SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

VARSTVO PRI DELU

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

52

18

70

2.

     

skupaj

52

18

70


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Zgodovinski razvoj varstva pri delu

Dijak

Dijak

 
 • pozna zgodovinski razvoj varstva pri delu
 • opiše glavne mejnike zgodovinskega razvoja varstva pri delu
   

Pravna ureditev varstva pri delu

     
 • pozna zakonske in podzakonske pravne vire
 • pozna pravice in dolžnosti delavcev ter obveznosti delodajalcev po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji
 • opiše različne pravne vire
 • našteje pravne vire, ki urejajo področje varstva pri delu
 • loči zakonske in podzakonske pravne vire
 • našteje in razloži pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev
 • opiše pravice in odgovornosti, ki jih ima pri praktičnem pouku in počitniškem delu

Razvija zavest o odgovornosti in varnosti pri delu.

Nauči se pravil vedenja v delovnem okolju.

 

Varna uporaba sredstev za delo

     
 • pozna nevarnosti pri delu z ročnim orodjem
 • pozna in opiše vrste mehanskih nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu s stroji
 • pozna vrste varovalnih naprav in opiše njihovo delovanje
 • pozna stroje, ki jih uporablja pri praktičnem pouku
 • našteje in opiše nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu z orodji in stroji
 • razloži namen in delovanje varovalnih naprav
 • predstavi stroje, ki jih uporablja pri praktičnem pouku, opiše nevarnosti in delovanje varovalnih naprav

Zaveda se nevarnosti pri delu z orodji in stroji ter si privzgoji poklicno odgovornost za varno delo.

Razvija sposobnost komuniciranja in nastopanja pred razredom.

 

Zdravstvene škodljivosti pri delu

     
 • pozna nefiziološke delovne razmere
 • pozna škodljivosti, ki izhajajo iz tehnološkega procesa
 • pozna najpogostejše poklicne bolezni
 • razlikuje nefiziološke delovne razmere in škodljivosti, ki se pojavljajo zaradi tehnološkega procesa
 • opiše zdravstvene škodljivosti, ki se pojavljajo v grafični industriji
 • poišče najpogostejše poklicne bolezni v grafični industriji

Razvija motivacijo za samoizobraževanje.

Razvija komunikativnost.

Delo v skupinah: ugotovi, katere zdravstvene škodljivosti se pojavljajo pri njegovem bodočem poklicu.

Nevarne snovi

     
 • pozna skupine nevarnih snovi
 • pozna oznake za označevanje nevarnosti
 • pozna zaščitne ukrepe pri delu z nevarnimi snovmi
 • ve, kako je treba shranjevati in skladiščiti nevarne snovi ter kako ravnati z odpadki
 • ve, kako ukrepati v primeru nezgode z nevarno snovjo
 • našteje in opiše skupine nevarnih snovi
 • nariše oznake za označevanje nevarnih snovi
 • razume R in S stavke
 • našteje zaščitne ukrepe pri delu z nevarnimi snovmi
 • opiše ukrepe v primeru nezgode z nevarno snovjo
 • zna poiskati podatke o shranjevanju in skladiščenju nevarnih snovi
 • razume pomen pravilnega ravnanja z odpadki

Razvija komunikativnost.

Razvija motivacijo za samoizobraževanje.

Zaveda se nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi.

Zaveda se pomena hitrega in pravilnega ukrepanja pri nezgodi z nevarno snovjo.

Razvija ekološko zavest.

Delo v skupinah: ugotovi, katere nevarne snovi se uporabljajo v grafični industriji in s katerimi nevarnimi snovmi se srečujemo v gospodinjstvu.

Osebna varovalna sredstva

     
 • pozna skupine osebnih varovalnih sredstev
 • našteje skupine osebnih varovalnih sredstev
 • razloži, kdaj je treba uporabljati posamezna varovalna sredstva
 • opiše pomen osebnih varovalnih sredstev za varno delo

Razvija pozitiven odnos do osebnih varovalnih sredstev.

 

Varno delo z električnimi napravami

     
 • pozna vpliv toka na človeški organizem
 • pozna zaščitne ukrepe pred napetostjo dotika
 • pozna ukrepe za varno delo z električnimi napravami
 • zna ukrepati v primeru nezgode
 • pozna škodljive vplive elektromagnetnega polja
 • razloži vpliv toka na človeški organizem
 • opiše dejavnike, od katerih je odvisen vpliv toka na človeški organizem
 • razume načela zaščitnih ukrepov pred napetostjo dotika
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe z električnim tokom
 • našteje ukrepe za varno delo z električnimi napravami

Zaveda se nevarnosti pri delu z električnimi aparati in stroji.

Privzgoji si osebno in poklicno odgovornost za varno delo.

Vaja v skupini:

 • ugotovi, katere nevarnosti se pojavljajo pri delu z električnimi napravami,
 • pove, na kaj moramo biti pozorni pri delu z njimi in pri njihovem nakupu.

Požarna varnost

     
 • pozna elemente gorenja
 • pozna vzroke požarov
 • pozna požarne razrede in gasilna sredstva
 • ve, kako ukrepati v primeru požara
 • pozna preventivne ukrepe za varstvo pred požari
 • našteje elemente gorenja
 • našteje vzroke požarov
 • našteje snovi v posameznih požarnih razredih ter gasilna sredstva, s katerimi gasimo požare
 • razloži ukrepe ob požaru
 • zna rokovati z gasilnim aparatom
 • našteje preventivne ukrepe

Zaveda se pomena posameznika pri varovanju pred požari.

Razvija osebno odgovornost za varovanje pred požari.

Praktična vaja: rokovanje z gasilnimi aparati.

Ogled gasilske brigade.

Ekologija delovnega in bivalnega okolja

     
 • pozna najpomembnejše tvornike ekoloških razmer v delovnem okolju
 • pozna najpogostejše onesnaževalce bivalnega in naravnega okolja
 • pozna posledice onesnaževanja bivalnega okolja
 • našteje in opiše dejavnike, ki vplivajo na toplotne razmere v delovnem okolju
 • opiše posledice povečane toplotne obremenitve
 • opiše vpliv hrupa na človeški organizem
 • poišče MDK za različne nevarne snovi
 • razmišlja o svojem odnosu do okolja
 • ugotavlja, na kakšen način grafična industrija onesnažuje okolje

Zaveda se pomena posameznika pri varovanju okolja.

Razvija ekološko zavest.

Zave se pomena pravilnega ravnanja z odpadki.

Razvija sposobnost komuniciranja.

Ogled čistilne naprave.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • varna uporaba sredstev za delo

Praktični pouk

 • nevarnosti in varovalne naprave na strojih, ki jih uporabljamo pri praktičnem pouku
 • vpliv toka na človeški organizem

Fizika

 • Ohmov zakon
 • nevarne snovi

Kemija

Praktični pouk

 • skupine nevarnih snovi
 • oznake za označevanje nevarnih snovi
 • ravnanje z odpadki
 • ukrepanje v primeru nezgode z nevarno snovjo