SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003, Objavljeno v Ur. l. RS, štev. __

1. IME PREDMETA

GRADBENA MEHANIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

105

35

140

s kupaj

175

70

245

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Gradbena mehanika posreduje temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo strokovni usposobljenosti v gradbeništvu.

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IZVEDBI

SILE V RAVNINI

Dijak

Dijak

 • centralni sistem sil
 • sistem sil, brez skupnega prijemališča
 • spozna učinek sile in način predstavitve v ravnini
 • zna analitično in grafično sestavljati in razstavljati sile
 • pozna pojem centralnega sistema in sistem sil, brez skupnega prijemališča
 • pozna moment sile
 • pozna pojem ravnotežja in osnovne matematične in fizikalne zakonitosti
 • usposobi se analitično in grafično določati rezultanto sil v ravnini
 • zna teoretični pojem sile povezati z obtežbo na konstrukcijah
 • zna vrednotiti in interpretirati dobljene rezultate
 • zna določiti težišče sestavljenega prereza
 • Razvija strokoven odnos do konstrukcij.
 • Spozna pomen razumevanja in točnosti pri reševanju tehničnega problema.
 • Razvija samozavest pri lastnem pristopu k reševanju problemov.
 • Spozna pomen odgovornosti.
 • Spozna prednosti in nujnost uporabe sodobnih delovnih pripomočkov.
 • Razvija sposobnost povezovanja temeljnih splošnih in strokovnih znanj.
 • Pridobiva strokovno rutino in izkušnje
 • Razvija sposobnost utemeljevanja izbrane strokovne rešitve.
 • RAVNINSKI NOSILNI SISTEMI

 • določanje reakcij
 • določanje notranjih statičnih količin
 • spozna elemente nosilnih sistemov (sistemska os, podpore, obtežbe, razdelitev na zunanje in notranje sile) in enostavne nosilne sisteme
 • zna določiti obtežbo in izračunati reakcije enostavnih prostoležečih nosilcev ravne in lomljene osi na praktičnem primeru določi ustrezen nosilni sistem ter izbere matematični model nosilca in obtežbe
 • spozna pojme napetosti in deformacije ter notranjih statičnih količin
 • zna izračunati in izrisati diagrame notranjih statičnih količin za različne enostavne nosilne sisteme
 • zna analizirati in vrednotiti dobljene rezultate oziroma diagrame
 • spozna razpoložljivo programsko računalniško opremo
 • Spozna pomen pravilnega in sistematičnega pristopa k reševanju problemov.
 • Spozna pomen stalnega dopolnjevanja znanja za uspešno reševanje problemov.
 • Razvija sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje.
 • Spozna pomen sistematičnosti in nazornega prikazovanja rezultatov.
 • Spozna in razvija potrebo po izmenjavi mnenj in izkušenj.
 • Nauči se poiskati informacije v literaturi in preko elektronskih medijev.
 • Razvije potrebne spretnosti za rokovanje s programsko opremo.
 • Spozna pomen izbire optimalne zasnove konstrukcij in matematičnega modela za ekonomiko izvedbe objekta.
 • Razvija sposobnost povezovanja splošnih in strokovnih znanj ter jih zna uporabiti pri reševanju novega problema.
 • Razvija strokovno samozavest in kritičen odnos do stroke.
 • Vaje v računalniški učilnici

  (10 ur):

 • izris diagramov notranjih statičnih količin,
 • prostoležeči gredni nosilci z ravno osjo,
 • čisto paličje,
 • kombinacija grednih nosilcev in elementov paličja (vešalk),
 • TRDNOST

 • napetosti
 • deformacije
 • Hookov zakon
 • temperaturna obremenitev
 • nateg
 • tlak
 • upogib
 • strig
 • na primerih iz prakse razloži pojem napetosti in deformacije
 • razume in zna razložiti s - e diagram nateznega preizkusa jeklene palice
 • usvoji pojme elastičnost, plastičnost, varnost, normalne in strižne napetosti
 • usvoji medsebojno odvisnost količin s , e , E, D t, a t in osnovne enačbe
 • izračuna napetosti in deformacije za enostavne osne obtežne primere
 • usvoji pojem dopustnih napetosti in deformacij
 • zna kontrolirati napetosti in natezno obremenjene vešalke
 • pozna uporabnost in razlike med glavnimi gradbenimi materiali
 • pozna tipične predstavnike gradbenih materialov (tabele jeklenih profilov, armatur, lesa, vijakov)
 • pozna problematiko uklona in pojem kritične sile, uklonskih dolžin
 • usvoji metodo dimenzioniranja (čisti tlak) na primeru lesenih tlačnih elementov
 • usvoji pojem vztrajnostnega in odpornostnega momenta ploskve
 • usvoji osnovne enačbe izračuna geometrijskih karakteristik (Steiner)
 • zna dimenzionirati enostavno upogibno obremenjene jeklene in lesene nosilce
 • zna kontrolirati strižne napetosti pri homogenih prerezih
 • pozna dimenzioniranje stikov lesenih in jeklenih elementov
 • Razvija sposobnost za točno in nazorno analiziranje sistemov.
 • Zaveda se povezanosti splošnih in strokovnih znanj.
 • Razvija čut za odgovornost pri izbiri materialov in upoštevanju trdnostnih preiskav pri projektiranju konstrukcij.
 • Spozna pomen upoštevanja standardov in predpisov.
 • Razvija strokovno samozavest in odgovornost.
 • Vaje v računalniški učilnici

  (25 ur):

 • klasičen način dimenzioniranja, uporaba računalniške programske opreme,
 • dimenzioniranje natezne palice paličja in vešalke kombiniranega nosilca,
 • dimenzioniranje tlačne lesene palice (osna obremenitev),
 • dimenzioniranje enostavno obremenjenega upogibnega elementa (enostavni in sestavljeni homogeni prerezi).
 • PREDPISI IN STANDARDI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

 • področje projektiranja
 • področje izvajanja in pregledov konstrukcij
 • pozna veljavno zakonodajo s področja konstruktorstva
 • spozna glavne zahteve predpisov s področja protipotresne gradnje, temeljenja, betonskih, zidanih in lesenih konstrukcij
 • Zaveda se pravnih posledic in odgovornosti konstruktorja, izvajalca in nadzora na objektu.
 • Razvija sposobnost iskanja izvirnih tehničnih rešitev.
 • PROJEKTIRANJE ARMIRANEGA BETONA

 • materiali za pripravo betona
 • klasifikacija betona
 • kontrola kakovosti
 • pozna vrste in lastnosti sestavin za pripravo betona
 • pozna tehnologijo in karakteristike betona
 • Razvija sposobnost za povezovanje strokovnih znanj z različnih področij.
 • Razvija strokovno odgovornost.
 • Ogled betonarne in laboratorija za preiskavo materialov.

  •  Jeklo za armiranje

 • pozna vrste in značilnosti jekla za armiranje
 • Razvija strokovno odgovornost
 • Ogled železokrivnice.

 • Pravila za armiranje (zaščitna plast nad armaturo, razporejanje armature v prerezih elementov, oblikovanje armature, vodenje vzdolžne armature)
 • upošteva pravila za armiranje armiranobetonskih konstrukcij
 • Razvija natančnost in strokovnost.
 • Razvija strokovno odgovornost.
 • Je motiviran za samostojno strokovno delo.
 • Izračun in konstruiranje AB elementov in konstrukcij, obremenjenih na upogib (grede, plošče,) in centrični tlak (stebri)
 • po metodi mejnih stanj zna dimenzionirati elemente in konstrukcije, obremenjene na upogib in centrični tlak
 • zna izrisati armaturni načrt grede, plošče in stebra
 • izdela izvleček armature
 • Navaja se na uporabo strokovne literature, priročnikov in računalniške programske opreme.
 • Razvija sposobnost kritičnega vrednotenja dobljenih rezultatov.
 • Razvija strokovnost in natančnost ter poklicno odgovornost pri delu.
 • Vaje v računalniški učilnici

  ( 35 ur):

  dimenzioniranje elementov konstrukcij, obremenjenih na upogib in centrični tlak, s pomočjo razpredelnic in z uporabo računalniškega programskega paketa.

 • Opaži enostavnih AB elementov (klasični sistemi in sistemski opaži)
 • Pozna osnovne zakonitosti opaževanja
 • Zna izrisati načrt opaža nosilca, plošče, stebra
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • sestavljanje in razstavljanje sil, uravnoteženje sistema sil (analitično)
 • diagrami notranjih statičnih količin
 • določanje geometrijskih karakteristik sestavljenih prerezov
 • Matematika

 • funkcijske odvisnosti
 • izrisi grafov
 • metode reševanja linearnih enačb
 • osnove vektorskega izračuna
 • trigonometrija
 • pojem sile in pojem ravnotežja
 • težišče lika in telesa
 • obtežba in napetost
 • Hookov zakon
 • deformacije zaradi spremembe temperature
 • specifična obtežba
 • Fizika

 • mehanika
 • kontrola napetosti v tleh
 • stabilnost
 • Nizke zgradbe

 • temeljenje
 • podporne konstrukcije
 • dimenzioniranje nosilcev
 • dimenzioniranje elementov paličja
 • dimenzioniranje stebra
 • konstruiranje elementov konstrukcij, obremenjenih na tlak in upogib
 • Visoke zgradbe

 • konstrukcijski sistemi: ostrešja in konstrukcijski elementi, palični strešni nosilci, stropovi, temelji, montažne hale
 • sanacije in adaptacije
 • zgodovinski razvoj gradbeništva
 • osnovni gradbeni elementi (stebri, nosilci, plošče, ...)
 • dimenzioniranje enostavnih prerezov
 • les
 • konstrukcijsko jeklo
 • materiali za pripravo betona
 • beton
 • jeklo za armiranje
 • Materiali

 • mehanske lastnosti materialov
 • tehnični preizkusi
 • standardi
 • konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na tlak in upogib
 • Praktični pouk

 • uporaba računalniških programov
 • ekskurzije na gradbišča
 •