SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:
Letnik Oblike izobraževalnega dela
  Teorija (ur) Vaje (ur) Skupaj (ur)
2. 68   68
skupaj 68   68

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak: Dijak:  

Podjetništvo

Teoretična opredelitev podjetništva.

Zakaj razvijati podjetništvo.

Podjetniški proces.

Podjetniške zmožnosti.

Pogoji za razvoj podjetništva.

Veljavna zakonodaja.

 • zna pojasniti pojem podjetništvo,
 • zna našteti vrste podjetništva,
 • pozna različne metodološke pristope pri opredelitvi pojma,
 • zna razložiti podjetniški proces,
 • pozna podjetniške možnosti,
 • zna našteti pogoje za razvoj podjetništva.
 • spoznava pomen podjetništva v sodobnem svetu,
 • spoznava pomen podjetništva v širšem družbenem okolju,
 • oblikuje značilno ekonomsko logiko racionalne izbire.
 • s pomočjo učne piramide se prikaže pomen podjetnega vedenja in učenja.

Podjetnik

Pojasnitev pojma podjetnik.

Podjetnik se oblikuje skozi podjetniški proces.

Osebnost podjetnika in njegove lastnosti.

Podjetnik in motivacija.

Znanje o podjetništvu in za podjetništvo.

 • zna pojasniti pojem podjetnik,
 • zna razložiti, kako se podjetnik oblikuje skozi podjetniški proces,
 • pozna tipične lastnosti podjetnikov,
 • pozna lastnosti uspešnih podjetnikov,
 • zna razložiti pomen znanja v spreminjajočem se okolju.
 • spoznava pomembnost smotrnega ekonomskega ravnanja,
 • ugotavlja pomen sodelovanja med ljudmi,
 • razvija ustrezen odnos do skupnega življenjskega prostora.
 • intervju z uspešnim podjetnikom kot uvod v spoznavanje lastnosti podjetnikov,
 • razpravljanje dijakov zakaj se odločimo za podjetništvo.

Slovensko malo gospodarstvo

Ekonomski problem in ekonomski krožni tok.

Gospodarska dejavnost in organizacijska struktura gospodarstva.

Opredelitev malega gospodarstva.

Pomen malega gospodarstva za Slovenijo.

SWOT analiza slovenskega malega gospodarstva.

Podjetja (pravnoorganizacijske oblike).

 • razume logiko ekonomskega krožnega toka,
 • ponovi pojem gospodarstvo,
 • zna opredeliti pomen malega gospodarstva,
 • pozna razlike med malimi in srednjimi ter velikimi podjetji,
 • zna razložiti pomen malega gospodarstva za Slovenijo,
 • pozna SWOT analizo slovenskega malega gospodarstva.
 • spoznava pomen sodobnih ekonomskih procesov ter njihov pomen v naših domačih okoliščinah,
 • osvaja terminologijo ekonomske stroke.
 • dijaki ob prebiranju vsakdanjih medijskih sporočil zbirajo informacije o posebnostih slovenskega malega gospodarstva.

Od ideje do proizvoda

Kaj je ideja, kaj ustvarjalnost.

Tehnike ustvarjalnega dela (generiranje podjetniških idej).

Dušenje in vzpodbujanje ustvarjalnosti.

Preverjanje idej.

 • zna razložiti nastajanje idej,
 • zna raziskati prednosti in slabosti obstoječih podjetniških idej,
 • pozna proces nastajanja ustvarjalnih idej,
 • pozna tehnike ustvarjalnega mišljenja.
 • razvija potrebo za aplikacijo znanja v praksi,
 • vzpodbuja razmišljanje za naprej in nazaj,
 • razvija sposobnost ustvarjalnega mišljenja.
 • z metodo »nevihta možganov« do lastne poslovne zamisli,
 • delavnica: izdelava prazničnih okraskov kot novost na trgu,
 • vaja: v skupinah skušajo ugotoviti, katere skupine gostov bodo zahajale v kitajsko restavracijo.

Projekti v poslovnem sistemu

Pomen organiziranosti.

Načela dobre organizacije.

Projektna organiziranost podjetja.

Priprava in izvedba projekta.

Investicijski program.

 • zna razložiti pomen organiziranosti v sodobnem svetu,
 • pozna načela dobre organiziranosti,
 • pozna pomen projektne organiziranosti v podjetju in vrste projektov,
 • zna pojasniti posamezne faze projektnega dela,
 • zna pojasniti investicijski program.
 • razvija pozitiven odnos do organiziranosti,
 • spozna pomen načrtovanja in doslednosti pri delu,
 • spoznava pomen privrženosti poslu in podjetniški entuziazem.
 • vaja iz kataloga Podjetno v svet poklicnega izobraževanja dijake aktivno pripravi na podjetno življenje,
 • shema: proizvodni proces,
 • shema: prikaz kroga obvladovanja kakovosti.

Trg in potrebe potrošnikov

Trženje, menjava, trg.

Raziskava trga (proces tržnega raziskovanja, tipi tržnih raziskav).

Analiza tržnega okolja.

Kupci.

Konkurenca (rivalsvo med podjetji znotraj panoge, nevarnost substitutov, pogajanja, analiza konkurence).

Določanje tržnih segmentov in izbiranje ciljnih trgov (tržne strategije).

Marketinški splet (izdelek, distribucija, cene, promocija).

 • zna pojasniti pojme trženje, menjava in trg,
 • pozna proces tržnega raziskovanja,
 • pozna tipe tržnih raziskav,
 • pozna silnice v makrookolju podjetja,
 • zna razložiti namen trženja in dejavnike, ki vplivajo na vedenje kupcev,
 • pozna razloge za segmentacijo trga,
 • ve, kako se prouči obstoječo in možno konkurenco,
 • pozna tržne strategije,
 • zna pojasniti elemente marketinškega spleta.
 • razvija potrebo po spoznavanju ožjega in širšega življenjskega okolja.

 

 • raziskava trga z uporabo metode spraševanja (ankete) dijake navede k temu, da znajo prisluhniti trgu.

Promocija

Oblikovanje komunikacije in strategije promocijskega spleta. Opredelitev ciljev oglaševanja, določitev proračuna za oglaševanje, opredelitev oglasnega sporočila, ocenjevanje učinkovitosti oglaševanja.

Oblikovanje programov neposrednega trženja, pospeševanja prodaje in stikov z javnostjo (neposredno trženje, razvoj povezanega neposrednega trženja).

Pospeševanje prodaje.

Stiki z javnostmi

Vodenje in ravnanje s prodajnim osebjem.

 • pozna oblikovanje komunikacije in strategije promocijskega spleta,
 • pozna proces komuniciranja in korake pri oblikovanju učinkovitih komunikacij,
 • zna razložiti, kako se oblikujejo učinkoviti oglaševalni programi,
 • zna razložiti, kako se oblikujejo programi neposrednega trženja in pospeševanja prodaje,
 • pozna najpomembnejša orodja za tržne stike z javnostjo.
 • spoznava pomen komunikacije v poslovnem svetu,
 • izostri občutek za sporočilni in prodajni učinek,
 • spozna pomen oblikovanja baze podatkov pri trženju ter spozna pomen medijev v sodobnem svetu.
 • analiza reklamnih sporočil: razvija se občutek za opazovanje,
 • vaja: dijaki oblikujejo reklamno sporočilo na različne teme,
 • vaja: dijaki oblikujejo slogan za svojo dejavnost,
 • simulacija: predstavitev izdelka/storitve.

Razvoj in načrtovanje proizvodnje

Razvoj izdelka.

Lokacija in potrebni prostori.

Načrtovanje nabave.

Oprema in stroji.

Zaposleno osebje.

Predpisi, pravila, omejitve.

Celovito obvladovanje kakovosti.

 • pozna prvine poslovnega procesa,
 • pozna vidike načrtovanja proizvodnje,
 • zna razložiti razvoj izdelka,
 • zna razložiti pomen lokacije podjetja,
 • pozna pomen načrtovanja nabave opreme in strojev,
 • zna razložiti pomen zaposlovanja za uspeh podjetja,
 • zna pojasniti celovito obvladovanje kakovosti in pomen kakovosti za mala podjetja.
 • prepoznava elemente poslovnega procesa in pomen upravljanja proizvodnje,
 • prepozna pomen odprtosti do sprememb in inovacij,
 • seznani se s pomenom propagande.
 • dijaki izvedejo intervju z menedžersko skupino in ugotovijo njene reference,
 • skupina dijakov opiše lokacijo za poslovanje njihovega podjetja.

Stroški in obračun stroškov

Stroški in načini zajemanja stroškov.

Delitev in lastnosti stroškov.

Skupni stroški in lastna cena izdelka oziroma storitve.

Obračun vseh stroškov na enoto proizvoda.

Davek na dodano vrednost.

Prag rentabilnosti in pokritje.

 • pozna delitev in lastnosti stroškov,
 • pozna načine zajemanja stroškov,
 • zna izračunati lastno ceno izdelka (storitve),
 • zna razložiti vlogo davka na dodano vrednost,
 • zna ugotoviti prag rentabilnosti
 • razume nujnost natančne analize stroškov v podjetju,
 • razvija motivacijo za spremljanje informacij s področja finančnega poslovanja podjetja.

 

 • vaja: izračun praga rentabilnosti,
 • shema: stroški v proizvodnji,
 • prikaz: sestava prodajne cene.

Finančne projekcije

Izračun osnovnega kapitala.

Začetna bilanca stanja.

Izkaz uspeha.

Izraznost bilance stanja in izkaza uspeha.

 • pozna osnove načrtovanja potrebnih finančnih sredstev in likvidnosti,
 • pozna pomen računovodskih informacij za poslovno odločanje,
 • ve za težave ob napačnih in pomanjkljivih ocenah stroškov,
 • pozna bilanco stanja in izkaz uspeha.
 • razume nujnost natančne analize stroškov,
 • matematiko spozna kot uporabno orodje pri izkazovanju poslovnega uspeha,
 • razvija natančnost pri spoznavanju računovodskih informacij.
 • vaja: prebiranje bilanc stanja v različnih podjetjih,
 • igranje vlog: dijaki organizirajo šolsko razstavo in pripravijo finančno poročilo o prejemkih in izdatkih.

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Preverjanje znanja je ustno. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja ugotavljamo predvsem

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

razvoj skupine,

tehnike ustvarjalnega mišljenja,

vizualna komunikacija

psihologija

vloge v skupini, pravilna komunikacija v skupini, pogajanja,

vzbujanje pozornosti oziroma oglaševanje

izdelava poročil, preglednic ter vrednotenje rezultatov

informatika

poznavanje programskih orodij v WIN okolju (excel, word)

oblikovanje izdelkov ali ponudba storitev

elektrotehnika

izdelava tehnične dokumentacije, različne tehnične rešitve za isti problem

oblikovanje izdelkov, izbira tehnološkega postopka

strokovni predmeti

izračun stroškov v skladu s tehnološkimi merili

proizvodnja in celostno obvladovanje kakovosti

praktični pouk

študij dela in časa, vpliv tehnologije na okolje

podjetno vedenje in učenje

sociologija

družbena delitev dela, načini reševanja ekonomskih vprašanj, tržno gospodarstvo