SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRABENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev. /

1. IME PREDMETA

NIZKE ZGRADBE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

50

20

70

2.

55

50

105

s kupaj

105

70

175

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Nizke zgradbe posredujejo temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova za delo v gradbeni operativi in projektiranju.

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

ZEMLJINA kot gradbeni material

Osnove geologije

 • spozna lastnost kamnin
 • spozna osnove petrologije
 • Razvija globalni način razmišljanja.
 • Analizira različne vzorce kamnin.

  Vrste tal

 • loči nevezljive, vezljive zemljine, zemljine organskega izvora
 • pozna lastnosti zemljin
 • Razvija sposobnost opazovanja.
 • Vzorci zemljin.

  Preiskave tal na terenu

 • pozna vrste in načine odvzema vzorcev tal
 • pozna postopek preiskave tal na terenu
 • Spozna pomen predhodnih preiskav na postopek gradnje objektov.
 • Ogled odvzema vzorca.

  Lastnosti zemljin (poroznost, vlažnost, prostorninska teža, propustnost, zrnatost, stisljivost, strižna trdnost, plastičnost)

 • razume preiskave zemljin
 • pozna vpliv lastnosti zemljin na gradnjo objektov
 • zna identificirati in klasificirati zemljine
 • uporablja podatke iz geotehničnega poročila
 • Spozna in razume pomen zemljine pri izrabi tal.
 • Ogled geotehniškega laboratorija

  ZEMELJSKA DELA

  Gradbena jama v suhem zemljišču, pod nivojem podtalnice in v odprti vodi

 • pozna načine zavarovanja pri različnih vrstah gradbenih jam in zna načrtovati njihovo izvedbo
 • Razvija sposobnost samostojnega reševanja tehničnih problemov.
 • Nasipi

 • pozna vrste in načine gradenj nasipov
 • pri načrtovanju upošteva zahteve o kakovosti izvedbe
 • Razvija čut odgovornosti za varovanje in ohranjanje narave pri gradnji objektov.
 • Posebni tehnični pogoji (3. knjiga).

  Izkopi

 • pozna vrste izkopov
 • zna izbrati ustrezen način dela
 • Razume ranljivost narave in vlogo gradbenika v teh posegih.
 • Ploskovni in masni profil

 • določa površine prečnih profilov
 • računa ploskovne in masne profile
 • razume izravnavo mas
 • Spozna povezanost gradnje z okoljem.
 • Razvija čut za natančnost in sistematičnost pri delu.
 • Vaja (4 ure)(računalniška učilnica): izračun površin prečnih profilov, risanje ploskovnega in masnega profila.

  Zaščita pobočij

 • pozna pomen zaščite pobočij z vegetacijo
 • razume pomen horizontalnih drenaž
 • Razvija čut za varovanje okolja.
 • Stabilizacija tal

 • pozna načine izboljšanja nosilnosti tal
 • Zaveda se strokovne odgovornosti pri reševanju ekoloških problemov.
 • MEHANIKA TAL

  Napetosti v tleh pod temelji

 • razume razporeditev napetosti
 • računa napetosti pod temeljenjem
 • Spozna pomen sodelovanja različnih strokovnjakov.
 • Vaja (4 ure )(računalniška učilnica): izračun napetosti pod tmeljem za različne lege rezultante sil.

  Posedanje temeljnih tal

 • opredeli vzroke in pomen posedanja tal
 • določi posedke temeljev
 • pozna povezanost izbire vrste temeljenja s posedanjem temeljnih tal
 • Uporabi znanje v novih pogojih.
 • Uporaba Steinbrennerjevih diagramov.

  Aktivni in pasivni zemeljski pritisk

 • izračuna aktivni in pasivni zemeljski pritisk
 • razloži pomen zemeljskih pritiskov na objekt
 • Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.
 • Vaja: izračun aktivnega zemeljskega pritiska.

  Oporni in podporni zidovi

 • izračuna stabilnost podpornih zidov
 • določi napetosti pod temeljno ploskvijo
 • spozna razne vrste podpornih konstrukcij
 • Razvija sposobnost analitičnega razmišljanja.
 • Vaje (2 uri)(računalniška učilnica): dimenzioniranje podpornega zidu (izračun napetosti pod temeljno ploskvijo in varnost pred prevrnitvijo).

  TEMELJENJE

  Globina temeljenja

 • zna določiti globino temeljenja
 • razloži povezavo med globino temeljenja in uporabnostjo objekta
 • Razvija sposobnost vrednotenja in primerjave različnih variant.
 • Plitvo temeljenje

 • pozna možnosti uporabe točkovnega in pasovnega temelja, temeljnega nosilca, plošče in temelja lahkih konstrukcij
 • zna predvideti načine izboljšanja tal pod temeljem
 • zna dimenzionirati temelje
 • pozna namestitev armature v točkovnem temelju
 • Razvija sposobnost reševanja večplastnih problemov in sposobnost strokovnega odločanja pri izbiri med možnimi variantami.
 • Spozna pomen interdisciplinarnega pristopa pri reševanju problemov.
 • Vaje (4 ure)(računalniška učilnica): dimenzioniranje temeljev.

  Globoko temeljenje

 • razloži razlike med globokim in plitkim temeljenjem
 • pozna razliko med stoječimi in visečimi piloti
 • predvidi uporabo in način dela z lesenimi, jeklenimi betonskimi piloti
 • Se zaveda pomena strokovnega dela in usodnosti napak.
 • Ogled gradbišča

  CESTE

  Pomen cestnega prometa

 • spozna pomen dobrih prometnih povezav
 • Spozna vpliv prometa na globalizacijo sveta in razvija ekološko osveščenost
 • Razdelitev cest

 • pozna delitve cest po kriterijih, pomembnih s stališča gradbeništva
 • Razvija čut za tehniko.
 • Plansko obdobje

 • pozna pomen planskega obdobja za ekonomičnost gradnje
 • Spozna soodvisnost gradbeništva in ekonomije.
 • Cestno telo in cestno zemljišče

 • nariše cestno telo v prečnem prerezu in ga označi
 • loči spodnji ustroj od voziščne konstrukcije
 • določi in pozna pomen cestnega zemljišča
 • Razvija čut odgovornosti.
 • Spozna soodgovornost svojega dela za varnost prometa.
 • Elementi prečnega profila ceste

 • pozna pomen in dele cestišča (vozišče, bankina, koritnica, ločilni pas)
 • pozna funkcijo, dimenzije in tehnične značilnosti elementov
 • pozna pomen vozišča
 • pozna namembnost delov vozišča (vozni, prehitevalni, odstavni, pospeševalni in zaviralni pas, pas za počasna vozila), dimenzije in tehnične karakteristike
 • pozna pomen in izvedbo berme
 • Razvija sposobnost prostorske predstave.
 • Se navaja na uporabo literature in predpisov pri delu.
 • Spozna pomen timskega dela s strokovnjaki drugih področij.
 • Vaja: izris prečnega profila ceste.

  Prometni in prosti profil

 • pozna pomen prostega in prometnega profila
 • zna izbrati in narisati dimenzije prometnega in prostega profila na odprti cesti
 • Uri spretnost tehničnega risanja.
 • Projektno tehnični elementi cest

 • pozna pomen računske hitrosti
 • pozna in razloži elemente horizontalnega in vertikalnega poteka trase (prema, prehodnica, krožni lok)
 • zna izbrati ustrezne kombinacije elementov horizontalnega poteka trase
 • izračuna, nariše in zakoliči horizontalni potek trase
 • zna projektirati vijačenje robov (okoli osi in roba)
 • pozna pomen elementov vertikalnega poteka trase
 • razume pomen in zna izbrati podolžni nagib vozišča
 • določi polmer konveksnih in konkavnih zaokrožitev loma nivelete
 • zna izračunati in narisati značilne točke zaokrožitve loma nivelete
 • Razvija čut strokovne odgovornosti gradbenika za varnost prometa.
 • Pridobiva sposobnost prostorske predstave.
 • Se navaja na uporabo strokovne literature, tabel in pripomočkov pri delu.
 • Razvija sposobnosti za reševanje konkretnih strokovnih problemov.
 • Pridobiva veselje do gradbeništva.
 • Uči se povezovati stroko z matemetiko.
 • Vaje: izračun in risanje elementov horizontalnega poteka trase ( prema prehodnica, krožni lok).

  Vaja: izračun vertikalnega vodenja trase, izračun nivelete.

  •  Projektni elaborat

 • opiše faze projektiranja ceste
 • pozna namen idejnega projekta
 • pozna sestavne dele projekta PGD in PZI
 • zna sestaviti tehnični opis
 • zna narisati in situacijo
 • izdela podolžni profil
 • nariše prečne profile
 • nariše karakteristični profil
 • Razvija sposobnosti za delo v skupini in medsebojno pomoč pri delu v skupini.
 • Razvija pozitiven odnos do varovanja narave.
 • Postaja kreativen.
 • Zna povezati pridobljena znanja in jih uporabiti v novih okoliščina.
 • Krepi sposobnost samostojnega razmišljanja in odločanja.
 • Pridobiva spretnost in rutino pri izdelavi projektov.
 • Vaja(10ur)(računalniška učilnica): priprave na izdelavo elaborata, ki vsebuje:

 • tehnični opis,
 • situacijo (m 1;500 ali 1:1000),
 • podolžni profil,
 • prečne profile,
 • detajle.
 • Voziščne konstrukcije
 • pozna osnovne zahteve kakovosti sodobnih vozišč
 • pozna tehnologijo izdelave asfaltnih vozišč
 • pozna osnovne postopke vzdrževanja asfaltnih vozišč
 • seznani se z nevezanimi, tlakovanimi vozišči in betonskimi vozišči
 • Spozna pomen gospodarne gradnje.
 • Razvija kritičen odnos do ustaljenih postopkov in spremlja razvoj novosti.
 • Razvija čut odgovornosti za kakovostno opravljeno delo.
 • Ogled asfaltne baze in ustreznega gradbišča.

 • VODOVOD
 • Pomen vodovoda
 • pozna pomen vodovoda v urbanih okoljih
 • Spozna vpliv vodovoda na razvoj.
 • Kakovost vode in poraba
 • pozna osnovne zahteve kakovosti vode
 • zna določiti porabo vode manjšega naselja
 • Razvija čut soodgovornosti za ohranjanje virov pitne vode.
 • Zna ceniti zdravo pitno vodo
 • Vaja: izračun potrebe vode naselja.

 • Vodovodni sistemi
 • pozna osnovne sestave vodovodnih sistemov
 • Razvija sposobnost abstraktnega mišljenja.
 • Izgube tlaka v cevovodu
 • izračuna linijske in lokalne izgube tlaka v ceveh
 • nariše hidrostatično in tlačno črto
 • Razvija sposobnost kritičnega vrednotenja rezultatov.
 • Vaja: izračun tlačnih izgub v cevovodu in izbira cevi.

 • Elementi vodovodnih sistemov (zajetje, črpalnica, sidranje cevovodov, vodohran, talni izpust, zračnik, razbremenilnik)
 • pozna pomen posameznih elementov vodovodnih sistemov in njihove značilnosti
 • skicira elemente vodovodnih sistemov
 • Uri sposobnost tehničnega izražanja s skiciranjem.
 • Projekt vodovoda
 • pozna temeljne značilnosti projekta vodovodnega sistema in ga zna primerjati s projekti drugih objektov nizkih gradenj
 • Zna uporabiti pridobljena znanja v novih okoliščinah.
 • KANALIZACIJA
 • Pomen kanalizacije
 • pozna pomen kanalizacije v urbanih okoljih
 • Razvija ekološko zavest.
 • Kanalske vode
 • loči vrste kanalskih vod
 • Razume pomen kanalizacije za ohranitev pitne vode.
 • Kanalski sistemi
 • pozna osnovne sestave kanalskih sistemov
 • primerja mešani in ločeni kanalski sistem
 • Razvija sposobnost vrednotenja in primerjanja različnih rešitev.
 • Razvija sposobnost samostojnega odločanja.
 • Dimenzioniranje cevi
 • zna dimenzionirati cevi v kanalskem omrežju (polna cev, sušni odtok)
 • Razvija natančnost, sistematičnost in odgovornost pri delu.
 • Razvija sposobnost razmišljanja in kritičnega vrednotenja dobljenih rezultatov.
 • Elementi kanalskega omrežja
 • pozna elemente kanalskega omrežja
 • pozna lastnosti cevi iz različnih materialov in jih med seboj primerja
 • zna pravilno izbrati in polagati cevi
 • pozna pomen, izvedbe in skice vstopnega in kaskadnega jaška ter cestnega požiralnika
 • opiše postopke vzdrževanja kanalizacije
 • Pridobiva strokovno samozavest.
 • Pridobiva sposobnost povezovanja znanj.
 • Čiščenje odpadnih voda
 • pozna pomen čiščenja odpadnih voda
 • razloži delovanje čistilne naprave
 • Spozna pomen interdisciplinarnega pristopa pri reševanju strokovnih problemov.
 • Ogled čistilne naprave.

 • Projekt kanalizacije
 • zna dimenzionirati preprosto kanalsko omrežje in narisati projekt kanalizacije
 • Razvija sposobnost za delo v skupini.
 • Vaja(20 ur)(računalniška učilnica): izračun in izdelava projekta kanalizacije (mešani sistem) za manjše naselje.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  Preverja se tudi izdelava vaj in njihovo razumevanje:

  1. letnik:

  2. letnik:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • poznavanje zemljin, kamenih agregatov in veziv (cementov, bitumnov) ter njihova uporaba
 • Materiali

 • poznavanje materialov in njihovih lastnosti
 • preiskave materialov
 • prostorska predstava, risanje projekta ceste in kanalizacije ter elementov
 • Opisna geometrija

 • osnovna pravila risanja
 • razumevanje vidnosti
 • risanje presekov
 • izdelava projekta ceste
 • risanje objektov na vodovodnem in kanalskem omrežju
 • izdelava projekta kanalizacije
 • kanalske vode in sistemi
 • Visoke zgradbe

 • oprema in izdelava projekta
 • risanje objektov, njihovih elementov in detajlov
 • poznavanje hišne kanalizacije in vodovoda
 • poznavanje kanalskih vodov in sistemov
 • določitev sil, ki delujejo na podporni zid
 • kontrola prevrnitve podpornega zidu
 • izračun napetosti pod podpornim zidom
 • določitev obtežbe
 • temeljev

 • izračun napetosti pod temelji
 • izračun napetosti v temeljih
 • armatura v temeljih – namen tega, polaganje
 • izračun potrebne armature podpornih in opornih zidov
 • Gradbena mehanika

 • računanje s silami
 • določitev težišč
 • izračun rezultante skupine sil
 • poznavanje pojma napetosti
 • poznavanje trdnosti
 • izračun tlačne trdnosti
 • dimenzioniranje na centrični pritisk
 • dimenzioniranje na upogib
 • pravila armiranja
 • določitev izkopov in nasipov
 • projekt ceste – ploskovni in masni profil
 • tehnologija gradnje pri nizkih gradnjah
 • Kalkulacije in poslovanje

 • določitev predizmer in izmer
 • transportne razdalje in plan napredovanja del
 • izbira mehanizacije
 • izdelava projekta ceste
 • izdelava projekta kanalizacije
 • izvedba del: cest, železnice, vodovoda, kanalizacije
 • Praktični pouk

 • izdelava projektov, ogledi objektov in delovnih postopkov
 • izračun zakoličbe osi ceste
 • Geodezija

 • horizontalna in vertikalna izmera terena
 • zakoličevanje objektov
 • prečni nagib v krivini
 • vodni pritisk
 • izračuni pretokov voda
 • Fizika

 • centrifugalni pospešek
 • osnove hidromehanike
 • osnove hidrodinamike
 • računanje krivin pri projektu ceste
 • reševanje enačb
 • izračun ploščin in volumnov izkopov in nasipov
 • Matematika

 • aritmetika
 • enačbe
 • kotne funkcije
 • funkcije in krivulje