SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev. __/

1. IME PREDMETA

GEODEZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

55

15

70

s kupaj

55

15

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

NALOGE GEODEZIJE

Dijak

Dijak

 • Geodetska dela v gradbeništvu
 • spozna geodezijo kot panogo
 • spozna pomen geodetskih del v gradbeništvu
 • Razume pomen povezovanja različnih strok.
 • Razume povezanost poklicev.
 • Pridobi vpogled v obsežnost dejavnosti širšega poklicnega področja.
 • Ogled prospektov in brošur s področja geodezije.

  MERSKE ENOTE

 • za dolžino
 • za kote
 • naklonski kot
 • spoznajo merske enote za dolžino in kote
 • poznajo pretvorbe kotnih mer
 • izračunajo naklonravnin v procentih in promilih
 • Razvija odgovoren odnos do dela.
 • Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.
 • MERILA

   

 • geodetskih načrtov
 • kart
 • spozna merila in jih zna uporabljati
 • pozna vsebino geodetskih načrtov in kart
 • uporablja geodetske načrte in karte
 • pozna geodetske in topografske znake in oznake
 • Razvija sistematičnost in natančnost.
 • Spozna pomen predhodnih meritev pri izdelavi načrtov.
 • GEODETSKO MERSKO ORODJE

   

 • trasirka
 • trinožnik
 • grezilo
 • merski trak
 • kotne prizme
 • libele
 • postopično orodje
 • naklonomeri
 • spoznajo geodetsko mersko orodje po namenu uporabe
 • s trasirko določi vmesne točke na daljicah
 • zna določiti presek dveh daljic
 • izmeri dolžine z merskim trakom
 • izračuna reducirano dolžino
 • zna prenesti dolžino iz načrta na nagnjen teren
 • spozna uporabo kotnih prizem
 • pozna libele
 • zna libelo preskusiti in rektificirati
 • Spozna pomen timskega dela.
 • Razvija sposobnost za delo v skupini.
 • Vaja (4 ure): uporaba in merjenje z geodetskimi merskimi orodji.

  NATANČNOST MERJENJ IN NAPAKE

 • grobe napake
 • sistematične napake
 • naključne napake
 • spozna natančnost merjenj in napake
 • zna oceniti pomembnost natančnosti merjenj
 • Razvija čut za natančnost in odgovornost pri opravljanu meritev.
 • Izračuni in ugotavljanje napak pri merjenju.

  TEODOLITI, NIVELIRJI, TAHIMETRI

 • opis
 • uporaba
 • preiskus pravilnosti delovanja instrumenta
 • pozna in opiše teodolit, nivelir in tahimeter
 • pozna postavitev (centriranje in horizontiranje) teodolita
 • izvede preskus pravilnosti delovanja
 • izmeri kote in dolžine
 • Razvija čut za odgovorno ravnanje z merilnimi instrumenti.
 • Preskus nastavitve in uporaba teodolita.

  VIŠINOMERSTVO

 • barometrično
 • fotogrametrično
 • trigonometrično
 • niveliranje
 • spozna vrste in način višinomerstva
 • razume pojme nadmorska in relativna višina, višinska razlika
 • zna določiti višino vmesnih točk
 • Razume pomen višin pri gradbenih delih.
 • Vaja (2 uri): določanje višin točk na podlagi različnih načinov višinomerstva.

  NIVELACIJSKO ORODJE

 • postopično orodje
 • stavbno rezalo
 • vizirni križ
 • poznajo postopično orodje, stavbno razalo in vizirne križe
 • izmeri horizontalne razdalje in višinske razlike na razgibanem terenu
 • Spozna pomen in razvija čut za natančnost.
 • Razvija odgovoren odnos do dela.
 • NIVELIRANJE

 • principi niveliranja
 • preizkus niveliranja
 • stabilizacija višinskih točk
 • potek niveliranja
 • spozna nivelir
 • pozna načine določanja višinskih razlik
 • pozna načina stabilizacije točk z znano nadmorsko višino
 • zna nivelirati
 • Razvija čut za odgovornost pri delu.
 • Spozna pomen pravilnega določanja višin pri gradbenih delih.
 • Vaja (2 uri): niveliranje in izdelava elaborata.

  KOORDINATNI SISTEM

 • mreža geodetskih izmeritvenih točk
 • določanje koordinat
 • pozna pojem mreža geodetskih merskih točk
 • pozna veljavni koordinatni sistem
 • zna izračunati koordinate geodetskih točk
 • spozna pomen določanja položaja geodetskih točk za nadaljnje delo
 • Razvija čut za natančnost.
 • Spozna pomen natančnosti.
 • Vaja: izračun koordinat.

  IZMERA ZEMLJIŠČA

 • trikotna metoda
 • obodna metoda
 • ortogonalna metoda
 • polarna metoda
 • fotogrametrija
 • pozna pojem izmera zemljišča
 • spozna metode izmere zemljišča
 • S poglabljanjem strokovnega znanja pridobiva poklicno samozavest.
 • Vaja (4 ure): primeri trikotne izmere in izračun površin.

  IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV

 • računalniška izdelava načrtov
 • konstrukcija izohips
 • določanje površin
 • spozna izdelavo geodetskih načrtov tudi s pomočjo računalnika
 • konstruira izohipse
 • določi površino zemljišča
 • Pridobiva motivacijo za širjenje področja strokovnih znanj.
 • Vaja: konstrukcija izohips med točkami z znano nadmorsko višino.

  GEODETSKA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH

 • metode zakoličevanja
 • zakoličevanje zgradb
 • določanje višin gradbenih profilov
 • določanje vertikal
 • merjenje posedanj, premikov in deformacij
 • spozna geodetska dela pri visokih gradnjah
 • pozna metode zakoličevanja objekta
 • zna določiti višine gradbenih profilov
 • zna določiti vertikale
 • izmeri posedanje zgradb
 • opazi razne deformacije pri gradnji objekta
 • Razvija odgovornost, natančnost in sistematičnost pri delu.
 • Spozna povezanost gradbeništva in geodezije.
 • Ogled oznak za opazovanje deformacij pri visokih zgradbah.

  Vaja (3 ure): zakoličevanje enostavnega objekta.

  GEODETSKA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH

 • zakoličevanje krožnih lokov
 • zakoličevanje prečnih profilov
 • geodetska dela pri komunalnih vodih
 • zakoličevanje jaškov
 • prenos višin v globoko gradbeno jamo
 • pozna načine zakoličevanja nizkih zgradb
 • spoznajo geodetska dela pri gradnji cest in komunalnih vodov
 • zna določiti višinne in smeri za polaganje vodov
 • Razvija čut za odgovornost pri delu.
 • Spozna povezanost gradbeništva in geodezije.
 • Ogled oznak in objektov na komunalnih vodih.

  GEODETSKE EVIDENCE

 • zemljiški kataster
 • kataster komunalnih naprav
 • zemljiška knjiga
 • razume pomen geodetskih evidenc v gradbeništvu
 • zna pridobiti osnovne podatke o zemljišču, lastništvu in komunalnih vodih
 • Razvija sistematičnost pri iskanju podatkov.
 • Spozna odgovornost za varovanje podatkov in podatkovnih baz.
 • Ogled operata zemljiškega katastra.

  ZAKONODAJA, PREDPISI, STANDARDI

 • zakon o urejanju prostora
 • zakon o zemljiški knjigi
 • zakon o evidentiranju nepremičnin
 • zakon o graditvi objektov
 • spozna zakonodajo s področja urejanja zemljišč in evidentiranja nepremičnin
 • pozna tehnične predpise in standarde SIST, EN s področja geodezije
 • Razvija odgovornost za svoje delo

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • merske enote
 • merila
 • Matematika

 • pretvarjanje merskih enot
 • metode zakoličevanja
 • zakoličevanje zgradb
 • merjenje posedanj, premikov in deformacij
 • Visoke zgradbe

 • pozna postopek zakoličevanja in profiliranja
 • zakoličevanje krožnih lokov
 • zakoličevanje prečnih profilov
 • zakoličevanje jaškov
 • geodetska dela pri komunalnih vodih
 • Nizke zgradbe

 • določi posedke temeljev
 • izračuna, nariše in zakoliči horizontalni potek trase
 • geodeski instrumenti
 • Fizka

 • Optika