SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA MATEMATIKA

 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

10

60

70

2.

13

55

68

skupaj

23

115

138


* T – razlaga teoretične podlage za reševanje nalog;

** V- reševanje nalog.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

RAZMERJA IN SORAZMERJA

Dijak

Dijak

 

Razmerje, sorazmerje

 • pozna pravila za računanje z razmerji in sorazmerji
 • zna krajšati oziroma razširjati člene razmerij in sorazmerij;
 • izračuna neznani člen iz sorazmerja;

Razvija natančnost in računsko

tehniko.

Reševanje enostavnih računskih

nalog iz sorazmerij.

Premo in obratno sorazmerje

 • loči in razume pojma premo in obratno sorazmerje
 • pozna matematični zapis in grafični prikaz preme oziroma obratno sorazmerne relacije med dvema spremenljivkama
 • prepozna premo oziroma obratno sorazmerne spremenljivke na konkretnem primeru;

Razvija logično mišljenje.

Reševanje tekstnih (uporabnih)

nalog iz sorazmerij.

SKLEPNI RAČUN

     

Enostavni sklepni račun

 • ponovitev osnovnih pojmov in računske tehnike za reševanje enostavnega sklepnega računa z različnimi metodami:
  • sklepanje na enoto, zapis sorazmerja,
  • sklepna shema, zapis linearne enačbe
 • razbere in smiselno uredi podatke enostavnega sklepnega računa;
 • zna izbrati in uporabiti najustreznejšo metodo za reševanje nalog enostavnega sklepnega računa;

Razvija natančnost, računsko tehniko in sklepanje.

Reševanje nalog iz enostavnega sklepnega računa.

Sestavljeni sklepni račun

 • pozna značilnosti sestavljenega sklepnega računa
 • pozna uporabo zgoraj naštetih metod za reševanje nalog sestavljenega sklepnega računa
 • razbere in smiselno uredi podatke sestavljenega sklepnega računa;
 • zna izbrati in uporabiti najustreznejšo metodo za reševanje nalog sestavljenega sklepnega računa;

Razvija natančnost, računsko tehniko in sklepanje.

Reševanje nalog iz sestavljenega sklepnega računa.

RAZDELILNI RAČUN

     

Enostavni razdelilni račun

 • ponovitev teoretičnih osnov in različnih "ključev" za delitev delilne mase med upravičence: delitveno razmerje (premo in obratno), delitev z ulomki, delitev z razlikami
 • loči in uporabi različne delilne kriterije - ključe v nalogah enostavnega razdelilnega računa;

Razvijanje smisla za odločanje med različnimi metodami in izbira najprimernejše glede na zastavljeni problem.

Reševanje nalog iz enostavnega razdelilnega računa.

Sestavljeni razdelilni račun

 • ponovi osnove sestavljenega razdelilnega računa
 • pozna uporabo zgoraj naštetih metod tudi za reševanje nalog sestavljenega razdelilnega računa
 • zna sistematično razdeliti delilno maso med upravičence po pravilih sestavljenega razdelilnega računa;
 • smiselno poveže parcialne rešitve razdelilnega računa v končno rešitev;

Razvija natančnost in logično mišljenje.

Reševanje tekstnih nalog iz sestavljenega razdelilnega računa.

ZMESNI RAČUN

     
 • pozna značilnosti enostavnega in sestavljenega zmesnega računa
 • Nepravi zmesni račun
 • pozna značilnosti nepravega zmesnega računa
 • pozna računske postopke za reševanje problemov nepravega zmesnega računa
 • loči enostavni od sestavljenega zmesnega računa;
 • loči pravi od nepravega zmesnega računa;
 • na osnovi danih kvalitet in množin posameznih sestavin (nepravi zmesni račun) določi neznano zmesno količino;

Si predstavlja mešanje različnih sestavin in usvoji dejstvo, da je količina mešanice enaka vsoti količin posameznih sestavin.

Reševanje enostavnih računskih in tekstnih nalog iz nepravega zmesnega računa.

Pravi zmesni račun

 • pozna značilnosti pravega zmesnega računa
 • pozna možne pristope k reševanju problemov pravega zmesnega računa: zapis sistema enačb (enačba vrednosti in enačba množin), reševanje s pomočjo računske - zmesne sheme
 • na osnovi danih kvalitet sestavin in zahtevane kvalitete zmesi določi razmerje mešanja za primer enostavnega ali sestavljenega pravega zmesnega računa;

Zna uporabljati zmesno shemo pri reševanju nalog iz pravega zmesnega računa.

Reševanje tekstnih nalog iz pravega zmesnega računa.

PROCENTNI RAČUN

     
 • ponovi osnovne pojme: celota,delež, procentna (promilna) mera, povečana oziroma pomanjšana celota in njihove medsebojne relacije
 • pozna različne možnosti reševanja problemov procentnega računa: sklepanje na enoto, sorazmerje, zapis linearne enačbe
 • smiselno analizira podatke in njihovo vlogo v procentnem oziroma promilnem računu;
 • zna z ustreznimi računskimi postopki (sklepanje, zapis enačbe ipd.) reševati probleme procentnega oziroma promilnega računa;
 • interpretira izračunani rezultat;

Razvija strokovnost, odgovornost in logično mišljenje.

Reševanje uporabnih nalog iz procentnega računa z izračunavanjem celote, deleža ali procentne mere.

OBRESTNI RAČUN

     

Osnovni pojmi obrestnega računa

 • ponovi osnovne obrestne količine: obresti, glavnica, obrestna mera, čas obrestovanja
 • pozna vsebinsko razliko med dekurzivnim in anticipativnim obrestovanjem
 • pozna razliko med navadnim in obrestnim obrestovanjem
 • loči različne vrste oziroma metode obrestovanj in njihovo uporabnost v računski praksi;
 • zna odčitati oziroma določiti obrestne količine: obrestna mera, začetna ter končna vrednost glavnice, čas obrestovanja (leta, meseci, dnevi);
 • izračuna obresti ter končno vrednost glavnice za različne načine štetja obrestovalnega časa;

Razvija strokovnost.

Razvija občutek za varčnost.

Razvija odgovornost.

Razvija zanesljivost.

Reševanje enostavnih nalog za ponovitev navadnega obrestnega računa.

Navadni obrestni račun

 • pozna osnovne računske relacije med količinami obrestnega računa: izračun obresti, izračun končne vrednosti glavnice
 • pozna pojem diskonta
 • izračuna katerokoli obrestno količino iz množice znanih obrestnih količin;
 • izračuna diskontirano vrednost glavnice;

Razvija občutek za natančnost in urejenost.

Reševanje zahtevnejših nalog iz navadnega obrestnega računa.

OBRESTNO OBRESTNI RAČUN

     

Dekurzivno obrestovanje

 • pozna osnovne značilnosti dekurzivnega načina obrestnega obrestovanja
 • pozna pojem kapitalizacije obresti
 • pozna vsebinsko razliko med relativnim in konformnim načinom obrestovanja
 • pozna računske relacije med količinami dekurzivnega obrestno obrestnega računa
 • pozna pojem in pogoje uporabe mešanega (interkalarnega) obrestovanja
 • izračuna relativni in konformni dekurzivni obrestovalni faktor;
 • izračuna končno in začetno vrednost glavnice, čas obrestovanja ter obrestno mero pri dekurzivnem načinu obrestovanja;
 • izračuna končno vrednost glavnice z uporabo mešanega (interkalarnega) obrestovanja;
 • izračuna končno vrednost glavnice v pogojih spreminjajoče obrestne mere ter spreminjajoče kapitalizacije;

Razvija strokovnost.

Razvija občutek za varčnost.

Razvija odgovornost.

Razvija zanesljivost.

Razvija spretnost pri uporabi

žepnega računalnika.

Reševanje nalog iz dekurzivnega obrestno obrestnega računa.

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Anticipativno obrestovanje

 • pozna osnovne značilnosti anticipativnega načina obrestovanja
 • pozna vsebinsko razliko med relativnim in konformnim načinom obrestovanja
 • pozna računske relacije med količinami anticipativnega obrestno obrestnega računa
 • pozna pojem ekvivalentna obrestna mera
 • izračuna relativni in konformni anticipativni obrestovalni faktor;
 • izračuna končno in začetno vrednost glavnice, čas obrestovanja ter obrestno mero pri anticipativnem načinu obrestovanja;
 • izračuna končno vrednost glavnice v pogojih spreminjajoče obrestne mere ter spreminjajoče kapitalizacije;
 • dano dekurzivno oziroma anticipativno obrestno mero pretvori v ekvivalentno anticipativno oziroma dekurzivno obrestno mero;

Razvija natančnost, urejenost pri zapisovanju računskih postopkov ter spretnost pri uporabi žepnega računalnika.

Reševanje nalog iz anticipativnega obrestno obrestnega računa.

PERIODIČNE VLOGE IN RENTE

     

Periodične vloge

 • pozna pojem periodična vloga
 • razume pojem prenumerandna oziroma postnumerandna periodična vloga
 • pozna načelo ekvivalence glavnic
 • pozna pojem in postopek izračuna nadomestne periodične vloge
 • niz periodičnih vlog zna predstaviti na časovni premici;
 • izračuna skupno končno vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih periodičnih vlog;
 • izračuna sedanjo vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih periodičnih vlog;
 • izračuna nadomestno periodično vlogo pri mešanem obrestovanju;
 • preračuna niz vlog na katerikoli trenutek na časovni premici;

Razvija predstavo o vlogah, ki se skozi čas obrestujejo in pridobivajo na vrednosti.

Reševanje tekstnih nalog z izračunavanjem posamezne vloge ali pa njihove skupne končne oziroma sedanje vrednosti.

Rente

 • pozna pojem rente
 • pozna različne vrste rent (neposredna, odložena)
 • pozna pojem in postopek izračuna nadomestne rente
 • iz danega začetnega denarnega sklada izračuna prenumerandno oziroma postnumerandno rento;
 • izračuna skupno končno vrednost prenumerandnih oziroma postnumerandnih rent;
 • izračuna sedanjo vrednost prenumerandnih oziromaposnumerandnih rent;
 • izračuna nadomestno rento pri mešanem obrestovanju;
 • iz sklada, ustvarjenega z varčevanjem s periodičnimi vlogami,zna izračunati rento;

Razvija natančnost pri preštevanju kapitalizacijskih obdobij.

Reševanje nalog iz periodičnih vlog, rent ter kombiniranih nalog iz vlog in rent.

POSOJILA

     

Obročni način odplačevanja posojil

 • pozna pojem amortizacijski načrt
 • pozna pojem anuiteta, razdolžnina, ostanek dolga
 • izračuna anuiteto pri obročnem načinu odplačevanja posojila;
 • sestavi amortizacijski načrt pri obročnem načinu odplačevanja posojila;
 • direktno izračuna vrstico amortizacijskega načrta pri obročnem načinu odplačevanja posojila;

Razvija natančnost, zanesljivost ter odgovornost pri izračunavanju anuitete ter sestavljanju amortizacijskega načrta.

Sestavljanje amortizacijskega načrta pri obročnem načinu odplačevanja posojila.

Anuitetni način odplačevanja posojil

 • pozna pojem amortizacijski načrt
 • pozna pojem anuiteta, razdolžnina, ostanek dolga
 • izračuna anuiteto pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • sestavi amortizacijski načrt pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • direktno izračuna vrstico amortizacijskega načrta pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila;
 • uporabi izravnalno anuiteto.

Razvija natančnost, zanesljivost ter odgovornost pri izračunavanju anuitete ter sestavljanju amortizacijskega načrta.

Sestavljanje amortizacijskega načrta pri anuitetnem načinu odplačevanja posojila.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • razmerja in sorazmerja
 • procentni račun

Matematika

 • razumevanje osnovnih pojmov,

reševanje nalog

 • obresti

Računovodstvo

 • uporaba v poslovnih dogodkih
 • diskont
 • rente

Gospodarsko poslovanje

 • menica;
 • vrste zavarovanj;