SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70..seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev. __

1. IME PREDMETA

OPISNA GEOMETRIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

s kupaj

35

35

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

OSNOVE GEOMETRIJE, PROSTOROČNO SKICIRANJE IN RISANJE Z ORODJEM

 • pozna pojme geometrija, točka, daljica, premica, poltrak, okrogli - oglati, pravilni - posebni liki, ravna – ukrivljena ravnina, osnovna telesa
 • z risalnim orodjem zna konstruirati simetrale, pravokotnice, delitev na enake dele, razdelitev v razmerju, kote, simetralo kota, tangente na krog, krog skozi tri točke, pravilne mnogokotnike in oglišče, elipse, parabole, hiperbole
 • pozna definicije geometrijskih tvorov
 • zna skicirati geometrijske like in telesa
 • Spozna povezanost z drugimi področji.
 • Se nauči natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.
 • Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PROJEKCIJA IN NAČINI PROJICIRANJA

 • loči projekcije in pravilno razume različne načrte
 • pozna različne načrte in jih zna brati
 • Razvija sposobnost za prostorsko predstavljivost.
 • Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PRAVOKOTNA PROJEKCIJA NA DVE PROJEKCIJSKI RAVNINI

 • konstruira v projekciji: elemente in njihove povezave (točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati)
 • določi posebne lege (vzporedno ali pravokotno na posamezne projekcijske ravnine) daljice, premice, ravnine, lika
 • konstruira v projekcijah in določi vidnost obravnavanih teles ter konstruira njihove mreže
 • konstruira telesa v splošni legi v prostoru in določi vidnost
 • konstruira mreže teles
 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.
 • Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  STREHE

 • konstruira strehe s pomočjo preseka ravnin z enakimi in različnimi naklonskimi koti
 • konstruira strehe z uporabo predorov
 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.
 • Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  KOTIRANA PROJEKCIJA IN TOPOGRAFSKA PLOSKEV

 • konstruira enostavne posege na topografski ploskvi
 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti.
 • Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  SENČENJE

 • pozna pojem sence, vrste in konstruiranje senc
 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti.
 • PERSPEKTIVA

 • pozna pojme horizont, bežišče, osnovnica in jih uporablja pri konstruiranju
 • Razvija sposobnost za prostorsko predstavljivost.
 • UPORABA RAČUNALNIKA PRI NAČRTOVANJU RISB

 • riše, konstruira, vnaša in odčitava podatke s pomočjo CAD programske opreme
 • izdela enostavnejši načrt
 • Spozna pomen in prednosti modernih informacijskih tehnologij.
 • Vaje (35 ur): uporaba elementov opisne geometrije pri izdelavi gradbenih načrtov z računalnikom


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • geometrijski pojmi
 • geometrijske konstrukcije
 • definicija geometrijskih tvorov
 • konstruiranje v projekciji: elementov in njihovih povezav - točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati
 • konstruiranje v projekcijah ter določevanje vidnosti obravnavanih teles in konstrukcije njihovih mrež
 • Matematika

 • osnove geometrije
 • pravokotna projekcija na dve projekcijski ravnini
 • telesa v projekcijah in njihove mreže (ploskve)
 • konstruiranje presekov in prebodov teles, predorov, strešin
 • Nizke zgradbe
 • Visoke zgradbe
 • Geodezija
 • Praktični pouk
 • preseki in prebodi ravnin in teles, predorov strešin
 • konstruiranje enostavnih posegov na topograski ploskvi
 • Geografija
 • Geodezija
 • kotirana projekcija in topografska ploskev
 • osnovno obvladovanje programa in osnovno konstruiranje s pomočjo programske opreme
 • Nizke zgradbe
 • Visoke zgradbe
 • Geodezija
 • Praktični pouk
 • uporaba računalnika pri načrtovanju risb v gradbeništvu