SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRENOSNA IN INFORMACIJSKA ELEKTRONIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

68

34

102

skupaj

138

69

207

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 
Elektroakustika

Akustika prostora:

 • oblika,
 • reverbacija,
 • absorberji, difuzorji, reflektorji…
 • Zna opisati, kaj je zvok in njegove osnovne značilnosti,
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto zvoka v prostoru,
 • pozna načine za izboljšanje akustičnih lastnosti prostora (z absorberji, difuzorji, reflektorji),
 • pozna lastnosti in pomen »gluhe sobe« za nekatere akustične meritve.
 • Predvideva akustične probleme v konkretnem prostoru,
 • razlikuje akustične razmere v praznem in polnem prostoru,
 • zaveda se vpliva gradbenih materialov in notranje opreme na akustične lastnosti,
 • zaveda se vpliva hrupa na akustiko prostora in delovne pogoje,
 • zavzema se za spoštovanje standardov in predpisov.
 • Pregled akustičnih lastnosti gradbenih materialov,
 • pregled zakonov in predpisov o zaščiti pred hrupom, delovne zakonodaje, izjave o varnosti.

Vaja:

Meritev akustičnih lastnosti prostora (stoječe valovanje, echo, čas reverbacije,…)

 • Predstavitev merilnikov hrupa iz prospektov,

Elektroakustični pretvorniki:

 • mikrofoni,
 • zvočniki,
 • zvočne omarice,
 • pravila postavitve zvočnikov.
 • Pozna osnovne principe pretvorbe zvočnega valovanja v električne veličine,
 • zna našteti vrste mikrofonov in opisati njihovo delovanje,
 • zna našteti in opisati njihove lastnosti (občutljivost, upornost, smerna karakteristika, frekvenčna karakteristika),
 • pozna definicijo šuma, vzroke in posledice šumnih napetosti ter načine zmanjšanja njihovega vpliva,
 • zna našteti vrste zvočnikov, slušalk in opisati njihove karakteristike,
 • pojasni razloge za vgraditev zvočnikov v zvočne omarice in spozna vrste le-teh,
 • pozna kretnice in nekatere tehnične karakteristike,
 • pozna osnovna pravila za postavitev zvočnih omaric v prostoru.
 • Predvideva probleme, težave pri postavitvi ozvočenja,
 • razvija interes za spremljanje novosti in posveča pozornost pomembnejšim lastnostim mikrofonov in zvočnikov,
 • opazi motilne vplive in šume, jih razume in je nanje pozoren,
 • se navaja na rabo katalogov in strokovne literature,
 • zna uporabniku primerno predlagati in razložiti prednosti uporabe pasivne/aktivne kretnice.
 • pregled katalogov mikrofonov in zvočnikov.

Vaja:

Merjenje karakteristik mikrofona

 • Primerjava karakteristik nevgrajenega in na različne načine vgrajenega zvočnika.

Vaja:

Merjenje impedančne karakteristike zvočnika,

 • predstavitev postopka izdelave zvočne skrinje.

Vaja:

Merjenje in analiza pasivnih in aktivnih kretnic

Ozvočenje
 • problemi, vrste, izračun.

Večdimenzionalni zvok:

 • stereo,
 • surround,
 • DTS,
 • dolby digital (5.1, …).
 • Pozna pojem akustične reakcije (mikrofonije) in ukrepe za rešitev tega problema,
 • loči različne vrste ozvočenja in izbere namenu primerno,
 • zna oceniti potrebno moč ozvočenja,
 • pojasni pojem in zahteve stereofonije,
 • pozna sisteme, značilnosti in postavitve zvočnikov za prostorski zvok – »hišni kino«,
 • pozna izvore, ki so namenjeni odkodiranju prostorskega zvoka.
 • Se zaveda problemov pri postavitvi ozvočenja,
 • razume vzroke mikrofonije
 • razume prednosti tehničnih rešitev in zna racionalno odločati o prostorski reprodukciji zvoka.
 • Postavitev ozvočenja v prostoru

Vaja:

Prikaz pojava mikrofonije ter rešitev tega problema

 • Odprava mikrofonije s pomočjo pasovno zapornega filtra,
 • postavitev zvočnikov za prostorski zvok in primerjava stereo/dolby, pro logic/dolby digital.

Naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka:

 • magnetofon,
 • A/D in D/A pretvorba,
 • digitalni gramofon,
 • digitalni kasetofon (DAT),
 • mini disk (MD),
 • super audio CD (SACD) MP3.

 

 

 

 

 

 • Zna našteti in razložiti vrste zvočnega zapisa na spominski medij,
 • pozna in zna razložiti princip stereofonskega snemanja in reprodukcije zvoka,
 • razume principe analognega in digitalnega zapisa zvočne informacije,
 • pozna princip snemanja na magnetni trak in delovanje magnetofona,
 • pozna sestavo magnetnega traku,
 • zna opisati delovanje kasetofona,
 • razlikuje brisalno in snemalno (reprodukcijsko) magnetno glavo,
 • seznani se s sistemi za redukcijo šuma pri kasetofonih,
 • pozna princip A/D pretvorbe in način zapisa digitalne oblike signala na CD ploščo,
 • opiše način odčitavanja digitalne informacije s kompaktne plošče,
 • seznani se z možnostmi in načini korekcije napak pri odčitavanju digitalnih informacij,
 • zna opisati princip delovanja in osnovne tehnične karakteristike digitalnega gramofona,
 • zna opisati princip delovanja in osnovne tehnične karakteristike digitalnega kasetofona – DAT,
 • zna opisati princip delovanja in osnovne tehnične karakteristike mini diska – MD,
 • zna opisati princip delovanja in osnovne tehnične karakteristike super audio CD – SACD,
 • zna opisati MP3 format zapisa in prednost le-tega,
 • pozna prednosti digitalnega zapisa.
 • Spoštuje in se zavzema za spoštovanje avtorskih pravic,
 • se zaveda prednosti novih tehnologij na področju shranjevanja zvoka in usmeritve razvoja,
 • razume dinamiko razmerja cena/kvaliteta v odvisnosti od razvoja in ponudbe na trgu,
 • se zaveda tehnološke in uporabniške življenjske dobe izdelka,
 • se zaveda prednosti digitalnih medijev za shranjevanje zvoka,
 • razume razmerje kvaliteta/cena pri shranjevanju zvoka,
 • razume, da se pri stiskanju zvoka (MD, MP3,…) nekaj informacije izgubi,
 • Pregled zakonov in predpisov o zaščiti avtorskih pravic,
 • slušni test in primerjava zvoka iz različnih nosilcev zvočne informacije,
 • prikaz natezne trdnosti kasetnega traku pri različnih tipih kaset,
 • prikaz plasti CD plošče s pomočjo lomljenja,
 • merjenje izhodnega tonskega signala iz različnih izvorov (kaseta, CD, MD, MP3, …) s pomočjo osciloskopa,
 • preverjanje vzdržljivosti različnih medijev (kaseta, CD, MD, …) - segrevamo, izpostavljamo magnetnim sevanjem,…
 • Računalniška omrežja :
 • topologija omrežja (LAN, WAN; STAR, BUS,…),
 • aktivna oprema (hub, switch, pretvorniki medijev,…),
 • pasivna oprema (vtičnice, razdelilniki, strukturirano ožičenje, …).
 • Zna opisati osnovne topologije omrežij,
 • zna predstaviti razlike med posameznimi topologijami,
 • pozna in zna opisati načine povezovanja različnih omrežij med sabo,
 • zna našteti in opisati funkcije in lastnosti osnovnih elementov v računalniških omrežjih (pasivne in aktivne),
 • zna pokazati pomen aktivnih elementov omrežja,
 • pozna različne komunikacijske protokole, prednosti ali primere uporabe
 • Se zaveda pomembnosti računalniških omrežij za učinkovito komunikacijo v sodobni družbi,
 • razume in razmišlja o uporabnosti pasivnih in aktivnih elementov pri načrtovanju računalniškega omrežja,
 • zna globalno razmišljati,
 • spoznava stroške vzdrževanja računalniškega omrežja kot tudi prednost pri zagotavljanju zanesljivosti in kakovosti infrastrukturne opreme za sodobno družbo.
 • Spoznavanje s podatki iz katalogov ter definicija optimuma za konfiguracijo omrežja (pasivni in aktivni elementi omrežja),
 • izvedba povezave enostavnega računalniškega omrežja,
 • merjenje pasivnega (ožičenja) dela omrežja,
 • praktično preverjanje delovanja omrežja.

2. letnik (ure 4/1)

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak  
Oddajniki in sprejemniki

Radijski in TV oddajniki,

Pretvorniki,

radijski sprejemniki.

 • Zna narisati blok sheme oddajnikov in sprejemnikov,
 • loči direktni in superheterodinski sprejemnik,
 • pozna funkcije posameznih stopenj,
 • zna razložiti delovanje mešalne stopnje in pomen MF,
 • pozna osnovne značilnosti difuznih oddajnikov in pretvornikov,
 • razloži frekvenčni spekter RA in TV signala,
 • pozna razliko med AM in FM prenosom,
 • pozna frekvenčna področja in njihove lastnosti. 
 • Se zaveda vpliva oddajnikov v bivalnem in delovnem okolju,
 • pozna omejitve in izrabo frekvenčnega prostora,
 • se zaveda zakonske regulative na področju podeljevanja frekvenc (koncesije),
 • zavzema se za kakovostne rešitve pri izbiri lokacije, frekvenc, moči,…

 

 

 

 

 

Vaja:

 • zaznavanje motenj z najenostavnejšimi instrumenti (AM sprejemnik, TV, osciloskop, stikalni napajalnik,…),
 • opazovanje frekvenčnega prostora s spektralnim analizatorjem (čistost spektra, nasičenost, standardi,...).

Vaja:

 • merjenje občutljivosti in selektivnosti radijskega sprejemnika,
 • opazovanje signalov v radijskem sprejemniku z osciloskopom.

Vaja:

 • Uporaba selektivnega ojačevalnika (ozkopas. ojačevalnika, frekv. množilnika, modulatorja, mešalne stopnje)

Stereo radijski prenos (koder, dekoder)

RDS

DAB

 • Razloži potrebo po kompatibilnosti stereo radijskega prenosa z mono radijskim prenosom,
 • pozna princip kodiranja in dekodiranja stereo radijskega prenosa,
 • pozna princip prenosa podatkov z radijskimi oddajniki (RDS, DAB).
 • Razume razvoj standardov, protokolov za prenos informacij – razvoj in kompatibilnost različnih tehnoloških generacij.
 

Osnove TV:

 • princip razstavljanja slike,
 • standardi slike,
 • snemalne naprave (kamera-CCD),
 • video signal,
 • standardi barvnega prenosa,
 • TV ton,
 • osnove digitalnega prenosa,
 • standardi HDTV in trendi.
 • Pozna osnove razstavljanja ali analize slike na 625 vrstic in pripadajoče TV standarde (CCIR),
 • zna razložiti povezavo med sinhronizacijo v kameri z reprodukcijsko katodno cevjo,
 • pozna princip delovanja snemalnih elektronk in digitalnih kamer s CCD senzorji,
 • pozna sestavo video signala in pomen sinhronizacijskih impulzov,
 • zna opisati in narisati časovni potek signala ene vrstice,
 • pozna standarde prenosa in razlike pri korekciji napak barve za NTSC, PAL, SECAM,
 • pozna princip elektronskega razstavljanja in sestavljanja slike s pomočjo snemanja treh barv R, G in B,
 • pozna osnove pretvorbe signalov od posnetih R, G in B do signalov, ki jih prenašamo Y, u in v , (Fu in Fv) in nazaj na signale R, G in B v sprejemniku,
 • ve, zakaj je potrebna frekvenčna premaknitev 4,43 MHz med nosilcem video signala in pomožnim nosilcem barve
 • zna narisati in komentirati blokovno shemo BTV,
 • pozna značilnosti in načine prenosa tona pri TV,
 • pozna razliko med analognim in digitalnim BTV,
 • pozna I2C-komunikacijo, teletekst, ...
 • seznani se z blokovno shemo digitalnega TV sprejemnika in prepozna bistvene razlike med digitalnim in analognim BTV,
 • pozna najnovejše TV standarde (HDTV, D2-MAC...),
 • razume probleme s kompatibilnostjo s starimi TV standardi.

Odkriva pomen standardov in vedno večjo povezanost ljudi na Zemlji,

se zaveda pomena kvalitete in optimalne pretvorbe slike v elektronsko obliko,

se zaveda prednosti digitalnega prenosa informacije (slike in tona),

se zaveda povezanosti z našo bližnjo preteklostjo in njenimi dosežki.

Vaja:

Maketa oddajnika in sprejemnika (meritve in uglaševanje)

Vaja:

uglaševanje antenskega TV ojačevalnika

Vaja:

opazovanje video signala v TV sprejemniku (TV test generator),

Pregled standardov TV prenosa in shem TV sprejemnikov

Vaja:

prepoznavanje sklopov na odprtem TV sprejemniku,

meritve signalov na TV sprejemniku.

Naprave za snemanje in reprodukcijo slike:

 • videorekorder,
 • osnove magnetnega zapisa,
 • osnove snemanja videa na trak,
 • razni sistemi,
 • digitalna videokamera (kamkorder, DV, Digital 8),
 • CD in DVD,
 • osnove stiskanja signalov,
 • osnove hranjenja DVD,
 • projekcijske naprave
 • osnove video projektorjev.
 • Pozna različne formate zapisa slike,
 • pozna osnove magnetnega zapisa,
 • pozna osnove zapisa video signala na magnetni trak,
 • razlikuje sisteme snemanja (Beta, VHS, S-VHS, Video 8, Hi8, ...),
 • zna razložiti integracijo kamere in videorekorderja v enotnem sistemu – kamkorder,
 • pozna lastnosti digitalnih video kamer,
 • pozna potrebno obdelavo video signala pred snemanjem na CD ali DVD,
 • pozna osnove delovanja CD in DVD zapisa in predvajanja,
 • pozna osnove raznih projektorjev.

Se zaveda krhkosti naših arhivov glede na zapise starih Sumercev,

zna vrednotiti miniaturizacijo, zanesljivost in spremenjen pristop pri servisiranju (zamenjava delov),

se zaveda velike nevarnosti laserskega žarka za oči ob nepravilnem ravnanju z napravami,

se zaveda potratnosti močnih virov svetlobe in njihove omejene življenjske dobe.

 

Prikaz različnih video rekorderjev in sistemov zapisa

Vaja:

Pregled priključkov in načinov povezovanja različnih AV naprav

Prikaz delovanja DVD

Obdelava slike (video) z računalnikom:

 • osnove stiskanja slike in zvoka,
 • JPEG, MPEG, DIVX, ...
 • potrebna oprema.
 • Pozna rezultate stiskanja različnih formatov in njihovo uporabo za profesionalno in domačo uporabo,
 • se seznani s potrebno opremo studia in domačega računalnika.

Se zaveda velikega koraka k množični uporabi in obdelavi slikovnega materiala.

Vaja:

Delo na domačem studiu (PC)

 

Impulzne modulacije:

 • PWM,
 • PCM,
 • TDM - časovni multipleks
 • Telefon,
 • GSM,
 • ISDN,
 • ADSL,
 • ATM, ...
 • IP telefonija,
 • GPS,
 • modem.
 • Pozna osnove analogne telefonije,
 • razume in zna razložiti frekvenčni multipleks (FDM),
 • zna našteti in razložiti prednosti digitalnih telefonov,
 • razume in zna razložiti časovni multipleks (TDM),
 • razlikuje TDM in FDM,
 • spozna pulzno širinsko modulacijo (PWM) in impulzno kodno modulacijo (PCM) pri digitalni telefoniji,
 • spozna pojem okvirja,
 • zna razložiti princip delovanje telefona,
 • zna razložiti strukturo in delovanje GSM omrežja in predstaviti princip delovanje GSM omrežja,
 • zna razložiti delovanje in značilnosti ISDN omrežja,
 • zna razložiti delovanje in prednosti ADSL priključka,
 • pozna lastnosti in prednosti ATM širokopasovnega omrežja,
 • zna razložiti delovanje in uporabo IP telefonije,
 • zna razložiti princip delovanja GPS,
 • zna razložiti delovanje in sestavo modema,
 • spozna prednosti digitalnih žičnih pred analognimi žičnimi komunikacijami.
 • Razlikuje med analogno in digitalno telefonijo, zna postaviti kriterije, poiskati informacije in se odločiti na osnovi prednosti,
 • povezuje sorodna znanja o PCM pri digitalizaciji zvoka (CD) in v digitalni telefoniji,
 • razume postavljene zahteve in se odloči ali predlaga optimalno rešitev za izbiro telefonskega priključka,
 • zna oceniti ceno posameznega načina komuniciranja.

Vaja: (EVN)

Merjenje Zc in dolžine koaksialnega kabla (reflektometerska metoda)

Vaja:

Merjenje analogne telefonske linije

 • Prikaz delovanja in lastnosti GSM telefona,
 • prikaz delovanja in prednosti ISDN priključka,
 • prikaz delovanja in prednosti ADSL priključka,
 • preizkus delovanja IP telefonije.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju je poudarek na preverjanju razumevanja temeljnih znanj in razumevanju principov delovanja elektronskih vezij in naprav.
Po zaključku vsake vaje dijak izdela poročilo, ki vsebuje predvsem potrditev doseganja z vajami postavljenih ciljev: razumevanje delovanja vezja ali naprave, delovnih postopkov, merilnih metod, izbire instrumentov in vrednotenja izmerjenih rezultatov. Preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na dosledni uporabi priročnikov, katalogov elektronskih elementov in tehniške dokumentacije, na razumevanju in vrednotenju tehniških podatkov elementov in naprav.

 

6. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETOM

 

Predmet

Znanja

akustika - značilnosti zvoka

Fizika

valovanje

elektroakustični pretvorniki,

ozvočenje

Elektronska vezja in naprave

popačenja

zapis zvoka

Digitalna tehnika

A/D pretvorbe, digitalni zapis

oddajniki, sprejemniki,

 

impulzne modulacije

Elektronska vezja in naprave

modulacije, …

antene, elektromagnetno valovanje

sodobne komunikacijske storitve: ISDN, ADSL, ATM, GSM, GPS, …

Elektronska vezja in naprave

telefonija

testiranje elektronskih vezij

Meritve, Praktični pouk

merilni instrumenti in metode merjenja