A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: gostinsko-turistični tehnik/gostinsko-turistična tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu gostinska dela, kuhar (ds), natakar (ds), oskrbnik, kmetovalka- gospodinja ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni programam dijakom omogoča, da:

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo, za zagotavljanje produktivnega, racionalnega in ekonomičnega poslovanja v delovni enoti ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • se usposobljajo za sprejem, namestitev, obračun in druženje ter primerno komuniciranje z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se usposabljajo za sprejemanje naročil in pripravo ter izvedbo programov gostinskih in turističnih storitev ob različnih priložnostih za individualne goste in skupine gostov,
 • se usposabljajo za pripravo in postrežbo rednih in izrednih obrokov ob različnih priložnostih ter za svetovanje pri izbori vin glede na vrsto hrane,
 • se usposabljajo za pripravo programa bivanja in preživljanja prostega časa gostov,
 • se usposabljajo za pripravo in posredovanje informacij in informativneha gradiva ter promoviranje dejavnosti na sejmih, prireditvah in v medijih,
 • se seznanijo z naravno in kulturno dediščino ter kulinariko domačega okolja in posebnosti prehranjevanja drugih narodov,
 • spoznajo dejavnost različnih za organizacij, društev in agencij v domačem in širšem okolju in jo vključiti v program dodatne ponudbe,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje, vodenje, podjetniško mišljenje, reševanje problemov, inovativnost in za improviziranje ter motiviranje gostov in sodelavcev,
 • se znajo primerno urediti, si oblikujejo pozitiven odnos do estetske urejenosti prostorov ter se zavejo, kako pomembno je varovati okololje in zdravje ljudi.

  Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgojo za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti. r

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tuji jezik II

  pisno, ustno

  Organizacija in ekonomika poslovanja

  ustno

  Prehrana

  ustno

  Turizem

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • organizacija in ekonomika poslovanja.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali italijanščnina (drugi jezik) ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.