SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO–TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PREHRANA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

   

 

skupaj

60

10

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • obnovijo znanje o biološki in energijski vrednosti živil , njihovih lastnostih in izdelkih ter na tej osnovi sklepa o uporabnosti v vsakodnevni, dietni in alternativni prehrani;

 • sestavijo ustrezne jedilnike za posamezne kategorije ljudi;

 • poglobijo in razširijo poznavanje alternativnih oblik prehranjevanja in vključevanja le-teh v ponudbo;

 • zavedajo se vloge slovenskih narodnih jedi in vin v turistični ponudbi dežele in vključevanja v ponudbo;

 • znajo poskrbeti za ustrezno in sodobno ponudbo na svojem delovnem mestu;

 • pridobijo si navade sprotnega spremljanja novosti na področju ponudbe izdelkov in vključevanja novosti v ponudbo;

 • spoznajo prehrambene navade Slovencev, sosednjih narodov in specifičnosti daljnih dežel;

 • si privzgojijo čut moralne odgovornosti do uporabnikov in utrdi zavest, da bo z nudenjem zdrave in higiensko neoporečne hrane vplival na človekovo počutje in zdravje;

 • znajo predstaviti vina slovenskih vinorodnih dežel.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ŽIVILA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna vrste živil po prevladujočih hranilnih snoveh

 • pozna izdelke iz različnih živil in njihov izbor na našem tržišču

 • pregledno obvlada živila, razvrščena v sedem skupin

 • na osnovi biološke in energijske vrednosti živil in izdelkov sklepa o njihovi uporabnosti v vsakodnevni, dietni in alternativni prehrani

 • utemelji prednosti uporabe določenih živil

 • zna oceniti kakovost hrane v ponudbi

 • Je sposoben svetovati gostom ob upoštevanju zdrave prehrane.

  Ustrezne izdelke kritično izbira in ozavešča potrošnika.

  Razvija odgovornost za zdravo prehrano in dobro počutje gostov.

  Vzpodbuja vnašanje novosti v ponudbo.

  Je gospodaren in kreativen.

   

  PLANIRANJE PREHRANE

   

   

   

 • spozna osnovna načela planiranja prehrane

 • spozna prehrano posameznih kategorij ljudi

 • spozna značilnosti alternativnih vrst prehrane

 • pozna načela za sestavo jedilnikov pri nekaterih boleznih

 • spozna prehrambene navade Slovencev in drugih narodov

 • našteje in razloži načela za planiranje prehrane

 • zna sestaviti in utemeljiti ustrezne jedilnike glede na ugotovljene potrebe organizma

 • navede in pojasni pravila, ki jih upošteva za planiranje zdrave prehrane posameznih skupin ljudi

 • opredeli osnovne značilnosti posebnih načinov prehranjevanja

 • obvlada izbiro primernih živil pri nekaterih boleznih in sestavi jedilnik

 • primerja prehrambene navade Slovencev in drugih narodov

 • Razvija spoštovanje do soljudi in do njihovega načina življenja.

  Je kritičen pri analiziranju prehrane.

  Je prilagodljiv in izviren pri reševanju posebnih želja gostov.

  Preudarno sestavlja jedilnike.

  Zaveda se vpliva ustrezne hrane.

   na zdravje in počutje ljudi.

  Je izviren v uvajanju novih trendov v prehrani.

  Vaja 1: sestava jedilnika za različne kategorije ljudi in pri nekaterih boleznih.

  SEMINARSKA NALOGA

 • zna sestaviti celodnevni jedilnik za določenega posameznika in izračuna energijsko in biološko vrednost

 • utemelji primernost jedilnika in poda kritično oceno

 • Je kritičen in motiviran pri iskanju boljših rešitev.

  Zaveda se svoje strokovne odgovornosti.

  Teoretično znanje poveže s praktičnim delom.

  Seminarska naloga: sestava celodnevnega jedilnika z izračunom energijske in biološke vrednosti.

  VINO

   

   

   

 • seznani se z vsebino vinskega zakona

 • navede zahteve o skladiščnih prostorih

 • spozna potek strokovne degustacije in sisteme ocenjevanja

 • spozna vinorodna območja v Sloveniji, tipične sorte posameznega območja in značilnosti vin

 • zna vina razvrstiti na osnovi vinske zakonodaje po različnih kriterijih, oznake vin pa ustrezno razložiti

 • zna urediti vinoteko in poskrbeti za pravilno skladiščenje vina

 • usposobljen je za pripravo in izvedbo degustacije

 • pozna načine ocenjevanja vina

 • pozna vinorodna območja v Sloveniji

 • našteje značilna vina posameznih vinorodnih območij in jih nekaj opiše

 • zna poskušati in primerjati vina

 •  različnih vinorodnih dežel

 •  Slovenije

 • Upošteva zakonodajo in je odgovoren za pravilno predstavljanje vina.

  Je odgovoren za ohranjanje kakovosti vina in racionalen pri načrtovanju zalog.

  Razvija organizacijske sposobnosti.

  Je komunikativen in sposoben usmerjati potrošnika.

  Sposoben je poskrbeti za ustrezen izbor slovenskih vin in je prilagodljiv pri uvajanju novosti v lokalu.

  Zaveda se svoje vloge pri promociji slovenskih vin

  Razvija sposobnost senzoričnega zaznavanja in primerjanja.

  Vaja 2: degustacija slovenskih vin.

  BISER, PENEČA, GAZIRANA VINA

   

   

   

 • razlikuje načine proizvodnje biser, penečih in gaziranih vin

 • primerja proizvodnjo in značilnosti penečih, biser in gaziranih vin

 • našteje nekaj slovenskih penečih vin, ki so različno pripravljene

 • Razvija si primeren odnos in spoštovanje do slovenskih vin in pridelovalcev.

  Zna vrednotiti in ceniti vina.

   

  POSEBNA VINA

   

   

   

 • spozna načine pridobivanja in značilnosti posebnih vin

 • pozna nekaj svetovno znanih predstavnikov posebnih vin in njihove posebnosti

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarska naloga),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Živila in jedi

  Kuharstvo

  Strežba

 • mleko, mlečni izdelki

 • meso, mesni izdelki

 • jajca

 • maščobna živila

 • žita, mlevski izdelki

 • vrtnine in izdelki

 • sadje in izdelki

 • dodatki v hrani

 • Vrste prehrane

  Kuharstvo

  Strežba

  Zdravstvena vzgoja in higienski minimum

 • prehrana posameznih kategorij ljudi

 • alternativna prehrana

 • dietna prehrana

 • prehrana Slovencev in drugih narodov

 • Vino

  Strežba

 • vino