A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: gostinsko-turistični tehnik/gostinsko-turistična tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu gostinska dela, kuhar (ds), natakar (ds), oskrbnik, kmetovalka- gospodinja ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo, za zagotavljanje produktivnega, racionalnega in ekonomičnega poslovanja v delovni enoti ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • se usposobljajo za sprejem, namestitev, obračun in druženje ter primerno komuniciranje z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se usposabljajo za sprejemanje naročil in pripravo ter izvedbo programov gostinskih in turističnih storitev ob različnih priložnostih za individualne goste in skupine gostov,
 • se usposabljajo za pripravo in postrežbo rednih in izrednih obrokov ob različnih priložnostih ter za svetovanje pri izbori vin glede na vrsto hrane,
 • se usposabljajo za pripravo programa bivanja in preživljanja prostega časa gostov,
 • se usposabljajo za pripravo in posredovanje informacij in informativnega gradiva ter promoviranje dejavnosti na sejmih, prireditvah in v medijih,
 • se seznanijo z naravno in kulturno dediščino ter kulinariko domačega okolja in posebnosti prehranjevanja drugih narodov,
 • spoznajo dejavnost različnih za organizacij, društev in agencij v domačem in širšem okolju in jo vključiti v program dodatne ponudbe,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje, vodenje, podjetniško mišljenje, reševanje problemov, inovativnost in improviziranje ter motiviranje gostov in sodelavcev,
 • se znajo primerno urediti, si oblikujejo pozitiven odnos do estetske urejenosti prostorov ter se zavejo, kako pomembno je varovati okolje in zdravje ljudi.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tuji jezik II

  pisno, ustno

  Organizacija in ekonomika poslovanja

  ustno

  Prehrana

  ustno

  Turizem

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  ustno

  Kuharstvo (praktični pouk)

   

  Strežba z animacijo (praktični pouk)

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • organizacija in ekonomika poslovanja.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.