SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNOVODSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

34

34

68

skupaj

69

69

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Dijak

Dijak

 
 • spozna računovodske informacije
 • delitev dela v računovodstvu
 • uporabnike računovodskih informacij
 • vrste evidence in tehnike
 • dojame pomen računovodskih informacij,
 • računovodski informacijski sistem,
 • katere informacije potrebujejo posamezni uporabniki računovodskih informacij,
 • dojame potrebo po računovodskih evidencah,
 • loči različne tehnike evidentiranja;

Razvija smisel za natančnost, ekonomičnost, spoznava povezavo z ostalimi deli podjetja.

Vaje iz:

 • sestavljanja enostavne evidence.

SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

     
 • spozna premoženje podjetja
 • spozna vire in vrste virov
 • loči različne vrste sredstev in virov,
 • zna izračunati kapita in dolgovepodjetja,
 • zna izračunati strukturo sredstev in virov

Osvaja strokovnost, natančnost.

Vaje iz:

 • razvrščanja sredstev in virov sredstev,
 • računanja strukture sredstev in virov.

BILANCA STANJA

     
 • spozna popis premoženja
 • spozna pojem aktive in pasive
 • spozna bilančno shemo
 • zna sestaviti začetno bilanco stanja
 • zna sestaviti končno bilanco stanja.

Osvaja strokovnost,

povezuje sredstva in vire sredstev z bilanco stanja

Vaje iz:

 • sestavljanja začetne in končne bilance stanja

KONTO

     
 • spozna pojem in vrste kontov
 • osnovna pravila knjiženja na kontih stanja
 • metode popravljanja napak
 • spozna pojem sintetičnih in analitičnih kontov
 • spozna pomen zbirnih in posameznih informacij
 • spozna povezavo med temi informacijami
 • zna opredeliti posamezen konto,
 • zna uporabiti primerne konte za knjiženje
 • zna razložiti na njem evidentirane spremembe in njegovo stanje,
 • zna popraviti nastale napake pri knjiženju
 • zna uporabljati analitične konte,
 • zna knjižiti spremembe na teh kontih,
 • zna sestaviti pregled prometa analitičnih kontov

Osvaja strokovnost, natančnost, zanesljivost.

Vaje iz:

 • odpiranja kontov,
 • knjiženja na konte,
 • zapiranja kontov,
 • popravljanja napak,
 • odpiranja analitičnih kontov,
 • knjiženja sprememb na teh kontih,
 • sestavljanja pregleda analitičnih kontov.

STROŠKI

     

 • spozna pojem potroška, stroška
 • spozna nabavne stroške in stroške poslovanja
 • spozna vrste stroškov poslovanja
 • spozna pomen stroškov za podjetje
 • loči med stroški nabave in stroški poslovanja,
 • dojame pomen stroškov za poslovanje podjetja,
 • jih zna knjižiti na stroškovne konte in konte stanja,
 • zna knjižiti obračun stroškov po posameznih vrstah družb;

Razvija natančnost, ekonomičnost, smisel za varčnost.

Vaje iz:

 • knjiženja nabavnih stroškov,
 • knjiženja stroškov poslovanja,
 • obračuna stroškov po posameznih vrstah družb.

ODHODKI IN PRIHODKI

     
 • spozna pojem odhodkov in prihodkov
 • spozna bilančne spremembe
 • spozna kaj pomeni uspešnost poslovanja
 • izkaz uspeha
 • zna s pomočjo prihodkov in odhodkov ugotoviti uspešnost poslovanja podjetja,
 • zna ločiti stroške in odhodke,
 • zna knjižiti odhodke, prihodke in poslovni izid na konte uspeha,
 • zna izdelati izkaz uspeha podjetja,
 • zna analizirati izkaz uspeha,
 • iz bruto bilance zna izdelati izkaz stanja in izkaz uspeha;

Razvija smisel za natančnost, varčnost, skrbnost, strokovnost, razvija smisel za ekonomičnost, osvaja poklicno odgovornost.

Vaje iz:

 • knjiženja odhodkov,
 • knjiženja prihodkov,
 • ugotavljanja in knjiženja poslovnega izida,
 • sestavljanja bruto bilance,
 • sestavljanja izkaza uspeha,
 • sestavljanja bilance stanja.

ČASOVNO RAZMEJEVANJE

     
 • spozna aktivne časovne razmejitve
 • spozna pasivne časovne razmejitve
 • Dijak zna knjižiti kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke,
 • zna knjižiti vnaprej vračunane stroške, odhodke in kratkoročno odložene prihodke.

 

 

Dijak razvija smisel za natančnost, odgovornost, ekonomičnost.

Vaje iz:

 • knjiženja aktivnih časovnih razmejitev,
 • knjiženja pasivnih časovnih razmejitev.

KONTNI NAČRT

     
 • spozna kontni načrt in SRS
 • spozna kontiranje spozna pomen zbirnih in posameznih informacij
 • spozna povezavo med temi informacijami

 

 • zna knjižiti in kontirati poslovne dogodke,
 • dojame povezanost bilance stanja s konti,
 • dojame povezanost bilance stanja in izkaza uspeha,
 • dojame vpliv časovnih razmejitev na izkaz uspešnosti

natančnost, ekonomičnost, Osvaja strokovnost, odgovornost.

Vaje iz:

 • kontiranja posameznih poslovnih dogodkov

KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE

     
 • spozna različne knjigovodske listine in poslovne knjige
 • zna knjižiti knjigovodske listine,
 • zna na njihovi podlagi določiti poslovni dogodek,
 • se usposobi za sestavljanje temeljnih knjigovodskih listin,
 • loči različne poslovne knjige.

Razvija natančnost, odgovornost, spozna vlogo knjigovodskih listin.

Vaje iz:

 • sestavljanja knjigovodskih listin,
 • kontiranja in knjiženja knjigovodskih listin.

DENARNO POSLOVANJE

     
 • spozna pojem gotovine in knjižnega denarja
 • obrazce plačilnega prometa
 • spozna čeke in evidence čekov
 • spozna menico in evidence menic

 

 • loči med gotovinskim in negotovinskim plačilnim prometom,
 • zna evidentirati v poslovnih knjigah gotovinski in negotovinski plačilni promet,
 • zna evidentirati čeke in menice,

Razvija doslednost pri poslovanju z denarnimi sredstvi.

Vaje iz:

 • evidence žiro računa,
 • evidence blagajne,
 • kontiranja denarnega poslovanja,
 • evidence prejetih in izdanih čekov,
 • evidence prejetih in izdanih menic.

POSLOVNI IZID

     
 • spozna vrste poslovnega izida
 • spozna različne kazalnike poslovanja
 • zna ugotoviti uspešnost poslovanja in ga knjižiti,
 • zna razporediti dobiček in kriti izgubo,
 • izdela izkaze stanja in uspeha,
 • izračuna različne kazalnike poslovanja,
 • na podlagi kazalnikov sklepa o uspešnosti oz, neuspešnosti podjetja,

Razvija smisel za natančnost, strokovnost, zanesljivost,razvija teamsko delo, osebno odgovornost, poštenost.

Vaje iz:

 • knjiženja poslovnega izida,
 • izdelave bilance stanja in izkaza uspeha,
 • izračuna temeljnih kazalnikov poslovanja.

STROŠKI IN POSLOVNI IZID TRGOVSKEGA PODJETJA

     
 • spozna stroške trgovskega podjetja
 • spozna vpliv stroškov na poslovni izid podjetja
 • zna ugotoviti uspešnost poslovanja,
 • zna primerjati rezultate jih analizirati in poiskati enostavne rešitve,
 • zna evidentirati poslovne dogodke v zvezi s poslovnim izidom

Razvija natančnost, ekonomičnost, smisel za varčnost, odgovornost.

Vaje iz:

 • evidence stroškov v trgovskem podjetju,
 • ugotavljanja poslovnega izida

POMEMBNE KNJIGOVODSKE EVIDENCE TRG. PODJETJA

     
 • spozna evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 • zna knjižiti terjatve, vnovčenje terjatev, obračun obresti
 • pozna organizacijo saldakontov kupcev
 • zna knjižiti nastanek obveznosti in poravnavo obveznosti,
 • zna knjižiti popuste, zamudne obresti, avans,
 • pozna organizacijo saldakontov dobaviteljev

Razvija natančnost, doslednost, poštenost do

poslovnih partnerjev.

Vaje iz:

 • kontiranja in knjiženja terjatev
 • kontiranja in knjiženja obveznosti
 • spozna različne načine pridobitve osnovnih sredstev
 • spozna različne načine plačila pridobljenih sredstev
 • spozna različne stroške povezane z uporabo osnovnih sredstev
 • spozna pomen revalorizacije
 • spozna ocenjevanje bilančnih postavk
 • zna knjižiti nakup, gradnjo,poslovni in finančni najem sredstev,
 • zna knjižiti pridobitev posojila in kredita,
 • zna sestaviti amortizacijski načrt posojila,
 • zna knjižiti amortizacijo,
 • stroške povezane z vzdrževanjem osnovnih sredstev,
 • zna izračunati revalorizacijo sredstev in jo knjižiti,
 • razlikuje različne načine revalorizacije zalog,
 • zna knjižiti revalorizacijo osnovnih sredstev in amortizacije,
 • zna ugotoviti revalorizacijski izid,

Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost, poštenost, razvija čut za teamsko delo.

Vaje iz:

 • knjiženja različnih načinov pridobivanja osnovnih sredstev,
 • izdelave amortizacijskega načrta za posojilo in finančni najem.
 • izračuna amortizacije po različnih metodah,
 • knjiženja stroškov v zvezi z uporabo osnovnih sredstev,
 • izračuna in knjiženja revalorizacije.
 • izračuna in knjiženja revalorizacije zalog,
 • izračuna in knjiženja revalorizacije amortizacije,
 • izračuna in knjiženja revalorizacije nabavne in odpisane vrednosti,
 • ocenjevanje bilančnih postavk.
 • spozna drobni inventar in njegovo uporabo
 • pozna vrste in značilnosti drobnega inventarja,
 • ločuje med posameznimi vrstami drobnega inventarja,
 • zna knjižiti nabavo, porabo in izločitev po različnih metodah

Razvija strokovnost in natančnost.

Vaje iz:

 • evidence nabave drobnega inventarja,
 • evidence porabe in obrabe drobnega inventarja po različnih metodah.
 • spozna obračun plač
 • spozna dohodnino, prispevke iz plače in na plače
 • spozna pogodbo o delu in pogodbo o avtorskemu honorarju
 • zna knjižiti plače,
 • pozna razliko med prispevki na plače in iz plač,
 • zna izračunati dohodnino,

Razvija natančnost, strokovnost, odgovornost.

Vaje iz:

 • obračuna plače,
 • obračuna pogodbenega dela,
 • obračuna avtorskega honorarja,
 • izračuna dohodnine.

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

NABAVA BLAGA

     
 • spozna nabavo blaga
 • spozna nabavno kalkulacijo in njen pomen
 • spozna pojem odvisnih stroškov nabave in vstopnega DDV,
 • spozna časovno razmejevanje nabavnih stroškov.
 • spoznava nabavne kalkulacije in knjiženje vstopnega DDV,
 • zna knjižiti nabavo neposredno na kontu zalog oziroma s pomočjo kontov nabave,
 • zna knjižiti prenos blaga iz skladišča v prodajalno,
 • zna knjižiti spremembe zalog blaga,

Razvija smisel za ekonomičnost poslovanja, poštenost do strank, natančnost, odgovornost.

Vaje iz:

 • izdelave kalkulacij,
 • evidence nabave neposredno na kontu zalog blaga,
 • evidence nabave s pomočjo kontov nabave blaga,
 • evidence časovnega razmejevanja stroškov nabave,
 • evidence zalog blaga v skladišču po nabavnih cenah.

PRODAJA BLAGA

     
 • spozna različne načine prodaje
 • spozna pomen prodajne kalkulacije
 • spozna razliko v ceni blaga, maržo in rabat,
 • spozna izstopni DDV,
 • vpliv prodaje učinkov na poslovni
 • izid podjetja
 • razume davek na dodano vrednost, ga zna izračunati in prikazati v poslovnih knjigah,
 • zna prikazati obračun DDV,
 • zna knjižiti prodajo blaga, prodajo za gotovino in čeke,
 • zna knjižiti prodajo na potrošniški kredit in na kasnejše plačilo,

Osvaja strokovnost, natančnost in odnos do strank.

Vaje iz:

 • evidence prodaje blaga,
 • evidence različnih načinov poravnave terjatev,
 • računanja zamudnih obresti
 • opominjanja kupcev.

NABAVA MATERIALA

     
 • spozna nabavno kalkulacijo
 • načine nabave materiala
 • spozna evidenco obdelave materiala
 • spozna evidence uvoza materiala
 • zna sestaviti nabavno kalkulacijo,
 • zna knjižiti nabavo neposredno na kontu zalog oziroma preko kontov nabave,
 • zna časovno razmejevati stroške nabave,
 • zna knjižiti uvoz materiala in evidentirati tečajne razlike pri nabavi,

Razvija smisel za ekonomičnost, natančnost.

Vaje iz:

 • ugotavljanje maksimalne, minimalne, optimalne in železne zaloge materiala
 • sestava nabavne kalkulacije
 • evidenca nabave neposredno na kontu zalog materiala,
 • evidenca nabave posredno s pomočjo kontov nabave materiala.
 • časovnega razmejevanje stroškov nabave,
 • evidence obdelave materiala.

SPREMEMBE ZALOG MATERIALA

     
 • spozna različne spremembe zalog materiala
 • seznani se z različnimi metodami vrednotenja porabe
 • zna knjižiti porabo materiala po različnih metodah in ugotoviti vrednost zalog,
 • zna knjižiti kalo in presežke in primanjkljaje materiala,

Razvija smisel za varčnost, delovno odgovornost.

Vaje iz:

 • evidence porabe materiala po različnih metodah,
 • evidence sprememb zalog materiala.

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

     
 • spozna posebnosti tega računovodstva
 • dojame smisel in pomen računovodstva proizvodnje

Razvija smisel za natančnost, varčnost, skrbnost, strokovnost.

Vaje iz:

 • enostavnega primera proizvodnega podjetja.

STROŠKI PROIZVODNJE

     
 • seznani se z različnimi delitvami stroškov
 • spozna njihov vpliv na kalkulacijo lastne cene izdelka
 • spozna različne vrste kalkulacij
 • zna ločiti med stalnimi in spremenljivimi stroški,
 • proizvajalnimi in neproizvajalnimi stroški,
 • posrednimi (splošnimi) in neposrednimi stroški,
 • jih zna razporejati po stroškovnih mestih in nosilcih,
 • pozna vrste stroškovnih mest,
 • pozna vrste proizvodnje,

Razvija strokovnost, odgovornost, natančnost, ekonomičnost.

Vaje iz:

 • evidence stroškov proizvodnje,
 • evidence stalnih in spremenljivih stroškov,
 • evidence proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov,
 • evidence neposrednih in posrednih stroškov,
 • razporejanja stroškov po stroškovnih mestih,
 • razporejanja stroškov po stroškovnih nosilcih,
 • izdelave kalkulacij lastne cene.

OBRAČUN PROIZVODNJE

     
 • spozna različne metode vrednotenja proizvodnje
 • vpliv teh metod na poslovni izid podjetja
 • zna obračunati proizvodnjo po metodi polne lastne cene,zožene lastne cene, po spremenljivih in po proizvajalnih stroških,
 • zna knjižiti prenos stroškov v zaloge in med odhodke,
 • razlikuje med posameznimi metodami

Razvija natančnost, strokovnost, odgovornost

Vaje iz:

 • Knjižrnja obračuna proizvodnje po različnih metodah, izdelava kalkulacije prodajne cene

POKRITJE STROŠKOV IN PRAG RENTABILNOSTI

     
 • spozna način ugotavljanja uspešnosti posameznega učinka
 • spozna rentabilnost poslovanja
 • spozna pokritost in stopnjo pokritja posameznega učinka, oddelka in podjetja kot celote
 • zna ugotoviti uspešnost proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja,
 • zna določiti obseg rentabilnega poslovanja,
 • zna ugotoviti pokritost in stopnjo pokritja

Razvija smisel za strokovnost, delovno odgovornost, ekonomičnost.

Vaje iz:

 • ugotavljanja praga rentabilnosti
 • ugotavljanja stopnje pokritja.

PRODAJA IZDELKOV

     
 • spozna prodajo na domačem in tujem trgu
 • vpliv prodaje na uspešnost poslovanja podjetja
 • spozna tečajne razlike
 • zna knjižiti prodajo,
 • zna upoštevati različne načine poravnave terjatev,
 • zna knjižiti odhodke od prodaje izdelkov po različnih metodah vrednotenja proizvodnje,
 • razume razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami,

Razvija smisel za ekonomičnost, natančnost, odnos do strank, strokovnost, poštenost.

Vaje iz:

 • evidence prodaje izdelkov in zmanjšanja zalog po različnih metodah,
 • evidence terjatev in različnih načinov poravnave terjatev,
 • obračuna zamudnih obresti.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

sredstva in viri sredstev

bilanca stanja

Gospodarsko poslovanje

dejavniki poslovanja podjetja;