B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ELEKTROTEHNIK ENERGETIK/ PTI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

3

105

3

102

207

Sociologija ali psihologija

2

70

     

70

Fizika

3

105

2

68

173

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

17

595

14

476

1071

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo in dokumentiranje

2

70

2

68

138

Osnove elektrotehnike

2

70

     

70

Podjetništvo

     

2

68

68

Izbirni predmeti*

8

280

11

374

654

Skupaj B

12

420

15

510

930

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

102

207

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

     

96

    

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1216

  

1088

2304

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

     

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

34

72

*Preglednica izbirnih predmetov po izbirnih področjih

Energetika

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Elektrotehnika in električne inštalacije

2

70

2

68

138

Meritve in avtomatizacija

2

70

3

102

172

Električni stroji

2

70

4

136

206

Elektroenergetski sistemi

2

70

2

68

138

Skupaj B

8

280

11

374

654

Elektroenergetski sistemi

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Elektrotehnika in električne inštalacije

2

70

     

70

Meritve in avtomatizacija

2

70

3

102

172

Električni stroji

2

70

3

102

172

Elektroenergetski sistemi

2

70

5

170

240

Skupaj B

8

280

11

374

654

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Fizika

učitelj

laborant

9

do 17

19

9

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

35

do 17

   

Elektrotehnika in električne inštalacije

učitelj

35

do 17

 

 

Meritve in avtomatizacija

učitelj

laborant

35

do 17

35

 

Električni stroji

učitelj

laborant

35

do 17

35

35

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

2.

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

34

do 17

   

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

12

6

Elektrotehnika in električne inštalacije

učitelj

 

34

do 17

 

 

 

Meritve in avtomatizacija

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Električni stroji

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Osnove elektrotehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali elektrotehnike

Elektrotehnika in električne inštalacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Meritve in avtomatizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Električni stroji

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Elektroenergetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz elektrotehnike