SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA TISKA (izbirno)

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

50

20

70

2.

67

35

102

skupaj

117

55

172


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Standardizacija in načrtovanje kakovosti

     
 • zna analitično opisati standarizacijo in razume njen pomen
 • pozna elemente načrtovanja kakovosti ISO 9000
 • pozna osnovne zahteve standarda ISO 14000
 • pozna standardizacijo v klasičnih tiskarskih tehnikah
 • pozna standard SIST ISO 12647-2 in ga zna uporabljati
 • opiše in razčleni razloge za uvedbo standarizacije
 • našteje vrste standardov glede na področje uporabe
 • opiše osnovne značilnosti standardov serije ISO 9000
 • zna opisati vrste kontrol kakovosti in osnovne izvedbene metode kontrole kakovosti
 • razlikuje metode vzorčenja
 • razloži pomembnost statistične analize in prikaz statistično obdelanih podatkov
 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka/storitve ali procesa
 • razume strošek kakovosti kot dobiček
 • razlikuje standardizacijo med posameznimi tiskarskimi tehnikami
 • našteje kriterije za izvedbo standardnega ISO obarvanja

Razvija in se zaveda strokovnosti v svojem poklicu.

Razvija sposobnosti za timsko delo.

Zaveda se pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

Pridobi zavest za uporabo standarda v praksi.

Pridobi zaupanje v kakovost lastnega dela.

Projektno delo:

 • izdelava posameznih elementov poslovnika kakovosti za namišljeno grafično podjetje.

Tiskovna kakovost

     
 • zna opisati procesni prostor in bistvene spremenljivke, ki vplivajo na proces tiska
 • zna izmeriti bistvene elemente za vrednotenje kakovosti odtisa
 • pozna osnove barvnega upravljanja
 • sposoben je opisati celovito tiskovno kakovost
 • opiše in razčleni vizualne cenilke kakovosti
 • razloži osnovne zakonitosti vizualne kakovosti, osnovne značilnosti in lastnosti svetlobe ter svetlobnih teles
 • razume osnove fotometrije, denzitometrije in kolorimetrije
 • opiše vse veličine, ki jih spozna pri fotometriji, denzitometriji in kolorimetriji
 • uporablja osnovna orodja za izvedbo meritev za vrednotenje tiskovne kakovosti
 • razlikuje denzitometrične in kolorimetrične meritve
 • natančneje pozna merske sisteme
 • pozna panožne standarde za vrednotenje tiskovne kakovosti
 • razlikuje in ovrednoti vhodne veličine in izračuna standardne veličine za vrednotenje in upravljanje tiska

 

Razvija strokovnost.

Razvija tolerantnost in timsko delo.

Zaveda se pomembnosti povezav različnih naravoslovnih vsebin.

Vaja:

 • denzitometrične meritve,
 • kolorimetrične meritve,
 • standardno obarvanje odtisa po SIST ISO 12647-2.

Vodenje tiskarskih strojev

     
 • pozna postopke pri vodenju tiskarskih strojev
 • razume pomen številčnega vodenja stroja in procesa
 • dopolni znanja o standarizaciji, meritvah in merskih postopkih
 • opiše tiskovno prehodnost
 • razlikuje prednosti in slabosti posameznih kriterijev za vodenje tiskarskega stroja
 • sposoben je opisno voditi proces na osnovi različnih kriterijev
 • ponazori sisteme barvnega upravljanja

Zaveda se pomena odgovornosti pri vodenju strojev.

Razvija čut in odgovornost za varstvo pri delu.

Projektno delo:

 • daljinsko vodenje tiskarskih strojev različnih proizvajalcev: (npr. Heidelberg, MAN Roland, Koenig&Bauer).

Priprava dela

     
 • zna tehnološko pripraviti enostavno tiskovino za tisk
 • dopolni znanja o osnovah grafičnih procesov
 • nariše shemo procesne prehodnosti za enostaven grafični izdelek
 • razčleni tehnološki proces določenega grafičnega izdelka
 • določi zaporedje tehnoloških operacij za tisk
 • izdela oblikovni načrt tiskovne forme
 • izračuna izkoristek in nariše rezalni načrt
 • nariše razporeditveni načrt in ga ustrezno označi
 • izračuna porabo materialov za tisk
 • ponazori izdelavo kalkulacije
 • ločuje izvedbo in pomen predkalkulacije in kalkulacije
 • samostojno rešuje različne primere

Razvija in se zaveda natančnosti pri delu.

Razvija čut za varčnost in ekologijo.

Zaveda se svojih sposobnosti za inovativno razmišljanje.

Razvija miselne sposobnosti.

Vaja: izdelava operativnega načrta dela.

Vidiki razvoja tiskarske tehnologije

     
 • pozna možnosti razvoja v grafični industriji
 • povezuje in preverja svoje znanje
 • oceni možnosti razvoja

Zaveda se svojih sposobnosti za inovativno razmišljanje.

Razvija miselne sposobnosti.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

 

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • optika in svetloba

Fizika

 • uklon
 • sipanje
 • razklon svetlobe
 • osnove računalniškega vodenja in upravljanja

Informatika

 • vhodna enota
 • procesna in izhodna enota
 • vodenje
 • upravljanje
 • kalkulacija

Podjetništvo

 • stroški, vrste stroškov