B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI) / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

105

175

Italijanščina

2

70

2

70

140

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Umetnost

1

35

 

 

35

Matematika

3

105

2

70

175

Geografija

2

70

 

 

70

Informatika

2

70

 

 

70

Fizika

 

 

2

70

70

Kemija*

 

 

3

105

105

Biologija*

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

18

630

18

630

1260

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tuji jezik II

2

70

2

70

140

Organizacija in ekonomika poslovanja

2

70

2

70

140

Prehrana

2

70

 

 

70

Turizem

 

 

3

105

105

Poslovno komuniciranje

2

70

 

 

70

Skupaj B

8

280

7

245

525

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk:

 

 

 

 

 

Kuharstvo

4

140

4

140

280

Strežba z animacijo

3

105

4

140

245

Skupaj praktični pouk

7

245

8

280

525

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

36

 

36

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

 

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

2310

Število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

281

 

316

597

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1155

2406

Skupno število ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

 

1287

 

1191

2478

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Število tednov delovne prakse

 

1

 

1

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

 

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

39

 

36

75

Pojasnilo k predmetniku:

* Šola izbere med kemijo ali biologijo v obsegu 105 ur.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI) / PTI

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Organizacija in ekonomika poslovanja

učitelj

20

     

Praktični pouk:

- Kuharstvo

učitelj

140

do 17

 

 

- Strežba z animacijo

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija **

učitelj

11

do 17

   
laborant    

19

11

Biologija **

učitelj

18

do 17

   
laborant    

17

18

Organizacija in ekonomika poslovanja

učitelj

20

do 17

   

Praktični pouk:

- Kuharstvo

učitelj

140

do 17

 

 

- Strežba z animacijo

učitelj

140

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** Izbirnost med kemijo in biologijo.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI) / PTI

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Organizacija in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali turizma

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Turizem

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, etnologije, turizma ali ekonomije

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz komunikologije, psihologije, pedagogike, sociologije, hotelirstva, organizacije dela ali turizma

Praktični pouk:

- Kuharstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma ali živilstva po srednji strokovni izobrazbi iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali

višja strokovna izobrazba iz živilstva po srednji strokovni ali poklicni izobrazbi iz gostinstva ali

srednja strokovna izobrazba iz gostinstva ali srednja strokovna izobrazba po poklicni izobrazbi iz gostinstva

- Strežba z animacijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma ali živilstva s po srednji strokovni izobrazbi iz gostinstva ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva ali

višja strokovna izobrazba iz živilstva po srednji strokovni ali poklicni izobrazbi iz gostinstva ali

srednja strokovna izobrazba iz gostinstva ali srednja strokovna izobrazba po poklicni izobrazbi iz gostinstva