B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRAFIČNI TEHNIK / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO št.ur v programu

št.ur na
št.ur na

teden

leto

teden

leto

A.Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

102

207

Tuji jezik I

3

105

4

136

241

Matematika

3

105

4

136

241

Psihologija

2

68

68

Informatika

2

70

70

Fizika

3

105

3

102

207

Kemija

3

105

3

102

207

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

20

700

22

748

1448

 

B – Strokovno – teoretični predmeti

Tehnologija grafičnih procesov

2

70

70

Varstvo pri delu

2

70

70

Strojeslovje

2

70

70

Podjetništvo

3

102

102

Tehnologija tiska ali tehnologija dodelave*

2

70

3

102

172

Skupaj B

8

280

6

204

484

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk tiska ali praktični pouk dodelave*

4

140

4

136

276

 

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

72

72

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

32

96

 

Št. ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

212

136

348

Št.ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

1184

1120

2304

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

1256

1120

2376

 

Število tednov pouka

35

34

69

Št .tednov praktično izobraževanje v delovnem procesu

2

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

1

3

Skupno št. tednov izobraževanja

39

35

74

Pojasnilo k predmetniku:

*Ob vpisu se dijaki odločijo za področje tiska (predmeta: tehnologija tiska in praktični pouk tiska) ali dodelave (predmeta: tehnologija dodelave in praktični pouk dodelave).

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno štev. ur za vaje *

Število dijakov v skupini

Letno št. ur sodelavca na:

oddelek
skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

Fizika

učitelj,
laborant

6

do 17


13


6

Kemija

učitelj,
laborant

10

do 17


12


10

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

35

do 17

Praktični pouk tiska

učitelj, sodelavec

140

do 17


105

Praktični pouk dodelave

učitelj

140

do 17

2.

Fizika

učitelj,
laborant

6

do 17


13


6

Kemija

učitelj,
laborant

10

do 17


12


10

Praktični pouk tiska

učitelj, sodelavec

136

do 17


85

Praktični pouk dodelave

učitelj

136

do 17

* Vaje, pri katerih se dijak delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

Učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant
srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

Učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant
srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali grafične tehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela ali grafične tehnike

Tehnologija tiska

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Tehnologija dodelave

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Praktični pouk tiska

Učitelj

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

sodelavec višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Praktični pouk dodelave

učitelj

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike