SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA POSLOVANJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

30

40

70

2.

30

40

70

skupaj

60

80

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • obvladajo osnove o delovanju zakonitosti tržnega gospodarstva,

 • razvijajo sposobnost obvladovanja številnih problemov, ki pestijo gostinstvo in turizem in se jih naučijo v največji možni meri reševati in tako povezati teoretično znanje s praktičnimi primeri,

 • se seznanijo s pravno osnovo dela in odnosih v podjetju,

 • spoznajo pomen in vlogo ter vsebine podjetništva v družbi in okolju,

 • se uvajajo v učinkovito organizacijo dela,

 • se naučijo podjetnega razmišljanja in ekonomiziranja s faktorji poslovnega procesa

 • pridobijo osnovo za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem poslovnem področju,

 • se naučijo samostojno oblikovati in sprejemati oziroma predlagati nekatere poslovne odločitve, odločitve celote pa analizirati in ocenjevati,

 • se učijo timskega dela, povezovanja različnih, relativno samostojnih procesov v skupno celoto in s tem interdisciplinarnega poslovanja,

 • se naučijo učinkovitega recepcijskega poslovanja,

 • se usposobijo za pripravo predračunov ter izdajo računov za storitve,

 • se pripravljajo za uspešno življenje sredi vedno večje negotovosti,

 • se pripravljajo na možnost samozaposlitve.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRAVNI PREDPISI V GOSTINSTVU IN TURIZMU

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna najpomembnejše pravne predpise

 • spozna temeljne določbe in pomen različnih pravilnikov, ki urejajo področje gostinstva in turizma

 • razmeji temeljne, splošne in posebne predpise ter uvrsti Zakon o gostinstvu

 • razume in povezuje vsebine različnih pravilnikov, ki urejajo področje gostinstva in turizma

 • Se zave pomena pravnega reda.

  Se zave pomena strokovnosti, osebne, poklicne in delovne odgovornosti.

  Vaja: napotitev dijakov v knjižnico, kjer samostojno iščejo zakone in predpise, ki urejajo področje gostinstvo in turizem.

  PODJETNOST – PODJETNIŠTVO

   

   

   

 • spozna vlogo podjetnosti kot gibala razvoja

 • spozna razloge za povečan pomen podjetništva v zadnjem času

 • spozna prispevek malega gospodarstva k zaposlovanju, širjenju ponudbe, nastajanja novih podjetij in inovacijam

 • spozna instrumente podjetništva v Sloveniji

 • razlikuje pojma podjetnost in podjetništvo

 • razume pozitivne (privlačne) in negativne vidike podjetništva

 • opazuje razvitost podjetništva v svojem okolju in njegov prispevek k razvitosti okolja

 • spozna različne institucije, kot so GZS, pospeševalni centri za razvoj malega gospodarstva itd., ki pomagajo pri razvoju podjetništva

 • Se zave pomena podjetnostnih lastnosti oseb (vztrajnosti, inovativnosti, komunikativnosti, samozavesti, …) v vsakdanjem življenju za dosego ciljev.

  Se zave pomena sodelovanja v skupini in zna razdeliti delo.

  Razvija ekološko zavest.

  Vaja:

 • pomen podjetništva v svojem okolju (izdelava plakata),

 • organizacija obiskov – seznanjanje s podjetniki iz prakse.

 • USTANOVITEV IN RAZVOJ PODJETJA

   

   

   

 • spozna postopek ustanovitve in registracije podjetja

 • spozna različne podjetniške enote ter različne možnosti pridobitve podjetij

 • spozna značilne faze razvoja podjetja

 • navede pogoje za ustanovitev s.p., d.o.o. in d.d. kot najpogostejše pravno organizacijske oblike podjetij

 • spozna možne (birokratske in druge) ovire in posebne zahteve pri ustanovitvi podjetja

 • navede različne tipe podjetij z vidika rasti in po ustanovitelju

 • navede različne ideje za nastanek in pričetek poslovanja podjetij (zastopništvo, franšize, lastna ideja-inovacija, …)

 • Se zave dobrega načrtovanja poslov za hiter in uspešen pričetek poslovanja.

  Se zave pomena rasti podjetja.

  Razvija sposobnost reševanja problemov.

  Razvija pripadnost skupini.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija delovno in osebno odgovornost.

  Razvija identifikacijo z lastno zamislijo in samostojnim delom.

  Vaja: izdelava poslovnega načrta za ustanovitev podjetja (projektno delo v oblikovanih skupinah).

  PREMOŽENJE PODJETJA IN VIRI PREMOŽENJA

   

   

   

 • spozna značilnosti, delitev in gospodarjenje s stalnimi sredstvi

 • spozna pojem in pomen amortizacije

 • spozna značilnosti, delitev in gospodarjenje z gibljivimi sredstvi

 • spozna koeficient obračanja gibljivih sredstev

 • spozna bilanco stanja

 • spozna pojem in pomen inventure

 • razvrsti stalna sredstva v gostinskem podjetju in spozna načine, kako pridobiti ta sredstva

 • osvoji pojem amortizacije

 • razvrsti gibljiva sredstva v gostinskem podjetju in spozna načine ravnanja z njimi (zaloge, denar..)

 • izračuna koeficient obračanja nekega gibljivega sredstva in razloži rezultat

 • razume bilanco stanja in njeno vlogo

 • osvoji postopek popisovanja sredstev in spozna inventurno dokumentacijo

 • Se zave pomena ohranjanja in večanja premoženja podjetja.

  Se zave premišljenosti pri najemanju kreditov.

  Razvija natančnost.

  Razvija gospodarnost.

  Se zave, da za je uspešno poslovanje potrebno maksimalno izkoriščanje vseh razpoložljivih zmogljivosti.

  Vaja:

 • razvrščanje sredstev v gostinsko-turističnem podjetju,

 • ugotavljanje najprimernejših oblik financiranja,

 • inventura.

 • STROŠKI

   

   

   

 • pozna pojme strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec

 • spozna delitev stroškov po točnosti ugotavljanja

 • spozna delitev stroškov po obsegu poslovanja

 • spozna prag rentabilnosti

 • razloži pojme strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec

 • zna razdeliti gostinsko podjetje na stroškovna mesta

 • razloži delitev stroškov po točnosti ugotavljanja in razume razporejanje indirektnih stroškov

 • nauči se deliti stroške po obsegu poslovanja

 • zna izračunati prag rentabilnosti in ga grafično predstaviti

 • zna ugotoviti stroške poslovanja v gostinskem podjetju

 • ugotavlja možnosti za zmanjševanje stroškov

 • Zave se pomena točnosti ugotavljanja stroškov.

  Razvija varčnost.

  Razvija logično mišljenje in sklepanje ter sposobnost reševanja problemov.

  Vaja:

 • razdelitev gostinskega podjetja na stroškovna mesta in ugotavljanje stroškov po stroškovnih mestih,

 • ugotavljanje stroškov poslovanja v gostinskem podjetju,

 • izračun praga rentabilnosti in grafični prikaz.

 • USPEŠNOST POSLOVANJA

   

   

   

 • spozna pojem in vrste prihodkov

 • spozna pojem in vrste odhodkov

 • spozna bilanco uspeha in izračun finančnega rezultata

 • razloži pojem in ustvarjanje celotnega prihodka v gostinskem podjetju

 • razloži pojem odhodkov in navede vrste odhodkov

 • izračuna finančni rezultat in razloži delitev dobička

 • analizira vzroke za izgubo in navede možnosti za kritje izgube

 • razume bilanco uspeha in njeno vlogo

 • Zave se pomena zmanjševanja stroškov in povečevanja prihodkov za dober poslovni uspeh.

  Osvoji pomen investiranja deleža dobička za razširjeno reprodukcijo.

  Razvija globalno mišljenje.

  Vaja: ugotavljanje prihodkov in odhodkov v gostinskem podjetju.

  ANALIZA REZULTATOV POSLOVANJA

   

   

   

 • spozna pojem analiza poslovanja

 • spozna pojem dejavnike, ki vplivajo na produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost ali akumulativnost v gostinskem podjetju

 • razloži pomen poslovnih analiz, njihove cilje, prikaze in uporabo

 • razloži in razume kazalnike uspešnosti poslovanja

 • ugotavlja dejavnike, ki vplivajo na višino posameznega kazalnika

 • Osvoji pomen presojanja uspešnosti poslovanja v podjetju.

  Razume pomen povečevanja produktivnosti ob zniževanju stroškov, doseganju donosnosti in stalni plačilni sposobnosti.

  Vaja: izračunavanje kazalnikov uspešnosti poslovanja.

  PLANIRANJE

   

   

   

 • spozna pojem in vrste planov

 • spozna proces planiranja

 • razume povezavo med rezultati analize poslovanja in planiranjem

 • razume pomen načrtovanja

 • spozna vsebine kratkoročnih in dolgoročnih planov

 • izdela različne primere planov

 • Se zave pomena planiranja in izvrševanja planov.

  Razvija samostojnost in ustvarjalno mišljenje.

  Vaja: izdelava planov (npr. plan števila nočitev glede na razpoložljive kapacitete, plan prihodkov, plan stroškov, …).

  ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

   

   

   

 • spozna področje organizacije

 • spozna pojem in elemente organizacijske strukture

 • spozna funkcije organizacijskega procesa

 • spozna organizacijska načela

 • dojame, kdo je v podjetju pristojen dodeljevati delovne naloge oziroma kdo sme komu odrejati delo

 • spozna pomen izvrševanja nalog po določenem zaporedju

 • zna razdeliti naloge

 • našteje organizacijska načela in razloži vsebino

 • zna organizirati svoje lastno delo

 • Se zave pomena dobre komunikacije med delavci v podjetju.

  Vaja:

 • izdelava organizacijske strukture gostinskega podjetja

 • izdelava organizacijske sheme ob pripravi na posebne prireditve, npr. ob martinovanju (potrebno število delavcev, razdelitev nalog in odgovornosti).

 • RAZISKAVA POTREB

   

   

   

 • spozna vlogo in področja raziskave trga

 • spozna povpraševanje na gostinsko-turističnem trgu

 • spozna ponudbo na gostinsko-turističnem trgu

 • spozna instrumente raziskave trga

 • ugotavlja potrebe potrošnikov na gostinsko-turističnem trgu

 • zna pripraviti anketni vprašalnik

 • prepozna trg ponudnikov na gostinsko-turističnem trgu (konkurenca)

 • Razvija kreativnost in ustvarjalnost

  Se zave skrbnosti in natančnosti.

  Vaja:

 • izdelava anketnega vprašalnika,

 • spremljanje konkurence gostinskih podjetij na internetu.

 • STRATEGIJA PRODAJE

   

   

   

 • spozna oblikovanje ponudbe

 • spozna različne vrste kalkulacij

 • spozna oblikovanje prodajnih cen

 • spozna elemente in udeležence prodajne pogodbe

 • spozna različne prodajne poti

 • spozna različne možnosti reklamiranja in pospeševanja prodaje storitev

 • zna ustrezno ponuditi

 • razume pojme nabavna cena, prodajna cena, marža, rabat

 • zna izdelati kalkulacijo za posamezno storitev ali skupine storitev(jedi, pijače,prenočitve, penzion..) in oblikovati prodajno ceno z DDV

 • pozna različne prodajne pogoje (popusti, kompenzacije:..)

 • pozna pomen pravic in obveznosti, ki jih imajo pogodbene stranke

 • zna poiskati različne prodajne poti za prodajo storitev(direktna prodaja, indirektna prodaja – sodelovanje s turističnimi agencijami)

 • seznani se z različnimi možnostmi reklamiranja in pospeševanja prodaje

 • Zave se pomembnosti ponudbe in povprpraševanja.

  Razvija natančnost pri izdelavi kalkulacij.

  Razvija kreativnost in odločnost.

  Krepi pogajalske sposobnosti in sposobnosti komuniciranja.

 • Vaja:

 • oblikovanje ponudbe,

 • izdelava kalkulacij za posamezne storitve,

 • oblikovanje prodajnih cen,

 • izdelava reklamnega materiala.

 • RECEPCIJSKO POSLOVANJE

   

   

   

 • spozna elemente naročila, rezervacije

 • spozna postopek sprejema gosta in nastanitev gosta

 • spozna vlogo informiranja gosta med bivanjem

 • spozna dejavnosti ob zaključku bivanja gosta (registriranje storitev, obračunavanje storitev in plačevanje storitev)

 • zna sprejeti naročilo

 • zna sprejeti gosta

 • zna izdelati seznam gostov in jih razporediti po sobah

 • razume pomen skrbi za goste med bivanjem

 • zna sestaviti račun

 • zna sprejeti različne načine plačevanja

 • usposobi se za recepcijsko poslovanje

 • Zave se pomena skupinskega dela.

  Zave se pomena doslednosti in natančnosti pri sprejemu naročila in rezervaciji.

  Razvija kreativnost in odločnost.

  Zave se pomena poštenosti.

  Razvija delovno in strokovno odgovornost.

  Vaja:

 • izdelava rezervacije,

 • izdelava seznama gostov,

 • izdelava računa,

 • vaje na računalniku – recepcijsko poslovanje.

 • TVEGANJA V POSLOVANJU GOSTINSKEGA PODJETJA

   

   

   

 • spozna različna tveganja, ki se lahko pojavijo v poslovanju (npr. odpoved naročila, reklamacija gosta, poslovanje z izgubo, …)

 • prepozna možna tveganja, ki se lahko pojavijo pri poslovanju in poda možne rešitve

 • Razvija kreativnost.

  Razvija sposobnost reševanja problemov.

  Se zave sposobnosti pravilnega ravnanja v različnih situacijah.

  Vaja: izdelava seznama možnih tveganj pri poslovanju in ustreznih rešitev.

  PRENEHANJE OBSTOJA IN DELOVANJA PODJETJA

   

   

   

 • spozna vzroke za prenehanje delovanja podjetja

 • pojasni vzroke za prenehanje delovanja podjetja

 • ugotovi razlike med sanacijo stečajem in likvidacijo podjetja

 • spozna pomen podjetniške vizije

 • Se zave posledic stečaja.

  Se zave pomena vizije v življenju in v poslovanju podjetij.

   

  KAKOVOST V GOSTINSKO-TURISTIČNEM PODJETJU

   

   

   

 • spozna kategorizacijo

 • spozna različne standarde kakovosti

 • dojame pomen uvajanja sistema kakovosti v vse faze poslovanja

 • dojame pomen urejenega sistema kakovosti na poslovne rezultate podjetja

 • Sprejme filozofijo kakovosti kot strategijo uspeha.

  Razvija odnos za vestno in natančno delo.

  Dojame pomen procesa stalnega izboljševanja in lastnega razvoja.

   

  NADZOR POSLOVANJA

   

   

   

 • spozna različne vrste nadzora poslovanja

 • spozna notranji nadzor v podjetju

 • spozna zunanji nadzor podjetja

 • dojame pomen nadzorovanja poslovanja

 • prepozna, kdo je v podjetju pristojen za nadzor

 • spozna različne vrste inšpekcij

 • Se zave osebne, poklicne in delovne odgovornosti.

   

  DELOVNO PRAVO

   

   

   

 • spozna osnove delovnega prava

 • delovno razmerje: razpis, prijava, sklenitev delovnega razmerja

 • plača delavca

 • dohodnina

 • razume delovne dolžnosti in pravice delavca in delodajalca

 • pozna postopek sklenitve delovnega razmerja

 • pozna elemente plačilnega lista

 • pozna osnovni namen in cilje ter pravne vidike pripravništva

 • Se zave dolžnosti, odgovornosti in pravic delavca.

  Razvija sposobnost komuniciranja pri iskanju zaposlitve.

  Vaja:

 • napiše prošnjo za sklenitev delovnega razmerja,

 • sestavi razpis za delovno mesto,

 • sestavi plačilni list,

 • izračuna dohodnino.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, projektno delo, predstavitev rezultatov vaj in projektnega dela),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • kazalniki uspešnosti poslovanja

 • Matematika

 • odstotki

 • povprečne vrednosti

 • indeksi

 • organizacija obiskov – seznanjanje s podjetniki in njihovim delom

 • poslovno-tehnična dokumentacija:

 • povpraševanje

 • ponudba

 • naročilo

 • preklic, potrditev

 • komisijski zapisnik

 • dobavnica

 • račun

 • reklamacija

 • Komunikacija

 • govorni nastop, jasnost izražanja, gladkost in smiselnost govorjenja

 • splošne sheme za navedene poslovne dopise

 • poslovni načrt

 • Slovenski jezik

  Matematika

 • pravopis

 • izrazoslovje

 • odstotki