SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

34

34

68

skupaj

69

69

138

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak: Dijak:  

PROGRAMSKA OPREMA - OPERACIJSKI SISTEM

 

 • poglobi znanje o programski in strojni opremi računalnika,
 • pozna orodja za uporabo operacijskega sistema,
 • pozna zahteve za varno delo z računalnikom.
 • razume vlogo računalnika v svetu dela,
 • oblikuje oceno prednosti in slabosti "moderne pisarne" (brez pisarniškega materiala, kalkulatorja, beležnice…).
 • ker gre za nadgradnjo predznanja, moramo najprej ugotoviti že osvojene vsebine, ki jih samo poglobimo.

UREJEVALNIK BESEDIL

 • zna napisati oblikovno zahtevnejši dokument,
 • razlikuje med znakovnim in grafičnim prikazom dokumenta,
 • zna uporabljati sloge in predloge, nastaviti robove, delati z bloki, številčiti strani, vstaviti sliko in tabelo, določiti živo pagino, prelom strani, kazalo,
 • zna kritično oceniti obliko dokumenta po uveljavljenih pravilih in kriterijih estetskega oblikovanja,
 • seznani se z desetprstnim načinom tipkanja.
 • zaznava značilnosti dokumenta in kritično ugotavlja odstopanja od splošnih pravil (robovi, oblika odstavkov, pisava ...).
 • poznavanje urejevalnika dijak poglobi na zahtevnejšem tekstu - izdelavi seminarske naloge za druge strokovne predmete, ki jo pri vajah v računalnici dokončno oblikujemo in dopolnimo z upoštevanjem vseh možnosti urejevalnika besedil in pravil za pisanje seminarskih nalog.

ELEKTRONSKE PREGLEDNICE

 • zna uporabiti program za delo s preglednicami za preračunavanje, analiziranje in grafično prikazovanje podatkov.
 • spozna vse prednosti dela s preglednicami.
 • podatke, ki jih vsebuje seminarska naloga pri izbranem strokovnem predmetu, obdela in grafično prikaže s pomočjo programa za preglednice ter doda seminarski nalogi.

ODELAVA SLIK

 • pozna različne zapise slike v elektronski obliki (bitni, vektorski zapis, jpg, gif, tif format),
 • zna uporabljati osnovne postopke priprave in obdelave računalniških slik,
 • na različne načine obdela računalniško grafiko in uporabljene postopke ovrednoti.
 • razvija sposobnost kritične analize slik v elektronski obliki.
 • dijak skenira sliko in jo doda svoji seminarski nalogi.

ELEKTRONSKE PREDSTAVITVE

 • zna izdelati in uporabiti preprostejše predstavitve v elektronski obliki,
 • zna dokumente iz različnih formatov uporabiti na elektronski prosojnici.
 • razume razlike med standardno predstavitvijo in elektronsko predstavitvijo,
 • razume in sprejema predstavitev kot pomembnejši del procesa na poljubnih področjih za posredovanje informacije, prepričevanje, pogajanje, osveščanje…
 • dijak izdela lastno predstavitev seminarske naloge, ki jo je izdelal s pomočjo urejevalnika teksta in programa za delo s preglednicami.

  2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak: Dijak:  

OSNOVE PROGRAMIRANJA

 • spozna osnovne gradnike algoritma in zna izdelati algoritem,
 • pozna podatkovne tipe,
 • pozna in zna zapisati osnovne krmilne stavke.
 • razvija sposobnosti in spretnosti za reševanje problemov v obliki algoritma,
 • razvija sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • pridobiva znanja, razvija sposobnosti za programiranje in reševanje poljubnih problemov s pomočjo računalnika.
 • dijak reši nekaj tipičnih problemov s pomočjo algoritma v obliki diagrama poteka,
 • dijak v izbranem programskem jeziku reši nekaj preprostih problemov.

TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA

 • spozna pomen in mesta uporabe tehniške dokumentacije,
 • spozna osnovne standarde in pravila dokumentiranja, simbole ter njihovo uporabo pri električnih vezjih in sistemih,
 • poznajo programska orodja za izdelavo splošne tehniške dokumentacije
  - MULTI SIM, ACAD, Automation Studio, Tesla, …. - simulacije in merjenja v elektrotehniki,
  - WSCAD, EDLIN, VISIO, … – izdelava dokumentacije v elektroenergetiki,
  - ACCELL EDA Tango, EAGLE,… (izdelava dokumentacije za tiskana vezja, …) in ga zna uporabiti pri izdelavi preprostejše dokumentacije s področja elektrotehnike.
 • vrednoti moderne načine arhiviranja, razmnoževanja, iskanja in obdelave dokumentacije v elektronski obliki
 • poudarja pomen urejanja in sistematike pri delu, da se pri možnosti rabe neomejene količine informacij le te ne izgubljajo, mešajo ali se jim zmanjšuje pomen.
 • izdela dokumente za izdelavo tiskane ploščice (programsko orodje EAGLE)
  - vezalna shema
  - klišejska risba
  - montažna shema.

SIMULACIJA IN MERJENJA V ELEKTRONIKI (programsko orodje npr. "MULTISYM" ali "elektronic workbench")

 • pozna in zna izkoristiti prednosti dela s programskim orodjem za simulacijo elektrotehniških situacij,
 • pozna delo s programom,
 • zagon in zaustavitev programa, standardi simbolov, shranjevanje in odpiranje vezja,
 • postavljanje, spreminjanje, kopiranje, rotiranje in povezovanje elementov,
 • pozna možnosti postavitve parametrov analognih in logičnih elementov ter instrumentov in se jih zaveda.
 • se zaveda prednosti simulacije vezja ali sistema z računalnikom kot najcenejše in hitre pot za analizo vezja,
 • zaveda se zanesljivosti rezultatov simulacije, na katere vplivajo: odstopanje od realne situacije, nastavitve parametrov in izbrana metoda.
 • z enostavnim modelom obdeluje zahtevnejše probleme iz osnov elektrotehnike,
 • z lahkoto spreminja prilagoditve enostavnega ali zahtevnega vezja.

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • številski sistemi in pretvorbe

Matematika

Digitalni sistemi

 • številski sistemi in pretvorbe
 • delovanje strojne opreme (odboj svetlobe, laserska svetloba, magnetizem…)

Fizika

 • svetloba, odboji svetlobe
 • magnetizem
 • operacijski sistem
 • programski jeziki
 • uporabniški programi

Tuji jezik

 • uporaba strokovne terminologije
 • urejanje besedil
 • elektronske preglednice (reševanje nalog)

Osnove elektrotehnike

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom
 • urejanje besedil
 • elektronske preglednice (reševanje nalog)
 • elektronske prosojnice
 • izdelava spletnih strani

Meritve in regulacije

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom
 • predstavitev projektov
 • uporabniški programi za simulacije in merjenja v elektrotehniki

Osnove elektrotehnike

Merjenja in regulacije

Digitalna tehnika

 • simuliranje delovanja elektronskih vezij
 • urejanje besedil
 • simulacija in merjenje v elektrotehniki, EWB, MULTISIM
 • projektiranje tiskanih vezij, EAGLE

Praktični pouk

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom