SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

136

136

skupaj

 

276

276


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

USTANOVITEV PODJETJA

     
 • gospodarske družbe in upravljanje
 • ustanovitveni akt
 • osnovni kapital družbe
 • organizacijska struktura podjetja
 • statut
 • podjetniško pravo
 • registrsko pravo
 • oblikuje ustanovitveni akt,
 • poišče razlike med oblikami gospodarskih družb,
 • ugotovi prednosti in slabosti posamezne družbe in izbere najustreznejšo,
 • pripravi predloge za firmo,
 • oblikuje firmo družbe in upošteva načela,
 • izdela statut družbe,
 • pripravi dokumente za vpis družbe v sodni register in upošteva načela,
 • uporabi ustrezno zakonodajo,
 • izbere ustrezno organizacijsko strukturo
 • ustrezno reagira na pojav neformalnih organizacij,
 • pripravi pogodbo za zastopnike,

Razvija občutek odgovornosti za opravljeno delo.

Navaja se na delo v okviru svojega delovnega mesta.

Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

Razvija natančnost pri delu.

Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

Spozna bodoče delovno mesto,

Oblikuje pravilen odnos do sodelavcev, nad- in podrejenih,

Zave se pomembnosti podjetja in notranje organizacije.

Razvija podjetniško razmišljanje.

Razvija solidarnost in moralno-etične kvalitete.

Pridobi občutek pripadnosti kolektivu.

Razvija organizacijske sposobnosti.

 • delo poteka v specializirani učilnici v skupinah po delovnih mestih:
  • kadrovski oddelek,
  • tajništvo,
  • komerciala,
  • računovodski oddelek,
 • izbira imena firme lahko izvedemo z metodo brainstorming,

FUNKCIJE PODJETJA

     
 • nabava, proizvodnja in prodaja
 • financiranje in investiranje
 • kontrola, vodenje, odločanje, organiziranje
 • izdela organigram družbe,
 • pri opravljanju dela na svojem delovnem mestu sodeluje z drugimi zaposlenimi v drugih oddelkih,
 • predloži ustrezno dokumentacijo v obdelavo,

Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

Razvija natančnost pri delu,

Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

Oblikuje pravilen odnos do sodelavcev, nad- in podrejenih.

 • Job rotation - dijak skozi izobraževalni proces zamenja vsaj tri delovna mesta.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN TAJNIŠKO POSLOVANJE

     
 • ustno komuniciranje
 • pisno komuniciranje
 • tajniško poslovanje
 • opravi telefonske razgovore in napiše zapisnik,
 • vodi in sodeluje pri sestanku in napiše zapisnik,
 • vpiše prispelo in oddano pošto,
 • razporedi prispelo pošto po oddelkih,
 • napiše poslovno pismo v slovenskem in tujih jezikih,
 • pošilja telefaks sporočila,
 • sestavi splošno in specifično povpraševanje ter protiponudbo,
 • sestavi ponudbo, naročilnico in potrditev naročila, preklic naročila in potrditve naročila,
 • sestavi račun, obračuna davek, rabat ter vpiše skonto,
 • sestavi dobavnico, reklamacijo in prolongacijo,
 • sestavi opomin in računalniški program za avtomatsko opominjanje,

Razvija občutek odgovornosti za opravljeno delo.

Razvija natančnost, vestnost in zanesljivost pri delu.

Razvija podjetniško razmišljanje.

Razvija moralno-etične kvalitete.

Zave se pomena racionalizacije korespondence.

Zave se posledic napak pri korespondenci.

Razvija pošten odnos do strank in poslovnih partnerjev.

Spozna pomen interne in eksterne komunikacije.

Razvija sposobnost pravilnega reagiranja v različnih situacijah.

Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

Delo v učnem podjetju

PRODAJNA POGODBA

     
 • pravni pogoji za nastanek pogodbe
 • sestavine prodajne pogodbe
 • nepravilnosti pri izpolnjevanje pogodbe
 • uporablja in upošteva predpise, ki urejajo prodajne pogodbe,
 • sestavi pogodbo in pri tem upošteva potrebne pogoje za nastanek pogodbe,
 • v pogodbi navede količino in kakovost glede na vrsto blaga,
 • opravi kalkulacijo za prodajno ceno,
 • obračuna rabat in prometni davek glede na z zakonom predpisano davčno stopnjo,
 • izračuna višino skonta,
 • v pogodbi navede plačilne in dobavne pogoje,
 • v pogodbi navede vrsto embalaže,
 • v pogodbi navede posledice neizpolnjevanja pogodbe s strani kupcev in dobaviteljev,
 • v pogodbi navede splošno prodajne pogoje,

Razvija poštenost, zanesljivost in osebno odgovornost.

Razvija sposobnost poiskati ustrezne predpise in določila.

Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga.

Razvija sposobnost pogajanja pri sklenitvi pogodbe.

Zave se pomena natančnosti pri opredeljevanju prodajnih in dobavnih pogojev v pogodbi.

Spozna pomen eksterne komunikacije.

Razvija poslovnost in podjetniško razmišljanje.

Zave se pomena kulantnega reševanja poslovnih sporov.

Delo v učnem podjetju

PLAČILNI PROMET

     
 • načini plačevanja
 • žiro promet
 • ček
 • menica
 • izpolni obrazec za odprtje tekočega in žiro računa,
 • izpolni ček in opravi plačilo,
 • glede na plačilne pogoje v pogodbi izpolni ustrezne obrazce in opravi plačilo,
 • opravi vplačilo in izplačilo gotovine in napiše pobotnico,
 • vodi stanje v blagajni,
 • napiše prošnjo za izdajo garancije oziroma poroštvo,
 • nakaže denar za plače delavcem,
 • izpolni ček,
 • razlikuje vrste menic,
 • trasira menico in opravi potrebno korespondenco,
 • akceptira menico,
 • oceni potrebo po meničnem diskontu in menico predloži finančni ustanovi v diskont,
 • izpolni nakaznico ali virman in nakaže obresti, del dobička oziroma dividende družbenikom,
 • knjiži poslovne dogodke v glavno knjigo, pomožne knjige in na konte,

Razvija natančnost, poštenost in odgovornost.

Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

Zaveda se pomena racionalizacije poslovnega procesa in korespondence.

Razvija moralno-etične kvalitete.

Razvija sposobnost pogajanja.

Delo v učnem podjetju

TRŽENJE

     
 • tržni splet
 • politika proizvodov in sortimenta
 • politika prodajnih cen
 • distribucijska politika
 • politika komuniciranja s trgom
 • marketing storitvenih podjetij
 • marketing investicijskih dobrin
 • marketing v zunanji trgovini
 • marketing neprofitnih organizacij
 • sestavi anketo, opravi intervju ali druge načine zbiranja podatkov,
 • opravi raziskavo trga in uporabi primarne in sekundarne podatke,
 • določi ciljni trg in ciljne skupine,
 • določi širino in globino sortimenta,
 • nariše krivuljo življenjskega ciklusa izdelka in predlaga potrebne akcije
 • opravi analizo gospodarnosti,
 • oblikuje prodajno ceno izdelka ob upoštevanju vplivnih dejavnikov,
 • preuči vrste prodajnih poti in določi racionalen način prodaje,
 • določi cilje oglaševanja,
 • določi način, objekte, subjekte, sredstva, nosilce, čas in stroške oglaševanja,
 • izdela prodajni katalog, priložnostne ponudbe, pisma in tiskovine za domači in tuji trg,
 • oblikuje znak podjetja,
 • predstavi podjetje, dejavnost, poslanstvo in poslovno politiko na sejmu in ob obiskih poslovnih partnerjev in ostalih,
 • izvaja ukrepe za pospeševanje prodaje in pospeševanje porabe,

Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

Razvija poslovnost in podjetniško razmišljanje.

Razvija sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

Razvija samoiniciativnost.

 • video kasete, delo v učnem podjetju

MATERIALNO POSLOVANJE

     
 • nabavnopolitični instrumentarij
 • skladiščenje materiala
 • funkcije skladiščenja
 • potek skladiščenja in pretoka materiala
 • vhodna kontrola materiala in dokumentacije
 • centralno in decentralizirano skladišče
 • kazalci skladiščenja
 • ABC-analiza
 • izračuna stroške za skladišče, izračuna njihov delež,
 • izdela povpraševanja in protiponudbe,
 • pogaja se o ceni materiala,
 • izbere najugodnejše ponudbe,
 • izračuna in določi dobavni rok,
 • izračuna optimalno količino naročanja,
 • izračuna signalno in varnostno zalogo,
 • izdela računalniški program za vodenje zalog,
 • izdela dokumentacijo za vodenje zalog in nadzor,
 • kontrolira dokumentacijo za prispelo blago z naročilnico, dobavnico in fakturo,
 • izračuna koeficient obračanja zaloge,
 • izračuna čas obračanja zaloge,
 • izdela ABC-analizo,

Razvija natančnost, poštenost in odgovornost.

Razvija sposobnost ustreznega reagiranja v dani situaciji.

Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

Zaveda se pomena racionalizacije poslovnega procesa in korespondence.

Razvija moralno-etične kvalitete.

Razvija sposobnost pogajanja.

Razvija poštenost. zanesljivost in osebno odgovornost.

 

INVESTICIJE IN FINANCIRANJE

     
 • tuje financiranje
 • oblike kreditov
 • kreditna tveganja
 • zavarovanje kredita
 • stroški kredita
 • samofinanciranje
 • financiranje s spremembo namena sredstev
 • financiranja iz namensko izločenih sredstev
 • finančni kazalci
 • likvidnost
 • donosnost kapitala
 • struktura premoženja in struktura kapitala
 • investiranje
 • vrednotenje investicij
 • sestavi investicijski načrt,
 • sestavi finančni plan,
 • sestavi bilanco stanja,
 • zbere dokumentacijo za pridobitev kredita,
 • izračuna stroške za posamezno obliko kredita,
 • sestavi bilanco uspeha,
 • določi amortizacijske stopnje za osnovna sredstva,
 • obračuna amortizacijo,
 • opravi prerazporeditev rezerv,
 • izračuna likvidnostne stopnje,
 • opravi enostavni in podrobni izračun cash flowa,
 • izračuna rentabilnost,
 • izračuna strukturo premoženja in strukturo kapitala,
 • ovrednoti investicije glede na pričakovani dobiček , stroške, čas vračila in donosnost vloženega kapitala ter sprejme odločitev o nabavi sredstev,

Zave se pomena natančnosti pri sestavi planov,

Razvija poslovno sposobnost.

Zaveda se pomena doseganja poslovnih ciljev.

Razvija sposobnost za timsko delo.

Razvija ekonomičnost pri delu.

Razvija podjetniško-naložbeno miselnost.

Zave se ekonomske upravičenosti posameznih naložb.

 

PLANIRANJE

   

 

 • proces planiranja
 • poslanstvo podjetja
 • strateško planiranje
 • tržni portfelja
 • operativno planiranje
 • usklajevanje operativnih planov v integralni plan
 • revizija ciljev
 • tehnike razvijanja alternativnih rešitev
 • tehnike odločanja
 • skupinsko odločanje
 • operacijske raziskave
 • oblikuje poslanstvo podjetja,
 • oblikuje strategije za doseganje ciljev podjetja,
 • oblikuje strateški plan podjetja in upošteva tržno in družbeno usmeritev,
 • opravi analizo okolja na mikro in makro nivoju,
 • izdela shemo analize okolja,
 • izdela scenarij za dosego strateškega cilja,
 • ugotovi privlačnost trga in konkurenčno prednost podjetja,
 • opravi portfeljsko analizo in izdela portfelje,
 • oblikuje ekonomske in socialne strateške in operativne cilje,
 • izdela načrt dobave, prodaje, investiranja in financiranja ter kadrovanja ter jih uskladi,
 • sodeluje pri brainstormingu za iskanje alternativnih rešitev,
 • izdela morfološko tabelo,
 • ovrednoti alternativne rešitve z metodo točkovanja,
 • predstavi analizo alternativnih rašitev v obliki profila,
 • izdela gantogram za izvedbo aktivnosti,
 • izdela mrežni plan izvajanja aktivnosti,
 • s pomočjo operacijskih raziskav optimira prevoz in skladiščenje,

Zave se pomena poslovne politike za podjetje in doseganja poslovnih ciljev.

Razvija sposobnost timskega dela.

Razvija sposobnost poslušanja in komuniciranja.

Razvija samoorganiziranost.

Razvija ekonomičnost.

Razvija sposobnost analiziranja in sklepanja.

Razvija sposobnost iskanja ustreznih podatkov.

Razvija sposobnost povezovanja več delov v celoto.

Delo v učnem podjetju

ORGANIZACIJA

     
 • organizacijska načela
 • organizacijska struktura
 • delovno mesto
 • sistemi vodenja
 • organizacijski proces
 • neformalne organizacije
 • vodenje in management
 • izdela organigram podjetja,
 • opredeli pristojnosti vodij oddelkov,
 • opravi delitev delovnih nalog po opravilih in predmetih,
 • izdela opis delovnih mest,
 • opredeli naloge in odgovornosti nosilcev,
 • opredeli komu nosilci delovnih mest dajejo navodila in od koga jih sprejemajo,
 • vodja oddelka izpolni delovni nalog,
 • izdela sistematiko vodenja,
 • s simboli (ASME) prikaže proces obdelave podatkov, kroženja dokumentacije in izvajanje delovnega procesa,
 • opiše neformalno organizacijsko strukturo,
 • vodja določi delovne naloge in sodelavcem da pooblastila za samostojno sprejemanje odločitev

Spozna pomembnost timskega dela.

Razvija pravilen odnos do podrejenih in nadrejenih.

Razvija samoorganiziranost.

Pridobi občutek pripadnosti skupini in podjetju.

Razvija ustrezne komunikacijske odnose.

Razvija odgovornost za opravljeno delo.

Razvija moralno-etične kvalitete.

Razvija občutek pomembnosti delnih nalog za celoto.

Razvija podjetniško razmišljanje.

 

KONTROLA

     
 • zna opredeliti pojem in pomen kontrole
 • pozna načela kontrole
 • pozna problematiko pri izvajanju nekaterih oblik kontrole
 • pozna statistične instrumente za zajemanje, obdelavo in predstavitev podatkov
 • izvede kontrolo vplačil in izplačil, stanja blagajne, stanja blaga v skladišču, dokumentov,
 • napiše poročilo o opravljeni kontroli, izračuna strukture in razmerja ter podatke prikaže grafično in tabelarično,
 • zavrne pošiljko in napiše reklamacijo,
 • izdela poročilo o doseganju planov.

Razvija natančnost, vestnost in zanesljivost pri delu.

Loči kvalitetno in nekvalitetno opravljeno delo.

Razvija odgovornost za opravljeno delo.

 

KADROVSKA FUNKCIJA

     
 • planiranje kadrovskih potreb
 • pridobivanje kadrov
 • izbor kadrov
 • vrednotenje dela
 • humanizacija delovnega mesta
 • prenehanje delovnega razmerja
 • izdela načrt potreb po kadrih,
 • objavi razpis,
 • opravi razgovor s kandidati in testiranje,
 • napiše zapisnik o opravljenem razgovoru s kandidatom in testiranju ter izdela analizo in oceno primernosti kandidata za razpisano delovno mesto,
 • napiše odločbo o zaposlitvi,
 • izpolni delovno knjižico,
 • ovrednoti delovna mesta s koeficienti kot podlaga za obračun plač,
 • predlaga ukrepe za humanizacijo dela,
 • napiše odločbo za premestitev na drugo delovno mesto,
 • izda odločbo o prenehanju delovnega razmerja,

Zave se pomembnosti ustreznih kadrov za uspeh podjetja.

Razvija sposobnost iskanja ustreznih podatkov.

Razvija sposobnost uporabe zakonskih aktov.

Razvija sposobnost komuniciranja.

Pridobi občutek pripadnosti podjetju.

Razvija sposobnost korektnosti pri ocenjevanju.

Razvija pravičnost in poštenost.

Razvija moralno-etične kvalitete.

 

ZAVAROVANJE

     
 • posamično in socialno zavarovanje
 • zdravstveno zavarovanje
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev
 • izpolni prijavo za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje delavcev pri ZPIZ,
 • napiše predlog za zavarovanje podjetja ter opredeli stroške,

Zave se pomena varnosti oseb in premoženja.

Razvija sposobnost pisnega komuniciranja.

Razvija sposobnost pogajanja.

 

TRANSPORT

     
 • funkcije in vrste transporta
 • dokumenti, ki spremljajo blago med prevozom
 • vročanje pošiljk
 • storitve pošte
 • špedicija
 • napiše dobavnico,
 • izstavi povpraševanje za prevoz blaga,
 • izbere ustreznega prevoznika,
 • izpolni obrazce za pošiljanje poštnih pošiljk,
 • izpolni tovorni list,

Razvija ekonomičnost.

Zave se pomena izbire ustreznega prevoznega sredstva.

Razvija sposobnost pogajanja.

Razvija poslovno sposobnost.

Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga s poslovnimi partnerji.

 

PRENEHANJE PODJETJA

     
 • prenehanje podjetja
 • sanacija in prisilne poravnave
 • stečajni postopek
 • stečajni upravitelj
 • pripravi predlog za prisilno poravnavo,
 • pripravi finančna poročila in izkaze,
 • delavcem izda odločbo o prekinitvi delovnega razmerja,

Zave se posledic neuspešnosti podjetja.

 

4. letnik - Projektno delo


INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Poslovna informatika z izbranim predmetom

Dijak

Dijak

Priprava na poklicno maturo

Izdelava projekta v skladu s smernicami

 • zna izdelati različne evidence in preglede podatkov,
 • zna izdelati anketne vprašalnike,
 • zna izdelati poslovne analize,
 • zna izdelati analize posameznih segmentov,
 • zna uporabiti marketinške metode pri raziskavi trga,
 • zna uporabljati ustrezno zakonodajo pri svojem delu,

Razvija sposobnost komunikacije.

Razvija samostojnost in iniciativnost.

Pridobiva dobre delovne navade in samodisciplino.

Razvija sposobnost, da samostojno sestavi poslovne dokumente in uporablja pravilne slovenske izraze.

Uporaba interneta

 • zna poiskati www strani domačin in tujih podjetij,
 • zna poiskati prodajalne in oglaševalske strani,
 • zna poiskati elektronski tisk in določene članke,
 • zna poiskati strokovno literaturo,

Razvoja samostojnost in samoiniciativnost.

Dodatne možnosti uporabe urejevalnika

 • zna organizirati delo z dolgim dokumentom,
 • zna izdelati kazalo v dolgem dokumentu,
 • zna skenirati različno slikovno gradivo in ga vstaviti v dokument,
 • zna pripraviti prostor - okvir za podatke, ki niso izdelani z računalniškimi orodji,
 • zna uvažati podatke in grafične prikaze iz drugih računalniških programov (preglednice, baze podatkov),

Razvija smisel za lepo obliko.

Poglablja pravopisno znanje.

 

Druga programska orodja

 • zna pripraviti predstavitev projekta,
 • zna predstaviti projektno delo,

Razvija sposobnost nastopanja in pravilnega izražanja.

Bogati svoj besedni zaklad in skrbi za pravilno uporabo slovenskega jezika.


5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Izdelek ali storitev z zagovorom.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Sistematično povezuje znanja strokovnih predmetov (gospodarsko poslovanje, statistika, upravno poslovanje, poslovna matematika, poslovna informatika, ekonomija, pravo, poznavanje blaga, PTT promet) s temeljnimi splošno-izobraževalnimi predmeti.