SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

DIGITALNA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik Oblike izobraževalnega dela
  Teorija (ur) Vaje (ur) Skupaj (ur)
1. 53 17 70
2. 68 34 102
skupaj 121 51 172

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Kombinacijska logika:

4 ted

 • IN vrata,
 • ALI vrata,
 • negacija,
 • NOR in NAND,
 • XOR,
 • logične tabele,
 • logične enačbe,
 • osnovni logični teoremi,
 • zapis v obliki mintermov in makstermov.
 • zna narisati simbole za vse osnovne logične funkcije;
 • zna napisati pravilnostne tabele vseh osnovnih funkcij;
 • zna zapisati, uporabiti in sestaviti logično enačbo vezja, ki je podano s preprostim opisom;
 • iz podane logične enačbe zna narisati logično vezje;
 • iz podane tabele zna napisati logično enačbo v obliki mintermov (PDNO);
 • iz podane tabele zna napisati logično enačbo v obliki makstermov (PKNO);
 • zna napisati in uporabiti osnovne logične teoreme z eno ali dvema spremenljivkama ?
 • Navaja se na sistematičen pristop pri reševanju logičnih vezij in spoznava gradnike logičnega sklepanja;
 • ugotavlja, da so isti problemi rešljivi na več načinov in da probleme lahko zapišemo v matematični obliki;
 • povezuje različna znanja (matematika, praktični pouk,…).

Primera vaj v laboratoriju:

 • iz podane logične tabele izdela enačbe, jih pretvori v lestvični diagram in funkcijo realizira v EWB-ju,
 • iz podanega opisa izdela pravilnostno tabelo, logične enačbe in lestvični diagram ter vezje realizira v EWB-ju.

Minimizacija:

4 ted

 • minimizacija z uporabo teoremov,
 • minimizacija z VK diagrami,
 • vaje iz reševanja problemov,
 • pretvorba v NAND in NOR obliko.
 • Uporablja VK diagrame za minimizacijo;
 • iz podane tabele za štiri spremenljivke zna napisati logično enačbo in jo minimizirati z VK diagrami;
 • z uporabo teoremov zna minimizirati logično funkcijo dveh spremenljivk;
 • pri minimizaciji upošteva redundance;
 • za poljubno tabelo z redundancami na strani vhodov in izhodov zna izdelati VK diagram, iz njega izpeljati logične enačbe in narisati ter izdelati vezje z osnovnimi logičnimi gradniki;
 • zna pretvoriti vezje iz NOR v NAND in obratno.
 • Spoznava, da je isto funkcijo moč realizirati na različne načine;
 • širi si pogled na dani problem;
 • s sistematskim pristopom pri zapisu logičnih tabel se navaja na analizo problemov, ki jih bo srečeval v vsakdanjem življenju.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • iz podane tabele izdela vezje,
 • z uporabo logičnih vrat TTL izdela enostavne funkcije.

Sestavljeni elementi:

2 ted

 • multiplekser,
 • demultiplekser,
 • 7-segmentni dekodirnik.
 • Zna opisati delovanje multiplekserja in demultiplekserja;
 • iz podane pravilnostne tabele vezja MUX zna razložiti njegovo delovanje;
 • MUX zna uporabiti kot vezje za izvajanje logičnih funkcij brez eliminacije spremenljivk;
 • zna zapisati predstavitev številk v obliki 7-segmentne kode;
 • zna izdelati poljuben prekodirnik.
 • Navaja se na uporabnost tehnične literature in na iskanje informacij iz različnih medijev;
 • utrjuje znanje angleškega in slovenskega jezika;
 • spoznava večplastnost – več podatkov na eni sami liniji, a ne istočasno.

Dijak naj sam poišče informacije o različnih elementih in jih predstavi drugim v obliki referatov.

Primer vaje v laboratoriju:

 • z uporabo MUX izdela podano logično funkcijo.

Realna vezja:

5 ted

 • LED prikazovalnik,
 • zgradba vrat z diodami,
 • zgradba v DTL,
 • logični napetostni nivoji,
 • tokovi,
 • hitrosti,
 • Schmitt triger,
 • tristanjsko vezje.
 • Loči CA in CK prikazovalnik;
 • loči med izhodnimi tokovi pri CA in CK vezavi prikazovalnika ali LED diod;
 • zna izračunati velikost omejilnega upora pri LED;
 • primerja in razlikuje vezja IN in ALI vrat z diodami;
 • nariše in opiše delovanje vezja invertorja s tranzistorjem;
 • zna razvrstiti napetostne nivoje logičnih vezij,
 • prepozna prepovedano območje vezja,
 • našteje in opiše osnovne parametre TTL in CMOS vezij,
 • pravilno spoji CMOS in TTL elemente,
 • predvidi pojav zakasnitve signalov na logičnih vezjih,
 • zna opisati in uporabiti Schmittovo preklopno vezje,
 • razloži pomen visoke impedance in tristanjske logike.
 • Spozna, da so v realnosti omejitve, ki precej porušijo idealizirano sliko;
 • navaja se na samostojnost pri iskanju informacij;
 • informacije sprejema kritično;
 • spoznava uporabnost teorije v povezavi z elementi v realnem svetu.

Omejimo se samo na TTL in HCT vezja. Poglavje nujno zahteva vaje v laboratoriju.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • krmiljenje LED diode s 7400,
 • meritev prenosne funkcije TTL in CMOS vezja,
 • meritev izhodnih in vhodnih tokov logičnih vezij.

Sekvenčna vezja - uvod:

4 ted

 • samodržni spoj z releji,
 • RS flip-flop,
 • sinhroni RS,
 • JK,
 • D,
 • T.
 • Zna opisati delovanje vezja z releji, ki je krmiljeno s tipkami – samodržni kontakt;
 • dobro zna opisati in analizirati delovanje RS flip-flopa;
 • našteje in opiše različne tipe RS flip- flopov;
 • zna narisati zgradbo JK flip- flopa;
 • opiše časovni odziv JK flip-flopa;
 • razloži delovanje D in JK flip-flopa;
 • nariše časovni odziv T flip-flopa;
 • loči med različnimi tipi proženja.
 • Spozna nov pojem 'pomnenje' v povezavi s tehniškimi problemi;
 • dosedanje predstave organizira v novi shemi: sinhronsko/asinhronsko;
 • z grafičnim prikazom časovnega poteka predstavlja in dokazuje rešitve praktičnega problema.

Zaradi široke uporabe v sodobnih krmiljih je najpomembnejši element tega poglavja RS ff, ki se veliko uporablja v mikroprocesorskih sistemih.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • realizacija vklopa in izklopa žarnice z isto tipko,
 • meritev časovnega odziva RS, JK in D flip-flopa,
 • meritev delilnika frekvence s T flip-flopi.

Uporaba flip-flopov:

7 ted

 • vezja z RS flip-flopi,
 • funkcijski načrti,
 • vezja s T flip-flopi,
 • števci po modulu N,
 • sinhroni števci,
 • pomikalni registri.
 • Zna uporabiti RS flip-flop za krmiljenje (časovnik);
 • analizira delovanje poljubnega vezja, ki ima dva RS flip-flopa in poljubna kombinacijska vezja;
 • zna izdelati števec s T flip-flopi, ki šteje do 8, 16, 32…;
 • loči med delilnikom frekvence in števcem;
 • zna izdelati asinhroni števec do N;
 • zna narisati časovni diagram poljubnega sinhronega ali asinhronega števca;
 • iz podanega vezja z dvema FF zna narisati časovni diagram delovanja;
 • razloži delovanje pomikalnih registrov;
 • razlikuje med asinhronimi in sinhronimi vezji;
 • zna projektirati sinhroni števec z uporabo D ali JK FF, ki šteje do N, N<8.
 • Časovno sosledje dogodkov si predstavlja v obliki sistematično urejenih relacij;
 • povezuje tabelarični zapis in časovni diagram;
 • spoznava, da je potrebno vsako informacijo shrani na določeno mesto;
 • ugotavlja, da je v življenju veliko realnih problemov povezanih s štetjem in s števili,
 • primerja štetje, čas in frekvenco kot tesno povezane veličine;
 • ocenjuje svoj napredek pri povezovanju teorije in prakse;
 • odloča se za poglabljanje znanja na svojem interesnem področju.

Natančno je potrebno obdelati sekvenčna vezja z uporabo RS ff.Naučimo jih logike konstruiranja asinhronih in sinhronih vezij. Poudarek je na časovnih diagramih in povezavi med tabelami stanj in časovnimi diagrami.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • števec do 16 z uporabo TTL T flip-flopov,
 • uporaba 7493 in 7490,
 • uporaba 4520 in 4518,
 • realizacija krmiljenja z uporabo PLK, ki ima vsaj eno pomnilniško funkcijo (RS),
 • realizacija polnjenja vode v rezervoar,
 • krmiljenje gretja v prostoru – histereza,
 • krmiljenje klima naprave,
 • krmiljenje dvigala.

Lestvični diagrami:

8 ted

 • risanje krmilnih shem in označevanje elementov v shemah,
 • pojem delovnega in mirovnega kontakta,
 • prehod na lestvična vezja,
 • uporaba PLC v krmilnih vezjih,
 • izdelava sheme za krmiljenje enostavnih strojev,
 • izmenični stik,
 • tabela vhodov in izhodov,
 • programiranje iz razumevanja problema,
 • časovniki.
 • Iz podane sheme je sposoben izvesti analizo delovanja vezja;
 • loči med delovnimi in mirovnimi kontakti relejev;
 • opiše vlogo mirovnih kontaktov v varnostni verigi;
 • iz opisa zahtev delovanja krmilja (kombinacijsko) zna izdelati lestvični diagram;
 • pravilno izdela referenčno listo vezja;
 • napiše tabelo vhodov in izhodov;
 • uporablja enega izmed programov za programiranje industrijskih krmilnikov (Mitsubishi, Omron...);
 • izdela projektno nalogo za dani problem;
 • zna uporabljati funkcijo za nazor delovanja krmilnika;
 • zna izdelati krmiljenje z uporabo zakasnitve pri vklopu in pri izklopu.
 • Spoznava nove načine predstavitve zapisov istih vsebin;
 • srečuje naprednejše (novejše) tehnologije;
 • z uporabo lestvičnih diagramov se navaja na časovno sosledje izvajanja različnih operacij;
 • spoznava univerzalnost profesionalnih programskih izdelkov in se navaja na njihovo uporabo;
 • pridobiva sposobnost povezovanja znanj, pridobljenih pri različnih predmetih.

 

To poglavje je namenjeno utrditvi pridobljenih znanj in aktualizaciji predmeta. Znanja, ki jih bo pridobil o PLC, bo potreboval že v začetku 4. letnika pri meritvah, zato tega poglavja ne smemo izpustiti.

Poglavje naj bo obdelano z reševanjem realnih problemov.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • izdelava programa za krmiljenje žarnice z izmeničnim stikom,
 • krmiljenje dvigala,
 • krmiljenje delovanja klimatske naprave.

(Vsaka izdelana vaja mora vsebovati vse elemente projektnega dela.)


2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Zgradba mini računalnika:

3 ted

 • osnovni sklopi mini računalnika,
 • vodila.

 • Razlikuje vlogi programskega in podatkovnega pomnilnika;
 • razlikuje vloge naslovnega, podatkovnega in kontrolnega vodila;
 • loči med naslovi vhodno izhodnih enot in pomnilnika;
 • zna našteti, opisati in povezati sestavne dele mini računalnika;
 • zna opisati pojem multipleksiranje.
 • Dojema računalnik kot orodje za reševanje nalog;
 • predstavlja si konkretne sestavne dele računalnika;
 • razume pomen vodil za prenos podatkov.

Poglavje se naj obdeluje tako dolgo, da bodo dijaki razumeli pretoke informacij in naslovov v sistemu.

Primer vaje v laboratoriju:

 • vaje iz spoznavanja zgradbe PC računalnika, tipkovnica, tiskalnik in serijski vmesnik, disk, pomnilnik...

Pomnilniška vezja:

3 ted

 • diodna matrika,
 • ROM, EPROM,
 • EEPROM, Flash,
 • SRAM, DRAM,
 • naslavljanje,
 • paralelni vmesnik.

 • Opiše mehanizem delovanja pomnilnika z diodno matriko;
 • razloži mehanizem dekodiranja naslovov v pomnilniku;
 • opiše pojem pomnilniško preslikanega prostora,
 • razlikuje med podatki in naslovi;
 • pozna delovanje in programiranje EPROM vezja;
 • loči med različnimi tipi pomnilnikov;
 • pozna šestnajstiški številski zapis;
 • pozna naslovno dekodiranje;
 • pozna vlogo paralelnega vmesnika.
 • Spoznava, da je urejenost pogoj za uspešno delo;
 • razume, da je množico informacij moč obvladovati samo z dobrim sistemom naslovov;
 • razume razliko med informacijami – naslov, vsebina;
 • spozna pomen odlagališča podatkov in hranjenja informacij.

Ker dijaki o tem poglavju že veliko vedo iz literature in vsakdanjega življenja, je poglavje primerno za referate.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • izdelava vezja z EPROM-om in števcem;
 • sekvenčni avtomat z uporabo EPROM vezja;
 • leteče luči, semafor...

Mikroprocesor:

6 ted

 • CPE,
 • ALU, akumulator,
 • dekoder ukazov,
 • programski števec,
 • cikli in potek izvrševanja ukaza.

Aritmetična vezja:

 • dvojiški zapis števila,
 • računanje v dvojiškem sistemu,
 • seštevalnik,
 • odštevanje,
 • množilniki.

 • Pozna osnovne sklope mikroprocesorja;
 • pozna vlogo in funkcijo ALU;
 • loči med taktom in programskim ciklom;
 • pozna vlogo PC;
 • zna opisati potek enega cikla v mikroprocesorju,
 • razume vlogo dekoderja ukazov;
 • zna zapisati števila v različnih številskih sistemih;
 • uporablja binarni zapis števila;
 • zna pretvarjati med binarnim in desetiškim sistemom;
 • v dvojiškem sistemu zna sešteti in odšteti dve števili;
 • uporablja mehanizem seštevanja več števil,
 • loči med eniškim komplementom in negativnim številom
 • loči med predznačenim in nepredznačenim zapisom števila,
 • določi dolžino zapisa pri predznačenih številih,
 • opiše delovanje polnega seštevalnika;
 • razloži pojem C-prenosa;
 • precizira mehanizem delovanja odštevalnika.
 • Spoznava povezavo med hitrostjo izvajanja operacij in zmogljivostjo procesorja;
 • spoznava, da v realnem svetu dogodki niso enako urejeni kot v svetu računalnikov;
 • z izvajanjem računov v različnih številskih sestavih razvija logični način mišljenja;
 • spoznava, da je s pravilnim pristopom mogoče enostavno premagati tudi zahtevnejše naloge;
 • ugotavlja trajnost in univerzalnost določenih znanj.

 

 

 

 

 

V tem poglavju obdelamo le osnovne enote mikroprocesorja.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • vaje na simulatorju, ki nazorno predstavi delovanje mikroprocesorja;
 • dijaki naj opazujejo potek izvajanja enega ukazni cikla,!!! s poudarkom na vlogi dekoderja ukazov, PC in ALU;
 • vaje iz pretvorbe med različnimi številskimi sistemi;
 • vaje iz načinov zapisa števila (poudarek na predznačenih in nepredznačenih zapisih);
 • primer seštevanja ali odštevanja različnih števil - vaja naj pokaže pomen predznačenosti in nepredznačenosti ter dolžine zapisa;
 • vaja iz seštevanja s poudarkom na pojavu prenosa;
 • ločevanje med prenosom in predznakom.

Zbirnik:

3 ted

 • programski model – registri,
 • osnovni ukazi za delo z bitnimi spremenljivkami,
 • programski skoki,
 • vloga statusnega registra,
 • osembitne operacije –števci,
 • matematične operacije.

 • Našteje in opiše osnovne registre mikroprocesorja;
 • zna uporabiti ukaze za izvajanje logičnih enobitnih ukazov;
 • razloži uporabo glavnih zastavic stanj;
 • uporablja osnovne ukaze za pogojne skoke;
 • v programu uporabi osnovne operacije za prenos podatkov;
 • v programu uporabi osnovne aritmetične ukaze;
 • uporablja ukaze za delo s podprogrami.
 • Razvija sposobnost ločevanja med dogodki;
 • spozna pomen natančnega opisa dogajanj;
 • razvija sposobnost definicije enostavnih opravil;
 • kompleksno nalogo zna razstaviti na drobna opravila.

Dijaki naj spoznajo nekaj osnovnih ukazov mikroprocesorja. Ukazi naj bodo v zbirniku, ker bodo tako lažje razumeli delovanje sistema.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • izdelava programa in programiranje malega mikrokrmilnika;
 • izdelava programa za krmiljenje dvigala samo gor/dol;
 • izdelava programa za krmiljenje klima naprave;
 • izdelava programov z uporabo kombinacijske enobitne logike brez FF.

Algoritmi:

2 ted

 • osnovni algoritmi za reševanje logičnih kombinacijskih problemov,
 • RS flip flop,
 • več flip-flopov.

 • Zna izdelati algoritem RS flip-flopa;
 • zna izdelati algoritem programa z več FF;
 • razloži pomen algoritma;
 • iz algoritma zna napisati program za izbran mikrokrmilnik;
 • zna izdelati algoritem za števec.

 • Razvija sistematičen pristop k opisovanju dogodkov;
 • razvija smisel za urejenost pri opisovanju dogodkov in upošteva vrstni red ter pogoje za prehod med dogodki.

Poglavje je namenjeno pridobivanju sposobnosti analize problema in sistematičnega pristopa k izdelavi programa.

Primeri vaje v laboratoriju:

 • izdelava krmilja za enostaven stroj, ki vključuje kombinacijsko logiko in največ dva FF.

Programiranje:

4 ted

 • realizacija programa za kombinacijsko vezje,
 • program z vključenim flip-flopom,
 • koračna krmilja.

 • Zna izdelati algoritem programa, ki vključuje števec, komparator in logična vezja;
 • zna napisati program za opravljanje aritmetične operacije s seštevanjem in odštevanjem ter uporabo prenosa;
 • zna napisati program koračnega krmiljenja za poljubno število korakov.

 • Loči med naročeno nalogo - programom in podatki za obdelavo,
 • spoznava, da je dober - razčlenjen opis procesa pomemben za izvedbo avtomatizacije tega procesa;
 • razvija sistematičen pristop k opisu procesov;
 • razume pojem stanje in prehod med stanji.

V tem delu se dijaki srečujejo s povezavo zgradbe mikroprocesorja in algoritmi. Poglavje ni strogo limitirano v okvir te snovi - lahko se razprši čez več ostalih poglavij in programiranje spoznavamo skupaj s spoznavanjem zgradbe mikrokrmilnika.

Primer vaje v laboratoriju:

 • izdelava programa, ki vključuje analogni vhod – klimatsko napravo z analognim merilnikom temperature.

Mikrokrmilnik:

2 ted

 • Prekinitve,
 • časovniki,
 • vezje za serijski prenos podatkov.

 • Predvidi dogajanje ob prekinitvah;
 • zna precizirati lokacije prekinitvenega vektorja,
 • zna razložiti delovanje serijskega vmesnika;
 • zna uporabiti časovnike v enostavnem programu,
 • uporablja različne načine delovanja časovnika,
 • zna opisati vlogo sklada in kazalca sklada.

 • Spoznava, da za hitre odzive na dogodke potrebujemo tudi povsem namenska vezja;
 • srečuje se z omejitvami in jih sprejema;
 • razume pojem prenosa podatkov.

Dijaki spoznajo osnovne periferne sklope, ki so vgrajeni v mikrokrmilnik. Vedo naj za možnosti, ki jih nudi mikrokrmilnik, vendar ne učimo pomena posameznih registrov in njihove nastavitve.

Primer vaje v laboratoriju:

 • vaje na simulatorju.

Vhodno izhodne enote:

3 ted

 • vhodna digitalna enota,
 • izhodna tranzistorska enota,
 • izhodna relejska enota,
 • AD in DA pretvornik,
 • PWM.

 • Zna uporabiti optoločilnik v vezju,
 • nariše in opiše vhodno enoto z ločitvijo mase;
 • nariše in opiše analogno vhodno enoto;
 • nariše in opiše tranzistorsko izhodno enoto,
 • zna opisati osnovni princip AD in DA pretvorbe;
 • opiše princip PWM kot nadomestek analognega izhoda.

 • Spozna, da sama teoretična razglabljanja o problemih ne pomenijo rešitve problema;
 • znanja iz teoretičnih poglavij zna prenesti v realni svet mikrokrmilnikov;
 • zna povezati teoretično jedro problema z dogajanji v realnem svetu.

To poglavje je namenjeno spoznavanju teoretičnih osnov zgradbe perifernih enot PLC -PPS sistemov. Naj bo vez med mikrokrmilnikom in prosto programirljivim sistemom. Dobro je treba obdelati digitalno!!! vhode izhodne enote.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • priklop induktivnega stikala na PLC;
 • priklop analognega senzorja na PLC;
 • uporaba PLC za krmiljenje klimatske naprave;
 • uporaba PLC za regulacijo osvetlitve v prostoru.
Prosto programabilni sistemi – 27:

2 ted

 • pregled trga,
 • načini programiranja,
 • osnovne enote PLC.
 • Pregleda krmilnike, ki so dostopni na domačem tržišču;
 • loči med različnimi PLC moduli;
 • uporablja osnovne programske pristope: lestvičnega, funkcijskega in mnemoničnega;
 • zna oceniti ustrezno konfiguracijo PLC za dani problem.

 • Ugotavlja velikost trga in tehta ponudbe za poljubne rešitve nalog;
 • navaja se na tržni pristop k rešitvi problemov krmilij.

Dijaki naj dobijo občutek o raznolikosti te opreme na trgu.

Domača naloga:

Dijaki naj raziščejo trg PLC-jev.

Pristopi k programiranju:

3 ted

 • logične funkcije,
 • uporaba stikal: delovni in mirovni kontakti,
 • realizacija flip-flopov,
 • alarmi,
 • zapahovanje,
 • števci,
 • primerjalniki.

V enem izmed izbranih načinov programiranja (lestvični diagrami, funkcijski bloki, inštrukcije) zna:

 • uporabiti pravilno vrsto končnega stikala (delovni ali mirovni kontakt);
 • realizirati funkcijo zapahovanja izhodov;
 • napisati program za javljanje napake;
 • napisati program za števec izdelkov;
 • razložiti delovanje primerjalnika.

 • Dijak si ustvarja celostno sliko o krmiljih;
 • razvija sposobnost povezovanja različnih dejstev, ki so navidez med sabo nepovezana;
 • spoznava, da v realnem svetu veljajo zakoni in dogovori, ki veljajo tudi za tehniko (standardi),
 • spoznava, da je v realnem svetu manj prostora za raziskave in več za uporabo že sprejetih dogovorov in standardov,
 • spoznava, da je dobro narejeno delo pogoj za preživetje;
 • dojame pomen standardov kakovosti.

Poglavje naj zaokroži predmet in ponovno opozori dijake na pravilen, sistematičen in s standardi določen pristop k pisanju katerih koli programov, posebej pa še programov za PPS.

Primeri vaj v laboratoriju:

 • izdelava krmiljenja garaže s štetjem avtomobilov;
 • izdelava dvigala z izbiranjem nadstropja.

Praktični primeri uporabe pridobljenega znanja

2 ted

 • Ponavlja snov iz obeh letnikov;
 • izdela projektno ali seminarsko nalogo.

 • Dijak povezuje snov celotnega predmeta.

Ponovitev celotne snovi in zaokrožitev predmeta.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV:

6. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Znanje preverjamo ustno in z ocenjevanjem dela ter poročil vaj v laboratoriju.

Ustno preverjamo z vprašanji iz teorije snovi s poudarkom na razumevanju pojmov in povezovanju snovi v funkcionalno znanje.

Pri laboratorijskem delu preverjamo razumevanje, natančnost, izvirnost, inovativnost, sodelovanje v skupini, uspešnost uporabe virov informacij in vrednotenje le-teh ter racionalnost izrabe virov.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • Varstvo pri delu,
 • tehnologija,
 • uporaba krmilnikov.

Praktični pouk

Elektrotehnika, vezja in naprave

 • Varstvo pri delu,
 • projektne naloge iz krmilij.
 • Krmilja.

Avtomatika

Krmilja.

 • Regulacije,
 • analogne enote.

Meritve in regulacije

Regulacije,

AD in DA pretvorba.

 • Številski sistemi.

Matematika

Števila.

 • Vhodne in izhodne enote,
 • parametri dig. vezij,
 • zgradba vezij,
 • priklop stikal.

Elektrotehnika

Vezja in naprave

Spoji s tranzistorji,

elementi.