SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO–TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - STREŽBA Z ANIMACIJO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

140

140

skupaj

 

245

245

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • nadgradijo znanje o različnih oblikah pisne ponudbe v gostinskih lokalih;

 • se usposobijo za pripravo prostorov in omizij za goste;

 • znajo prevzeti naročilo in sestaviti menuje za redne in izredne obroke;

 • spoznajo različne načine strežbe in organizacijske oblike dela v strežbi ter se usposobijo zanje;

 • si pridobijo znanje za pripravo jedi pred gostom;

 • znajo pripravljati mešane pijače in jih vključevati v ponudbo;

 • poznajo prehrambene navade različnih gostov;

 • usposobijo se za organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti v prostem času gostov (animacija);

 • uporabljajo znanja iz varstva pri delu;

 • znajo pripraviti ponudbo in obračunati gostinsko storitev;

 • si pridobijo znanja za organizacijo in izvedbo zahtevnejših del v strežbi;

 • razvijajo pozitivni odnos do gostov in sodelavcev;

 • razvijejo specifične osebnostne lastnosti za opravljanje poklica;

 • razvijajo osebnostne lastnosti kot vrednote;

 • razvijejo sposobnost komuniciranja;

 • se naučijo različnih pristopov do gosta;

 • poznajo pravila splošnega bontona;

 • spoznajo pomen estetike dela;

 • si privzgojijo čut moralne in finančne odgovornosti do gosta in delodajalca;

 • znajo poiskati informacije in jih uporabiti;

 • upoštevajo identiteto Slovenije v gastronomiji;

 • poznajo predpise in standarde na področju gostinstva;

 • se zavedajo vpliva hrane na kvaliteto življenja in zdravja;

 • varujejo okolje;

 • razumejo pojem kakovost;

 • znajo reševati probleme v manjši skupini;

 • razvijajo podjetne spretnosti in lastnosti ter podjetno vedenje;

 • znajo svoje znanje, spretnost, lastnosti, in vedenje uporabljati v različnih situacijah ( na delovnem mestu in v življenju ).


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V PREDMET

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo cilje predmeta, delovne prostore

 • učitelj in dijaki se predstavijo in spoznajo med seboj

 • z dijaki pregledajo vsebine in cilje predmeta ter se o njih pogovorijo

 • pregleda in pripravi se učilnica in inventar

 • Razumejo cilje predmeta.

  Vedo, kje in kako bodo uporabljali pridobljena znanja.

  Zavedo se pomena osebnega prispevka k izvedbi vsebin predmeta.

 • priprava učilnice strežbe

 • PISNE OBLIKE PONUDBE

   

   

   

  JEDILNI LIST

   

   

   

 • spoznajo vrste jedilnih listov

 • znajo sestaviti in napisati različne jedilne liste

 • znajo razložiti sestavo jedi

 • znajo priporočati jedi

 • Razvijajo ustvarjalnost, znajo poiskati informacije in jih uporabiti.

  Zavedajo se pomena kakovosti ponudbe.

 • naredijo jedilni list za določen gostinski obrat

 • sodelujejo z vodjem gostinskega obrata in učiteljem

 • MENU

   

   

   

 • spoznajo dnevni menu

 •  specialni menu

 •  svečani menu

 • znajo sestaviti in napisati različne vrste menujev

 • znajo prisluhniti gostom in upoštevati druga pravila pri sestavi menujev

 • Razvijajo prilagodljivost, znajo poiskati priložnosti, zaupajo vase.

 • naredijo menu karte za različne menuje

 • sodelujejo z gostinskimi delavci in učiteljem

 • VINSKI LIST

   

   

   

 • spoznajo vinsko karto

 • znajo sestaviti in napisati vinski list

 • poznajo pravila za razvrstitev vin

 • znajo prilagoditi ponudbo vin glede na ponudbo jedi in trende

 • poznajo vina

 • Se znajo odzivati na lastno pobudo.

 • naredijo vinski list

 • upoštevajo mnenje gostinskega delavca, ki ga poiščejo dijaki sami

 • sodelujejo z učiteljem

 • CENIK PIJAČ

   

   

   

 • spoznajo cenik pijač

 • znajo sestaviti različne cenike pijač

 • namizni, stenski, kot dodatek jedilnemu listu

 • Razvijajo iniciativnost, se zavedajo pomena timskega dela.

  Znajo ustvarjalno reševati konflikte.

 • skupina treh, štirih dijakov izdela cenik pijač

 • projektna naloga (upošteva se cikel projektnega dela)

 • učitelj je samo usmerjevalec

 • ORGANIZACIJSKE OBLIKE DELA

   

   

   

 • spoznajo organizacijske oblike dela

 • spoznajo različne oblike dela glede vrste lokala, ponudbe jedi in pijač

 • znajo organizirati in voditi skupino

 • Se zavedo pomena dobre organizacije dela, se usposabljajo za timsko delo, znajo načrtovati.

 • projektna naloga (priprava delovnega razporeda za manjši lokal z določeno ponudbo)

 • dijaki delajo v skupinah , ki jih sami izberejo

 • NAČINI STREŽBE

   

   

   

  AMERIŠKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • nadgradijo že pridobljena znanja in izkušnje

 • znajo sprejeti naročilo in postreči vse skupine jedi

 • poznajo pravila postrežbe vseh skupin jedi

 • znajo priporočati jedi

 • poznajo trende v prehranjevanju

 • znajo organizirati delo

 • So dimamični, znajo komunicirati z gosti in sodelavci.

  Se zavedajo pomena kakovosti postrežbe.

 • praktične vaje

 • vajo izvedejo sami dijaki v povezavi s kuhinjo

 • skupinsko ocenjevanje dela (hoja, drža, pristop, … )

 • FRANCOSKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • nadgradijo že pridobljena znanja in izkušnje

 • znajo sprejeti naročilo in postreči vse skupine jedi

 • poznajo pravila postrežbe vseh skupin jedi

 • znajo organizirati postrežbo

 • znajo način strežbe uporabiti glede na zahteve (vrsta obrata, namen obroka, zahteve gostov, ...)

 • Se zavedajo pomena kakovosti postrežbe, do spoznanj pridejo z lastno dejavnostjo, so usmerjeni k dosežkom.

 • praktične vaje v povezavi s kuhinjo dijaki sami izvedejo

 • ocenjujejo se dijaki sami

 • povzetek naj vsebuje vprašanja: kaj mi je bilo všeč in kaj ne, oziroma kaj bi lahko opravil bolje

 • KAVARNIŠKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • spoznajo kavarniški način postrežbe pijač, napitkov in prigrizkov

 • poznajo ponudbo v kavarni in poznaja pravila postrežbe

 • znajo organizirati delo v strežbi

 • Sledijo trendom, problem vzamejo kot izziv.

 • pripravijo ponudbo pijač in prigrizkov v izmišljeni kavarni

 • projekt poteka v manjših skupinah dijakov

 • učitelj je samo usmerjevalec

 • POSTREŽBA PIJAČ

   

   

   

 • spoznajo pravila pri postrežbi pijač

 • poznajo pijače in njihovo sestavo

 • znajo uporabljati pravi inventar

 • znajo pijače postreči

 • Znajo prilagoditi ponudbo, zavedajo se pomena kakovosti ponudbe in postrežbe,

 • praktične vaje

 • PRIPOROČANJE VIN K JEDEM

   

   

   

 • spoznajo pravila priporočanja vin k jedem

 • se naučijo osnovna pravila priporočanja vin k različnim skupinam in posameznim jedem

 • znajo strokovno utemeljiti

 • znajo pripraviti degustacijo vin

 • Sledijo trendom, zavedajo se pomena stalnega izobraževanja.

 • obisk vinske kleti z degustacijo

 • priprava poročila o obisku vinske kleti s poudarkom na pripravi in izvedbi degustacije vin

 • REDNI OBROKI V GOSTINSTVU

   

   

   

 • nadgradijo znanja:

 • zajtrk

 • dopoldanska in popoldanska malica

 • kosilo

 • večerja

 • poznajo redne obroke

 • znajo sestaviti menuje

 • znajo k jedem priporočiti pijače

 • poznajo načine in pravila postrežbe

 • znajo organizirati postrežbo od pripravljalnih del do pospravljanja

 • Znajo načrtovati, se odzivajo na izzive tržišča, obvladujejo negotovosti.

 • vaje v postrežbi obrokov

 • delo vodijo in izvedejo dijaki v povezavi s kuhinjo

 • skupinsko ocenjevanje dela ("šefa", natakarjev, ..)

 • obvezen povzetek o možnih izboljšavah dela

 • POSTREŽBA V GOSTOVO SOBO

   

   

   

 • spoznajo organizacijo strežbe v sobo

 • poznajo pisno ponudbo za postrežbo v sobe

 • znajo organizirati delo

 •  

 • Zavedo se nujnosti diskretnosti dela v gostinstvu.

  Znajo komunicirati z gosti, so strpni.

 • ogled hotelske hiše z organizirano postrežbo v sobo

 • pogovor o delu z glavno hotelsko gospodinjo

 • pripravijo ponudbo strežbe v sobe za izmišljen (svoj) penzion

 • DEKORACIJA OMIZIJ IN PROSTOROV ZA GOSTE

   

   

   

 • spoznajo osnovna priporočila za dekoracijo

 • znajo dekorirati prostor in omizja

 • sledijo trendom

 • kot dekoracijo ne uporabljajo samo cvetja

 • se prilagajajo okolju

 • znajo naročiti cvetlični aranžma

 • So inovativni.

  Znajo poskrbeti za prijeten in domač videz obrata, razvijajo občutek za estetiko.

 • obisk in razgovor s cvetličarjem, floristom

 • MEŠANJE PIJAČ

   

   

   

 • spoznajo mešane pijače po skupinah

 • poznajo inventar

 • znajo brati recepture

 • poznajo postopke za pripravo različnih mešanih pijač

 • znajo pijačo pripravi in postreči

 • Zavedajo se pomena estetike dela, so atraktivni.

  Vključujejo te pijače v ponudbo obrata.

 • praktične vaje v pripravi mešanih pijač (po skupinah)

 • POSTREŽBA NA VRTU, TERASI

   

   

   

 • spoznajo posebnosti postrežbe jedi in pijač na vrtu, terasi ,na nepogrnjeni mizi

 • uporabljajo ustrezno organizacijsko obliko dela

 • znajo vrt, teraso opremiti

 • izberejo primeren inventar

 • izberejo ustrezen način postrežbe

 • Znajo prilagoditi ponudbo letnemu času, so iznajdljivi.

 • sodelujejo z gostinsko hišo pri odpiranju vrta, pripravi ponudbe in organizaciji dela

 • zapisujejo si faze dela in jih predstavijo ostalim sošolcem

 • POSTREŽBA NA PREVOZNIH SREDSTVIH

   

   

   

 • ladje

 • vlak

 • avtobus

 • letalo

 • spoznajo opremo in ponudbo na različnih prevoznih sredstvih

 • spoznajo organizacijo dela

 • spoznajo vse posebnosti pri postrežbi na prevoznih sredstvih

 • So prilagodljivi, zaupajo vase.

 • ogled prevoznega sredstva z organizirano postrežbo

 • pogovor z osebjem

 • povzetek vodijo dijaki na šoli

 • DELO V TOČILNICI

   

   

   

 • nadgradijo znanje

 • znajo delo organizirati in voditi

 • poznajo poslovanje v točilnici

 • Sledijo trendom.

  So inovativni.

   

  ANGLEŠKI NAČIN STREŽBE IN PRIPRAVA JEDI PRED GOSTOM

   

   

   

 • spoznajo:

 • razkosavanje

 • filiranje

 • mariniranje

 • flambiranje

 • fondue

 • mešanje

 • spoznajo možnosti priprave jedi pred gostom

 • poznajo faze dela

 • poznajo tehniko dela

 • znajo ta način strežbe vključevati v obroke

 • Razvijajo ustvarjalnost, so atraktivni pri delu, animirajo goste, zavedajo se pomena estetike dela.

 • praktične vaje

 • IZBOR IN NAKUP STREŽNEGA INVENTARJA

   

   

   

 • spoznajo možnosti nakupa

 • spoznaja normative števila inventarja

 • upoštevajo standarde in normative

 • znajo izbrati inventar glede na ponudbo obrata

 • Se obnašajo podjetno, znajo poiskati priložnost in jo uporabiti.

 • ogled sejma z gostinsko opremo

 • priprava poročila (po skupinah) o strežnem inventarju, cenah, popustih in podobno

 • DOPOLNILNE DEJAVNOSTI V GOSTINSTVU

   

   

   

 • V ponudbo vključujejo športne, kulturne, zabavne in druge aktivnosti in prireditve

 • znajo pripraviti program dejavnosti

 • upoštevajo ciljne skupine ( struktura gostov )

 • izvajajo animacijo gostov

 • napravijo povzetek izpeljave programa

 • pripravijo obračun storitve

 • Sprejemajo povratne informacije, zavedajo se razlik med ljudmi in jih znajo upoštevati.

 • ogled znamenitosti v okolici s piknikom

 • obisk vinske kleti z degustacijo

 • zabavne prireditve

 • vodeni obroki s tematiko

 • izobraževalni programi (vino, jedi itd.)

 • ponudba zdrave prehrane

 • ponudba posebnih jed

 • ORGANIZACIJA IN IZVEDBA REDNIH OBROKOV

   

   

   

 • zajtrk

 • poznajo obrok in znajo pripraviti ponudbo jedi in pijač

 • znajo ponudbo predstaviti

 • znajo organizirati in izvesti postrežbo

 • Razvijajo komunikativnost, so prijazni do gostov, so iznajdljivi in odločni.

 • skupina dijakov izvede obrok v povezavi s kuharstvom

 • projektno delo (za prihodnji teden)

 • obvezen povzetek (kako so se dijaki počutili, koliko časa so porabili za posamezne faze itd.)

 • dopoldanska in popoldanska malica

 • znajo pripraviti ponudbo za različno strukturo gostov

 • znajo ponudbo predstaviti gostom - tržišču

 • znajo organizirati in izvesti postrežbo

 • Razvijajo prilagodljivost, se učijo načrtovanja.

 • projektno delo v povezavi s kuharstvom

 • po vaji vodja skupine pripravi povzetek

 • učitelj je usmerjevalec

 • kosilo

 • poznajo obrok

 • znajo pripraviti ponudbo za kosila znajo organizirati in postreči obrok

 • znajo goste motivirati in razložiti sestavo jedi

 • znajo na različne načine popestriti obrok

 • Razvijajo ustvarjalnost, so komunikativni, so dinamični.

  Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

 • projektno delo

 • izvedba v povezavi s kuharstvom priprava kosil na različne teme

 • animacija gostov

 • povzetek - kaj bi lahko naredili bolje

 • večerja

 • poznajo obrok

 • znajo pripraviti ponudbo

 • znajo izvesti organizacijo in postrežbo

 • znajo goste animirati med obrokom (ples, nastopi itd. )

 • So usmerjeni k dosežkom, znajo prepričati druge.

 • projektno delo v povezavi s kuharstvom

 • ponudba, program, dekoracija, menu karte, način postrežbe

 • povzetek vodij posameznih skupin

 • učitelj je povezovalec

 • NARODNE JEDI SLOVENIJE IN OBIČAJI

   

   

   

 • spoznajo slovenske narodne jedi po pokrajinah

 • spoznajo slovenske narodne običaje

 • poznajo slovenske narodne jedi in jih znajo vključevati v ponudbo

 • poznajo običaje in jih znajo tržiti (vključevati v obroke oziroma v ponudbo obrata )

 • znajo vključevati te jedi v vsakodnevno ponudbo

 • znajo sestaviti ponudbo za tržišče in ponuditi kot dopolnilno dejavnost

 • znajo nato obroke tudi organizirati in izvesti

 • znajo program voditi

 • Zavedajo se pomena identitete Slovenije v gastronomiji.

  Znajo načrtovati, so dinamični in iznajdljivi, znajo komunicirati.

  Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

 • priprava obrokov z nar. jedmi po pokrajinah

 • projektno delo po skupinah

 • dekoracija, program-animacija, menu karte, izvedba obroka

 • izbran dijak usmerja delo posameznih skupin

 • povzetek izvedene vaje

 • OSNOVE DIETNE PREHRANE

   

   

   

 • spoznajo različne oblike dietne prehrane

 • poznajo zahteve dietne prehrane

 • znajo te jedi vključiti v ponudbo

 • znajo pripraviti dopolnilno ponudbo

 •  

 • So prilagodljivi, znajo poiskati tržno nišo, so vztrajni.

 • priprava različnih obrokov v sodelovanju s kuharstvom

 • projektno delo v skupinah

 • učitelj je usmerjevalec

 • povzetek

 • ALTERNATIVNE OBLIKE PREHRANE

   

   

   

 • spoznajo vrste alternativnih oblik prehrane

 • poznajo alternativne oblike prehrane

 • znajo pripraviti dopolnilno ponudbo v obratu

 • znajo ponudbo predstaviti gostom

 • znajo ponudbo predstaviti na sejmih, na lokalnih prireditvah, po medijih

 • Se stalno izobražujejo, so ustvarjalni, sledijo trendom, zaupajo vase.

 • priprava različnih obrokov z alternativno vsebino

 • povezava s kuharstvom

 • delo v skupini

 • izvedba obroka

 • animacija gostov

 • povzetek vodje skupine

 • IZREDNI OBROKI

   

   

   

  SPREJEM NAROČILA

   

   

   

 • spoznajo izredne obroke in znajo sprejeti naročilo

 • spoznajo podatke, ki jih potrebujejo za izvedbo obroka

 • So komunikativni, so prilagodljivi, se odzivajo na izzive.

 • vaje sprejema naročila v parih

 • povzetek dela

 • HLADNO TOPLI BIFE

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo sprejeti naročilo

 • poznajo možnosti postavitve omizja

 • znajo poskrbeti za dekoracijo

 • znajo obrok predstaviti

 • se usposobijo za organizacijo in izvedbo hladno toplega bifeja

 • znajo redne obroke ponuditi kot bife (tudi kot catering)

 • So usmerjeni k dosežkom, z lastno dejavnostjo pridejo do spoznanj, ustvarjalno rešujejo konflikte v skupini, sprejemajo tvegane odločitve in jih obvladujejo.

 • izvedba obrokov na različne teme

 • delo v skupinah, ki jih povezuje izbrani dijak za prihodnji teden

 • povzetek in samoocenjevanje v skupini

 • PARTI

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo sprejeti naročilo

 • poznajo možnosti izvedbe

 • znajo organizirati in izvesti postrežbo

 • znajo izredni obrok pripraviti izven matične hiše (catering)

 • Znajo načrtovati, znajo pretehtati argumente in se odločiti.

 • delo v skupinah

 • izvedba obroka

 • predstavitev opravljenega dela po skupinah

 • povzetek celotnega dela

 • HLADNO-TOPLI BIFE PARTI

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo sprejeti naročilo

 • poznajo možnosti postavitve omizja

 • znajo obrok predstaviti

 • znajo obrok vključiti v redne obroke

 • So iznajdljivi, so komunikativni, uživajo v negotovosti in problem vzamejo kot izziv.

 • delo v skupinah

 • izvedba obrokov na različno tematiko

 • POSLOVNO KOSILO

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo organizirati in izvesti poslovno kosilo

 • znajo jedi in vina predstaviti

 • znajo storitev obračunati

 • Znajo se pogajati, so vztrajni.

 • delo v skupinah

 • izvedejo obroke na različno tematiko

 • pisno poročilo vodij skupin

 • BANKET

   

   

   

 • spoznajo banket kot vrsto obroka

 • znajo sprejeti naročilo

 • se usposobijo za organizacijo in izvedbo banketa

 • znajo pripraviti ponudbo in obračun

 •  

 • Upoštevajo pravila poslovnega bontona.

  Znajo načrtovati, so odločni in vztrajni.

 • projektno delo (v skupinah)

 • učitelj-usmerjevalec

 • pisno poročilo vodje

 • ČAJANKA

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo pripraviti obrok in ga vključiti kot del ponudbe gostiteljske hiše

 • znajo goste animirati

 • Iščejo priložnosti, znajo izkoristiti ponujeno priložnost, so prepričljivi.

 • izvedejo obrok s poudarkom na animaciji gostov

 • pisno poročilo vodje skupine

 • PIKNIK

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo vključiti v ponudbo obrata

 • poznajo lokalne posebnosti

 • znajo gostom predstaviti okolico

 • So samoiniciativni, vključujejo domače prebivalce v izvedbo obroka.

 • izvedba obroka glede na možnosti šole.

 • BOŽIČNONOVOLETNI OBROK

   

   

   

 • spoznajo obrok kot del ponudbe

 • znajo sprejeti naročilo

 • znajo pripraviti zanimiv program

 • poznajo faze izvedbe

 • znajo narediti obračun storitve

 • Se stalno izobražujejo, so inovativni, so prepričljivi.

 • izvedba obroka

 • po skupinah razdeljeno delo

 • pisno poročilo vodje

 • povzetek

 • MARTINOVANJE

   

   

   

 • spoznajo obrok kot del tradicije

 • znajo pripraviti kompletno ponudbo

 • jedi, pijače, zabavni program, ceno

 • ponudbo predstavijo tržišču

 • izvedejo prireditev

 •  

 • Spoštujejo tradicijo in običaje, so ustvarjalni.

 • delo v skupinah

 • izvedba obroka

 • pisno poročilo vodje

 • povzetek.

 • PUSTOVANJE

   

   

   

 • spoznajo obrok kot del tradicije

 • znajo pripraviti celovito ponudbo

 • znajo predstaviti obrat in ponudbo

 • znajo organizirati in izvesti obrok

 • znajo goste voditi skozi veseli večer

 • So ustvarjalni, so usmerjeni k dosežkom.

 • timsko delo pod vodstvom vodje-dijak

 • izvedba obroka

 • pisno poročilo vodje

 • skupinski povzetek

 • OBROKI POVEZANI Z DRUGIMI OBIČAJI

   

   

   

 • spoznaji možnosti priprave obrokov ob različnih priložnostih

 • poznajo svojo regijo

 • znajo pritegniti goste

 • znajo gostom ponuditi svoje značilne običaje in jedi ter pijače

 • znajo ponudbo predstaviti v medijih

 • Se odzivajo na pobude, so komunikativni, se znajo pogajati, ustvarjalno rešujejo probleme.

 • pripravijo ideje za obrok

 • timsko delo

 • izvedba s poudarkom na animaciji gostov

 • pisno poročilo vodje in povzetek

 • REKLAMACIJE

 • zavedajo se pomena kakovosti

 • se trudijo, da reklamacij sploh ni

 • Znajo poslušati.

 • vaja v skupinah

 • poročilo vodij skupin


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom,

 • v 2. letniku seminarska naloga, ki obsega znanja iz vseh strokovnoteoretičnih predmetov ter njih povezava z znanji praktičnega pouka.

  Ocenjevanje vključuje tudi dijakov odnos do dela, inventarja, do sošolcev in druge lastnosti, ki so nujne za uspešno delo v gostinstvu in življenju.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • vrste gostinskih obratov

 • Organizacija in ekonomika poslovanja

 • poznavanje gostinskih obratov glede na kategorizacijo

 • blokiranje in obračun storitev

 • Kuharstvo

  Organizacija in ekonomika poslovanja

 • poznavanje dokumentov, ki spremljajo živilo od skladišča do jedi na gostovi mizi

 • sprejem naročila

 • Prehrana

  Kuharstvo

  Komunikacija

 • poznavanje jedi in pijač

 • odnos do sodelavcev in gostov

 • Komunikacija

 • poznavanje tipov gostov in ustrezno komuniciranje z njimi

 • strokovna terminologija v gostinstvu v tujih jezikih

 • Tuji jezik 1

  Tuji jezik 2

 • znati tujemu gostu obrazložiti jedi in pijače

 • animacija gostov

 • Splošno izobraževalni predmeti

  Strežba

  Komunikacija

  Turizem

 • animacija gostov v obratu

 • priprava prireditev

 • znanje o zdravstvenih in higienskih standardih

 • Kuharstvo

  Strežba

 • skrb za osebno zdravje in higieno pri delu z živili in inventarjem

 • splošna razgledanost

 • Splošno izobraževalni predmeti

 • splošna razgledanost, bonton