SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA GRAFIČNIH PROCESOV

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

     

skupaj

35

35

70


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI


INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. Komuniciranje ali sporazumevanje

Dijak

Dijak

Dijak

 • pozna sredstva za zvočno, vizualno in kombinirano komuniciranje
 • pozna razvoj in pomen različnih komunikacijskih sredstev
 • pozna posamezne predstavnike za zvočno komuniciranje: jezik, neposredni govor, telefonijo (analogno, digitalno, mobilno) in radio
 • pozna posamezne predstavnike za vizualno komuniciranje
 • pozna sredsteva za kombinirano komuniciranje
 • pozna prednosti in spozna najnovejše mulimedijske tehnologije

Zaveda se inovativnosti, prednosti in zanesljivosti posameznih komunikacijskih sredstev.

Usvaja strokovno terminologijo.

Zaveda se pomembnosti novih tehnologij.

Ogleda si in se seznanja z vsakdanjimi komunikacijskimi sredstvi.

II. Naravoslovne zakonitosti barve in toni, barvni učinki in občutki

     
 • pozna naravo svetlobe
 • pozna zaznavanje barv in tonov
 • razume aditivno in subtraktivno mešanje barvnih dražljajev
 • poznajo optično mešanje barvnih valenc
 • zna opisovati barve, pozna vlogo in pomen barvnih kart in barvnih atlasov
 • pozna naravo svetlobe
 • razloži fiziološko sposobnost zaznavanja barv in tonov človeškega očesa, loči med barvnim dražljajem, učinkom in vtisom, razume metamerizem, zna razložiti videnje posamezne barve pri različni svetlobi
 • razloži aditivno in subtraktivno mešanje in razloži njegovo uporabo v praksi
 • razlikuje med pokritnimi in transparentnimi barvami
 • razloži, pod kakšnimi pogoji nastane optično mešanje
 • definira nastanek novih barvnih dražljajev na osnovi optičnega mešanja in ga povezuje s praktičnimi primeri
 • uporablja barvne karte, barvne atlase in barvne zbirke

Razvija strokovnost.

Pridobiva občutek za opazovanje.

Pozna potrebo po uporabi barvnih kart in barvnih zbirk.

Pripravi svoje izdelke za optično mešanje.

Praktično simulira aditivno mešanje z različnimi izvori svetlobe in na računalniških monitorjih.

Izbiranje in opisovanje barv prek katalogov, primerjava različnih katalogov.

Barvna metrika

     
 • pozna osnove barvne metrike
 • pozna različne barvne prostore
 • razlikuje med posameznimi barvnimi prostori
 • spozna instrumenta za merjenje

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Seznani se z meritvami barv na denzitometru.

Črno-bela in trikromatska reprodukcija barv

     
 • pozna prednost novih tehnologij
 • pozna osnovne procese v fotografski tehnologiji
 • pozna tehniko pridobivanja barvne fotografije
 • pozna analogno (klasično) in digitalno fotografijo
 • razume pojem rastra
 • pozna amplitudno in frekvenčno rastriranje
 • pozna sestavo trikromatskega fotomateriala, razume občutljivost posameznih slojev v fotomaterialu in njihovo kasnejšo obarvanost, predstavlja si osvetljevanje, ČB razvijanje, barvno razvijanje in slabitev, pozna izdelavo barvnih diapozitivov in barvnih fotografij z negativ/pozitiv tehnologijo
 • pozna razliko med analogno in digitalno fotografijo
 • pozna zgradbo digitalnega fotoaparata
 • definira raster, pozna razliko med klasičnim in frekvenčno moduliranim rastrom; pozna namen jezika PostScript; zaveda se prednosti, ki jih ponuja frekvenčno moduliran raster, pozna osnove modeliranja tonskih vrednosti pri klasičnem in frekvenčno moduliranem rastru

Zaveda se potrebe po strokovnem znanju.

Razvija inovativnost.

Razvija ekološko zavest.

Ogleda si izdelavo klasične in digitalne fotografije.

Ogleda si izdelavo tiskovnih form različnih tiskarskih tehnik.

Izdelajo seminarsko nalogo iz

tiska ali dodelave.


VAJE IZ TIPOGRAFIJE

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Nastanek in zgodovinski razvoj pisave

Dijak

Dijak

 
 • pozna razvoj pisave
 • pozna pomen razvoja pisav
 • razlikuje razvoj pisav v posameznih civilizacijah

Zaveda se pomembnosti in smiselnosti razvoja pisav.

Pozna in razvrsti različne predhodnike pisav.

Optične značilnosti črk

     
 • pozna optično stabilizacijo in nevtralizacijo posameznih črkovnih znakov
 • razloži osnovne zakonitosti optičnih prevar
 • pozna posamezne črkovne znake glede na optične prevare
 • zaveda se pomembnosti in smiselnosti optične nevtralizacije posameznih črkovnih znakov pisav

Razvija pripadnost delovni skupini.

Nariše posamezne črkovne znake brez optične nevtralnosti in stabilizacije in jih primerja s črkovnimi znaki, kjer so narejeni popravki.

Deli črk in črkovni slogi

     
 • pozna osnovne dele črk in črkovne sloge
 • pozna posamezne dele črk
 • opiše razvoj črkovnih slogov glede na posamezna obdobja
 • razdeli posamezne črkovne znake glede na optične prevare
 • pozna pravilno oblikovanje posameznih črkovnih znakov
 • uporabi zakonitosti mešanja posameznih črkovnih slogov

Usvaja strokovno terminologijo.

Razvija pripadnost delovni skupini.

Nariše posamezne dele črk in jih poimenuje.

Tipografski merilni sistem in tipografsko merilo

     
 • pozna tipografski merilni sistem
 • zna uporabljati tipometer
 • pozna pomembnost tipometra
 • loči med tipografskimi in centimetrskimi merami
 • pridobi občutek za pravilno ravnanje s tipometrom

Usvaja strokovno terminologijo.

Zaveda potrebe po strokovnem znanju.

Merjenje posameznih vzorcev s tipometrom.

Velikosti črk

     
 • pozna velikosti črk
 • pozna imena velikosti posameznih črk
 • navede posamezne velikosti črk
 • navede posamezna imena črk
 • razvrsti posamezne velikosti črk glede na berljivost
 • pridobi občutek za pravilno merjenje

Usvaja strokovno terminologijo.

Ogled posameznih velikosti črk.

Merjenje in poimenovanje posameznih vzorcev črk.

Razmak med vrsticami ali leading

     
 • pozna funkcijo leadinga
 • razloži funkcijo leadinga
 • prepozna kompresni stavk
 • razloži pravilno uporabo leadinga glede na posamezne črkovne znake

Pridobi občutek za pravilno oblikovanje z leadingom.

Razvija pripadnost delovni skupini, zave se pomembnosti in smiselnosti uporabe različnih razmakov med vrsticami.

Pri vajah razdeli posamezne vzorce glede na posamezne razmake med vrsticami.

Riše posamezne vzorce glede na črkovni slog.

Merjenje posameznih vzorcev s tipometrom.

Dolžina vrstic

     
 • pozna funkcijo različne dolžine vrstic
 • razloži pomen različnih dolžin vrstic
 • navede različne dolžine vrstic glede na velikost pisav
 • razloži pomen različnih dolžin vrstic glede na hitrost in kvaliteto branja
 • razloži funkcijo števila znakov glede na dolžino vrstic

Pridobi občutek za pravilno presojo dolžine vrstic.

Ogled posameznih vzorcev dolžine vrst.

Merjenje posameznih vzorcev dolžine vrst.


VAJE IZ REPRODUKCIJE

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Predloge

Dijak

Dijak

 
 • razume definicijo predloge
 • pozna različne vrste predlog
 • pozna reprodukcijsko sposobnost predlog glede na izbor tehnike tiska
 • opazuje in primerja različne tiskovine
 • razlikuje slikovni in tekstovni material, barve in tone
 • obnovi tehnike tiska
 • ocenjuje kvaliteto originalov
 • določi tehniko tiska gleda na vrsto predloge

Razvija strokovnost.

Usvaja natančnost in zanesljivost.

Pridobi delovno odgovornost.

Nariše različne tabele, skice, risbe …

Ogleda si različne publikacije.

Črtna in rastrska reprodukcija

     
 • zna izračunati velikost reprodukcije
 • pozna postopek izdelave negativ/pozitiv tehnologije
 • zna uporabiti grafično ponazoritev linearne povečave in pomanjšave
 • razume pojem raster
 • pozna postopek obdelave večtonske predloge v rastrski negativ
 • zna meriti rastertonsko vrednost
 • razlikuje med predlogo in reprodukcijo
 • zna uporabljati procentni račun, s katerim izračuna velikost reprodukcije
 • opiše izvor svetlobe
 • razloži fotokemično obdelavo fotomaterialov
 • nariše mrežo in jo pobarva v obliki šahovnice, s tem ponazori velikost in obliko rastrske pike
 • nauči se določati velikost rastrske pike

Razvija strokovnost.

Razvija varčnost.

Pridobi delovno odgovornost.

Ogleda si nalogo ob demonstraciji učitelja.

Skeniranje

     
 • razume način pretvorbe ploskovne predloge v digitalni signal na skenerju
 • razlikuje bobnasti in ploskovni skener
 • opazuje delovne operacije na skenerju

Zaveda se zanesljivosti in odgovornosti na dragih aparaturah.

Izvede vajo.

Digitalna korektura slike

     
 • pozna orodja in opremo za računalniško modulacijo slike in besedila
 • opazuje delo z orodji v določeni programski opremi
 • opazuje korekturo slike in teksta

Razvija strokovnost.

Razvija osebno in delovno odgovornost.

Izvede vajo.

Izhodne enote

     
 • pozna napravo za osvetljevanje fotomaterialov
 • opazuje proces dela na izhodni enoti
 • pregleda končni izdelek

Razvija natančnost in odgovornost.

Izvede vajo.

Izdelava tiskovne forme za ploski tisk

     
 • razume postopek izdelave tiskovne forme za ploski tisk
 • pozna tehnike tiska in jih razlikuje med seboj
 • nauči se uporabljati tehnološki list

Razvija strokovnost.

Izvede vajo.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno in z vajami.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • zvočno sporazumevanje

Fizika

 • valovanje in zvok
 • vizualno ali videokomuniciranje

Slovenski jezik

 • razvoj jezika
 • kombinirano komuniciranje

Informatika

 • informatika
 • barve in toni

Fizika

Osnove grafičnega oblikovanja

 • svetloba
 • barvni krog
 • črno-bela reprodukcija barv

Praktični pouk

 • barvno mešanje
 • rastriranje
 • trikromatska reprodukcija barv

Informatika

Praktični pouk

Strojeslovje

Tehnologija tiska

 • računalniški zasloni
 • tiskarski stroji
 • tiskarski stroji in rotacije
 • grafični postopki in procesi

Tehnologija dodelave

Praktični pouk

 • tehnološki procesi v dodelavi