SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO–TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK – KUHARSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

140

140

skupaj

 

280

280

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo znanja iz tehnologije pripravljanja jedi,

 • poznajo stroje, naprave in pripomočke,

 • obvladajo tehnike mehanske in toplotne obdelave živil ter dopolnilne kuharske postopke,

 • pridobijo ročne spretnosti pri različnih opravilih,

 • pridobijo čut za estetsko pripravo jedi,

 • usvojijo strokovno izrazoslovje,

 • naučijo se samostojno uporabljati znanja iz teorije pri praktičnem delu,

 • poznajo osnovne principe zdrave prehrane,

 • poznajo sestavo in zna pripraviti tipične jedi domačega kraja in slovenskih pokrajin,

 • poznajo kuhinjske dokumente,

 • znajo količinsko normirati jedi po recepturi,

 • znajo biološko in ekonomsko ovrednotiti obrok,

 • usposobijo se za organiziranje dela v kuhinji in zagotavljanje ekonomičnega poslovanja,

 • organizacijsko in praktično pripravijo različne obroke,

 • usposobijo se za nadzorovanje varnega dela,

 • zavedajo se pomena stalne kakovosti,

 • razvijejo čut odgovornosti za strokovno opravljanje nalog.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VELIKE KUHINJE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna vrste velikih kuhinj

 • pozna prostorsko razdelitev in opremljenost posameznih prostorov

 • pozna tehnične pogoje za delovanje kuhinje

 • pozna značilnosti posameznih vrst kuhinj

 • zna določiti potrebno opremo v čistih in nečistih prostorih

 • zna določiti bistvena izhodišča za nabavo strojev in naprav

 • Zaveda se pomena funkcionalne razporeditve prostorov.

  Zaveda se nujnosti primerne tehnične opremljenosti prostorov za boljšo varnost in počutje zaposlenih.

   

  TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA HRANE

   

   

   

 • pozna stroje in pripomočke za mehansko obdelavo živil

 • pozna postopke mehanske in toplotne obdelave živil

 • pozna dopolnilne kuharske postopke

 • pozna strokovne izraze

 • zna pravilno in varno uporabljati orodja, pripomočke,stroje in naprave pri pripravi jedi

 • zna izbrati in varno uporabljati toplotne naprave

 • zna mehansko in toplotno obdelati živila

 • zna uporabiti dopolnilne kuharske postopke

 • upošteva predpise varstva pri delu in določila higienskega minimuma

 • Odgovorno ravna z živili in energijo.

  Se zaveda nujnosti upoštevanja higenskih in varnostnih predpisov.

  Priprava enostavnih jedi s poudarkom na mehanski in toplotni obdelavi.

  MISE EN PLACE

   

   

   

 • pozna faze delovnega procesa v kuhinji

 • zna si pravilni razporediti delo

 • Zaveda se pomena dobro organiziranega dela.

   

  ZAHTEVEK ZA ŽIVILA

   

   

   

 • pozna zahtevek kot kuhinjski dokument

 • zna sestaviti zahtevek za določen obrok

 • Je natančen,ekonomičen.

   

  RECEPT, NORMATIV

   

   

   

 • pozna sestavo in pomen recepta za pripravo jedi

 • pozna pomen kartoteke receptov

 • pozna pomen normativa

 • zna brati in uporabiti recepture pri pripravi jedi

 • zna poiskati pomanjkljivosti pri receptih objavljenih v različnih medijih

 • zna uporabljati normative pri pripravi jedi

 • Zaveda se pomena strokovne priprave jedi in nujnosti uporabe vedno iste recepture za jed v določenem lokalu.

   

  HLADNE ZAČETNE JEDI

   

   

   

 • pozna pomen hladnih začetnih jedi

 • pozna delitev le-teh v skupine

 • zna pripraviti nekatere hladne začetne jedi

 • zna jih pravilno in estetsko servirati

 • Razvije čut za estetsko oblikovanje.

  Priprava različnih hladnih začetnih jedi.

  TOPLE ZAČETNE JEDI

   

   

   

 • pozna pomen in mesto toplih začetnih jedi v jedilniku

 • zna jih razdeliti v skupine

 • zna pripraviti nekatere tople začetne jedi iz različnih skupin

 • zna jih primerno servirati

 • Je natančen, kreativen.

  Priprava različnih toplih začetnih jedi.

  JUHE

   

   

   

 • pozna pomen in mesto juhe v jedilniku

 • zna razdeliti juhe v skupine

 • zna pripraviti nekatere juhe iz posameznih skupin

 • zna uporabiti primerne načine zgoščevanja

 • uporablja postopke priprave, s katerimi ohranja čim večjo hranilno vrednost jedi

 • zna jih primerno servirati

 • navaja se na uporabo dišavnic in začimb

 • Razvija senzorične in gustatorne sposobnosti.

  Priprava različnih juh, tudi industrijskih (primerjava okusov in izboljšanje industrijskih juh).

  JUŠNE ZAKUHE IN VLOŽKI

   

   

   

 • pozna in loči pojma zakuha in vložek

 • zna jih razporediti glede na vrsto test, iz katerih jih pripravljamo

 • zna pripraviti nekatere, jih kombinirati s posamezno juho in primerno servirati

 • Pri delu je natančen.

  Priprava različnih vložkov in zakuh.

  ENOLONČNICE

   

   

   

 • pozna razdelitev enolončnic

 • pozna naše narodne enolončnice

 • zna pripraviti nekatere, predvsem narodne enolončnice

 • zna jih servirati na primeren način in jih vključiti v obroke

 • Zaveda se pomena ohranjanja narodnih jedi.

  Priprava različnih slovenskih narodnih enolončnic.

  OSNOVE ALI FONDI

   

   

   

 • pozna vrste in uporabnost osnov

 • zna izbrati sestavine in pripraviti različne osnove

 • zna jih uporabiti pri pripravi jedi

 • Je gospodaren.

  Priprava različnih osnov in primerna shranitev (hitri ohlajevalnik).

  OMAKE

   

   

   

 • zna razdeliti omake v skupine

 • pozna uporabnost posameznih omak

 • zna pripraviti omake iz posameznih skupin in jih kombinirati k jedem

 • Razvija gustatorne sposobnosti in se zaveda pomena okusno pripravljene omake.

  Priprava različnih omak.

  MESNE JEDI

   

   

   

 • pozna splošne lastnosti posameznih vrst mesa (govedina, teletina, svinina, drobnica, divjačina, perutnina, ribe, raki, konjsko, kunčje meso in drugo)

 • pozna vrste mesa po barvi in kvaliteti

 • pozna delitev na porabniške kose in uporabnost posameznih kosov

 • zna obdelati meso za pripravo jedi

 • zna izbrati pravilne mehanske in toplotne postopke za pripravo posamezne mesne jedi

 • poglobi že pridobljena znanja o pripravi osnov, omak, uporabi dišavnic in začimb

 • zna pravilno rezati in porcionirati meso

 • Zaveda se pomena racionalne rabe mesa z vidika zdrave prehrane in ekonomične rabe živil.

  Zaveda se pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov, še posebno pri delu z občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili.

  Uporaba parnega konvektomata kot sodobne toplotne naprave.

  Priprava različnih mesnih jedi.

  PRILOGE

   

   

   

 • pozna vlogo priloge v jedilniku

 • pozna razdelitev prilog

 • zna pripraviti priloge iz različnih skupin

 • zna kombinirati posamezne priloge z mesnimi jedmi in jih vključiti v jedilnik

 • Zaveda se pomena priloge kot vira ogljikovih hidratov v obroku.

  Priprava različnih vrst prilog.

  ZELENJAVNE JEDI

   

   

   

 • pozna načine priprave zelenjave

 • utrdi znanje o mehanskih in toplotnih postopkih pri pripravi zelenjave

 • zna pripraviti zelenjavo na različne načine

 • zna izbrati sodobne postopke, kjer je izguba hranilnih snovi čim manjša

 • zna vključiti zelenjavne jedi v jedilnike

 • Zaveda se pomena zelenjave kot vira zaščitnih snovi v prehrani.

  Priprava različnih zelenjavnih jedi.

  SOLATE

   

   

   

 • pozna razdelitev solat

 • pozna različne solatne prelive

 • zna pravilno pripraviti različne vrste zelenjav za solate

 • zna pripraviti različne solate in solatne prelive

 • zna pripraviti solatni bife

 • Razvija čut odgovornosti za svoje delo in strokovno opravljanje nalog.

  Priprava solatnega bifeja.

  SADJE

   

   

   

 • pozna delitev sadja in možnost vključevanja sadja v različne obroke

 • zna servirati sadje, pripraviti različne kompote,sadne solate in pireje

 • Zaveda se, da je sadje vir zaščitnih snovi in zato pomembno v vsakodnevni prehrani.

   

  SLADICE

   

   

   

 • pozna delitev test glede na tehniko dela

 • pozna sladice iz različnih test

 • pozna sladice iz rahlih zmesi

 • pozna delitev in uprabo krem

 • pozna delitev, sestavo in postopke priprave strjenk

 • pozna osnovne sestavine želejev, glazur

 • pozna tehniko priprave in sestavo sladoledov, zmrzlin

 • zna pripraviti različna testa in sladice iz njih

 • pozna sestavine in postopke priprave rahlih zmesi

 • zna pripraviti različne kreme

 • zna pripraviti različne strjenke

 • zna pripraviti glazure in jih uprabiti pri pripravi sladic

 • pri delu strogo upošteva sanitarne predpise

 • zna povezati teoretična znanja s konkretnimi praktičnimi nalogami

 • Zaveda se nujnosti natančnega dela.

  Razvija čut za estetsko oblikovanje.

  Zaveda se nujnosti upoštevanja higienskih predpisov posebno pri delu z občutljivimi živili.

  Priprava različnih vrst test in različnih sladic.

  Uporaba primernih strojev, naprav in pripomočkov.

  REDNI DNEVNI OBROKI HRANE

   

   

   

 • pozna splošna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavi jedilnikov

 • pozna načela zdrave prehrane

 • zna sestaviti jedilnik in pripraviti jedi za redne dnevne obroke

 • zna sestaviti jedilnike za točno določeno vrsto potrošnikov (otroci, fizični delavci, umski delavci, starostniki, športniki…)

 • upošteva pravila in druge dejavnike, ki vplivajo na sestavo jedilnika

 • pri delu uporablja predhodno pridobljena znanja o tehnologiji pripravljanja hrane

 • upošteva načela zdrave prehrane

 • Razvija sposobnosti uporabljanja in povezovanja že pridobljenega znanja.

  Je odgovoren.

  Je dojemljiv za novosti.

  Priprava celodnevnega jedilnika.

  Sestava zahtevka in ekonomsko ovrednotenje obroka.

  NARODNE JEDI

   

   

   

 • pozna pomen slovenskih narodnih jedi v gostinski ponudbi

 • pozna tipične jedi po pokrajinah

 • pozna sestavo in pripravo nekaterih tipičnih slovenskih narodnih jedi

 • zna vključevati narodne jedi v jedilnike

 • pri pripravi upošteva načela zdrave prehrane

 • Ima pozitiven odnos do narodove kulture in ohranjanja ljudskega izročila.

  Priprava narodnih jedi iz posameznih slovenskih regij.

  OSNOVE VAROVALNE PREHRANE

   

   

   

 • pozna osnovna načela varovalne prehrane

 • pozna živila in postopke obdelave, ki se jih izogibamo oziroma jih izločamo pri pripravi varovalne prehrane

 • zna izbrati primerna živila in postopke pri pripravi jedi

 • zna sestaviti jedilnik in pripraviti jedi, primerne za varovalno prehrano

 • povezuje že pridobljena znanja

 • Zaveda se vpliva prehranjevanja na zdravje in počutje ljudi.

  Sestava jedilnika varovalne prehrane in prehransko ovrednotenje obrokov.

  OSNOVE ALTERNATIVNIH OBLIK PREHRANE

   

   

   

 • spozna nekatere oblike alternativne prehrane

 • seznani se s posebnostimi pri pripravi nekaterih najbolj razširjenih oblik

 • spozna pripravo nekaterih jedi

 • Je strpen do ljudi , ki imajo drugačne prehranjevalne navade.

  Je sprejemljiv za novosti.

  Priprava jedi primernih za alternativno prehrano.

  IZREDNI OBROKI HRANE

   

   

   

 • pozna izredne obroke hrane

 • pozna sodobne trende v prehranjevanju

 • zna sestaviti jedilnike za različne izredne obroke hrane

 • zna vključevati tipične narodne jedi in jedi domačega kraja v izredne obroke

 • pozna značilnosti sestave in priprave obrokov, ki se pripravljajo ob različnih praznikih, običajih (martinovanje, božič, novo leto, pustovanje, velika noč, ...)

 • pozna posebnosti pri pripravi in serviranju jedi za hladni, hladno-topli bife, bife parti,  koktajl parti, banket, piknik

 • zna organizacijsko in praktično izpeljati omenjene obroke

 • v jedilnike izrednih obrokov zna vključevati tudi jedi, primerne za alternativno prehrano

 • zna prehransko in ekonomsko ovrednotiti obrok

 • pri delu nadzoruje izvajanje predpisov varstva pri delu in higienskih predpisov

 • zna nastopati pred gosti in predstaviti posamezne jedi in obrok v celoti

 • Ima pozitiven odnos do ohranjanja ljudskega izročila in kulturne dediščine.

  Zaveda se pomembnosti timskega dela.

  Pridobiva organizacijske sposobnosti.

  Zaveda se odgovornosti za lastno delo in za delo v skupini.

  Zaveda se pomena zagotavljanja stalne kakovosti.

  Zaveda se, da je kakovost storitve rezultat aktivnosti vseh sodelujočih.

  Racionalno ravna z živili, energijo in ostalimi delovnimi sredstvi.

  Razvija sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

  Razvija si zmožnost komunikacije z gosti.

  Razvija si poklicno socializacijo in samozavest pred gosti.

  Praktična izvedba različnih,tudi zahtevnih obrokov.

  Uporaba sodobne tehnologije v kuhinji.

  Uporaba sobobne računalniške tehnologije v povezavi s prehrano, strežbo in organizacijo in ekonomiko v gostinstvu.

  Izvajanje vseh vaj v povezavi s strežbo.

  Poudarek na komuniciranju kuharskega osebja z gosti.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom,

 • v 2. letniku seminarska naloga, ki obsega celotno organizacijo rednega ali izrednega obroka od sprejema naročila do izvedbe obroka, ekonomski izračun in izračun hranilne vrednosti obroka.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • priprava jedi iz različnih skupin

 • priprava rednih in izrednih obrokov

 • sestava jedilnikov za redne in izredne obroke

 • Praktični pouk: strežba

 • načini serviranja

 • postrežba jedi pri rednih in izrednih obrokih

 • sprejem naročila

 • tehnologija pripravljanja hrane

 • ravnanje z živili in hrano

 • sestava jedilnikov

 • redni in izredni obroki hrane

 • Prehrana

 • živila in jedi

 • kvarjenje živil

 • dišavnice in začimbe

 • hranilne snovi

 • načrtovanje prehrane

 • velike kuhinje

 • zahtevek

 • recept, normativ

 • organiziranje in izvedba rednih in izrednih obrokov

 • Organizacija in ekonomika poslovanja

 • poslovni proces v gostinskem obratu

 • prehrambene dejavnosti

 • kalkukacije