SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur.l.RS., štev.

1. IME PREDMETA

MATERIALI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

54

16

70

2.

s kupaj

54

16

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

*** Ogledi posameznih obratov so predvideni v okviru strokovnih ekskurzij.

3. USMERJEVALNI CILJI

Materiali posredujejo temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo ostalim strokovnoteoretičnim predmetom in praktičnemu pouku.

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

LASTNOSTI GRADBENIH MATERIALOV

 • fizikalne lastnosti
 • kemijske lastnosti
 • mehanske lastnosti
 • tehnološke lastnosti
 • pozna pojme gostota, specifična teža materiala, prostornina in masa ter jih zna izračunati
 • pozna pojem tlačna, natezna, upogibna, vzvojna, strižna in uklonska trdnost materiala
 • loči med pojmi trdota, žilavost, elastičnost in plastičnost in jih zna izračunati
 • pozna pojem obrusne odpornosti
 • Spozna povezanost stroke z znanstvenimi panogami.
 • Vaje v laboratoriju (10 ur): ugotavljanje fizikalnih, kemijskih in mehanskih lastnosti gradbenih materialov.

  Izvajamo pri posameznih poglavjih.

  Ogled laboratorija za raziskavo materialov in konstrukcij

  KLASIFIKACIJA GRADBENIH MATERIALOV

 • po izvoru
 • po sestavi (organska, anorganska)
 • po uporabi
 • glede na kemijske in fizikalne lastnosti
 • loči in našteje naravne in umetne materiale
 • loči in našteje organske in anorganske materiale
 • loči po namenu uporabe konstrukcijske, vezivne, izolacijske in dekorativne materiale
 • glede na uporabnost loči anorganske nekovinske materiale, kovine, polimere, kompozite, polprevodnike in biomateriale
 • Razvije čut za sistematičnost pri razvrščanju.
 • NORMIRANJE IN STANDARDIZACIJA

 • pozna pojem in pomen standardizacije, norm, tehničnih predpisov, pravilnikov, zakonov
 • Spozna vpliv mednarodnih standardov in norm na oblikovanje slovenske zakonodaje.
 • Ogled standardoteke

  GRADBENI MATERIALI

  ANORGANSKI NEKOVINSKI MATERIALI

  Naravni gradbeni kamen

 • razdelitev
 • spozna vrste in zgradbo kamna
 • spozna osnove pridobivanja
 • razdeli naravni gradbeni kamen po izvoru, strukturi, teksturi, obdelavi, zrnatosti in uporabi
 • Razvija ekološko zavest.
 • Razvija čut odgovornosti pri strokovnih odločitvah.
 • lastnosti kamna
 • usvoji lastnosti gradbenega kamna
 • Razvija sposobnost opazovanja.
 • Ogled in prepoznavanje kamnin

 • uporaba anorganskih nekovinskih materialov
 • spozna uporabo v gradbeništvu
 • Razvija čut odgovornosti za izbrane strokovne rešitve in razume posledice odločitev.
 • Vaje v laboratoriju : (6 ur)

  gostota, prostorninska masa, poroznost, loči karbonatne kamnine od nekarbonatnih..

  Kamniti agregati

 • oblika zrn, tekstura površine, prostorninska masa
 • vodovpojnost
 • tlačna trdnost
 • žilavost
 • zmrzlinska obstojnost
 • zrnavost – do
 • pozna krivulje zrnavosti
 • določi zrnavost za mešanico agregata
 • določi maksimalno zrno in škodljive primesi v agregatu
 • pozna standardne zahteve za betone in malte
 • Razvija sposobnost za vrednotenje kakovosti materiala v odvisnosti od sestave.
 • Ogled separacije agregata*** -

  prepoznavanje frakcij in ustreznosti agregatov glede na obliko in velikost.

  Gradbena keramika

 • keramika (surovine, izdelava),
 • zidni in stropni elementi, strešni elementi,
 • keramične ploščice,
 • specialni elementi,
 • ekspandirana glina
 • ognjeobstojna keramika
 • pozna definicijo in zgodovino keramike,
 • pozna vrste keramike,
 • pozna pomen sestave, primesi, zrnavosti, vlage, normalne konsistence in plastičnosti gline,
 • opiše proizvodne postopke grobe keramike (priprava surovine, oblikovanje, sušenje, žganje, glaziranje),
 • Razvija odgovornost pri delu.
 • Razvija čut za estetsko vrednotenje.
 • Pridobi poklicno identifikacijo.
 • Ogled opekarne.***

  Gradbeno steklo

 • vrste
 • lastnosti
 • spozna surovine in proizvodnjo stekla
 • pozna uporabnost gradbenih stekel glede na lastnosti
 • Razvija čut za estetsko vrednotenje.
 • Spozna pomembnost stalne informiranosti o novostih v stroki.
 • Mineralna veziva

 • vrste - zračna, hidravlična,
 • zračno apno,
 • mavec,
 • cementi,
 • glina.
 • razdeli mineralna veziva glede na njihove lastnosti in pozna njihovo uporabo,
 • definira tehnološke probleme pri pripravi veziv (optimalna vlaga, sušenje, nega),
 • določi potrebe po vodi glede na vrste veziva,
 • razloži vpliv količine in kakovosti vode pri vezanju mineralnih veziv,
 • pozna pojem in posledice korozije in izcvetanja soli
 • Razvija občutek za gospodarnost in odgovornost.
 • Malte

 • vrste malt,
 • komponente,
 • lastnosti.
 • pozna vrste malt po namenu uporabe (zračne, hidravlične, ognjevarne, sanirne)
 • pozna vlogo veziva, agregatov, vode in dodatkov kot komponent, ki sestavljajo malto
 • opiše lastnosti malte kot so konsistenca, homogenost, trdnost, vodozadržanost mrazoodpornost, sprijemnost s podlago
 • Razvija občutek zahtevnosti kvalitetnega dela.
 • Vaja: Priprava in preizkus malte

  - Analiza navodil proizvajalcev.

  Betoni

 • sestava,
 • dodatki betonu,
 • vodocementni faktor,
 • konsistenca betona,
 • trdnost betona,
 • lom betona,
 • betonski prefabrikati,
 • lahki betoni.
 • opiše reologijo betona
 • našteje tehnične zahteve reologije
 • pozna tehnične lastnosti betonov – izločanje vode, segregacija, stisljivost
 • pozna pojem razredi tlačne trdnosti in njihovo določanje
 • razloži preizkusa tlačne in strižne trdnosti betona
 • pozna vpliv okolja na staranje betona
 • Razvija sistematičnost pri izvajanju tehnoloških postopkov.
 • Razvija kritičen odnos do vrednotenja kvalitete.
 • Se zaveda posledic nepravilnih odločitev.
 • Ogled betonarne.***

  Vaja: sestava različnih betonskih mešanic.

  OGLJIKOVODIKI

  Organska ogljikovodikova veziva

 • bitumni
 • katran
 • asfaltni cement
 • asalt
 • pozna ogljikovodikaova veziva, njihovo pridobivanje, lastnosti in uporabo
 • pozna preiskave - sprijemnost , vodonepropustnost, viskoznost
 • Povezuje uporabo ogljikovodikov z onesnaževanjem okolja.
 • POLIMERI

 • naravni
 • kavčuk
 • umetni
 • lepila
 • smole
 • laki
 • pozna lastnosti in uporabo kavčuka
 • pozna uporabnost naravnih polimerov
 • spozna postopke izdelave umetnih polimerov
 • pozna vrste, lastnosti in uporabnost umetnih polimerov
 • Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe pri reševanju novih problemov.
 • Kompoziti

 • vrste kompozitnih materialov
 • kompoziti učvrščeni z vlakni
 • strukturni kompoziti
 • kompoziti v gradbeništvu
 • spoznajo različne vrste kompozitnih materialov
 • spozna uporabo v gradbeništvu
 • Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe pri reševanju novih problemov.
 • Seminarske naloge.

  Kompozitni materiali.

  Biomaterial

 • spozna uporabnostne lastnosti biomaterialov
 • predvidi nadomestitev nekaterih materialov z ustreznimi biomateriali
 • Razvija ekološko zavest in pozitiven odnos do uporabe biomaterialov v bivalnem okolju.
 • KOVINE

  Železo, jeklo in litine

 • lastnosti,
 • načini predelave in obdelave,
 • uporaba v gradbeništvu,
 • zaščita kovin.
 • pozna lastnosti – gostota, elastičnost – plastičnost, natezna trdnost
 • pozna razlike med železom, jeklom in litinami
 • spozna predelovalne in obdelovalne postopke z namenom razumeti lastnosti in uporabnost materialov – konstrukcijska in betonska jekla
 • jeklo za armiranje
 • spozna vpliv okolja na kovine - korozija
 • Barvne kovine in zlitine

 • aluminij, baker, cink, kositer, svinec nikelj,
 • žlahtne kovine
 • zlitine
 • pozna pomen in uporabnost barvnih kovin v gradbeništvu - zaščita,
 • Razvija čut za povezovanje različnih strokovnih področij.
 • Spozna pomen stalne informiranosti o novostih v stroki.
 • LES

 • drevo
 • makroskopska zgradba lesa
 • vrste lesa, lastnosti
 • tehnični les
 • napake lesa
 • zaščita
 • uporaba lesa v gradbeništvu
 • poznajo makroskopsko zgradbo lesa
 • spozna napake lesa
 • spozna zaščitna sredstva za les in njihovo uporabnost
 • poznajo uporabnost lesa v gradbeništvu
 • Razvija ekološko zavest.
 • Razvija občutek za gospodarno uporabo naravnih dobrin.
 • Pridobi poklicno identifikacijo.
 • IZOLACIJSKI MATERIALI

 • hidroizolacijje emulzije in premazi,
 • parna zapora,
 • toplotno izolacijski materiali,
 • naravni,
 • umetni,
 • zvočno izolacijski materiali,
 • toplotna prevodnost in toplotni tok,
 • pozna vlogo in pomen pravilne izbire in izvedbe izolacijskih slojev
 • pozna ukrepe zaščite stavbe pred kondenzno in kapilarno vlago
 • razloži posledice prehoda difuzne pare v materialu
 • pozna načine določanja dilatacijskih reg
 • pozna problematiko stikov materialov z različnimi temperaturnim raztezanjem
 • izračuna toplotno prevodnost za gradbene materiale
 • Razvija zavest o varčni uporabi energetskih virov.
 • Oblikuje odnos do pravilne in smiselne uporabe izolacijskih materialov.
 • Predstavitev izolacije s pomočjo vzorcev, posnetkov, slikovnega materiala ali video posnetka.

  STANDARDI IN ZAKONODAJA

  • 

 • standardi SIST
 • zakon o gradbenih proizvodih
 • uredbe EU
 • zakon o ohranjanju narave
 • zakon o rudarstvu
 • pozna zakon o gradbenih proizvodih
 • pozna pomen CE označevanja gradbenih proizvodov
 • pozna pomen tehničnega soglasja
 • pozna standarde SIST, EN vezane na gradbene proizvode
 • pozna zakon o ravnanju z gradbenimi odpadki in varovanju okolja
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • lastnosti materialov
 • Kemija

 • kemijske lastnosti materialov
 • preiskave
 • Fizika

 • fizikalne in kemijske lastnosti materialov
 • gradbeni materiali
 • Visoke zgradbe

 • oznake materialov v načrtih
 • gradbeni materiali
 • Opisna geometrija

 • oznake materialov v načrtih
 • gradbeni materiali
 • mehanske lastnosti, preizkusi, standardi
 • Gradbena mehanika

 • lastnosti materialov
 • dimenzioniranje konstrukcij
 • veziva
 • agregati
 • asfalti
 • Nizke zgradbe

 • fizikalne in kemijske lastnosti materialov