
  • razvija natančnost
  • razvija varčnost in ekonomičnost

  Ogled učnih filmov

  • Lončarstvo (iz serije Domače obrti na Slovenskem)

  Vaja:

  • Razpoznavanje različnih vrst stekla in keramike ter primerjava lastnosti

  Gradbeni materiali

  • spozna pridobivanje, lastnosti, vrste in uporabo gradbenih materialov
  • razvrsti kamnine glede na nastanek
  • pozna pomembnejše vrste naravnega kamna

  • razlikuje konstrukcijski, izolacijski gradbeni material in veziva
  • predstavi pomen dobre toplotne izolacije
  • razlikuje materiale, ki jih uporabljamo za toplotno, zvočno in hidroizolacijo

  • osvaja strokovnost
  • razvija varčnost in ekonomičnost

  Vaja:

  • Razpoznavanje pomembnejših vrst naravnega kamna ter ostalega gradbenega materiala, določanje in primerjava lastnosti

  Uporaba medmrežja

  Elektrotehniški material

  • pozna osnovne električne veličine: električni tok, napetost, moč, upornost…
  • našteje elektrotehniške in elektronske elemente ter predstavi njihovo delovanje in uporabo
  • pozna ter razvrsti žarnice in svetila

  • pozna Ohmov zakon in reši enostavne naloge
  • razvrsti uporabno elektrotehniko na posamezna področja
  • izdela preglednico materialov za električne instalacije
  • razvrsti in predstavi električne naprave za dom in gospodinjstvo
  • razvrsti in ustrezno predstavi aparate zabavne elektronike

  • osvaja strokovnost
  • razvija poslovnost
  • razvija poklicno odgovornost

  Demonstracija elektrotehniških in elektronskih elementov

  Vaja:

  • Ohmov zakon

  Uporaba različnega slikovnega gradiva

  Uporaba medmrežja

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Doseganje ciljev se v vsakem ocenjevalnem obdobju preverja ustno.    

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  ZNANJA

  POVEZAVA S PREDMETOM

   

  PREDMET

  ZNANJA

  blago

  gospodarsko poslovanje

  Splošno gospodarstvo

  kakovost blaga

  gospodarsko poslovanje

  Kupoprodajna pogodba ( blagovna znamka)

  embalaža in pakiranje

  gospodarsko poslovanje

  Kupoprodajna pogodba ( blagovna znamka)

  začimbe, dišavnice, alkaloidna poživila, alkoholne in brezalkoholne pijače

  geografija

  Tipi podnebja-Tropski in zmerni pas

  tekstilne surovine

  geografija

  Tipi podnebja-Tropski in zmerni pas

  gozdno gospodarstvo in lesnopredelovalna industrija

  ekonomija

  Naravno bogastvo (Energijski viri)

  goriva

  ekonomija geografija

  Naravno bogastvo (Energijski viri) Nahajališča nafte

  minerali kot naravne surovine

  geografija gospodarsko poslovanje ekonomija

  poglavja, vezana na nahajališča mineralov Marketing (cenovna politika) Nepopolna konkurenca

  draguljarstvo in zlatarstvo

  gospodarsko poslovanje

  Naložbe

  VSEBINE, KI JIH DIJAK POGLOBLJENO OBRAVNAVA V OKVIRU PROJEKTNEGA DELA ZA 4. IZPITNO ENOTO NA POKLICNI MATURI GLEDE NA NASLOV, KI SI GA JE IZBRAL ZA SEMINARSKO NALOGO:

  Vse informacije o izvedbi učnega načrta iz kemijskih vsebin so v KATALOGU ZA KEMIJO (Srednje strokovno izobraževanje; 140 ur).