SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO–TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

50

20

70

2.

   

 

skupaj

50

20

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • razumejo sebe in druge ter upoštevajo razlike med ljudmi,

 • razumejo potrebe in želje gostov, da lahko temu primerno oblikujejo ponudbo,

 • usvojijo tehnike splošnega bontona pri neposrednih in posrednih stikih doma in po svetu,

 • razvijejo si spretnosti verbalne in neverbalne komunikacije na animacijskih in javnih nastopih pred posamezniki in pred skupino gostov,

 • razvijejo sposobnost tolerance in komuniciranja z gosti, s poslovnimi partnerji, z vodjo in s sodelavci,

 • usposobijo se za primerno komunikacijo po telefonu,

 • usposobijo se za pripravo in oblikovanje pisnih reklamnih in drugih sporočil, vabil, čestitk, zahval,

 • usvojijo tehnike reševanja problemov, reklamacij in reagiranja v konfliktnih in frustracijskih situacijah,

 • razvijajo si spretnosti prepričevanja in pogajanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Verbalna in neverbalna komunikacija

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna kvaliteto ustnega izražanja

 • spozna govorico telesa

 • spozna pojma šarm in imidž

 • zna predstaviti sebe in svojo vlogo ter dejavnost in to ponuditi individualnim gostom in skupini (javni nastop, višina in jakost glasu z izraženo dobrodošlico gostom)

 • zna poslušati goste in usklajevati interese glede na možnosti

 • Si razvija samozavest.

  Identificira se s poklicem.

  Zave se odgovornosti poklicnega dela.

  Vaja:

 • sprejemanje gostov in predstavitev ponudbe osnovne in dodatne dejavnosti (iskanje idej),

 • usklajevanje interesov gostov (delo v skupinah, analiza in samoocenjevanje v skupini).

 • Osebna urejenost

   

   

   

 • seznani se s pomenom osebne urejenosti

 • skrbi za osebno higieno, splošno urejenost, estetsko oblačenje, oblikuje osebni stil

 • zna se higiensko in estetsko urediti za delo z gosti ob različnih priložnostih

 • razlikuje delovna dnevna oblačila, delovna večerna oblačila

 • Razvija čut za estetiko in splošno urejenost ter razvija svoj osebni stil urejenosti.

  Vaja: estetika urejenosti poslovneža in gostinsko turističnih delavcev (študij primerov).

  Dejavniki razvoja človekove osebnosti

   

   

   

 • dednost

 • okolje

 • lastna aktivnost

 • zna razložiti dejavnike razvoja človekove osebnosti

 • razume vpliv posameznega dejavnika in njihovo interaktivno delovanje na oblikovanje osebnosti

 • Zave se pomena interaktivnosti dejavnikov in posebej vloge lastne aktivnosti.

  Psihični procesi

   

   

   

 • spozna nekatere psihične procese (zaznavanje, čustva, motivacija)

 • spozna njihove temeljne značilnosti

 • spozna vpliv na vedenje in izražanje posameznikov

 • zna razložiti zaznavanje in pomen pozornosti

 • pozna razvoj, vrste in značilnosti čustev

 • razlikuje izražanje čustev in zna opredeliti čustveno zrelost

 • zave se psihosomatskih obolenj

 • Spoštuje individualne razlike med ljudmi.

  Upošteva razlike in posebnosti v izražanju čustev, potreb.

  Vaje:

 • delo na primerih iz vsakdanjega življenja ( igra vlog),

 • reagiranje v situaciji , usklajevanje interesov v skupini.

 • spozna vpliv motivacije na vedenje in dejavnost ljudi

 • razume in loči motivirano vedenje

 • zna razložiti Maslowo hierarhijo potreb

 • pozna dinamiko motivov, doživljanje frustracij in konfliktov

 • Razmišlja, kako omogočiti gostom, da zadovoljijo potrebe čim višjega nivoja.

  Vaja: aplikacija primerov iz prakse na hierarhijo potreb.

  Osebnostne lastnosti

   

   

   

 • spozna osnovne osebnostne lastnosti

 • razume značilnosti zunanjega izražanja

 • pozna področja osebnostne strukture

 • pozna in zna razložiti različnost gostov glede na osebnostne značilnosti temperamenta, značaja, stališč, vrednot idr.

 • Navaja se razumeti in upoštevati različno vedenje gostov.

  Vaja: analiza različnih primerov vedenja in reagiranja.

  Spodbude in ovire pri uspešnem poslovnem komuniciranju

   

   

   

 • spozna demotivirajoče dejavnike, ki vplivajo na kakovost doživljanja

 • razume in se nauči prepoznavati konfliktne situacije

 • pozna psihološke probleme reševanja reklamacije gostov

 • zna razložiti, kako ljudje doživljajo konflikte , kako jih izražajo - se obnašajo

 • zna razlikovati konstruktivno in dekonstruktivno obnašanje v konfliktnih situacijah

 • osvoji osnovne strategije reševanja konfliktov

 • osvoji ustrezne pristope ob reševanju reklamacij

 • Razvija senzibilnost do ljudi v stiski in razpoznava njihove osebne stiske.

  Razpoznava konstruktivne in dekonstruktivne oblike vedenja.

  Razvija razumevanje in toleranco ter mirnost pri reševanju reklamacij.

  Vaje:

 • reševanje konfliktnih situacij (igra vlog),

 • priprava ustreznih rešitev ob reklamacijah (igra vlog, analiza in samoocenjevanje).

 • Protokol in bonton

   

   

   

 • seznani se z osnovami protokola in poslovnega bontona za mizo kot gostitelj in gost

 • animacija gostov

 • kot gostitelj pozna odnose med udeleženci protokolarnega dogodka

 • nauči se poslovnega nastopa in protokola s poudarkom protokola pri sprejemu in odnosa pri mizi, poslovnem kosilu, hladno-toplem bifeju, jutranjem srečanju, koktajlu, čaju idr.

 • osvoji osnove bontona in protokola različnih narodov sveta

 • nauči se neodpiranja tabu tem

 • nauči se ustrezno funkcionalno razporediti goste pri mizi z upoštevanjem števila dam in gospodov, razvrščanja po rangu, funkciji ter starosti

 • osvoji pravila uživanja posameznih jedi in pijač po bontonu

 • Zave se pomena pisanih in nepisanih pravil poslovnega komuniciranja.

  Razvija spoštljiv odnos do ljudi.

  Zave se pomena in vloge protokola za gostoljubnost in dobro počutje gostov.

  Vaje:

 • pravila protokola – igra vlog

 • pravila vedenja pri mizi – igra vlog, trening.

 • Telefoniranje

   

   

   

 • spozna pravila telefoniranja

 • nauči se pravil poslovnega telefoniranja

 • nauči se komuniciranja preko interneta in elektronske pošte (e- maila)

 • Zave se pomena doživljanja komunikacije po telefonu.

  Vaja:

 • telefoniranje (igra vlog in analiza),

 • posredna komunikacija- študij primerov in trening.

 • Pisno sporočanje

   

   

   

 • spozna kvaliteto pisnega izražanja

 • nauči se pisati poslovna

 • pisma, dopise, voščilnice

 • prošenje, zahvale, reklamno promocijska gradiva

 • spozna okrožnice, poročila in memorandume

 • Razvija si poklicno socializacijo.

  Razvija si strokovnost pristopa k delu in poslovanju.

  Vaja:

 • izdelava pisnega gradiva,

 • (analiza vsebine in oblike ter barvitosti).

 • Reklama

   

   

   

 • pozna temeljne cilje reklame: vzbuditi pozornost, informirati, motivirati in vplivati na potrošnike - goste, turiste

 • spozna najpogostejše načine zbiranja informacij in značilnosti merskega instrumentarija ter osnovno obdelavo podatkov, informacij, ..

 • zna razložiti vplive, ki oblikujejo priznanje o kakovosti gostinskih storitev (vplivi na motivacijo za izbor gostinskega obrata, obisk in naročilo, zunanji videz , blagovne znamke, estetska urejenost)

 • pozna propagandna sredstva in zna razložiti vpliv razstav, sejmov, publicitete o gostinstvu in gostinskih storitvah na potrošnjo gostov

 • zna razložiti psihološke učinke estetsko urejenih gostinskih obratov

 • pozna načine motiviranja gostov za sodelovanje pri ugotavljanju njihovih mnenj, želja, strukture in zna oblikovati vprašalnik za kratek intervju

 • razume potrebo po iskanju informacij o konkurenci, reklami v javnih medijih, ekonomskih gibanjih v državi

 • razume in zna razložiti uporabnost zbranih podatkov za prilagajanje potrebam in željam gostov in dogajanju na tržišču

 • Zaveda se pomena pozitivne in negativne reklame.

  Zave se in zna razložiti, kaj zagotavlja ugled gostinskih obratov in kako deluje na pospeševanje prodaje.

  Razvija si kritičen odnos do nestrokovnosti.

  Razvija si iniciativnost in samostojnost pri delu.

  Problem jemlje kot izziv.

  Razvija si odgovornost do dela in zmožnost spreminjanja in prilagajanja novim situacijam.

  Veseli se razvijanja novih idej.

  Vaje:

 • reklama, vrste reklam in njene značilnosti,

 • iskanje pisnih gradiv za posamezne primere,

 • značilnosti estetsko urejenih gostinskih obratov (opis in inovativnost),

 • oblikovanje krajšega vprašalnika in izvedba intervjujev.

 • Poslovni sestanek

   

   

   

 • sodelovanje z organizacijami in društvi

 • pozna učinkovita pravila priprave, vodenja in zaključevanja uspešnega poslovnega sestanka

 • Razvija si odgovornost do uresničevanja sklepov in dogovorov.

  Razvija si toleranco.

  Navaja se na timsko delo in sodelovanje z zunanjimi partnerji.

  Vaja:

 • priprava in izvedba poslovnega sestanka,

 • spremljanje poslovnih nastopov preko medijev ter njihovo analiziranje.

 • Pogajanja

   

   

   

 • spozna temeljna določila poslovnega bontona

 • razume in pozna vplive poslovne morale

 • zna predstaviti postopek poslovnih pogajanj in razložiti psihološke probleme pogajanj

 • zna prepričevati z uporabo argumentov in se pogajati

 • Zave se poznavanja in upoštevanja določil poslovnega bontona za profesionalen odnos na delovnem mestu.

  Vaje:

 • upoštevanje osnovnih določil poslovnega bontona v komunikaciji,

 • zbiranje značilnosti bontonskih določil po svetu.

 • Vodenje

   

   

   

 • seznani se z vlogo vodje in temeljnimi značilnostmi njegovega delovanja

 • zna razložiti vlogo vodje delovne skupine

 • pozna razlike med avtokratskim in demokratskim vodenjem

 • pozna pravila vodenja in jih zna razložiti

 • pozna želene sposobnosti in osebnostne lastnosti ter ima znanje za uspešno opravljanje poklica

 • osvoji načela medsebojne pomoči, poklicne vestnosti, smotrnosti, spoštovanja, dogovorov, vzajemne strpnosti

 •  in spoštovanja osebnosti

 • Identificira se z vlogo vodje.

  Ocenjuje ustreznost posamezne vrste vodenja glede na dano situacijo.

  Razmišlja o želenih osebnostnih lastnostih ter sposobnostih vodenja.

  Razvija toleranco in primeren odnos do dolžnosti, odgovornosti in posebnosti vodje.

  Vaje:

 • avtokratsko vodenje,

 • demokratsko vodenje,

 • lassesfair vodenje,

 • profesionalno vodenje- študij primerov.

 • spozna nekatere probleme doživljanja vloge delavca v delovnem procesu

 • pozna osnovne motive za delo

 • zna razložiti, kako vodja lahko okrepi motivacijo za delo

 • pozna nekaj osnovnih meril za vrednotenje delovne uspešnosti delavcev

 • zna razložiti reševanje problema subjektivnosti pri ocenjevanju dela

 • pozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in možne vire novega znanja

 • Identificira se z vlogo delavca v delovnem procesu in poskuša razumeti njegove potrebe.

  Zave se nujnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja in pozna možne vire novega znanja.

  Vaje: analiza dejavnikov vplivanja na motivacijo za delo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uporaba knjižnega jezika pri verbalnem izražanju

 • pisno poslovno komuniciranje

 • prošnje, zahvale, reklamne in promocijska gradiva

 • Slovenščina

 • izražanje v knjižnem jeziku

 • pravopisna pravila

 • animacija

 • izdelava promocijskih gradiv

 • Turizem

 • priprava programa

 • poznavanje lokalnih in regionalnih znamenitosti

 • vodenje gosta po pripravljenem programu

 • poznavanje ponudbe domače obrti

 • kulturna dediščina

 • priprava, vodenje in uspešen zaključek poslovnega sestanka

 • vloga vodje in temeljne značilnosti procesa vodenja

 • prepričevanje in pogajanja z uporabo argumentov

 • Organizacija in ekonomika poslovanja

 • uspešno poslovanje

 • pristojnosti dodeljevanja delovnih nalog

 • razdeljevanje nalog

 • strategija prodaje

 • poznavanje bontona pri uživanja hrane in pijače

 • pravila vedenja za mizo

 • pravila razvrščanja gostov po rangu, funkciji, spolu, starosti

 • pravila protokola

 • Praktični pouk

 • postrežba gostov

 • priprava sprejemov

 • priprava pisnih informacij v obliki ponudb, reklam, promocijskih gradiv

 • Informatika

 • komuniciranje po elektronski pošti in uporaba interneta

 • poznavanje informacijske tehnologije