SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK DODELAVA (izbirno)

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Knjigoveštvo

Embalažerstvo

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

 

140

 

140

2.

 

136

 

136

Skupaj

 

276

 

276

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

Dijaki s končano poklicno izobrazbo grafičar, izbirno področje knjigoveštva, opravljajo praktični pouk s področja embalažerstva, dijaki s končano izobrazbo grafičar, izbirno področje kartonažerstva, pa vsebine knjigoveštva.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu praktični pouk dodelava (knjigoveštvo) dijak:

Pri predmetu praktični pouk dodelava (embalažerstvo) dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

EMBALAŽERSKA DODELAVA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Spoznavanje delovnega okolja

Dijak

Dijak

Dijak

 • zna uporabljati posamezne naprave in stroje v kartonaži
 • razlikuje med knjigoveško in embalažersko dodelavo
 • opiše stroje in naprave
 • našteje tehnična zaščitna sredstva na napravah in strojih
 • našteje zaščitna sredstva
 • našteje varnostne ukrepe
 • razloži pripravo delovnega mesta
 • vadi delo z orodji in napravami
 • uporablja zaščitna sredstva in navodila za varno delo
 • izdela poročilo

Razvija smisel za varno delo s stroji.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Naredi shemo stroja ali naprave in označi glavne dele.

Izdela navodila za varno delo z napravami in stroji.

Ročno izdelana embalaža

     

Kartotečna škatla

     
 • zna uporabiti naprave in orodja
 • pozna namen uporabe kartotečne škatle
 • zna opisati postopek izdelave škatle
 • izdela načrt za kartotečno škatlo in izračuna porabo materiala
 • izbere material za škatlo
 • izdela škatlo
 • izdela poročilo

Razvija natančnost pri delu.

Razvija vztrajnost.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Izdela kartotečno škatlo.

Šatulje različnih oblik

     
 • obvlada postopek izdelave pokrova
 • pozna izdelavo in pomen predstoječega robu
 • pozna različne načine bombiranja pokrova z različnimi materiali
 • zna uporabiti naprave in orodja
 • pozna namen šatulj
 • pozna namen polreza pri izdelavi
 • pozna izdelavo reliefnega in žganega tiska
 • zna uporabiti orodja, naprave in stroje pri izdelavi
 • izdela načrt za šatuljo
 • izbere material za šatuljo
 • določi smer teka vlaken v materialu
 • izdela načrt za večkotno šatuljo
 • izračuna porabo materiala za šatuljo
 • izdela reliefni, žgani tisk
 • izdela poročilo

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Razvija vztrajnost.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Izdela šatuljo.

Registrator

     
 • pozna postopek izdelave registratorja
 • zna opisati materiale, ki se uporabljajo pri izdelavi
 • zna uporabiti orodja in naprave
 • razlikuje in razloži različne vrste registratorjev
 • izdela načrt za registrator
 • izbere material za registrator
 • izdela registrator
 • izdela poročilo

Razvija natančnost pri delu.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Izdela registrator.

Ogled strojne izdelave registratorjev.

Embalaža iz valovitega kartona

     
 • obvlada izdelavo rezane embalaže (amerikanke)
 • zna razložiti tehnološko risbo
 • zna izračunati dimenzije za embalažo
 • pozna razlike med notranjimi in nastavnimi dimenzijami za konstrukcijo embalaže
 • zna razložiti izraz žleb in ga izdelati
 • obvlada postopek konstruiranja (od skice do načrta)
 • pozna računalniško konstrukcijo embalaže iz valovitega kartona
 • zna določiti postopek za rezano in izsekano embalažo iz valovitega kartona
 • zna razložiti oba postopka izdelave embalaže
 • zna razložiti tehnološko dokumentacijo za rezano in izsekano embalažo
 • pozna razliko med ročno in računalniško konstrukcijo embalaže
 • razloži sestavo valovitega kartona
 • poimenuje konstrukcijske oblike valovitega kartona
 • ugotavlja primernost posameznih papirnih izdelkov za določeno vrsto embalaže
 • izdela tehnološko risbo za rezano embalažo
 • izdela tehnološko risbo za izsekano embalažo
 • izračuna porabo materiala
 • izdela embalažo
 • opiše zbirko standardnih oblik škatel FEFCO
 • izdela poročilo

Razvija natančnost pri izdelavi.

Zaveda se uporabe tehnološke dokumentacije.

Izdela embalažo.

Izdela tehnološko risbo.

Ogleda si proizvodnjo valovitega kartona.

Kaširana embalaža

     

Mapa s poklopci, škatla

     
 • obvlada postopek načrtovanja
 • obvlada postopek kaširanja
 • pozna postopek izdelave kaširne embalaže (uporaba različnega osnovnega materiala)
 • zna izbrati materiale za izdelavo
 • zna razložiti tehnološko risbo
 • nariše načrt za mapo
 • izračuna porabo materiala
 • izvede tehnološko operacijo kaširanja
 • izdela embalažo
 • izdela poročilo

Pozna namen načrtovanja.

Navaja se na natančnost in doslednost.

Izdela mapo.

Izdela škatlo.

Ogleda si strojno kaširanje.

Embalaža iz kartona

     
 • pozna različne vrste zaklopnic
 • zna opisati lastnosti kartona
 • razume razliko med UNION in CAM zaklopnico
 • pozna osnovne elemente konstruiranja
 • izdela tehnološki načrt za zaklopnici UNION in CAM
 • izdela zaklopnici, pri katerih se uporabi različna debelina kartona
 • sposoben je iz načrtov samostojno razbrati posamezne mere
 • zna izračunati izkoristek posamezne zaklopnice iz formata kartona

Razvija poklicno odgovornost.

Pridobi občutek za uporabo dokumentacije.

Izdela obe vrsti zloženk iz različnih debelin kartona.

Izdela tehnološko risbo za vsako zaklopnico.

Ogled proizvodnje.

 • zna razložiti sistem križnega in sestavljivega dna
 • pozna mednarodne sisteme za emblažo
 • zna izdelati tehnološko risbo
 • izdela načrt za embalažo s križnim in sestavljivim dnom
 • izdela obe vrsti embalaže iz kartona
 • izračuna porabo materiala za obe vrsti embalaže, izračuna izkoristek iz formatov
 • izdela poročilo
   

Izsekovalno orodje

     
 • pozna materiale, ki so potrebni pri izdelavi
 • pozna naprave, ki so potrebne pri izdelavi
 • obvlada postopek izdelave izsekovalnega orodja
 • pozna postopek izdelave načrta
 • zna razložiti namen izsekovalnega orodja
 • pozna razliko med laserskim in klasičnim postopkom izdelave izsekovalnega orodja
 • pozna CAD/CAM sistem za izdelavo embalaže
 • obnovi znanje o izdelavi izsekovalnega orodja
 • izdela tehnološki načrt za zloženko
 • izdela izsekovalno orodje
 • pozna varno delo z napravami
 • izvede kontrolo natančne izdelave izsekovalnega orodja
 • izdela poročilo

Razvija poklicno odgovornost.

Razvija delovno natančnost.

Razvija smisel za skupinsko delo.

Izdela izsekovalno orodje.

Ogled izdelave izsekovalnih orodij v proizvodnji.

Izsekovanje

     
 • zna razložiti namen protiorodja
 • obvlada postopek izdelave protiorodja s plastičnimi trakovi (trakovi cito)
 • zna razložiti postopek priprave izsekovalnega stroja
 • pozna postopek vzdrževanja
 • obvlada postopek izsekovanja
 • razloži izdelavo protiorodij vseh vrst
 • izdela protiorodje iz prešpanovih trakov
 • pripravi izsekovalno orodje za izsekovanje
 • izdela izravnalno polo
 • pripravi izsekovalni stroj
 • izsekuje
 • izdela poročilo

Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

Razvija občutek za varno delo s stroji.

Uporabi prospekte in standarde za izdelavo protiorodja.

Nastavi stroj z različnimi izsekovalnimi orodji.

Ogled proizvodnje.

Ročno izdelani prevlečni materiali

     
 • zna našteti postopke izdelave prevlečnega materiala
 • pozna posamezne postopke izdelave
 • pozna materiale, ki jih lahko uporabi in jih zna pripraviti za izdelavo
 • pripravi materiale za izdelavo
 • izdela posamezne emulzije po recepturi
 • izdela prevlečni material glede na zahteve izdelka
 • izdela poročilo

Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

Pridobiva si ročne spretnosti.

Zaveda se pomena nadaljevanja tradicije izdelave prevlečnega materiala.

Po recepturi pripravi maso za izdelavo vzorcev.

Izdela prevlečni material za izdelek.

Navita embalaža

     
 • pozna tehološki postopek navijanja
 • pozna lastnosti materiala pri navijanju
 • pozna načine navijanja
 • izdela načrt tulca
 • izračuna porabo materiala in izkoristek iz posameznega formata
 • izdela tulec
 • izdela poročilo

Razvija poklicno odgovornost.

Razvija smisel za natančnost.

Izdela tulec.

Ogled proizvodnje navite embalaže.

Papirna konfekcija

     
 • pozna materiale, ki se uporabljajo za izdelavo kuvert, vrečk
 • obvlada izdelavo kuvert, vrečk
 • razume tehniko anilinskega tiska
 • pozna postopek izdelave polimernega klišeja
 • našteje izdelke, ki spadajo v papirno konfekcijo
 • izdela načrt za kuverto, vrečko
 • izbere material za izdelavo
 • izdela vrečko, kuverto
 • izdela poročilo

Razvija smisel za strokovnost in ustvarjalnost.

Izdela vrečko in kuverto.

Ogleda si proizvodnjo kuvert.

Projektno delo

     

Ročno izdelana embalaža

     
 • zna izdelati načrt
 • zna pripraviti material
 • obnovi določena znanja
 • izdela načrt
 • izračuna izkoristek
 • konstruira vzorec, izdela načrt in pripravi dokumentacijo
 • izdela izsekovalno orodje in protiorodje

Razvija čut za samostojno delo.

Izdela šatuljo.

Embalaža iz kartona

     
 • zna izdelati načrt in tehnološko dokumentacijo
 • zna konstruirati vzorec
 • zna izdelati izsekovalno orodje in protiorodje
 • nastavi izsekovalni stroj in izsekuje
 • izdela načrt in pripravi dokumentacijo
 • izdela vzorec (potiskan, kaširan)
 • kontrolira izdelavo posameznega dela embalaže
 • povezuje znanja z različnih področij

Razvija čut za ustvarjalnost in inovativnost.

Izdela zaklopnico ali zloženko.

Embalaža iz valovitega kartona

     
 • zna izdelati načrt in tehnološko dokumentacijo
 • samostojno rešuje naloge
 • izdela poročilo

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Izdela amerikanko ali ovojnico.


KNJIGOVEŠKA DODELAVA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Materiali v knjigoveški dodelavi

Dijak

Dijak

 
 • pozna primarne in sekundarne knjigoveške materiale
 • pozna lastnosti materialov
 • obvlada postopek priprave materiala za delo
 • obnovi znanje iz tehnologije kartonažerstva
 • loči papir po gramaturi, debelini in površinski obdelavi
 • s pomočjo različnih postopkov določi smer teka vlaken papirja
 • ponazori štetje in ravnanje papirja
 • ponazori več vrst zgibov
 • zna pripraviti lepilo
 • med seboj kašira materiale
 • razlikuje prevlečne materiale po kvaliteti in namenu uporabe
 • pozna vlogo žice, folije za vroči tisk
 • izdela poročilo

Razvija občutek za varčnost pri delu z materialom.

Zaveda se strokovnosti pri pravilni izbiri materiala.

Zaveda se nujnosti vzdrževanja čistoče pri delu.

Razvija natančnost pri delu.

Razvija ročne spretnosti.

Razvrsti materiale po lastnostih.

Ogleda si tehnološki postopek strojne izdelave papirja v papirnici.

Delovna sredstva v knjigoveznici

     
 • pozna orodja in stroje v ročni knjigoveznici
 • zna rokovati z orodjem in osnovnimi knjigoveškimi stroji
 • pozna namen in način vzdrževanja delovnih sredstev
 • pozna osnovna pravila iz varstva pri delu in zna ustrezno ukrepati pri morebitnih poškodbah
 • zna uporabiti zaščitna sredstva
 • spozna osnovno delovno orodje in se seznani z njegovo uporabo
 • se uri v rokovnju z orodjem
 • je sposoben samostojno izbrati najustreznejše orodje pri določenem tehnološkem postopku
 • pozna osnovne knjigoveške stroje in njihovo vlogo
 • pozna delo na strojih
 • pozna načine in postopke za čiščenje in vzdrževanje knjigoveških strojev
 • pozna in upošteva osnovna pravila iz varstva pri delu
 • izdela poročilo

Razvija osebno in poklicno odgovornost pri delu z orodji in stroji.

Zaveda se nujnosti upoštevanja predpisov iz varstva pri delu.

Nariše shemo stroja in jo opremi z legendo.

Mehko vezana knjiga (brošura)

     
 • pozna več vrst brošur
 • obvlada tehnološke postopke za izdelavo brošur
 
 • opiše razliko med mehko in trdo vezano knjigo
 • med seboj razlikuje brošure
 • našteje in opiše material, potreben za izdelavo brošur
 • izračuna čim boljši izkoristek materiala
 • izvede vse tehnološke operacije, ki jih zahteva posamezna brošura: šivanje z žico, lepljenje, žlebljenje kartonske platnice, obrez …
 • obvlada delo z orodji in stroji
 • upošteva pravila iz varstva pri delu
 • izdela poročilo

Razvija občutek za čisto in natančno delo.

Zaveda se strokovnosti.

Navaja se na vrednotenje dobljenih rezultatov in je pripravljen ponoviti postopek, če ugotovi pomanjkljivosti v njem.

Izdela mehko vezano knjigo.

Ogleda si strojno izdelavo mehko vezane knjige v strojni knjigoveznici.

Spojni listi

     
 • pozna več vrst spojnih listov
 • obvlada izdelavo spojnih listov
 • obnovi znanje o spojnih listih
 • izbere papir ustrezne gramature, primeren za spojne liste
 • določi smer teka vlaken papirja
 • izdela različne spojne liste
 • izdela poročilo

Zaveda se strokovnosti in natančnasti pri delu.

Izdela različne vrst spojnih listov.

Mapa s poklopci

     
 • pozna postopek izdelave mape in naredi načrt za izdelavo
 • zna izdelati mapo
 • razlikuje več vrst map s poklopci
 • samostojno izdela načrt za mapo
 • izračuna porabo materiala
 • pripravi ustrezen material
 • material nareže na mere in pri tem pazi na smer teka vlaken
 • sestavi poklopce in mapo v celoto
 • izdela poročilo

Razvija inovativnost.

Usvaja nova strokovna znanja.

Razvija čut za varčno uporabo materiala.

Zaveda se natančnosti in zanesljivosti pri delu.

Nariše načrt za mapo.

Izdela mapo s poklopci.

Trdo vezana knjiga

     
 • pozna in zna opisati sestavne dele knjige
 • pozna materiale, potrebne za izdelavo platnice in knjižnega bloka
 • zna izdelati knjižni blok z ravnim in okroglim hrbtom
 • obvlada izdelavo različno prevlečenih platnic
 • opiše sestavne dele trdo vezane knjige
 • opiše tehnološke postopke, potrebne za izdelavo knjižnega bloka in platnic
 • izbere ustrezen material
 • naredi izračun maksimalnega izkoristka in pri tem upošteva smer teka vlaken zgiba in zašije knjigoveške pole
 • izdela spojne liste
 • obreže polepljen knjižni blok, mu oblikuje hrbet in ga opremi
 • izdela platnice različnih oblik
 • obnovi znanje o prevlečnih materialih
 • izbere ustrezno kombinacijo materialov za platnice, vezane v polplatno
 • združi platnico in knjižni blok v trdo vezano knjigo
 • izdela poročilo

Razvija občutek za delo z delovnimi sredstvi.

Pridobi občutek pomembnosti tehnološke dokumentacije.

Zaveda se strokovnosti in natančnosti pri delu.

Pridobiva smisel za pravilen izbor materiala.

Razvija občutek za čisto in natančno delo.

Izdela knjižni blok:

 • izdela platnico,
 • izdela knjigo.

Ogleda si strojno izdelavo trdo vezane knjige v strojni knjigoveznici.

Vroči tisk

     
 • razume vlogo tiska na platnici
 • pozna folije za vroči tisk in njihove lastnosti
 • obvlada delo s strojem za vroči tisk
 • zna narediti odtis
 
 • pozna in primerja različne vrste odtisov
 • izdela grafični osnutek za opremo platnic in pri tem uporabi znanje, pridobljeno pri grafičnem oblikovanju
 • izdela pripravo za vroči tisk
 • pripravi stroj in ga nastavi na temperaturo glede na uporabljeno folijo
 • opravi poskusne odtise
 • primerja tehnološko pripravo izdelave odtisa na različne materiale
 • predvidi morebitne napake in jih sproti odpravlja
 • naredi končni odtis
 • izdela poročilo

Zave se pomena natančnosti in doslednosti pri izvajanju tiska.

Zave se pomena inovativnosti.

Razvija občutek odgovornosti pri delu z električnimi napravami.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Zaveda se strokovnosti pri izbiri ustreznega materiala.

Pozna pomembnost predhodnega načrtovanja dela.

Naredi odtis na stroju za vroči tisk.

Ogleda si strojno izdelavo vročega odtisa.

 

Ročna izdelava prevlečnih materialov

     
 • obvlada tehnike za izdelavo prevlečnega materiala
 • razume pomembnost inovativne opreme platnic
 • pozna in opiše materiale, ki jih uporabljamo pri ročni izdelavi prevlečnega materiala
 • izbere ustrezen material za izdelavo prevlečnega materiala
 • uporabi ustrezno orodje
 • izdela ustrezne emulzije po recepturi
 • izdela grafični osnutek oziroma načrt za vzorec platnice
 • izdela prevlečni material po ustreznih postopkih
 • prilagodi obliko oziroma vzorec prevlečnega materiala vsebini knjižnega bloka
 • izdela poročilo

Razvija občutek za ustvarjalnost.

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Usvaja nova strokovna znanja.

Izdela različne prevlečne materiale s posebnimi tehnikami.

Spominska knjiga

     
 • obvlada tehnološke operacije za izdelavo spominske knjige
 • pozna več načinov vezav spominskih knjig
 • zna izdelati okrasno škatlo
 • izdela načrt za delo
 • izbere in nareže potreben material
 • izdela in pripravi knjižni blok
 • obarva obrezo na knjižnem bloku
 • izdela platnico; združevanje sestavnih delov, vatiranje, robljenje
 • združi knjižni blok in platnico
 • izbere ustrezen material za okrasno škatlo
 • nariše grafični osnutek za opremo platnice
 • določi mesto za tisk in naredi odtis
 • izdela škatlo glede na format knjige
 • izdela poročilo

Razvija občutek za inovativnost pri izbiri materiala.

Zaveda se varčnosti pri delu z različnimi materiali.

Razvija čut za ustvarjalnost pri opremi platnice.

Izdela spominsko knjigo.

Letvična vezava

     
 • zna šivati z žico
 • zna izdelati platnice z letvicami
 • zna razložiti namen letvic
 • primerja letvično vezano knjigo s klasično trdo vezano knjigo
 • povezuje predhodno pridobljena znanja o vezavah z novo vrsto vezave
 • izdela knjižni blok; lepi knjižni blok, izdela in prilepi spojne liste, šiva na šivalnem stroju z žico
 • nareže sestavne dele platnice in jo sestavi
 • opremi platnico z vročim tiskom
 • oplatniči knjižni blok in izdela poročilo

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Zaveda se poklicne in osebne odgovornosti.

Razvija ročne spretnosti.

Izdela letvično vezano knjigo.

Album za slike

     
 • pozna tehnološke operacije, potrebne za izdelavo albuma
 • zna izbrati ustrezen material
 • zna izdelati album za slike
 
 • naredi načrt za delo
 • razvrsti tehnološke operacije po ustreznem vrstnem redu in jih opiše
 • obnovi znanje o materialih
 • izbere ustrezen, kvaliteten material
 • naredi izračun o maksimalnem izkoristku materiala
 • nareže material na želen format (običajno ležeč)
 • naredi žlebe na žlebilnem stroju
 • izbere primeren vmesni oziroma zaščitni papir
 • oceni, kako debel mora biti hrbet glede na debelino vstavljenih slik
 • izdela platnico in jo bogato opremi
 • uporabi ustrezno vrvico za vezavo platnic in listov
 • izdela poročilo

Razvija delovno natančnost.

Zaveda se strokovnosti pri delu.

Usvaja nova znanja pri rokovnaju z materiali.

Razvija smisel za varno delo s stroji.

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Izdela album za slike.

 

Album za znamke

     
 • pozna materiale, potrebne za izdelavo albuma
 • pozna material in postopke za obdelavo materiala
 • obvlada postopek priprave izsekovalnega stroja
 • pozna varnostne naprave na izsekovalnem stroju
 • obvlada postopek izsekovanja
 • zna izdelati album za znamke
 • pozna razlike med albumom za znamke in albumom za slike
 • opiše tehnološke operacije za izdelavo albuma za znamke
 • našteje in opiše materiale, potrebne za izdelavo albuma
 • nareže ustrezen material in pazi na smer teka vlaken
 • obnovi znanje o izdelavi izsekovalnega orodja
 • izseka v karton zareze za vstavljenje celofana na izsekovalnem stroju
 • upošteva predpise iz varstva pri delu pri rokovanju z izsekovalnim strojem
 • nareže celofan na ustrezen format in ga primerno navlaži
 • vstavi navlažen celofan in ga stisne v stiskalnici, da se lepo napne
 • poveže posamezne liste albuma s platnenimi trakovi
 • izdela platnico, ki jo bogato opremi s tiskom in vatira
 • sestavi platnico in knjižni blok
 • izdela poročilo

Razvija občutek za ustvarjalnost.

Zave se pomena varčnosti z materiali.

Razvija čut za natančnost in doslednost.

Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

Razvija občutek za varno delo s stroji.

Izsekuje na izsekovalnem stroju.

Izdela album za znamke.

Posebne ročne vezave

     
 • pozna starejše vezave
 • zna opisati postopke izdelave posamezne vezave
 • zna našteti njihove osnovne značilnosti
 • pozna posamezne faze pri izdelavi francoske vezave, zapisnika z vzmetnim hrbtom, map
 • našteje vse materiale, ki jih pri tem uporablja
 • ogleda si postopke izdelave teh vezav
 • ponazori posamezne faze dela
 • opiše posebnosti pri posamezni vezavi
 • izdela poročilo

Pridobi občutek za ohranjanje starejših vezav.

Razvija občutek za starejše materiale in postopke izdelave.

Izdela posamezne faze starejših vezav.

Projektno delo

     
 • zna izdelati načrt za reševanje problema
 • pozna postopke, potrebne za izdelavo končnega izdelka
 • povezuje različna strokovna področja
 • samostojno rešuje nove naloge
 • izvede kontrolo kakovosti izdelka
 • izdela poročilo o opravljenem delu

Razvija čut za samostojno delo.

Razvija čut za ustvarjalnost in inovativnost.

Razvija čut za raziskovalno delo.

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Razvije miselne sposobnosti.

Izdela knjigo z okroglim hrbtom, vezano v celo platno, opremljeno z vročim tiskom:

 • izdela platnice,
 • postavi stavek za toplotni tisk,
 • nastavi stroj za toplotni tisk,
 • naredi toplotni odtis,
 • veže knjižni blok in platnico.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • materiali v kartonaži
 • materiali v knjigoveštvu

Tehnologija embalažerske dodelave

Tehnologija knjigoveške dodelave

 • materiali, ugotavljanje smeri teka vlaken, lastnosti materialov
 • izdelava trdo in mehko vezanih knjig

Tehnologija knjigoveške dodelave

 • materiali, postopki izdelave
 • ročno izdelana embalaža (kartotečna škatla, šatulje – večkotne okrogle, ovalne in okrogle oblike, registrator)

Tehnologija embalažerske dodelave

 • materiali, značilnosti embalaže, postopki izdelave
 • embalaža iz valovitega kartona (rezana, izsekana)
 • embalaža iz kartona (zaklopnice, zloženke)
 • kaširana embalaža
 • papirna konfekcija

Tehnologija embalažerske dodelave

 • valoviti karton, lastnosti
 • sistemi zloženk, zaklopnic
 • konstrukcija
 • tehnološka risba
 • izsekovalno orodje
 • izsekovanje
 • navita embalaža

Tehnologija embalažerske dodelave

Strojeslovje

 • materiali, postopki izdelave
 • vzdrževanje strojev, strojni elementi in delovanje strojev in naprav
 • delovanje knjigoveških strojev

Strojeslovje

 • vzdrževanje strojev, strojni elementi in delovanje strojev in naprav
 • ročno izdelani prevlečni materiali

Tehnologija embalažerske dodelave

 • materiali, postopek izdelave, lastnosti prevlečnega materiala