SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK TISKA (izbirno)

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

136

136

skupaj

 

276

276


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Tisk polnih ploskev

Dijak

Dijak

 
 • pozna težave pri tisku polnih oziroma velikih tiskovnih površin
 • nauči se izbrati ustrezne barve in dodatke za tisk ploskev
 • nastavi osno raztenjevanje barve in vodila na izlagalnem sistemu, vključi poravnavanje neravnih pol, aktivira in regulira prašenje, pri tisku kontrolira morebitno odtisovanje po hrbtni strani in po potrebi odlaga v manjše sklade

Razvija čut za timsko delo.

Zaveda se pomena strokovne literature in jo zna uporabljati.

Tiska različne polne ploskve.

Mešanje tiskarske barve

     
 • zna izbrati in zmešati ustrezno tiskarsko barvo
 • nauči se zmešati barvo po predlogi iz barvne zbirke in po priloženem vzorcu

Razvija ustvarjalnost in poklicno odgovornost.

Pripravi tiskarsko barvo po vzorcu.

Priprava in tisk štiribarvne tiskovine

     
 • zna tiskati zahtevno štiribarvno tiskovino, tako da mersko tehnično vrednoti posamezne denzitometrične cenilke
 • zna vzdrževati enakomerno nabarvanje
 • nauči se spremljati in kontrolirati horizontalno-vertikalni presek naklade
 • enakomerno nabarvanje vzdržuje, tako da kontrolira tiskovino z denzitometrom

Razvija natančnost, strokovnost, ustvarjalnost in poklicno odgovornost.

Razvija čut za dosledno izvajanje tehnoloških postopkov.

Opravlja vaje in korigira morebitna odstopanja na različnih delovnih mestih.

Obojestranski večbarvni tisk

     
 • zna potiskati večbarvno tiskovino in urediti skladje po drugi strani
 • sposoben je pravilno naložiti tiskovni material na vlagalno mizo
 • zamenja stransko naslonko
 • uredi skladje po drugi strani

Razvija občutek za timsko delo.

Razvija občutek za delovno odgovornost.

Tiska obojestransko večbarvno tiskovino.

Dodatna dela na tiskarskih strojih

     
 • pozna slepi tisk, numeriranje, perforiranje, izsekovanje, nasekovanje, žlebljenje in tisk s folije (vroči tisk)
 • samostojno izdela in uravna slepi tisk, numeriranje, perforiranje, izsekovanje, nasekovanje in žlebljenje

Razvija občutek za estetiko.

Izdela slepi odtis, žleb, izsek in nasek.

Izdela odtis v vročem tisku.

Tehnika propustnega in globokega tiska

     
 • pozna tehniko propustnega tiska
 • pozna tampotisk
 • nauči se odtisovanja v sitotisku in tampotisku na različne tiskovne materiale z ustreznimi barvami

Razvija občutek za natančnost.

Izdela odtis v propustnem tisku in tampotisku.

Mersko tehnična kontrola tiska, standardizacija tiska

     
 • pozna standard SIST ISO
 • zna v standardu odčitati vrsto papirja, ki je skladen s papirjem, na katerega tiska
 • zna v standardu odčitati navidezno ISO povečanje rastrskega tona za določen tip papirja
 • zna po obrazcu Murray Davies izračunati obarvanje rastrskega polja 70 % RTV
 • določi vrsto in belino papirja, na katerega tiska
 • prilagodi denzitometer papirni belini
 • ugotavlja optimalno obarvanje rastrskega tona in ga prilagaja
 • na podlagi meritve odtisa izračuna obarvanje rastrskega polja
 • na podlagi rezultatov meritev izračuna odstopanje od vzorca

Razvija in usvaja strokovno terminologijo.

Razvija čut za samostojno delo.

Razvija čut za inovativnost.

Razvija čut za raziskovalno delo.

Izdela:

odtis po sist iso,

večbarvno tiskovino

ter jo ovrednoti.

 

 

Projektno delo

     
 • zna izdelati načrt za reševanje problemov
 • obnovi določena znanja
 • povezuje različna strokovna področja
 • samostojno rešuje nove naloge

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Razvija miselne sposobnosti.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • osnovne računske operacije
 • procentni račun
 • logaritmi

Matematika

 • izračun porabe tiskarske barve
 • izračun gramature papirja in kartona
 • mehanika
 • optika

Fizika

 • gibanje
 • tiskovni tlak
 • sile
 • denzitometrija
 • organske spojine in barva
 • raztopine

Kemija

 • papir, tiskarske barve in dodatki, vlažilna raztopina, čistila
 • tiskovni materiali in tiskarske barve, tiskarski stroji, kakovost tiska

Tehnologija tiska

Tehnologija grafičnih procesov

 • sestava, značilnosti in lastnosti tiskovnih materialov in tiskarskih barv
 • zgradba, delovanje in vodenje različnih tiskarskih strojev
 • cenilke kakovosti
 • denzitometrija
 • standardizacija tiska
 • stroji, strojni elementi, mehanizmi

Strojeslovje

 • delovanje strojev