SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

34

34

68

skupaj

69

69

138

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak: Dijak:  

Programska oprema – operacijski sistem

 

 • poglobi znanje o programski in strojni opremi računalnika,
 • pozna orodja za uporabo operacijskega sistema,
 • pozna zahteve za varno delo z računalnikom.
 • razume vlogo računalnika v svetu dela,
 • oblikuje oceno prednosti in slabosti "moderne pisarne" (brez pisarniškega materiala, kalkulatorja, beležnice,…).
 • ker gre za nadgradnjo predznanja, moramo najprej ugotoviti že osvojene vsebine, ki jih samo poglobimo.

Urejevalnik besedil

 • zna napisati oblikovno zahtevnejši dokument,
 • razlikuje med znakovnim in grafičnim prikazom dokumenta,
 • zna uporabljati sloge in predloge, nastaviti robove, delati z bloki, številčiti strani, vstaviti sliko in tabelo, določiti živo pagino, prelom strani, kazalo,
 • zna kritično oceniti obliko dokumenta po uveljavljenih pravilih in kriterijih estetskega oblikovanja,
 • seznani se z desetprstnim načinom tipkanja.
 • zaznava značilnosti dokumenta in kritično ugotavlja odstopanja od splošnih pravil (robovi, oblika odstavkov, pisava,...).
 • poznavanje urejevalnika dijak poglobi na zahtevnejšem tekstu - izdelavi seminarske naloge za druge strokovne predmete, ki pa jo pri vajah v računalnici dokončno oblikujemo in dopolnimo z upoštevanjem vseh možnosti urejevalnika besedil in pravil za pisanje seminarskih nalog.

Elektronske preglednice

 • zna uporabiti program za delo s preglednicami za preračunavanje, analiziranje in grafično prikazovanje podatkov.
 • spozna vse prednosti dela s preglednicami.
 • podatke, ki jih vsebuje seminarska naloga pri izbranem strokovnem predmetu, obdela in grafično prikaže s pomočjo programa za preglednice ter doda seminarski nalogi.

Obdelava slik

 • pozna različne zapise slike v elektronski obliki (bitni, vektorski zapis, jpg, gif, tif format),
 • zna uporabljati osnovne postopke priprave in obdelave računalniških slik,
 • na različne načine obdela računalniško grafiko in uporabljene postopke ovrednoti.

 • razvija sposobnost kritične analize slik v elektronski obliki.
 • dijak skenira sliko in jo doda svoji seminarski nalogi.

Elektronske predstavitve

 • zna izdelati in uporabiti preprostejše predstavitve v elektronski obliki,
 • zna dokumente zapisane v različnih formatoih uporabiti v elektronskih prosojnicah.
 • razume razlike med standardno predstavitvijo in elektronsko predstavitvijo,
 • razume in sprejema predstavitev kot pomembnejši del procesa na poljubnih področjih za posredovanje. informacije, prepričevanje, pogajanje, osveščanje, idr…
 • dijak izdela lastno predstavitev seminarske naloge, ki jo je izdelal s pomočjo urejevalnika teksta in programa za delo s preglednicami.

Računalniško omrežje

 • pozna značilnosti lokalnega in globalnega omrežja,
 • zna uporabiti lokalno mrežo za izmenjavo datotek,
 • zna uporabiti program za pregledovanje spletnih strani v svetovnem spletu,
 • zna uporabiti program za pošiljanje elektronske pošte,
 • pozna glavne načine iskanja informacij v svetovnem spletu
 • zna poiskati in uporabljati informacije s svetovnega spleta in jih vključiti pri svojih izdelkih,
 • pozna program za izdelavo spletnih strani,
 • zna izdelati preproste statične spletne strani.
 • pozna prednosti in pomanjkljivosti uporabe podatkov s svetovnega spleta (avtorstvo, resničnost podatkov, virusi),
 • razvije kulturen način komuniciranja v svetovnem spletu.
 • dijak uporablja lokalno mrežo in svetovni splet pri iskanju podatkov za svojo seminarsko nalogo,
 • dijak odpre svoj poštni predal,
 • izdela preprosto osebno stran, ki upošteva osnovna pravila za oblikovanje in povezovanje spletnih strani,

Osnove programiranja

 • spozna osnovne gradnike algoritma in zna izdelati algoritem,
 • pozna podatkovne tipe,
 • pozna in zna zapisati osnovne krmilne stavke.
 • razvija sposobnosti in spretnosti za reševanje problemov v obliki algoritma,
 • razvija sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • pridobiva znanja, razvija sposobnosti za programiranje in reševanje poljubnih problemov s pomočjo računalnika.
 • dijak reši nekaj tipičnih problemov s pomočjo algoritma v obliki diagrama poteka,
 • dijak v izbranem programskem jeziku reši nekaj preprostih problemov.

Uporabniški programi

 • zna uporabiti program za izdelavo tehniške dokumentacije
 • zna uporabiti program za izdelavo tiskanih vezij,
 • zna uporabiti program za simulacijo v energetiki,
 • zna uporabiti program za simulacijo in merjenja v elektrotehniki,
 • pozna delo s temi programi, možnosti njihove uporabe.
 • spozna prednosti uporabe računalnika pri urejanju tehnične dokumentacije,
 • se zaveda pomena sistematičnega dela, urejenosti in preglednosti podatkov,
 • se zaveda prednosti in slabosti simulacij in merjenj v elektrotehniki ter kaj vse vpliva na pravilnost rezultatov,
 • dijak pokaže poznavanje programov z izdelavo ustrezne dokumentacije za konkretno vezje,
 • dijak simulira zahtevnejše elektronsko vezje ter vezavo s področja energetike.

 2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak: Dijak:  

Osnove programiranja

 • spozna osnovne gradnike algoritma in zna izdelati algoritem,
 • pozna podatkovne tipe,
 • pozna in zna zapisati osnovne krmilne stavke.
 • razvija sposobnosti in spretnosti za reševanje problemov v obliki algoritma,
 • razvija sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • pridobiva znanja, razvija sposobnosti za programiranje in reševanje poljubnih problemov s pomočjo računalnika.
 • dijak reši nekaj tipičnih problemov s pomočjo algoritma v obliki diagrama poteka,
 • dijak v izbranem programskem jeziku reši nekaj preprostih problemov.

Uporabniški programi

 • zna uporabiti program za izdelavo tehniške dokumentacije,
 • zna uporabiti program za izdelavo tiskanih vezij,
 • zna uporabiti program za simulacijo v energetiki,
 • zna uporabiti program za simulacijo in merjenja v elektrotehniki,
 • pozna delo s temi programi, možnosti njihove uporabe.
 • spozna prednosti uporabe računalnika pri urejanju tehnične dokumentacije,
 • se zaveda pomena sistematičnega dela, urejenosti in preglednosti podatkov,
 • se zaveda prednosti in slabosti simulacij in merjenj v elektrotehniki ter kaj vse vpliva na pravilnost rezultatov.
 • dijak pokaže poznavanje programov z izdelavo ustrezne dokumentacije za konkretno vezje,
 • dijak simulira zahtevnejše elektronsko vezje ter vezavo s področja energetike.

Sistematski pristopi pri izdelavi tehniške dokumentacije v elektroenergetiki

 • pozna vrste dokumentacij v energetiki,
 • poglobi in nadgradi znanje o programu za izdelavo tehniške dokumentacije (urejevalnik besedil in program za risanje električnih inštalacij),
 • poglobi znanje o programu za načrtovanje in preizkušanje električnih inštalacij na konkretnem primeru,
 • pozna programe za projektiranje razsvetljave in zna en program uporabiti na primeru konkretne situacije (npr. manjša delavnica),
 • zna povezovati program za izračun osvetljenosti s programom za risanje prostorov,
 • pozna mehansko dimenzioniranje daljnovodov s pomočjo programske opreme,
 • pozna računanje kratkih stikov s pomočjo računalnika in dimenzioniranje visokonapetostnih mrež.
 • zna programirati enostavne samostojne aplikacije reševanja projektnih primerov v elektroenergetiki (enostavni izračuni).
 • razume vlogo računalnika na področju projektiranja v elektroenergetiki,
 • zaveda se pomena natančnosti izračunavanja osvetljenosti točk prostorov s pomočjo računalnika,
 • zaveda se prednosti računalniških orodij za mehanske in električne izračune daljnovodov.
 • teorija osnov tehniške dokumentacije,
 • izvedba praktičnega primera projektiranja električne inštalacije v manjši delavnici (npr. mizarska delavnica),
 • izvedba praktičnega primera mehanskega in električnega dimenzioniranja daljnovoda srednje ali visoke napetosti,
 • izvedba enostavnega samostojnega programa za izračunavanje električnih veličin s pomočjo računalnika (npr. izračun malega transformatorja).

Uporaba interneta v elektroenergetiki

 • poglobi poznavanje interneta za iskanje uporabnih informacij na področju elektronergetike,
 • zna razširjati in obnavljati knjižnice v uporabnih programih iz elektroenergetike, ki jih najde na internetu,
 • zna poiskati, inštalirati in uporabljati sorodna programska orodja, ki jih različni proizvajalci električne opreme nudijo brezplačno na internetu.
 • zna ločevati licenčno programsko opremo od brezplačnih reklamnih programov,
 • razvija zavest o korelaciji strokovnoteoretičnih predmetov in računalništva,
 • razvija sposobnost komuniciranja po elektronskih medijih za zbiranje ponudb.
 • teorija o pravilih uporabe licenčne, nelicenčne in reklamne programske opreme,
 • samostojno iskanje uporabnih podatkov in programov za področje elektroenergetike za konkretno področje.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • številski sistemi in pretvorbe

Matematika, digitalni sistemi

 • številski sistemi in pretvorbe
 • delovanje strojne opreme (odboj svetlobe, laserska svetloba, magnetizem…)

Fizika

 • svetloba, odboji svetlobe
 • magnetizem
 • operacijski sistem
 • programski jeziki
 • uporabniški programi

Tuji jezik

 • uporaba strokovne terminologije
 • urejanje besedil
 • elektronske preglednice (reševanje nalog)

Osnove elektrotehnike

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom
 • urejanje besedil
 • elektronske preglednice (reševanje nalog)
 • elektronske prosojnice
 • izdelava spletnih strani

Meritve in regulacije

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom
 • predstavitev projektov
 • uporabniški programi za simulacije in merjenja v elektrotehniki

Osnove elektrotehnike

Merjenja in regulacije

Digitalna tehnika

 • simuliranje delovanja elektronskih vezij
 • urejanje besedil
 • simulacija in merjenje v elektrotehniki, npr. EWB, MULTISIM

Praktični pouk

 • izdelava poročil in projektov z računalnikom
 • sistematski pristopi pri izdelavi tehniške dokumentacije v elektroenergetiki

Električne inštalacije

Elektroenergetski sistemi

Praktični pouk

 • izdelava projektne naloge s pomočjo računalnika
 • uporaba interneta v elektroenergetiki

Električne inštalacije

Elektroenergetski sistemi

Praktični pouk

 • spremljanje novih trendov, zbiranje ponudb