SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKO–TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

TURIZEM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

35

105

skupaj

70

35

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • poznajo pojav in osnovne pojme turizma,

 • poznajo vrste turizma, motive in potrebe po turističnem potovanju in glavne smeri turističnih tokov,

 • razumejo vlogo naravnih in kulturnih značilnosti za razvoj turizma,

 • razumejo pomen povezovanja različnih dejavnosti za uspešno turistično ponudbo,

 • znajo pokazati in predstaviti turistične znamenitosti domačega kraja in slovenskih pokrajin,

 • poznajo primerjavo med turističnimi regijami v Sloveniji, njihove značilnosti ter turistično ponudbo,

 • poznajo etnografske značilnosti in posebnosti slovenskih regij,

 • poznajo domačo in umetno obrt v Sloveniji in kriterije za njuno opredelitev,

 • poznajo oblike ohranjanja slovenske dediščine,

 • znajo izdelati turistični opis posameznih turističnih poti v Sloveniji, se znajo orientirati na zemljevidih in znajo brati avtokarte,

 • znajo svetovati gostom glede na njihove potrebe in motive,

 • znajo pripraviti animacijski program za goste z različno vsebino v času eno- ali večdnevnega bivanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  I. OSNOVE TURIZMA

  Dijak

  Dijak

   

 • poznavanje osnovnih pojmov turizma

 • pomen dejavnikov turističnega povpraševanja

 • pomen dejavnikov turistične ponudbe

 • vloga delovnih organizacij, ki omogočajo razvoj in izvajanje turizma

 • vloga marketinga v turizmu

 • pomen informiranja v turizmu

 • funkcije turizma

 • promet z vidika turizma

 • loči osnovne pojme v turizmu

 • zna ugotoviti in oceniti privlačnost posameznih dejavnikov za turiste

 • našteje turistične potrebe in motive

 • opiše in oceni vpliv zunanjih dejavnikov

 • imenuje dejavnosti, ki služijo turistom in oceni njihovo vlogo v turizmu

 • zna poiskati različne vire informacij in jih uporabiti pri svojem delu

 • ovrednoti osnovno vlogo marketinga v turizmu

 • našteje funkcije turizma

 • oceni vlogo prometa v turizmu

 • Razvija pozitiven odnos do domače regije in domovine.

  Razvije občutek odgovornega in prijaznega ravnanja z ljudmi.

  Spozna pomen sodelovanja za uspešen razvoj turistične dejavnosti.

  Zbiranje člankov, propagandnega materiala.

  II. TURIZEM V SLOVENIJI

   

   

   

 • vloga naravnogeografske pestrosti slovenskih pokrajin

 • vloga družbenogeografske in kulturne pestrosti slovenskih pokrajin

 • možnosti razvoja že obstoječih in novih vrst turizma v Sloveniji

 • dejavniki, ki preprečujejo in ovirajo razvoj turizma v Sloveniji

 • našteje vrste turizma v Sloveniji

 • pojasni vzroke za razvoj posameznih vrst turizma

 • predvidi možnosti za razvoj turizma

 • na konkretnih primerih razloži, kako posamezni dejavniki vzpodbujajo ali zavirajo razvoj turizma

 •  

 • Razvija sposobnost ravnanja in odločanja v prid varovanja okolja.

  Razvija sposobnost vrednotenja različnih družbenih vplivov na razvoj turizma.

  Razvija zavest o vlogi turizma pri svojem bodočem delu.

  Vaja – turistični opis domačega kraja.

  III. DEDIŠČINA NA SLOVENSKEM

   

   

   

 • poznavanje dediščine v Sloveniji

 • vloga in uporabnost dediščine

 • domača in umetna obrt

 • oblike ohranjanja in predstavljanja dediščine

 • trženje dediščine za potrebe turistične ponudbe

 • našteje posamezne primere dediščine v Sloveniji

 • opiše vsebino posameznih vrst dediščine

 • loči domačo in umetno obrt

 • pozna vlogo spominkov domače in umetne obrti

 • zna poiskati vire informacij o dediščini

 • zna ponuditi gostom primerne spominke in jih napotiti na ogled etnografskih značilnosti dežele

 • Razvija pozitiven odnos do dediščine.

  Oblikuje zavest o lastnem obstoju.

  Ogled etnografske prireditve.

  IV. IZDELAVA ANIMACIJSKIH PROGRAMOV

   

   

   

 • - izdelava animacijskih programov

 • zna sestaviti animacije gostov v času krajšega ali daljšega bivanja z vključevanjem športnih, kulturnih in zabavnih aktivnosti

 • zna na privlačen, nenavaden način združiti in predstaviti različne, za gosta zanimive vsebine

 • Razvija kompleksen pogled na turizem in gostinsko-turistično ponudbo.

  Skrbi za dobro počutje gostov.

  Razvija podjetniško mišljenje.

  Vaja: skupinsko delo in izdelava animacijskega programa.

  Individualna predstavitev in izvedba animacijskega programa


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (priprava in izvedba animacijskega programa),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • geografski pogoji za turizem

 • Geografija

 • naravno- in družbeno geografske značilnosti Slovenije

 • zgodovinski razvoj Slovenije

 • Zgodovina

 • arheološki in kulturno-zgodovinski spomeniki

 • slovenska umetnost

 • Umetnost

 • umetnostna obdobja in njihove značilnosti

 • turistični besednjak

 • Tuji jezik

 • tuji jezikovni izrazi v turizmu in dediščini