SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 70..seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.11.2003
Objavljeno v Ur. l. RS, štev. __/

1. IME PREDMETA

VISOKE ZGRADBE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

70

70

140

s kupaj

140

105

245

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

Gradbeništvo – vloga in pomen

 • visoke gradnje
 • naravno in grajeno bivalno okolje
 • gradnja in ekologija
 • razširjenost gradbeniške dejavnosti
 • vrste gradbenih objektov
 • projektna in tehnična dokumentacija ter ustrezna zakonodaja s tega področja
 • spozna povezavo med naravnim in grajenim okoljem
 • razume gradbeništvo kot področje gospodarske dejavnosti
 • spozna razširjenost stroke
 • zna razvrstiti gradbene objekte
 • spozna veljavno zakonodajo, ki predpisuje vrste dokumentacij
 • loči posamezne vrste dokumentacij
 • razume potrebnost izdelave posamezne vrste dokumentacije
 • seznani se s posameznimi načrti
 • uporablja merilo za različne načrte
 • Spozna povezanost med grajenim objektom in naravnim okoljem.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Razvija osebno in poklicno odgovornost do naravnega okolja.
 • Razvija poklicno identifikacijo in socializacijo.
 • Se zave odgovornosti spoštovanja zakonodaje.
 • Razvija poklicno zavest.
 • Spozna povezanost različnih strok.
 • Primeri različnih vrst dokumentacije.

  Gradbeni elementi in konstrukcije

 • vrste gradbenih elementov
 • osnovni konstrukcijski sistemi, materiali in oblika
 • obremenitve (obtežba)
 • pozna vrste gradbenih elementov
 • sestavlja elemente
 • pozna osnovne konstrukcijske sisteme
 • spozna osnovne tehnologije izvedbe
 • povezuje konstrukcijo in tehnologijo izvedbe sistemov z materialom in obliko
 • spozna vrste obtežb
 • Razvija občutek za konstrukcijo.
 • Razvija smisel za izbiro varčnega sistema gradnje.
 • Vaje:

  risanje osnovnih gradbenih elementov,

  sestavljanje gradbenih elementov

  Temeljenje

 • vrsta zemljin in izbira temeljev
 • plitvo temeljenje
 • globoko temeljenje
 • hidroizolacija in drenaža
 • spozna osnovne vrste zemljin
 • spozna postopek zakoličbe in profiliranja
 • spozna vrste temeljenja
 • loči temelje glede na material in obliko
 • zna povezati vrsto zemljine z izbiro temelja
 • zna izbrati vrsto temelja glede na konstrukcijo
 • spozna pomen hidroizolacije
 • spozna vrste hidroizolacijskih materialov
 • loči hidroizolacijo pred talno vlago in pred podtalnico
 • izbere primeren material za hidroizolacijo
 • pozna vlogo drenaže
 • spozna principe drenažnih sistemov
 • Spozna pomen odgovornosti pri pravilni izbiri gradbenih elementov.
 • Spozna pomen pravilne izvedbe.
 • Razvija poklicno odgovornost.
 • Vaje (4 ure)(računalniška učilnica):

 • 1.50, 1:20, 1:10
 • tloris temeljev s prerezom,
 • delni prerez podkletene hiše,
 • delni prerez nepodkletene hiše,
 • delni prerez objekta z zaščito pred podtalnico
 • Zidovi in stebri

 • nosilni zidovi (opečni, iz lahkega betona, iz celičnega betona, kamniti, leseni, betonski)
 • predelne stene
 • potresno varna gradnja
 • obdelava zidov
 • stebri
 • loči posamezne vrste zidov in stebrov glede na material, lego v objektu, nosilnost in tehnologijo izvedbe
 • razume povezanost zidov in stebrov v konstrukciji
 • spozna toplotno, zvočno in protipožarno zaščito
 • pozna notranje in zunanje obdelave zidov in stebrov
 • spozna veljavne protipotresne predpise
 • pozna tehnologijo izvedbe horizontalnih in vertikalnih vezi
 • zna izbrati ustrezen konstrukcijski sistem
 • Razvija sposobnost primerjanja in vrednotenja najprimernejših rešitev.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Utrjuje poklicno samozavest ob pravilnih strokovnih odločitvah.
 • Ogled gradbišča.

  Vaje (5 ur) (računalniška učilnica):

  Risanje različnih vrst nosilnih zidov,

  opečne zveze: NF opeka, modularni blok in sodobni bloki,

  risanje predelnih sten,

  povezava predelnih sten z nosilno konstrukcijo

  tloris pritličja v merilu 1:50 in uporaba različnih materialov – variante

  Stropovi, nosilci in preklade

 • leseni stropovi
 • AB stropovi
 • stropovi na jeklenih nosilcih
 • oboki in kupole
 • nosilci
 • preklade
 • obdelava tal in stropa
 • loči vrste stropnih konstrukcij glede na material, obliko, lego v objektu, tehnologijo izvedbe
 • pozna vrste nosilcev in preklad glede na material in obliko
 • razume pomen nosilcev in preklad v stropnih konstrukcijah
 • pozna načine talne in stropne obdelave
 • izbere pravilno obdelavo nosilne konstrukcije
 • spozna pomen pravilne izbire nosilne konstrukcije glede na razpon
 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejših materialov in izvedb.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomen natančnosti in sistematičnosti pri delu.
 • Vaje (8 ur) (računalniška učilnica):

  • Lahki in težki leseni stropovi,
  • AB stropovi in potek armature
  • Pravi loki
  • Delni prečni prerez v merilu 1:50 čez različne talne in stropne konstrukcije,
  • Detajli v merilu 1:10, 1:5 različnih prerezov čez plavajoče in navadne tlake

  Strehe

 • poševne
 • ravne
 • pozna povezanost izbire strehe z okoljem in klimatskimi razmerami
 • pozna vrste poševnih in ravnih streh
 • razume povezavo med strešno konstrukcijo in kritino
 • spozna povezanost strešne konstrukcije s konstrukcijskim sistemom
 • spozna odvodnjavanje streh
 • loči različne vrste streh glede na material in razpon
 • pozna povezanost strešne konstrukcije s konstrukcijskim sistemom
 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejših materialov in izvedb.
 • Spozna pomen pravilne izbire nosilne konstrukcije.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomen natančnosti in sistematičnosti pri delu.
 • Ogled gradbišča.

  Vaje (12 ur) (računalniška učilnica):

  Prečni in vzdolžni prerez ter tloris lesenega ostrešja – preproste, sohaste strehe, vešala

  Detajli lesnih zvez 1:5, 1:10

  Tloris, prečni in vzdolžni prerez lesenega ostrešja v merilu 1:50, 1:100

  • Preprosta,
  • Sohasta,
  • vešala.

  Delni prerezi ravnih streh:

  • Ravne strehe pri različni relativni vlagi – pohodna, nepohodna
  • Obrnjena ravna streha
  • Zelena ravna streha

  Vaje (2 uri)

  Izris detajla ravne strehe z robnim zaključkom M 1:5, 1:10

  Vertikalne komunikacije

 • klančine
 • stopnice
 • dvigala
 • pozna vrste klančin
 • pozna pomen klančin v objektu in pri oblikovanju zunanjega prostora
 • pozna vlogo stopnic v notranjosti in zunanjosti objekta
 • uporabi standard za izračun stopnic
 • pozna vrsto stopnic glede na material, obliko, konstrukcijo in tehnologijo izdelave
 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejših materialov in izvedb.
 • Spozna pomen pravilne izbire nosilne konstrukcije.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomen natančnosti in sistematičnosti pri delu.
 • Razvija poklicno samozavest.
 • Vaje (4 ure)(računalniška učilnica):

  Izračun stopnic z uporabo standarda in risanje v merilu 1:50 enoramnih, dvoramnih stopnic.

  Izris stopnic iz različnih materialov:

  kamnite, armiranobetonske, lesene, jeklene.

  Tloris in prerez čez stopnišče

  pri večnadstropnem objektu v merilu 1:50

  Stavbno pohištvo

 • okna
 • vrata
 • kovinske mreže
 • spozna osnovne elemente oken in vrat
 • spozna standardne velikosti oken in vrat
 • pozna načine vgradnje
 • spozna sredstva za zaščito oken in vrat pred atmosferskimi vplivi
 • spozna zaščito pred toplotno izgubo in hrupom
 • spozna vrste in oblike zaščitnih kovinskih mrež
 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.
 • Vaje (4 ure)(računalniška učilnica):

  Posnetek vgrajenih konstrukcijskih elementov na terenu in izris posnetka v merilu 1:10, 1:20

  Dimniki in ventilacije

 • individualni dimovodni kanali
 • skupni dimovodni kanali
 • individualni ventilacijski kanali
 • skupni ventilacijski kanali
 • loči vrste dimnikov in ventilacij glede na material, obliko, izvedbo
 • pozna pomen dimovodnih in prezračevalnih kanalov
 • zna izbrati vrsto dimovodnih in prezračevalnih kanalov
 • spozna sanacijske metode
 • spozna kleparska dela pri dimovodnih in prezračevalnih kanalih
 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejše rešitve.
 • Pozna vpliv in pomen izbire pravilne rešitve.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomen odgovornosti, natančnosti in sistematičnosti pri delu.
 • Vaje:

  Risanje zidanih in montažnih dimnikov.

  Hišne inštalacije

 • vodovod
 • kanalizacija
 • elektrika
 • spozna vrste voda, s katerimi oskrbujemo naselja
 • spozna lokalne in centralne vire oskrbe z vodo
 • pozna hišno vodovodno inštalacijo v povezavi s konstrukcijo
 • pozna elemente in materiale hišne kanalizacijske mreže
 • nariše načrt horizontalne hišne kanalizacije
 • spozna osnove elektroinštalacij v povezavi z gradbenimi deli
 • spozna pomen strelovodov
 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.
 • Vaje (4 ure) (računalniška učilnica):

  Izdelava načrta horizontalne hišne kanalizacije.

  Tloris temeljev s kanalizacijo v merilu 1:50 .

  Ogrevanje in klimatizacija

 • viri energije
 • lokalno in centralno ogrevanje
 • grelna telesa
 • klimatizacija
 • spozna omejene in neomejene vire energije
 • loči vrste ogrevanja
 • za dane okoliščine zna izbrati najprimernejši sistem ogrevanja
 • spozna različna grelna telesa in njihovo namestitev v prostor
 • spozna sisteme klimatizacije prostorov
 • zna brati načrte inštalacij
 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.
 • Spozna pomen natančnosti pri izvedbi.
 • Toplotna in zvočna zaščita objektov

 • toplotni prehod
 • principi toplotne zaščite
 • hrup – nezaželen zvok
 • zaščita bivalnega okolja pred hrupom
 • spozna problematiko toplotnega prehoda
 • spozna problematiko hrupa in načine zvočne izolacije
 • pozna različne vrste toplotne zaščite in njihovo namestitev
 • zna izbrati primerno vrsto zvočne izolacije
 • Spozna pomen pravilne izbire in izvedbe zvočne in toplotne zaščite za uporabnost objekta.
 • Vaje (10 ur) (računalniška učilnica): M 1:10, 1:50

  Zaščita pred udarnim hrupom – plavajoči tlak.

  Toplotna zaščita mansarde.

  Izris fasadnega pasu s poudarkom na reševanju toplotnih mostov .

  Montažna gradnja

 • modularna koordinacija
 • razvoj montažne gradnje
 • sistemi montažne gradnje
 • spozna proporcijske ključe, primerne za montažno gradnjo
 • pozna pomembnost modula za standardizacijo v gradbeništvu
 • spozna zgodovinski razvoj in prisotnost montažne gradnje
 • pozna vrste montažne gradnje glede na material in konstrukcijski sistem
 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najprimernejših rešitev.
 • Spozna pomen pravilne izbire konstrukcije.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomembnost skrbnosti in natančnosti pri delu.
 • Ogled gradbišča.

  Varstvo naravne in kulturne dediščine

 • spozna pomen varovanja naravne in kulturne dediščine
 • pozna postopke pri sanaciji in adaptaciji objektov
 • spozna patologijo materialov
 • Spozna pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Razvija sposobnost sodelovanja v skupini s strokovnjaki iz drugih področij.
 • Vaje: izdelava posnetka objekta ali dela objekta.

  Pomožni bjekti

 • delovni in fasadni odri
 • gradbiščni provizoriji
 • pozna delovne in fasadne odre
 • pozna opaže AB konstrukcij
 • pozna varovalne odre
 • pozna skladiščne objekte
 • ZAKONODAJA, STANDARDI

 • pozna zakonodajo in standarde s področja visokih gradenj

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • poznavanje konstrukcij in tehnologij gradnje v povezavi z materiali
 • Materiali

 • poznavanje materialov in njihovih lastnosti
 • preiskave materialov
 • risanje in branje načrtov
 • Opisna geometrija

 • osnovna pravila risanja
 • razumevanje vidnosti
 • povezovanje vrste zemljine z izbranim temeljem
 • izbira vrste temelja glede na konstrukcijo
 • poznavanje hišne inštalacije (vodovod, kanalizacija…)
 • Nizke zgradbe

 • poznavanje zemljin in njihovih lastnosti
 • poznavanje različnih zemeljskih del
 • povezava konstrukcije in tehnologije
 • sestavljanje gradbenih elementov
 • poznavanje osnovnih konstrukcijskih sistemov
 • seznanjanje z vrstami obtežb
 • spoznavanje armiranobetonskih konstrukcijsku elementov
 • Gradbena mehanika

 • poznavanje pojma napetosti
 • pravila armiranja
 • izračun enostavnih konstrukcijskuh elementov
 • poznavanje postopka zakoličbe in profiliranja
 • Geodezija

 • izmera terena
 • zakoličevanje objektov
 • izdelava delne projektne dokumentacije
 • Praktični pouk

 • izdelava projektne dokumentacije
 • povezava s projektivo in operativo
 • poznavanje problematike toplotne, zvočne in hidroizolacije
 • Fizika

 • toplota
 • zvok
 • hidrostatika
 •