SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

102

102

skupaj

 

207

207

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI


1. letnik


INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

POLPREVODNIŠKI ELEMENTI IN NJIHOVA UPORABA

 • Polprevodniška dioda
 • Bipolarni tranzistor
 • Stikalni polprevodniški elementi
 • Usmerniška vezja
 • Elektronska stikala s tranzistorji
 • Krmiljenje moči s polprevodniškimi elementi (tiristor, triak)
 • Spozna vrste in osnovne karakteristike polprevodniških elektronskih elementov, skladnost ohišij s tehničnimi značilnostmi, možne načine priključevanja in montaže elementov, razume osnovne tehnične podatke in karakteristike v katalogih, zna razložiti odvisnosti, podane v karakteristikah, in pokazati princip merjenja – preverjanja karakteristike,
 • zna poiskati vrednosti polprevodniškega elementa v katalogih proizvajalcev in se nauči tehnično dokumentacijo prebirati in poiskati za uporabo pomembne podatke,
 • iz oznak in zunanjih znakov zna določiti vrsto elementa in iz dokumentacije poiskati želene vrednosti – tehnične podatke,
 • zna ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • zna realizirati osnovna logična vezja (IN, ALI, NE),
 • spozna različne vrste polprevodniških diod in njihovo uporabo (usmerniška vezja, signalizacija,..),
 • spozna različne vrste bipolarnih tranzistorjev in njihovo uporabo (tranzistor kot stikalo, tranzistor kot tokovni ojačevalnik v usmerniških vezjih,…),
 • spozna različne vrste polprevodniških krmilnih elementov in njihovo uporabo (usmerniška in krmilna vezja,…)
 • v enostavnem elektronskem vezju ugotovi uporabnost elektronskega elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab).
 • Povezuje hitrost, frekvenco, moč in izgube kot medsebojne tehniško odvisne parametre v sistemu.

Realizacija enostavnih digitalnih logičnih operacij (stikala in releji, diode in tranzistorji,…) in osnovnih logičnih vezij (IN, ALI, NE).

Projektne naloge vključujejo znanje o elementih, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik.

Praktična izdelava:

vezje za signalizacijo,

krmilna vezja…!!!

vezje za preverjanje in merjenje karakteristik elementov.

 

 

DIGITALNA TEHNIKA

 • lastnosti signalov in digitalnih tokokrogov,
 • osnovna logična vezja (IN, ALI, NE),
 • realizacija digitalnih logičnih operacij (stikala in releji, diode in tranzistorji,…),
 • digitalna integrirana vezja, lastnosti, označevanje, kataloški podatki,
 • posebna logična vezja (kodirniki, multipleksorji, primerjalniki, izvedbe integriranih vezij),
 • osnovna sekvenčna vezja, registri, števci,
 • pomnilniki.
 • zna našteti standardne vrednosti nivojev pogostejših družin digitalnih vezij, zna poiskati in razložiti pomen posameznih parametrov,
 • zna realizirati osnovna logična vezja s stikali, releji, diodami in tranzistorji,
 • zna poiskati ustrezne ekvivalentne zamenjave in ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom
 • (dober/slab),
 • razume problemsko zastavljeno nalogo in zna izdelati preprosto digitalno vezje (definicija optimalne funkcije, izbira tehnologije glede delovnih pogojev, realizacija, preverjanje, zagon in analiza zanesljivosti delovanja),
 • spozna osnove računalniških sistemov in uporabo programabilnih relejev.
 • razvija sistematičen pristop in algoritmično razmišljanje, osvaja spretnosti za uporabo aktualnih delovnih pripomočkov in orodij (programska orodja, protoboard, logična sonda,…),
 • razvija motivacijo,
 • razvija sposobnost logičnega sklepanja na osnovi izkušenj pri reševanju praktičnih primerov prakse.

Spoznavanje delovnega okolja, orodij in pripomočkov, programskega okolja za lažje delo z digitalnimi napravami.

Projektna naloga

Uporaba relejev in kontaktorjev in elektronskih digitalnih komponent za krmilno vezje.

Enostavni časovni avtomat s prikazovalnikom,

enostavno vezje s EPROM elementom…

KRMILJA

 • fiksno ožičena krmilja,
 • elektronska krmilja (polprevodniški krmilni elementi: tiristor, triak,..),
 • osnove računalniških sistemov PC, programabilni releji.

 

 • spozna lastnosti krmilnih tokokrogov in signalov, primere uporabe in zna analizirati osnovne zahteve na enostavnejših primerih,
 • po predlogi zna realizirati osnovna krmilna vezja s stikali, releji, diodami in tranzistorji, razume in zna razložiti delovanje ter ugotoviti in odpraviti manj zahtevne napake,
 • na profesionalni napravi zna poiskati elemente sistema, zna analizirati delovanje in določiti meje osebnega pristopa za varen in strokoven poseg v napravo,
 • razume osnovna krmilna vezja s tiristorji in triaki in zna realizirati manj zahtevna vezja po tehnični dokumentaciji,
 • zna poiskati potrebne podatke in ustrezne zamenjave elementov v katalogih proizvajalcev ali na spletu,
 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • spozna osnove računalniških sistemov in uporabo programabilnih relejev.
 • sprejema logiko krmilnih in nadzornih sistemov in oblikuje princip pristopa k realizaciji praktičnih nalog,
 • razvija sposobnost opazovanja in logičnega sklepanja iz konkretnih primerov k splošnim pravilom,
 • na osnovi logičnega sklepanja izključuje tehnično nemogoče rešitve,
 • pri sprejemanju nalog se odloča le po uspešni analizi postavljene naloge,
 • razvija sposobnosti za učinkovito iskanje in vrednotenje informacij.

Projektna naloga:

Izdelava ali zahtevnejše servisiranje:

krmilnega vezja z releji in kontaktorji (krmiljenje elektro motorjev levo-desno, Z/T, ...),

krmilnega vezja s polprevodniškimi krmilnimi elementi (vezje za krmiljenje moči žarnice, spajkalnika, vrtalnega stroja,..),

enostavnega krmilnega vezja s PLC komponentami (stopniščni avtomat...).

SENZORJI IN MERILNI PRETVORNIKI (temperature, vrtljajev, svetlobne zapore,…)

 • pozna elektronske elemente in principe delovanja in odvisnost od fizikalnih veličin,
 • spozna uporabo prilagojenih elementov za zaznavanje vpliva fizikalnih veličin in za izvedbo merilnega pretvornika,
 • pozna primere izvedb industrijskih pretvornikov, načine uporabe, montaže in priklopa za uporabo.
 • spoznava povezanost osvojenega znanja in razume poenostavitve pri osvajanju novega,
 • sprejema razliko med elektronskim elementom in senzorjem kot elementom za aplikacije, ki vsebuje še tehnološke in tehniške dopolnitve.

pregled tehnično tehnoloških rešitev nekaterih merilnih senzorjev in pretvornikov,

primer rešitve svetlobne zapore, induktivnega ali kapacitivnega senzorja, preverjanje meje in občutljivosti, merilnik temperature, vrtljajev.

NAPAJALNIKI IN PRETVORNIKI

 • usmerniška vezja, glajenje napetosti,
 • premik napetostnih nivojev in spreminjanje polaritete,
 • stabilizacija enosmerne in princip stabilizacije izmenične napetosti,
 • linearni stabilizatorji, integrirana vezja za stabilizacijo (78XX in 79XX 78XX, LM 317 in LM 337, L 200)
 • stikalni stabilizatorji napetosti
 • zna glede na podatke porabnika izbrati, dimenzionirati in izdelati usmerniško napravo (omrežni transformator, vrsto in elemente usmerniškega vezja, določiti gladilne člene, stabilizacijski element, hladilno telo in zaščito),
 • razume in zna razložiti delovanje vezja za stabilizacijo napetosti ali toka,
 • zna ugotoviti in strokovno odpraviti napako v enostavnem stabilizatorju.
 • pridobiva občutek za strokovno rokovanje z elektronskimi elementi in elektronskimi vezji,
 • oblikuje kriterije za strokovno in estetsko vrednotenje oblikovanja elektronskih vezij in naprav,
 • razvija spretnosti in inovativnost pri reševanju problemov montaže, dimenzioniranja in industrijskega oblikovanja.

Projektna naloga:

vključevanje širokega znanja o elementih,

tehnologiji povezav, hlajenja, montaže,

upoštevanju standardov in predpisov o varnosti.

Praktični izdelki:

 • enosmerni izvor s konstantno ali regulirano izhodno napetostjo,
 • enosmerni izvor s stikalnim stabilizatorjem,
 • presmernik napetosti.

OJAČEVALNIKI IN OSCILATORJI

 • tranzistor
 • tranzistor kot stikalo
 • tranzistor kot ojačevalnik
 • analogna integrirana vezja – operacijski ojačevalnik
 • povratne vezave
 • oscilatorji
 • po katalogu loči različne vrste tranzistorjev in zna poiskati ustrezne ekvivalentne zamenjave,
 • zna ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab),
 • v vezju zna z meritvijo ugotoviti slab element in ga strokovno zamenjati,
 • razume pojem nastavitve delovne točke tranzistorja in jo zna na osnovi merilnih rezultatov definirati in opisati,
 • pozna zahteve za izbiro stikalnega tranzistorja in loči tranzistorje za ojačanje majhnih signalov (utripalniki, krmilniki moči,…),
 • pozna lastnosti, označevanje in kataloge integriranih vezij,
 • zna po načrtu izdelati enostavno elementarno vezje (enosmerni ali izmenični ojačevalnik, harmonični oscilator,..),
 • pozna osnove povezav operacijskih ojačevalnikov (komprataor, …)
 • razvija potrebno rutino za delo z elektronskimi elementi in napravami,
 • preizkuša in uporablja razpoložljive pripomočke in orodja (računalnik za simulacije in dimenzioniranje, …),
 • razvija motivacijo za spremljanje novosti, tehniških rešitev in optimizacijo rešitev,
 • povezuje in ureja delovne izkušnje in izpopolnjuje logiko sklepanja.

Naloge vključujejo:

znanje o elementih, iskanje karakterističnih podatkov,

urjenje spretnosti prepoznavanja povezav med elementi s tiskanega vezja ali sistema,

merjenje parametrov elektronske naprave,

preverjanje nastavitev, odkrivanje in odpravljanje napak,

preizkušanje pravilnosti delovanja in predstavitve delovnih režimov,

predstavitve rezultatov izvedenih nalog sošolcem, (na spletu ?)

Praktični izdelki:

 • mikrofonski predojačevalnik,
 • antenski ojačevalnik,
 • NF močnostni ojačevalnik,
 • NF ali VF sito z operacijskim ojačevalnikom,
 • generator pravokotnih impulzov (tranzistorji, NE 555,..),
 • sinusni – tonski oscilator (s tranzistorji ali IC-eji,..),
 • komparator.

PODROČJE:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OMREŽJA

 • Polaganje vseh vrst instalacij
 • podometna in v litem betonu
 • nadometna
 • v kanalih
 • Vezava
 • FC sijalk z elektronskimi predstikalnimi napravami in kompaktne FC sijalke
 • halogenske žarnice
 • visokotlačne sijalke
 • Izdelava razdelilnih omaric, priključno-merilnih omaric
 • montaža el. elementov
 • ožičenje
 • priklopi
 • označevanje
 • Spajanje in priključevanje energetskih kablov
 • Izvedba zaščit, ki nas varujejo pri posrednem dotiku
 • Pregled in meritev ozemljil
 • Polaganje in meritev ozemljitvene upornosti ter strelovodnih instalacij
 • zna izdelati različne vrste instalacij glede na namen uporabe,
 • izbere potrebne elemente, sestavi, izvede ožičenje in priključi hišne in industrijske razdelilne omarice, spozna merilne naprave, varovalke, limitatorje, števce, stikalne ure, spojne elemente…,
 • zna uporabiti elektronske predstikalne naprave,
 • spozna in izvede različne priklope in spoje energetskih kablov,
 • spozna vrste zaščit in pogoje za izvedbo kot tudi izvedbo samo (samodejni odklop, z el. ločitvijo, z izoliranjem, pregradami in okrovi, dopolnilno zaščito z RCD (FI) stikali...), neposredni in posredni dotik,
 • po načrtu izdela strelovodno instalacijo in opraviti meritev,
 • zna pravilno označiti NN razdelilno omarico in izdati potrdilo o merjenju in pregledu.
 • zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav,
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti,
 • prizadeva si za pogoje samoizobraževanja, za zagotavljanje virov informacij, urejenost lastnih dokumentov.

Specialna učilnica el. instalacij

Projektne naloge vključujejo znanje o elementih, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste instalacij (načrt, kosovnico, cenovno specifikacijo …) in jih tudi praktično izvedejo,
 • ožičenje in priklop razdelilne in priključno-merilne omare,
 • različne spoje in priklope energetskih naprav
 • zvežejo vse vezave FC sijalk ter primerjajo in ugotavljajo razlike med klasičnimi in elektronskimi predstikalnimi napravami,
 • v vezjih in instalacijah uporabi in izvede različne vrste zaščit.

PODROČJE:
ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVE

 • popravila različnih el. strojev in naprav
 • elektromotorjev
 • transformatorjev
 • gospodinjskih aparatov
 • meritve na el. strojih in napravah

 • nauči se locirati in ugotoviti napako, oziroma okvaro in jo odpraviti,
 • zna popraviti različne termične in gospodinjske naprave,
 • zna izvesti potrebne meritve pri popravilu in odpravi napak in poskrbeti za varnost električnih strojev in naprav,
 • upošteva predpise iz varstva pri delu.
 • zaveda se, da je za varno delo ključnega pomena dosledno upoštevanje varnostnih in drugih predpisov,
 • spodbuja se k samoiniciativnosti in inovativnemu delu za lažje opravljanje poklicnih del,
 • spozna pomembnost reciklaže odpadkov in iztrošenih delov.

Učilnica za servisiranje in popravilo električnih strojev, aparatov in naprav

Napake odkriva in odpravlja na različnih porabnikih:

 • elektromotorjih,
 • transformatorjih,
 • gospodinjskih in termičnih napravah.

PODROČJE:
PRIKLOPI IN ZAGONI EL. MOTORJEV IN NAPRAV

 • priklopi elektromotorjev
 • z odmičnimi stikali
 • s kontaktorskimi vezavami
 • z mehkimi zagoni
 • priklopi termičnih naprav
 • sestavljanje in ožičenje krmilnih omar za tehnološke procese

 

 • pozna vrste el. motorjev, jih priklopi in zažene s pomočjo odmičnih stikal, kontaktorskih vezav, mehkih zagonov, frekvenčnih regulatorjev,
 • zna priključiti določene električne naprave ter izvesti različne meritve na njih
 • Po načrtu sestavi in izdela ožičenje krmilne omare za najrazličnejše tehnološke procese in postrojenja
 • zaveda se lastne odgovornosti in posledic neupoštevanja predpisov,
 • razvije občutek odgovornosti in vztrajnosti pri opravljanju svojega poklica,
 • povezuje izkušnje in teoretično znanje.

Specialna učilnica električnih strojev in naprav

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste priklopov el. motorjev in naprav in izvedejo priklope
 • izvedejo potrebne meritve pred funkcionalnim preizkusom.

PODROČJE:
KRMILNIKI, SENZORIKA, AKTUATORJI

 • krmilniki
 • vrste, izvedbe, uporaba
 • priključevanje vhodno / izhodnih elementov (V/I)
 • programska orodja
 • senzorika
 • vrste, izvedbe foto celice (FC), induktivna stikala (IS), kapacitivna stikala (CS), za izmenični tok (AC), enosmerni tok (DC)
 • priključevanje, preizkušanje
 • aktuatorji
 • vrste, izvedba, uporaba
 • priključevanje, preizkušanje
 • spozna krmilnike, različne senzorje, stikala, tipala, izvršilne člene, kot so el.ventili, različne signalne naprave,…),
 • spozna programska orodja in naprave za programiranje in vzdrževanje krmilnikov,
 • zna priključiti različne V/I enote in preveriti njihovo delovanje.
 • razvije in se zaveda nujnosti vztrajnosti, odgovornosti in posledic neupoštevanja predpisov pri opravljanju svojega poklica,
 • povezuje izkušnje in teoretično znanje ter razvije logično sklepanje.
 • Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike

Praktično izdelajo, izvedejo:

 • dokumentacijo z uporabo osebnega računalnika (PC) in uporabniških programov (tekst, sheme),
 • priklop PLC (programbilni logični kontroler) na napajalno napetost (AC, DC, 24V, 230V…),
 • vezave in priključitev različnih senzorjev na vhodni del PLC,
 • vezave in priključitev različnih izvršilnih členov na izhodni del PLC,
 • naredijo preizkus delovanja,
 • potrebne meritve za preizkus in lociranje napak ali okvar.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak:

Dijak:  

PODROČJE:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OMREŽJA

 • Seznanitev z izvedbo instalacij v specifičnih in posebnih prostorih
 • v kopalnicah
 • v kmetijstvu
 • v industriji
 • v požarno ogroženih prostorih
 • Zasilna razsvetljava (varnostna, pomožna)
 • Izvedba telekomunikacijskih instalacij
 • telefonskih
 • antenskih
 • lokalno informacijskih
 • protipožarnih
 • protivlomnih
 • Izvedba EIB instalacij
 • zna izvesti instalacije v specifičnih prostorih, spozna posebnosti teh instalacij…,
 • se seznani in spozna vrste telekomunikacijskih instalacij ter izvedbo le-teh,
 • seznani se z elementi EIB instalacije in jih zna uporabiti, nastaviti, programirati…,
 • spozna in zna izvesti projekte za varčevanje električne energije z zamenjavo starih električnih naprav,
 • upošteva zahteve ali ukrepe glede prenapetostih zaščit.
 • zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav in instalacij,
 • zaveda se pomembnosti pravilne uporabe delovnih sredstev in izvedbe pravilnih postopkov dela,
 • pridobi motivacijo in veselje do opravljanja svojega poklica,
 • seznani se s potrebami samoizobraževanja glede na hiter razvoj tehnike in novih tehnologij.
 • Specialna učilnica električnih instalacij

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne izvedbe instalacij (specifikacijo, načrte, upoštevanje VPD...),
 • na posebnih učnih mestih in panojih izvedejo posamezne instalacije,
 • na demonstracijskem panoju EIB instalacij ugotavljajo možnosti in prednosti te vrste instalacij.

PODROČJE:
PRIKLOPI IN ZAGONI EL. MOTORJEV IN NAPRAV

 • montaža, vezava, priklop naprav za mehki zagon, frekvenčni regulatorji (FR)
 • priklopi elektromotorjev
 • mehki zagoni
 • z uporabo frekvenčnih regulatorjev
 • z uporabo vektorskih regulatorjev
 • nastavitve parametrov na FR in napravah za mehke zagone
 • meritve na el. motorjih

 

 • zna po načrtu in zahtevah proizvajalca vgraditi in povezati el. naprave, kot so FR, mehki zagoni….,
 • spozna vrste elementov in naprav ter različne načine krmiljenja el. motorjev in jih priklopi s pomočjo tiristorskih kontaktorjev, mehkih zagonov, frekvenčnih regulatorjev, zna na osnovi odčitanih oziroma dobljenih podatkov pravilno nastaviti potrebne parametre na teh napravah, da bodo varno in pravilno delovale,
 • zna izvesti različne meritve in podatke koristno uporabiti.
 • spoznava pomen in prednosti sodobnih in tehnološko dovršenih elementov in naprav za krmiljenje el. motorjev,
 • zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito el. motorjev,
 • razvije pozitiven odnos do racionalne rabe el. energije,
 • razvije potrebo za aplikacijo znanja v prakso.

Specialna učilnica električnih strojev in naprav

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje o el. strojih in napravah, krmilnih elementih in napravah, njihove tehnične in kataloške podatke, karakteristike, risbe, el. sheme, uporabo, varne metode dela ter varnostne predpise.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo za posamezne vrste priklopov el. motorjev in naprav in izvedejo priklop,
 • krmilne naprave pravilno sprogramirajo in nastavijo potrebne parametre,
 • izvedejo potrebne meritve pred funkcionalnim preizkusom.

PODROČJE:
KRMILJA IN REGULACIJE

 • Sistemi za upravljanje, nadzor in vizualizacijo
 • programbilni krmilniki
 • frekvenčni regulatorji
 • terminali, displeji
 • regulacija ogrevanja
 • zna po načrtu izdelati krmilna in regulacijska vezja, avtomatiko za različne tehnološke procese,
 • spozna in zna uporabiti različne senzorje in izvršilne člene,
 • seznani in nauči se z različnimi načini in možnostmi lokaliziranja napak
 • nauči se servisiranja programa (spreminjanje parametrov, manjši popravki…),
 • zna sestaviti, napisati in vnesti enostavnejši program v krmilnik oziroma prebrati program iz krmilnika,
 • zna napisati kakšen projekt in pri tem uporabiti računalniško opremo.
 • seznani se s potrebami samoizobraževanja glede na hiter razvoj tehnike in novih tehnologij,
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti,
 • pridobi motivacijo in veselje do opravljanja svojega poklica,
 • privzgoji si čut za odgovornost za opravljeno delo in odnos do delovnih sredstev in sodelavcev.
 • Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike

Projektne naloge vključujejo teoretično znanje, poznavanje elementov in naprav, njihove tehnične in kataloške podatke, uporabo, preverjanje želenih karakteristik, pravila varstva pri delu, tehnične predpise in standarde.

Praktično izdelajo:

 • dokumentacijo z uporabo PC in uporabniških programov (tekst, sheme, program),
 • krmilno vezje z uporabo PLC, različnih senzorjev in izvršilnih členov,
 • program za dano projektno nalogo,
 • naredijo preizkus delovanja.

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na zagovoru izdelkov ali storitev ali posameznih delovnih operacij v povezavi z uporabljeno teorijo za dimenzioniranje vezij in sistemov, tehnologijo dela, uporabe merilnih instrumentov in postopkov vezano na delovne operacije ali izdelavo izdelka.

Poročilo:

Dijak izdela po vsakem zaključenem delu poročilo in obrazložitev z opozorilom na posebnosti pri delu in svoj komentar. V poročilu naj dijak postavlja tudi vprašanja, ki se pojavijo, in nakaže iskanje novih rešitev, kar je lahko izziv učitelju, mojstru ali dijaku za nadaljevanje dela.

Izdelek ali storitev:

Dijak izdela v vsakem ocenjevalnem obdobju v vseh letnikih izdelek kot projektno delo po izbiri skladno s tem katalogom znanj. Projektna naloga lahko obsega vse elemente projekta, lahko pa se izvaja v timu, kjer se zaradi obsežnosti projekta naloga razdeli med več izvajalci z jasno delitvijo nalog (študij in zbiranje informacij, preizkušanje in testiranje rešitev, izvajanje meritev na posameznih podsistemih in poročanje, izdelava merilnih protokolov, tehnološke in tehniške dokumentacije, kosovnic in kalkulacije, montaža in montažni načrti, testiranje, zagon in meritve na izdelku, izdelava končnega poročila in predstavitev).

 

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Informativni cilji

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

Električne instalacije

Električne instalacije

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba električnih shem

Poznavanje osnovnih stikov za razsvetljavo

Električni stroji in naprave

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Pretvorniki električne energije

Poznavanje merilnih metod in praktična uporaba merilnih instrumentov

Spoznavanje el. strojev in naprav, njihove uporabe in vzdrževanja

Priklopi in zagoni el. motorjev in naprav

Elektrotehnika

Meritve in avtomatika

Pretvorniki električne energije

Poznavanje osnovnih načinov priklopov in zagonov el. motorjev in naprav

Krmilniki, senzorika in aktuatorji (izvršilni členi)

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba vhodnih in izhodnih elementov, poznavanje in branje (razumevanje) električnih shem

Krmilje in regulacija

Meritve in avtomatika

Elektrotehnika

Poznavanje in uporaba vezij in naprav za krmiljenje in regulacijo