SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35/35

35/35

70/70

2.

34/0

34/0

68/0

skupaj

69/35

69/35

138/70

Opomba:

Prvi število (npr.138/….) velja za področje energetike,

drugo število (npr…./70) pa velja za elektroenergetskih sistemov.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak:

Dijak:

 

Splošni pojmi o električnih inštalacijah

 • pozna osnovne definicije v električnih inštalacijah (izpostavljeni prevodni del, tuji prevodni del, ozemljilo, …)
 • loči napetostne nivoje (mala napetost, nizka napetost)
 • prepozna vrste električnih inštalacij v različnih okoljih.
 

Standardi in predpisi

 • standardi in predpisi s področja elektrotehnike,

 

 • loči pojma standard in predpis z elektrotehniškega vidika;
 • spozna slovensko standardizacijo (nastanek standardov)
 • pridobi pregled nad najpogosteje uporabljenimi elektrotehniškimi standardi in predpisi;
 • navaja se na varno delo in upoštevanje predpisov in standardov;
 • razvija občutek za nevarnosti pred električnim udarom poleg spoštovanja in upoštevanja predpisov;
 • navadi se na uporabljati navodila za uporabo, tehnična navodila, električne načrte,…
 • uvaja red in samodisciplino pri delu.

 

 

 

Varovanje električnih vodnikov in porabnikov

 • namen varovanja in elementi za varovanje,
 • taljive varovalke,
 • inštalacijski odklopniki,
 • zaščitna stikala in odklopniki,
 • bimetalni rele,
 • varovanje električnih inštalacij.
 • zna razložiti fizikalni pomen varovanja električnih vodnikov in porabnikov;
 • pozna tipe in značilnosti taljivih varovalk ter njihovo uporabo;
 • primerja taljive karakteristike D, D0 in NV taljivih;varovalk ter področja uporabe,
 • analizira delovanje, zgradbo, značilnosti, vrste in uporabo inštalacijskih odklopnikov;
 • spozna tokovni omejevalec (limitator);
 • analizira zgradbo, delovanje in uporabo zaščitnih stikal in odklopnikov ter razume razliko med njimi;
 • pozna zgradbo, delovanje in uporabo bimetalnega releja;
 • razume pojem selektivnosti varovanja in zna razložiti, kako to dosežemo;
 • ve, v katerih primerih moramo tokokrog varovati, kje ne in kje varovanja ne smemo izvesti.
 • zaveda se nevarnosti pri uporabi el. toka v električnih inštalacijah;
 • sprejema odgovornosti za strokovne rešitve na področju električnih inštalacij;
 • spremlja novosti in trende pri izbiri zaščitnih elementov;
 • spoznava in upošteva zakonsko regulativo, ki določa uporabo posameznih vrst zaščit.

Prikaz vzorcev različnih elektroinštalacijskih materialov.

Vaja:

 • kontrola delovanja bimetalnega releja.

 

Priklopi električnih porabnikov

 • grafični simboli stikalnih naprav in električnih porabnikov,
 • uporabniške kategorije in stopnje, zaščite električne opreme,
 • vezja za razsvetljavo,
 • klicne naprave,
 • ročna stikala,
 • elementi daljinskega krmiljenja,
 • priklopi AM,
 • priklopi termičnih naprav.
 • zna uporabiti simbole za označevanje stikalnih naprav in porabnikov v enopolnih in izvedbenih shemah po standardih;
 • zna izbrati stikalni aparat glede na vrsto bremena in način obratovanja;
 • zna narisati enopolne in izvedbene sheme različnih vezij za razsvetljavo, navesti uporabo;
 • zna razložiti posebnosti razsvetljave stopnišč;
 • razume namen, uporabo in vrste klicnih naprav;
 • razloži namen, uporabo in vrste ročnih stikal;
 • analizira namen, uporabo elementov daljinskega krmiljenja, kot so: tipkala, kontaktorji, releji, signalne naprave, mejna stikala, elektronska tipala, merilniki neelektričnih veličin, programibilna stikala;
 • pojasni izvedbe priklopov 1f AM, in nariše priključne sheme;
 • analizira izvedbe priklopov 3f AM in nariše priključne sheme;
 • pozna problematikoin zahteve pri priklopih termičnih naprav.
 • spoznava in sprejema princip učenja in razvoja delovnih navad za uspešno in strokovno izvajanje odgovornih nalog;
 • razvija natančnost opazovanja za uspešnejše prepoznavanje elementov na področju priklopov električnih porabnikov;
 • razvija odnos do skupinskega dela, odgovornost in solidarnost - pomoč med sošolci;
 • zna primerjati pridobljena znanja v realnem okolju z opazovanjem;
 • razvija motivacijo za samoizobra- ževanje.

Vaje:

 • risanje vezij za razsvetljavo.
 • Uporaba računalnika pri izdelavi električnih shem (WS - CAD, Visio),
 • izvedba vezja z programirljivim releji (Easy, Logo, …),
 • uporaba merilnega centra za meritve v sistemu, analiza dogajanja v omrežju, povezava s PC.

Osnovni pojmi varne uporabe električne energije

 • sistemi nizkonapetostnih omrežij glede na način ozemljevanja,
 • delovanje električnega toka na človekovo telo,
 • impedanca človeškega telesa,
 • najpogostejši viri nevarnosti električnega toka,
 • napetostna območja električnih inštalacij in meje nevarne napetosti dotika,
 • ozemljitve in ozemljila,
 • ozemljitveni vodi,
 • zaščitni vodniki,
 • izenačitev potencialov.
 • zna narisati, razložiti in navesti uporabo TT, TN in IT sistemov;
 • pozna učinke električnega toka na človeško telo;
 • razume odvisnost impedance človeškega telesa od okolice in zna oceniti njeno vrednost;
 • pozna najpogostejše vire nevarnosti električnega toka: neposredni dotik, posredni dotik, napetost koraka in dotika;
 • pozna delitev električnih inštalacij na območja in razume meje nevarne napetosti dotika v različnih razmerah;
 • pozna namen in vrste ozemljitev (zna navesti primere) in razume pojem ozemljila;
 • zna opisati in dimenzionirati najpogosteje uporabljena ozemljila in pozna njihovo uporabo;
 • pozna namen in uporabo ozemljitvenih vodov in zaščitnih vodnikov ter zna določiti njihov prerez;
 • razume namen izenačitve potencialov ter vrste in pogoje za izvedbo.
 • zaveda se nevarnosti učinkov električnega toka na človeško telo;
 • razvija občutek za varnost pri delu na področju električnih inštalacij;
 • sprejema principe uporabe in namen ozemljil v električnih inštalacijah;
 • v delovnem okolju opazuje in odkriva različne napajalne sisteme glede na izvedbo ozemljitev;
 • sprejema princip permanentnega izobraževanja kot življenjsko nujo;

Vaja:

 • izračun ozemljila,
 • kontrola neprekinjenosti zaščitnih vodnikov,
 • preskus dodatnega izenačenja potencialov,
 • merjenje ozemljitvene upornosti,
 • merjenje specifične upornosti tal.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Zaščita pred električnim udarom in pri njem

 • zaščitno stikalo na diferenčni tok,
 • zaščita pred neposrednim dotikom,
 • zaščita pri posrednem dotiku,
 • istočasna zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom,
 • kontrola zaščite pred električnim udarom,
 • delitev električnih naprav glede na zaščito pred električnim udarom.
 • pozna sestavo, delovanje, namen, uporabo in vrste zaščitnih stikal na diferenčni tok (RCD);
 • razume pojem neposredni dotik in pozna vrste zaščit pred njim;
 • razume pojem posredni dotik in pozna vrste zaščit pri njem;
 • zna narisati, razložiti in navesti pogoje za zaščito v posameznem razdelilnem sistemu;
 • seznani se s sistemi za istočasno zaščito SELV in PELV;
 • pozna namen in vrste kontrole zaščite pred električnim udarom (pregledi, meritve in preizkusi);
 • zna razdeliti naprave glede na zaščito pred električnim udarom.
 • zaveda se nevarnosti posrednega in neposrednega dotika z deli pod napetostjo;
 • prepoznava simbole električnih naprav, ki označujejo stopnjo in vrsto zaščite;
 • zaveda se specifičnih zahtev na različnih področjih glede električne zaščite,
 • zna povezovati znanja s področja zaščite z ostalimi strokovnoteoretičnimi predmeti,
 • zaveda se pomena meritev na električnih inštalacijah za zagotavljanje varne uporabe učinkov električnega toka.

Vaje:

 • kontrola delovanja RCD stikala,
 • kontrola zaščite pri posrednem dotiku v TN sistemu,
 • kontrola zaščite pri posrednem dotiku v TT sistemu,
 • merjenje impedance (upornosti) kratkostične zanke,
 • merjenje na NN električnih inštalacijah (z univerzalnim namenskim instrumentom):
 • neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
 • izolacijske in ozemljitvene upornost.

Sistem zaščite pred delovanjem strele

 • zunanji sistem zaščite,
 • notranji sistem zaščite.
 • pozna vzroke in posledice udara strele;
 • pozna elemente za zaščito pred udarom strele;
 • zna razložiti princip delovanja sistema zunanje in notranje zaščite;
 • pozna elemente za zaščito električnih naprav in razume njihovo delovanje.
 • razvija notranjo motivacijo za spremljanje informacij in za izobraževanje za zaščito pred škodljivimi učinki močnih električnih in magnetnih polj;
 • se zaveda uporabnosti povezanih znanj za praktično delo.

Demonstracija delovanja odvodnika prenapetosti.

Izvedbe elektroenergetskih inštalacij

 • priključek na zunanje omrežje,
 • stikalni bloki,
 • inštalacije v stanovanjskih zgradbah,
 • inštalacije v kopalnicah,
 • inštalacije v poslovnih prostorih,
 • inštalacije v industriji,
 • inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji,
 • inštalacije na gradbiščih,
 • inštalacije v kmetijstvu,
 • inštalacije v požarno ogroženih prostorih,
 • inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • telekomunikacijske inštalacije,
 • inteligentne inštalacije.
 • spozna možnosti in značilnosti priključkov inštalacije na zunanje električno omrežje;
 • razume vlogo in delitev razdelilnikov ter pozna značilnosti razdelilnikov za razne objekte;
 • zna določiti izvedbo inštalacije glede na vrsto gradnje in pozna značilnosti inštalacij v stanovanjskih zgradbah;
 • pozna razdelitev kopalnice na cone in izvedbo električnih inštalacij v njih;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v poslovnih prostorih;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v industriji;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v objektih s specifičnimi pogoji;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij na gradbiščih;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v kmetijstvu;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v požarno ogroženih prostorih;
 • pozna značilnosti in posebnosti električnih inštalacij v eksplozijsko nevarnih prostorih;
 • pozna značilnosti in posebnosti telekomunikacijskih inštalacij;
 • spozna osnovne značilnosti inteligentnih inštalacij.
 • razvija sposobnost opazovanja različnih prostorov, ki zahtevajo različne izvedbe električnih inštalacij;
 • pridobiva sposobnost opazovanja in prepoznavanja različnih izvedb inštalacij;
 • spoznava načine in kriterije za izbiro sodobnih elektroinštalacijskih materialov in zaščite, ki jih določa veljavna tehnična regulativa;
 • zaveda se pomena varnosti, funkcionalnosti in ekonomičnosti električne inštalacije.

Ogled izvedbe inštalacije v praksi ali ogled filma.

Demonstracija iz vsebin inteligentnih inštalacij.

Vaja:

 • risanje shem inštalacij s programom WSCAD ali Visio.

Dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije

 • termično dimenzioniranje,
 • električno dimenzioniranje,
 • mehansko dimenzioniranje,
 • dimenzioniranje glede na gospodarnost.
 • razume namen določanja prereza vodnikov;
 • zna določiti prerez vodnika glede na dopustno segrevanje na podlagi upoštevanja kriterijev;
 • zna določiti dopustni padec napetosti glede na porabnik,
 • s pomočjo enačb zna določiti prerez vodnikov za različna bremena in za penjalni vod;
 • zna določiti ustrezni varovalni elementdanemu tokokrogu;
 • pozna pogoje mehanskega dimenzioniranja;
 • spozna dimenzioniranje z vidika energijskih izgub.
 • navaja se na vztrajnost in sprotno delo,
 • razvija računske spretnosti;
 • zaveda se pomena teorije v praktičnih aplikacijah;
 • pridobiva občutek o izračunanih vrednostih;
 • nauči se uporabe elektrotehniških priročnikov in podatkov v prospektih proizvajalcev opreme.

Vaja:

 • uporaba računalniškega programa za dimenzioniranje električnih inštalacij.

Svetlobni viri

 • svetloba in fotometrija,
 • nastanek umetne svetlobe,
 • žarnice z žarilno nitko,
 • sijalke,
 • vrste razsvetljave.

 

 • razume pojem svetlobe in njene značilnosti;
 • pozna osnovne fotometrične veličine in njihove enote;
 • razume pomen in uporabo svetlobnega izkoristka, izkoristka razsvetljave in diagrama svetilnosti;
 • spozna fizikalno sliko nastanka svetlobe na osnovi termičnega in luminiscenčnega sevanja;
 • pozna značilnosti, sestavo in uporabo žarnic z žarilno nitko: standardne, halogenske, in ksenonske;
 • pozna značilnosti , sestavo, vezalne sheme, delovanje in uporabo sijalk;
 • pozna razlike med vrstami razsvetljave in uporabo le-teh.
 • spreminja odnos zaradi prehajanja od idealiziranih do realnih pogledov na svet stroke in nasploh;
 • zaveda se razlike termičnega in luminiscenčnega učinka sevanja v različnih svetlobnih virih;
 • pozna sodobne svetlobne vire in njihovo ekonomično uporabo;
 • zaveda se ekološke problematike pri uporabi umetnih svetlobnih virov.

Ogled filma.

Opazovanje obravnavanih svetlobnih virov v vsakdanjem življenju.

Svetilke

 • svetilke,
 • svetlobnotehnične karakteristike svetilk,
 • svetilke za notranjo razsvetljavo,
 • svetilke za zunanjo razsvetljavo,
 • zaščita svetilk.

 

 

 • Analizira svetlobnotehnične, mehanske in električne elemente svetilk ter njihov namen;
 • pozna razdelitev svetilk po različnih kriterijih;
 • spozna osnovne svetlobnotehnične karakteristike svetilk: porazdelitev svetlobnega toka, svetilnosti, svetlosti in izkoristek svetilk;
 • analizira kriterije in navodila za izbiro svetilk za notranjo razsvetljavo;
 • pozna kriterije in navodila za izbiro svetilk za zunanjo razsvetljavo;
 • pozna električno in mehansko zaščito svetilk.
 • razvija sposobnost opazovanja in ustvarjalnega mišljenja v povezavi s sorodnimi učnimi vsebinami;
 • osvaja tehniški jezik stroke;
 • prepoznava svetilke z sodobno optiko, ki omogoča kvalitetno in ekonomično razsvetljavo;
 • zna pridobivati podatke iz različnega prospektnega materiala in ostalih medijev proizvajalcev svetilk.

Opazovanje obravnavanih svetilk v vsakdanjem življenju.

Notranja in zunanja razsvetljava

 • faktorji kvalitete notranje razsvetljave,
 • svetlobnotehnični izračun,
 • zunanja razsvetljava.
 • razume pomen in zna pojasniti faktor kvalitete;
 • računsko zna določiti število in tip svetilk za določen prostor;
 • zna izmeriti osvetljenost v prostoru;
 • zna določiti potreben prerez vodnikov;
 • spozna osnovne pojme javne razsvetljave, smernice za izvedbo javne razsvetljave, osvetlitev predorov, prometnic, prehodov za pešce in skladiščnih površin.
 • sprejema nujnost kriterijev za ločevanje fotometričnih lastnosti svetilk za različna področja uporabe;
 • pridobiva računske spretnosti;
 • sprejema računalniška orodja – programe kot obvezno orodje za projektiranje razsvetljave;
 • pridobiva občutek o določenih izračunanih vrednostih;
 • razvija solidarnost in samopomoč do sošolcev.

Vaje:

 • merjenje osvetljenosti,
 • svetlobno tehnični izračun brez in z uporabo računalniškega programa.

Projektiranje električnih inštalacij

 • tehnična dokumentacija,
 • vrste projektne dokumentacije,
 • projektna naloga,
 • tehnično poročilo,
 • tehnični izračuni,
 • predračun stroškov električnih inštalacij,
 • risbe.
 • seznani se z vsebino tehnične dokumentacije;
 • pozna vrste projektne dokumentacije: idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, projekt etažnih lastnikov;
 • pozna pomen vsebine projektne naloge;
 • spozna obseg in vsebino tehničnega poročila;
 • zna uporabiti znanja pridobljena pri dimenzioniranju vodnikov, izbiri zaščitnih naprav in projektiranju razsvetljave;
 • seznani se z ocenitvijo stroškov investicije;
 • zna izdelati risbe za načrt električnih inštalacij: enopolne sheme, tokovne sheme, risbe tlorisnih površin.
 • spoznava pomen dokumentacije pri gradnji objektov;
 • zaveda se prednosti risanja enočrtne (enopolne) sheme razvodnih tokokrogov električnih inštalacij;
 • navaja se uporabljati tabele v elektrotehniškem priročniku;
 • razvija spretnosti za artikuliranje svoje misli.

Vaja:

 • izdelava načrta električnih inštalacij za enostavni objekt s pomočjo programa WS – CAD ali Visio.

OPOMBE:

vsebine predmeta elektrotehnika in električne inštalacije naj bodo postavljene na osnovno znanje pridobljeno pri predmetu električne inštalacije in omrežja (EIO) pri izobraževanju za poklic elektrikar energetik. večino poglavij je treba ponoviti in nadgraditi z znanji. obravnavanje teoretičnih vsebin naj bo podprto z demonstracijskimi vajami (prikazi) in uporabnimi nalogami. laboratorijske vaje naj se vsebinsko nanašajo na obravnavane teme in naj dijakom potrdijo teoretična izvajanja. v okviru ekskurzije si dijaki ogledajo izvajanje električni inštalacij na objektih, proizvodnjo električnih naprav.

 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Preverjanje znanja pri predmetu je ustno. Preverja se razumevanje pojmov, odnosov, tehničnih podatkov, primerov iz prakse, računske primere, analiziranje rezultatov ob uporabi literature in priročnikov, kar se preverja tudi skozi vaje.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • vrste in uporaba elektroinštalacijskih materialov,
 • varovanje električnih vodnikov in porabnikov,
 • priklopi električnih porabnikov

praktični pouk

tehnologija s kemijo

 • pravilna izbira in uporaba materialov,
 • poznavanje in uporaba električnih shem,
 • poznavanje prevodnikov in izolantov
 • osnovni pojmi varne uporabe električne energije,
 • zaščita pred električnim udarom

praktični pouk

osnove elektrotehnike

tehnologija s kemijo

matematika

 • poznavanje in uporaba električnih shem,
 • poznavanje prevodnikov in izolantov,
 • poznavanje osnovnih zakonov elektrotehnike,
 • reševanje enačb pri elektrotehniških primerih in uporaba kalkulatorja
 • zunanja in notranja zaščita

osnove elektrotehnike

praktični pouk

fizika

tehnologija s kemijo

 • poznavanje zakonitosti električnih polj,
 • poznavanje materialov
 • izvedbe elektroenergetskih inštalacij

tehnologija s kemijo

praktični pouk

elektroenergetski sistemi

 • poznavanje materialov,
 • poznavanje in uporaba električnih shem,
 • poznavanje električnih omrežij,
 • dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije

osnove elektrotehnike

praktični pouk

matematika

 • poznavanje osnovnih matematičnih funkcij,
 • poznavanje osnovnih zakonov elektrotehnike,
 • poznavanje uporabe elementov v praktičnih primerih
 • svetlobni viri,
 • svetilke

osnove elektrotehnike

praktični pouk

fizika

 • poznavanje zakonitosti svetlobe,
 • poznavanje osnovnih zakonov elektrotehnike,
 • poznavanje električnih shem in praktična izvedba,
 • notranja in zunanja razsvetljava

osnove elektrotehnike

praktični pouk

fizika

matematika

 • poznavanje zakonitosti svetlobe,
 • poznavanje osnovnih zakonov elektrotehnike,
 • poznavanje električnih shem in praktična izvedba,
 • poznavanje osnovnih matematičnih funkcij
 • projektiranje električnih inštalacij

osnove elektrotehnike

matematika

računalništvo in dokumentiranje

 • poznavanje zakonitosti svetlobe,
 • poznavanje osnovnih zakonov elektrotehnike,
 • poznavanje električnih shem in praktična izvedba,
 • poznavanje osnovnih matematičnih funkcij,
 • uporaba računalniških orodij