B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK  LESARSKI TEHNIK/PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

105

175

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Umetnost

1

35

 

 

35

Matematika

2

70

3

105

175

Psihologija

2

70

 

 

70

Fizika

3

105

 

 

105

Kemija

2

70

 

 

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

18

630

12

420

1050

 

B – Strokovno - teoretični predmeti

Tehnologija

3

105

4

140

245

Konstrukcije

4

140

3

105

245

Stroji in naprave

2

70

2

70

140

Organizacija in ekonomika

2

70

3

105

175

Projektiranje

 

 

3

105

105

Izbirni predmeti *

2

70

3

105

175

Skupaj B

13

455

18

630

1085

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

210

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

72

72

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

32

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

33

1155

2345

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

177

 

105

282

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1254

1152

2406

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

1326

1187

2513

 

Št. tednov pouka

 

35

 

35

70

Št. tednov prakt. izobr. v del. procesu

 

2

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

39

 

36

75

*Preglednica izbirnih predmetov

Predmeti

1. letnik

2. letnik

Skupno št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Slovenščina ali tuji jezik I ali matematika ali fizika ali kemija

1

35

 

 

35

Tehnologija ali konstrukcije ali stroji in naprave 1 35     35

Slovenščina ali tuji jezik I ali matematika

 

 

2

70

70

Tehnologija ali konstrukcije ali stroji in naprave ali organizacija in ekonomika ali projektiranje     1 35 35

Skupaj

 2

70

3

105

175


Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov  pri  strokovnih  predmetih

      Letno št. Število dijakov Letno štev. ur za laboranta na

Letnik

Predmet

Izvajalec

ur za vaje

 v skupini

oddelek

skupino

1.

 

 

Fizika

učitelj

9

do 17

   
laborant     19 9

Kemija

učitelj

9

do 17

   
laborant     12  9

Tehnologija

učitelj

35

do 17

 

 

Konstrukcije

učitelj

60

do 17

 

 

Organizacija in ekonomika

učitelj

20

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 10

 

 

2.

 

Tehnologija

učitelj

44

do 17

 

 

Konstrukcije

učitelj

40

do 17

 

 

Organizacija in ekonomika

učitelj

30

do 17

 

 

Projektiranje

učitelj

35

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 10

 

 

 

Znanje, ki ga  morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska  izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska  izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska  izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja  izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektotehnike ali strojništva ali srednja strokovna  izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur  fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna  izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega  področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Konstrukcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva, arhitekture ali industrijskega oblikovanja

Stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

Organizacija in ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali organizacije dela

Projektiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali  arhitekture

Praktični pouk

učitelj

srednja ali višja strokovna  izobrazba iz lesarstva