SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev. __

1. IME PREDMETA

KALKULACIJE IN POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalneg a dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

35

70

105

s kupaj

35

70

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je za program gradbeni tehnik temeljnega pomena. Cilj predmeta je ob uporabi računalniške tehnike usposobiti dijake za opravljanje del in nalog na področju gradbenega poslovanja, načrtovanja, organiziranja, vrednotenja in nadziranja enostavnejših opravil v delovnih procesih z optimalno izrabo časa, materiala, energije in opreme..

Dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVANI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

1. UDELEŽENCI GRADBENE DEJAVNOSTI

 • loči pristojnosti in vlogo posameznih udeležencev in pogoje, ki jih mora izpolnjevati
 • spozna organiziranost družb s področja gradbeništva
 • loči projektno, pravno in ekonomsko dokumentacijo
 • spozna pogoje za pričetek del na gradbišču
 • se seznani z vodenjem gradbeni dnevnik in oblikovanjem strokovnega poročila
 • Spozna povezavo med udeleženci v gradbeništvu.
 • Pozna pomen poznavanja predpisov pri poklicnem delu.
 • Razvija odgovornost za svoje delo.
 • Oblikuje svoj odnos do poklica.
 • Učna snov predstavljena s skicami, s prosojnicami, s prospekti, z avdiovizualnimi sredstvi, s primeri iz prakse.

  Ogled različnih gradbenih organizacij.

  Vaja (2 uri) izpolnjevanje gradbenega dnevnika

  2. TEHNOLOŠKI POSTOPKI

 • spozna elemente in pogoje za organizacijo gradbišča
 • pozna načine vključevanja izvajalcev zaključnih in inštalacijskih del na objektu
 • Razvija čut za organizacijo in sistematičnost.
 • Vaja: Predstavitev primera projekta organizacije gradbišča za manjši objekt

  3. OSNOVE EKONOMIKE

 • spozna tržne zakonitosti ponudbe in povpraševanja
 • spozna temeljne ekonomske pojme (strošek, prihodek, dobiček…)
 • pozna pojme delovna sredstva, predmeti dela, obratna sredstva, amortizacija
 • pozna osnovne kazalce uspešnosti podjetja
 • spozna osnovna pravila materialnega poslovanja, knjigovodstva in računovodstva
 • Razvija čut za gospodarnost.
 • Spozna povezanost različnih panog.
 • Razvija podjetniški pristop in analitično razmišljanje.
 • 4. PREDRAČUN-OBRAČUN

 • pozna razliko med predračunov in obračunov
 • seznani se z različnimi računalniškimi obdelavami podatkov
 • izdela oceno stroškov za organizacijo gradbišča
 • zna sestaviti opis dela na osnovi (predračunske) postavke za posamezno delo ali tehnološki postopek
 • Razume pomen natančnosti in odgovornosti pri svojem poklicnem delu
 • Vaja: Predstavitev primera predračunskega elaborata gradbenih del za manjši objekt.

  5. OPIS DEL IN PREDIZMERE

 • zna izdelati izvlečke predvidenega materiala za objekt, pomožnega materiala in izbrati ustrezno opremo
 • pozna pravila merjenja za izračun količin za vsa gradbena in obrtniška zaključna dela
 • Spozna specifičnosti kalkulacij gradbenih del
 • Razvija natančnost, varčnost in strokovnost
 • Razvija osebno odgovornost
 • Vaje (10 ur): s pomočjo računalniških programov izdela popise del in izračun gradbenih količin.

  6. POMOŽNE KALKULACIJE

 • franco gradbišče
 • strojno delo
 • mokre mešanice
 • notranji transporti
 • zna izračunati strošek delavcev za operativna dela (delovna ura)
 • pozna neposredne in posredne stroške ter način prenosa posrednih stroškov v ceno storitve
 • zna izračunati strošek gradbenih strojev za efektivno uro
 • zna izračunati strošek gradbene opreme (najemnine, uporabnine)
 • zna izračunati stroške priprave in bgradnje gradbenih materialov
 • zna izračunati stroške notranjih in zunanjih transportov
 • zna izdelati kalkulativne cenike
 • Razvija kritičnost in samokritičnost
 • Razvija tržni pristop in način razmišljanja, osebno odgovornost.
 • Vaje (10 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi pomožne kalkulacije.

  7. ANALIZA CENE PO ENOTI

 • pozna osnovno strukturo cene
 • spozna sestavo cene na enoto gradbenih del in strukturo
 • zna sestaviti analizo cene za vsa gradbena in obrtniška dela
 • zna izdelati obračun izvršenih del na gradbišču
 • pozna, razume in zna izdelati primerjavo dejanskih stroškov s prodajno ceno
 • Zave se pomena natančnosti pri delu.
 • Razvija tržni pristop in tržni način razmišljanja.
 • Vaje (20 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi glavne kalkulacije.

  8. OBRAČUN DEL

 • zna izdelati obračunski list gradbene knjige in sestaviti situacijo
 • zna izračunati učinek delovne sile, mehanizacije in izkoriščenost opreme
 • pozna pojme dodatno delo, več in manj dela
 • izdela dejanski obračun stroškov in zbere ustrezno dokumentacijo
 • Zave se pomena natančnosti pri svojem delu.
 • 9. IZDELAVA PONUDBE

 • zna izdelati ponudbeni predračun za gradbena in obrtniška dela
 • seznani se s pomenom in vsebino razpisnih pogojev
 • seznani se s postopkom oddaje del za javna naročila
 • seznani se z oblikami in vrstami gradbenih pogodb
 • razume posamezne postopke in faze v procesu realizacije projekta
 • Povezuje tehnološka in konstrukciijska znanja.
 • Razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela.
 • Spozna odgovornost za natančnost, varčnost in strokovnost.
 • Vaje (15 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi manjši predračunski elaborat

  10. OPERATIVNO PLANIRANJE

 • spozna pomen operativnega planiranja
 • seznani se s tehnikami operativnega planiranja
 • spozna vrste spremljajočih planov (finančni, mehanizacije, materiala, delovne sile)
 • spozna gantogram poteka gradbenih del in mrežni plan
 • zna sestaviti delovno skupino n izbrati ustrezno opremo za izvedbo dejavnosti
 • zna določiti trajanje posamezne dejavnosti
 • pozna odvisnosti med posameznimi dejavnostmi
 • zna izdelati izvlečke količin materiala, ur delovne sile in gradbene mehanizacije in orodja
 • Razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela.
 • Spozna pomen priprave dela za delo v gradbeni operativi.
 • Zave se odgovornosti za natančnost,varnost in strokovnost.
 • Uri se v povezovanju teorije s prakso.
 • Nauči se timskega dela.
 • Vaje (5 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov izdela osnovni mrežni plan ali gantogram poteka del na gradbišču

  11. IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO VELJAVNI ZAKONODAJI

 • spozna pomen in vlogo udeležencev pri graditvi
 • pozna pristojnosti odgovornega vodje gradbišča
 • pozna pomen inšpekcijskega nadzora
 • seznani se z delovno pravno zakonodajo
 • seznani se z zakonodajo o varovanju zdravja in varnosti pri delu
 • Razvija sposobnost poslovnega komuniciranja.
 • Pozna pomembnost poznavanja zakonov in predpisov.
 • Razvija poklicno odgovornost.
 • Razume pomen strokovnega nadzora.
 • Razvija čut za gospodarnost in ekološko zavest.
 • Vaje (8 ur): s pomočjo računalniških programov (shema organizacije gradbišča, primeri ponudb, pogodb, gradbenega dnevnika, obračunskega lista).

  Po možnosti ogled gradbišč v vseh fazah gradnje in ogled primerov dokumentacije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - programi oziroma seminarske naloge, ki so izdelani delno s pomočjo računalniških programov),
 • ustno.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • udeleženci gradbene dejavnosti
 • predračun – obračun
 • opis del in račun gradbenih količin
 • Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

 • projektna dokumentacija
 • branje načrtov
 • poznavanje tehnologij
 • poznavanje materialov
 • poznavanje geometrije
 • gradbena mehanizacija
 • Visoke zgradbe

 • poznavanje tehnologij gradenj
 • pomožne kalkulacije
 • franco gradbišče
 • strojno delo
 • mokre mešanice
 • notranji transporti
 • analiza cene po enoti
 • izdelava predračunskega elaborata za projekte za izvedbo
 • Matematika

  Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

  Materiali

 • poznavanje materialov za gradnjo objektov
 • poznavanje tehnologije
 • operativno planiranje
 • Matematika

 • poznavanje tehnologij
 • izvajanje gradbenih del v smislu zakona o graditvi objektov
 • Matematika

  Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

 • poznavanje projektne dokumentacije