SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

70

35

105

 

2.

96

44

140

 

skupaj

166

79

245

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet tehnologija posreduje temeljno strokovnoteoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo praktičnemu pouku.

Pri predmetu dijaki:

°         poglabljajo in dopolnjujejo znanja, potrebna za uspešno načrtovanje in izvajanje različnih tehnoloških postopkov v lesarstvu

°         ustvarjalno dopolnjujejo znanja in izkušnje z že pridobljenimi in jih uporabljajo pri načrtovanju tehnologije izdelave izdelkov oziroma projektiranju novih tehnologij

°         z aktivnim podjetniškim načinom dela se izpopolnjujejo za skupinsko delo

°         ocenjujejo nevarnosti pri delu, predlagajo zaščitne ukrepe, razumejo pomen le-teh za zdravo in varno delo predvsem na višji stopnji tehnološke opreme

°         razmišljajo o vplivu lesarskih tehnologij na okolje, predlagajo varovalne ukrepe za izboljšanje ter spoznajo nove, sodobne pristope za zagotavljanje čistejših tehnoloških postopkov.


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Zgradba lesa na mikroskopskem in submikroskopskem nivoju

Dijak

Dijak

 

 • anatomska zgradba lesa iglavcev

 • anatomska zgradba lesa listavcev

 • gostota lesa

 • voda v lesu

 • krčenje in nabrekanje lesa
 • spozna osnovne anatomske elemente lesa, ki vplivajo na tehnološke lastnosti lesa

 • definira dejavnike, ki vplivajo na lastnosti in delovanje lesa

 • vrednoti uporabnost posameznih vrst lesa

 • ugotovi primernost posameznih vrst lesa za različne konstrukcije izdelkov in tehnoloških procesov
 • Razvija sposobnost opazovanja, razločevanja in določevanja razmerij.

  Vaje (10 ur): mikroskopiranje prečnega, radialnega in tangencialnega prereza lesa iglavcev in listavcev.

  Preoblikovanje lesa z odrezovanjem

   

   

   

 • osnove odrezovanja

 • geometrija rezalnega orodja

 • smer rezanja

 • rezalna in podajalna hitrost

 • globina vala

 • srednja debelina odrezka

 • sile in moč rezanja
 • opredeli pomen in vlogo rezilnih kotov

 • našteje različne načine rezanja, glede na smer lesnih vlaken in glede na smer podajanja

 • izračuna parametre odrezovanja

 • analizira vpliv parametrov na kvaliteto odrezovanja

 • izračuna pogonsko moč delovnega agregata
 • Poglablja in razvija strokovnost.

  Spozna pomen natančnosti.

  Povezuje vzroke in posledice.

  Vaje:

 • izračun parametrov odrezovanja

 • meritev rezalnega kroga in kotov klina na rezalnem orodju.
 • Materiali za rezalna orodja

   

   

   

 • Vrste rezalnega orodja, skupne varnostne določbe in označevanje:

 • orodje za žaganje

 • orodje za skobljanje

 • rezkalno orodje

 • orodje za vrtanje
 • primerja tehnične lastnosti posameznih vrst rezalnega orodja

 • izbere primerno rezilno orodje (vrsta, material) glede na tehnološke zahteve

 • pozna pomen oznak na orodju

 • razloži pomen varnostnih oznak na orodju
 • Poglablja znanje in strokovnost.

  Razvija občutek za natančnost.

  Navaja se na upoštevanje varnostnih predpisov.

   

  Obraba rezalnega orodja

   

   

   

 • vrste obrabe in obstojnost
 • analizira vrste obrabe rezil

 • zna določiti čas obstojnosti ostrine rezil

 • pojasni pomen pravilnega vzdrževanja orodij
 • Poglablja znanje in strokovnost.

  Razvija občutek za natančnost.

  Vaje:

 • ugotavljanje otopitve rezalnega orodja s pomočjo povečevalnega stekla

 • primerja obliko otopitve različnih vrst rezalnega orodja.
 • Priprava in ostrenje rezalnega orodja

   

   

   

 • brusilne plošče in brusi

 • osnovni načini ostrenja orodij

 • izbira ustreznih brusov

 • način ostrenja posameznih vrst orodij
 • razloži osnovne lastnosti brusnih plošč

 • opiše značilnosti ostrenja posameznih vrst orodij
 • Vrednoti pomen kvalitetne priprave rezil.

   

  Tehnologija lepljenja

   

   

   

 • razdelitev lepil

 • lastnosti in uporaba posameznih vrst lepil

 • priprava lesa za lepljenje

 • izbira ustreznega lepila

 • izračun porabe lepila

 • priprava lepila

 • nanos lepila

 • stiskanje zlepljencev

 • aklimatizacija

 • kontrolne metode lepljenja
 • opiše lastnosti posameznih vrst lepila

 • zna izbrati pravilno vrsto lepila glede na tehnološki postopek

 • zna določiti pravilni vrstni red tehnoloških operacij pri pripravi različnih lepil in lepljenju različnih vrst izdelkov

 • zna vrednotiti pomen kontrolnih metod

 • pozna tehnološke postopke s tem, da dopolni znanja
 • Spozna škodljive vplive nekaterih vrst lepil na zdravje človeka.

  Razvija ekološko zavest.

  Se navaja na delo v skupini.

  Razvija natančnost pri delu.

  Vaje (10 ur):

 • izbira ustreznega lepila

 • izračun porabe lepila

 • priprava lepila

 • ugotavljanje suhe snovi

 • ugotavljanje ph vrednosti

 • določanje viskoznosti lepila

 • izračun nanosa lepila

 • ugotavljanje vmesnega časa

 • določanje tlaka in časa stiskanja

 • določitev pogojev aklimatizacije.
 • tehnološki postopki izdelave tvoriv

 • tehnološki postopki spajanja masivnega lesa

 • tehnološki postopki oplemenitenja ploskev in robov
 • ponovi in utrdi postopke izdelave tvoriv in postopke oplemenitenja ploskovnih tvoriv
 • Razvija sposobnost nazorne predstave tehnoloških procesov.

  Izdelava različnih vrst plošč.

  Površinska obdelava

   

   

   

 • mehanska priprava površin

 • kemična priprava površin

 • zamaskanje

 • beljenje

 • luženje

 • premazovanje z lazurami

 • naravne smole, olja in voski

 • postopki strukturiranja lesa

 • lakiranje

 • tehnike nanosa premazov

 • sušenje in utrjevanje premazov

 • kontrolne metode površinske obdelave
 • analizira nevarnosti v lakirnici

 • pojasni varnostne ukrepe v lakirnici

 • opiše linijsko tehnologijo pri površinski obdelavi

 • izbere osnovne materiale glede na namen površinske obdelave in uporabo izdelka

 • našteje osnovne postopke konzerviranja in restavriranja lesarskih izdelkov
 • Razvija odnos do kakovostnega izdelka.

  Razvija sposobnost opazovanja in primerjanja.

  Razvija estetski čut.

  Oblikuje ustrezen odnos do onesnaževanja okolja.

  Krepi čut odgovornosti do ravnanja z odpadnimi premaznimi sredstvi.

  Vaje (15 ur):

 • kontrolne metode površinske obdelave

 • viskoznost premazov

 • merjenje suhe snovi

 • določanje debeline tekočega in utrjenega filma

 • merjenje oprijemnosti premazov

 • merjenje trdote lakov

 • merjenje elastičnosti premazov

 • ugotavljanje odpornosti premazov na zunanje vplive.
 • Tehnološke linije za površinsko obdelavo posameznih vrst pohištva

 • analizira, povezuje in skicira zaporedja postopkov in tehnik nanašanja premaznih sredstev
 • Razvija spoznanja in pozitiven odnos do osebnega zdravja, okolja in varstva pred požarom.

   

  Tehnološki postopki izdelave posameznih vrst pohištva

 • povezuje posamezne tehnološke postopke v pravilnem zaporedju
 • Razvija sposobnost povezovanja pridobljenega znanja.

   

  Sušenje lesa

   

   

   

 • sestava in lastnosti zraka

 • zgradba in lastnosti zraka z vidika sušenja lesa

 • vpliv mikro, submikro in makroskopske zgradbe lesa na sušenje lesa

 • določanje vlažnosti lesa
 • pojasni namen sušenja lesa

 • definira lastnosti, ki oblikujejo sušilno klimo

 • pozna vpliv lastnosti sušilne klime na proces sušenja lesa

 • ugotovi parametre sušilne klime

 • zna določiti vlažnost in ravnovesno vlažnost

 • pojasni vzroke krčenja in nabrekanja lesa in jih izračuna

 • izračuna količino vode v lesu

 • pojasni gibanje vode v lesu in histerezo

 • pozna pomen parametrov režima sušenja in jih zna določiti
 • Razvija sposobnost analitičnega mišljenja in povezovanja vplivov posameznih faktorjev, ki vplivajo na tehnološki proces.

  Vaje (4 ure)

 • merjenje, določanje in izračun dejavnikov sušilne klime

 • merjenje in izračun začetne vlažnosti lesa in določitev ravnovesne vlažnosti

 • izračun dimenzij lesa zaradi krčenja in nabrekanja

 • izdelava režimov sušenja po Madisonu ter režimov na osnovi stalne ostrine sušenja.
 • Naravno sušenje lesa

  Tehnično sušenje lesa

   

   

   

 • klasično sušenje

 • predsušenje

 • kondenzacijsko sušenje

 • vakumsko sušenje

 • visokofrekvenčno sušenje

 • napake v lesu, ki nastanejo pri tehničnem sušenju
 • pozna prednosti in slabosti naravnega sušenja

 • pozna značilnosti posameznih tehnologij tehničnega sušenja

 • razume princip delovanja posameznih tipov sušilnic

 • pozna funkcije posameznih naprav v sušilnicah

 • pozna posamezne tehnološke postopke tehničnega sušenja

 • pozna vzroke nastanka posameznih napak lesa, ki nastanejo pri sušenju
 • Razvija sposobnost analitičnega mišljenja in povezovanja vplivov posameznih faktorjev, ki vplivajo na tehnološki proces.

  Vaje:

 • izračun časa sušenja pri tehničnem sušenju lesa

 • izračun stroškov sušenja.
 • Žagarstvo

   

   

   

 • gozd in gospodarjenje z gozdom

 • izkoriščanje gozdov

 • sečnja in spravilo lesa

 • gozdni sortimenti

 • standardi za gozdne sortimente

 • skladiščenje hlodovine
 • našteje in klasificira gozdne sortimente, opredeli gozdne ostanke

 • opiše postopke dela na hlodišču
 • Oblikuje odgovoren in skrben odnos do gozda, gozdnih virov in okolja.

  Vaje:

 • merjenje in določanje kakovosti hlodovine

 • izračun prostornine hlodov.
 • Tehnološki postopek priprave hlodovine za razžagovanje

   

   

   

 • razvrščanje hlodovine po kakovosti in dimenzijskih razredih
 • grafično predstavi različne načine razreza hlodovine

 • skicira in opiše tehnologijo v žagalnicah z različnimi osnovnimi stroji
 • Spozna pomen varstva pri delu na žagarskem obrat.

  Razvija ustvarjalnost.

  Film: žagarski obrat in posamezna značilna del.

  Tehnologija razžagovanja hlodovine na posameznih primarnih strojih

   

   

   

 • vrste žagalnic
 • razdeli in opiše žagarske proizvode po standardih
 • Razvija prostorsko predstavljivost.

  merjenje in ocenjevanje kakovosti žagani.

  Tehnologija obdelave žaganic in drugih žagarskih proizvodov

   

   

   

 • standardi žagarskih proizvodov

 • količinski in kakovostni izkoristek hlodovine

 • izkoriščanje ostankov pri žaganju
 • izbere najprimernejši postopek obdelave hlodovine glede na namen uporabe žagarskih sortimentov

 • našteje oblike in vrste ostankov ter navede njihovo uporabnost

 • primerja količinski in kakovostni izkoristek hlodovine
 • Razvija varovalen odnos do okolja.

  Vaje:

 • določanje optimalnega razporeda žagnih listov polnojarmenik

 • izračun izkoristka hlodovine pri razžagovanj.
 • Računalniško podprto načrtovanje in proizvodnja (CAD - CAM tehnologija)

   

   

   

 • temeljni pojmi in definicije

 • CNC lesnoobdelovalni stroji

 • numerično krmiljenje

 • programiranje
 • našteje in pojasni funkcijo snovnih delov strojev

 • pozna zgradbo, vsebino in način programiranja

 • določi oblikovne in tehnološke podatke oziroma informacije
 • Razvija natančnost in sistematičnost.

  Se navaja na stalno strokovno izpopolnjevanje.

  Razvija čut za odgovorno delo z delovnimi sredstvi.

  Vaje: video-prezentacija dela na cnc stroju.

  Demonstriranje na didaktičnih cnc strojih.

  Ročno programiranje CNC rezkalnega stroja in stružnice

   

   

   

 • načrt rezanja

 • ciklične funkcije

 • uporaba podprogramov
 • načrtuje vpetje in pozicioniranje

 • pozna operacijski in orodni list

 • pozna funkcijo menjave in korekcije orodja

 • programira premočrtno gibanje, gibanje po krožnici

 • pravilnost programa samostojno preveri s simulacijo obdelave ali dejansko obdelavo
 • Pokaže inovativnost pri iskanju najboljših rešitev.

  Oblikuje čut za skrben in varen pristop k delu.

  Razvija samostojnost in poklicno samozavest pri delu.

  Priprava tehnološkega procesa, pripomočkov in izdelava dokumentacije za delo.

  Samostojne vaje ob cnc rezkarju in stružnici, ki zajemajo navedene aktivnosti (20 ur).

  Uporaba CAD – CAM tehnologije

   

   

   

 • splošne značilnosti programskega paketa za CAM

 • geometrijske informacije

 • vstopne točke orodja

 • oblika

 • obdelovalna področja

 • program

 • simulacija obdelave

 • postprocesiranje

 • časi

 • demonstracija obdelave

 • primerjava ročnega in računalniško podprtega programiranja
 • pozna enote CAM programa

 • simulira zahtevne oblike rezkanja in struženja

 • prenese program na CNC stroj

 • preverja pravilnost programa

 • pripravi vpenjala in podloge za obdelavo na CNC centru

 • spozna področje optimalnega vpetja obdelovanca
 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

  Razvija sposobnost obvladovanja zahtevnejših nalog in izgrajuje zaupanje vase.

  Spoznava vlogo in mesto klasičnega mizarskega znanja v proizvodnji prihodnosti.

  Kritično vrednoti možnosti računalniško podprte tehnologije.

  Vaje (20 ur): delo s programskim paketom za računalniško podprto proizvodnjo ob računalniku in cnc stroju.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         pisno (vaje, tehnološke rešitve)

  °         ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu

 • odrezovanje

 • značilni tehnološki postopki z odrezovanjem

 • tehnologija lepljenja

 • površinska obdelava
 • Praktični pouk

 • neposredno varovanje pri delu in varnostni ukrepi

 • odrezovanje na lesnoobdelovalnih strojih

 • izdelava izdelkov

 • delo s tehnično posušenim lesom
 • natančnost, dimenzije

 • tehnološki procesi izdelave značilnih izdelkov

 • možnosti izdelave
 • Konstrukcije

 • lesne vezi, lesarski izdelki, ergonomija, oblikovanje

 • primerne oblikovne in konstrukcijske rešitve
 • tehnološki procesi
 • Organizacija in ekonomika

 • priprava in organizacija dela
 • delo na lesnoobdelovalnih strojih in uporaba naprav
 • Stroji in naprave

 • stroji in naprave, vzdrževanje
 • tehnologija izdelave
 • Projektiranje

 • projekt kot celota
 •