SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev.

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

2.

70

70

s kupaj

140

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

GRADBENI ELEMENTI IN KONSTRUKCIJE

 • temelji, hidroizolacija in drenaže
 • stene in stebri
 • preklade in parapeti
 • stropovi in tlaki
 • strešne konstrukcije
 • vertikalne komunikacije
 • okna in vrata
 • dimniki in ventilacije
 • pozna osnovne značilnosti in prednosti posameznih materialov in elementov, njihovo uporabnost pri posameznem funkcionalnem in konstrukcijskem sklopu
 • pozna glavne značilnosti posameznih nosilnih sistemov
 • usvoji tehniko grafičnega prikaza in zahteve pravilnega kotiranja elementov, sklopov in konstrukcij
 • spozna pomen modularne koordinacije
 • usvoji tehniko izrisa posameznega sklopa na osnovi kotirane ali nekotirane skice
 • Poglablja temeljna strokovna znanja in izkušnje o objektih.
 • Razvija prostorsko predstavo, tehniko prostoročnega skiciranja in nazornega prikazovanja posameznih elementov in konstrukcij.
 • Spozna pomen nazornosti in natančnosti risb in detajlov.
 • Razvija pozitiven odnos do estetskega oblikovanja.
 • Razvija poklicno identifikacijo.
 • Spozna interdisciplinarnost problemov projektiranja in izvajanja del na objektu.
 • Zna uporabljati grafične in analitične metode ter tabelarične podatke pri izdelavi projekta.
 • Vaja: klasični izris:

 • osnovnih gradbenih elementov,
 • delnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • RAČUNALNIŠKA GRAFIČNA OBDELAVA

 • uporaba grafičnega računalniškega programa
 • izris enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij
 • kotiranje in šrafiranje
 • uporablja osnovna orodja grafičnih računalniških programov
 • zna z računalniško programsko opremo izrisati določene elemente, jih povezati v konstrukcijo
 • usvoji predpisano tehniko kotiranja
 • pozna pomen in tehniko nivojskega izrisa
 • spozna nujnost ustvarjanja banke podatkov in tipskih elementov
 • zna grafično obdelati projekt enostavnega stanovanjskega objekta (tlorisi, prerezi, fasade, obdelava detajlov, …)
 • Spozna pomen in prednosti računalniške obdelave projektov.
 • Razvija kritičen odnos do kvalitete grafične obdelave projekta in do uporabe različne programske opreme.
 • Spozna pomen in nujnost stalnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Spozna interdisciplinarnost problematike projektiranja.
 • Spozna pomen standardizacije pri projektiranju.
 • Razvija čut za sistematičnost in natančnost.
 • Vaje: pri vajah se uporabi razpoložljiva računalniška programska oprema:

 • izris osnovnih gradbenih elementov,
 • izris tlorisov, prečnega in vzdolžnega prereza ter fasad enostavnega stanovanjskega objekta – del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po črtni skici ali predlogi.
 • RAVNINSKI NOSILNI SISTEMI IN TRDNOST

 • določanje notranjih statičnih količin
 • gredni nosilci z ravno in lomljeno osjo
 • paličje
 • določanje napetosti in deformacij ter dimenzioniranje enostavnih konstrukcij
 • zna s pomočjo računalniške programske opreme izvesti analizo enostavnega nosilnega sistema
 • določi obtežbo in izračuna reakcije enostavnih prostoležečih nosilcev ravne in lomljene osi
 • spozna na praktičnih primerih pomen pravilne izbire nosilnega sistema, matematičnega modela nosilca in obtežbe
 • izračuna in izriše diagrame notranjih statičnih količin za različne nosilne sisteme
 • zna vrednotiti in analizirati dobljene diagrame oziroma rezultat
 • izračuna napetosti in deformacije na enostavnejših lesenih in jeklenih konstrukcijah
 • zna določiti potrebne dimenzije konstrukcije
 • Spozna pomen pravilnega pristopa pri reševanju tehničnih problemov.
 • Zave se pomena stalnega izobraževanja.
 • Razvija sposobnost analiziranja in kritične presoje.
 • Razvija čut za sistematičnost.
 • Spozna pomen nazornega prikazovanja rezultatov.
 • Razvija spoznanje o koristnosti izmenjave mnenj in izkušenj.
 • Razvija sposobnost uporabe različnih virov informacij in podatkov.
 • Spozna pomen optimalne zasnove konstrukcije in matematičnega modela.
 • Vaje:

  Primeri izračuna ravninskih konstrukcij s pomočjo razpoložljive računalniške programske opreme.

  Primeri izračuna napetosti in deformacij ter dimenzioniranje konstrukcij s pomočjo razpoložljive računalniške programske opreme.

  PROJEKTIRANJE ARMIRANEGA BETONA

 • izračun prereza po metodi mejnih stanj
 • konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na upogib in centrični tlak
 • armaturni načrti za linijske nosilne elemente in AB plošče
 • usvoji tehniko dimenzioniranja s pomočjo tabel in računalniške programske opreme
 • usvoji tehniko izrisa armaturnih načrtov enostavnejših konstrukcij, upoštevaje rezultate statičnega izračuna
 • zna kontrolirati izris armature in ga analizirati glede na diagrame notranjih statičnih količin
 • uporablja praktične prijeme s področja izrisa armaturnih načrtov
 • pozna različne primere tehnike obdelave armaturnih načrtov (primeri iz prakse – projekti PZI)
 • pozna pomen predpisov in standardov
 • Pozna pomembnost natančne in nazorne analize konstrukcije.
 • Spozna pomen povezovanja različnih splošnih znanj pri izdelavi projektov.
 • Zave se pomena odločitve pri pravilni izbiri dimenzij konstrukcijskega elementa, materiala in trdnostnih preiskav gradbenih materialov.
 • Razvija poklicno samozavest in kritičen odnos do stroke.
 • Zna poiskati in uporabiti pri delu strokovno literaturo.
 • Razvija sposobnost vrednotenja kvalitete obdelave projekta.
 • Razvija sposobnost hitrega analiziranja in kontrole pravilnosti.
 • Vaje: primeri dimenzioniranja konstrukcijskih elementov, obremenjenih na upogib in centrični tlak.

  Primeri izrisa armiranih načrtov konstrukcijskih elementov, obremenjenih na upogib in centrični tlak.

  NIZKE ZGRADBE

 • podporni zid
 • projekt dovoza in dostopa k stavb in nadgradnja projekta ceste
 • nadgradnja projekta kanalizacije
 • določi aktivni zemeljski pritisk na podporni zid
 • izračuna varnost podpornega zidu pred prevrnitvijo
 • izračuna napetost pod temeljno ploskvijo
 • zna kritično oceniti gradbišče po ogledu in našteti pomanjkljivosti
 • zna zasnovati dovoz in dostop k stavbi
 • pravilno določi smeri in velikost nagibov posameznih površin
 • pripravi projekt površinskega in kanalizacijskega odvodnjavanja
 • sestavi tehnični opis
 • določi ureditev na gradbišču ceste
 • spozna projektiranje cest z računalniško programsko opremo
 • izriše detalje projekta kanalizacije z računalniško programsko opremo
 • spozna veljavne predpise in standarde
 • Spozna povezanost praktičnih in teoretičnih znanj.
 • Spozna pomen dobrega načrtovanja na kakovost konstrukcije.
 • Nauči se uporabljati strokovno literaturo pri delu.
 • Zaveda se odgovornosti in pomena gradnje v skladu s standardi.
 • Pri reševanju praktičnih problemov razvija poklicno samozavest in pripadnost stroki.
 • Razvija sposobnost vrednotenja različnih rešitev problemov.
 • Spozna pomen interdisciplinarnosti pri reševanju strokovnih problemov.
 • Razvija sposobnost za delo v skupini.
 • Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe v novi situaciji.
 • Spozna pomen stalnega strokovnega izobraževanja.
 • Razvija sposobnost prostorske predstave.
 • Razvija čut za odgovornost in natančnost pri delu.
 • Razvija pozitiven odnos do strokovnega dela in ga ceni.
 • Vaje:

 • primer dimenzioniranja in izrisa enostavnega podpornega zidu,
 • izdelava tehničnega opisa in izris načrta dovoza in dostopa (situacija, prerezi in detajli jaškov, cestnih požiralnikov, …) k enodružinskemu stanovanjskemu objektu,
 • izdelava grafičnega dela in popisov del za zunanjo ureditev enodružinske stanovanjske hiše (zemeljska dela, kanalizacija),
 • ogled gradbišča ceste in izdelava tehničnega poročila.

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • grafična obdelava projektov
 • Opisna geometrija

 • tehnika izrisa in prostorska predstava
 • dimenzioniranje in izris notranjih statičnih količin za enostavnejše konstrukcije
 • izris kostrukcijskih in arhitektonskih detajlov
 • grafična obdelava projektov
 • Informatika

 • uporaba osnovnih programskih orodij
 • uporaba programov za grafično obdelavo projektov
 • izris konstrukcijskih in arhitektonskih detajlov
 • izdelava načrta enostavnega zidanega objekta
 • konstruiranje stopnic
 • Visoke zgradbe

 • gradbeni elementi
 • konstrukcijski sistemi
 • izbira materialov in tehnologija dela
 • hišne inštalacije
 • obrtniška in zaključna dela
 • dimenzioniranje prerezov in elementov konstrukcij
 • konstrukcijsko snovanje enostavnejših objektov
 • izris arhitektonskih in konstrukcijskih načrtov
 • Gradbena mehanika

 • statična analiza konstrukcij
 • trdnost
 • dimenzioniranje prerezov po MMS
 • armaturni načrti
 • standardi
 • konstruiranje manjšega AB opornega zidu
 • izdelava načrta zunanje ureditve enodružinske stanovanjske hiše
 • Nizke zgradbe

 • gradbeni elementi
 • konstrukcijski sistemi
 • izbira materialov in tehnologije dela
 • vodovod, kanalizacija
 • ceste
 • dimenzioniranje enostavnih homogenih prerezov
 • Materiali

 • mehanske lastnosti materialov
 • tehnični preizkusi
 • standardi