SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

STROJI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

70

 

70

 

2.

70

 

70

 

skupaj

140

 

140

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

°         usvojijo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, vzdrževanju in uporabnosti strojev in naprav v lesni obrti in industriji

°         usvojijo temeljna znanja za razumevanje tehnike in razvoja industrije

°         pridobijo znanja za določanje tehničnih podatkov (lastnosti) strojev in naprav, podprta z osnovnimi izračuni

°         znajo presoditi uporabnost osnovnih strojev in naprav za uporabo

°         se navajajo na reševanje problemov, povezovanje in uporabo znanja iz različnih predmetov (področij) za aplikacijo v praktičnih situacijah

°         razvijajo osebne lastnosti, ki so pomembne za delo in osebnostni razvoj: odgovornost, natančnost, vztrajnost, ustvarjalnost, varčnost, ekološko zavest, doslednost, tolerantnost, solidarnost, komunikativnost, vedoželjnost in pripadnost stroki.


4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 

Dijak

Dijak

 

Uvod v predmet

 • spozna cilje predmeta
 • Uzavešča relacijo človek - tehnika - delo.

   

  Strojni elementi

 • definira strojne elemente in našteje osnovne vrste
 •  

   

  Tolerance in ujemi

 • pozna pomen in osnove o tolerancah in ujemih
 • Navaja se na komuniciranje v tehnični stroki (skice, risbe).

   

  Osnove za preračun strojnih elementov:

 • trdnost in napetost

 • deformacije (Hookov zakon)

 • dopustna napetost

 • osnovni načini obremenitve in

 • vrste napetosti
 • dojame in razume pomen trdnosti

 • pozna osnove o dimenzioniranju na nateg, tlak, površinski pritisk, strig, upogib, torzijo in uklon

 • izračuna osnovne primere
 • Navaja se na reševanje računskih nalog in problemov, na doslednost (enote), pravilnost izračuna (rezultat).

  Demonstracija nateznega preizkusa na trgalnem stroju.

  Primeri preračuna strojnih elementov:

 • elementi za zveze (vijačna zveza, zatič, sornik, moznik, zakovi)

 • elementi, ki omogočajo krožno gibanje (gredi, osi)

 • elementi za prenos krožnega gibanja (jermenska, verižna in zobniška gonila)
 • prepozna strojni element in obremenitev strojnega elementa

 • izračuna dimenzije, silo ali napetost elementa za različne načine obremenitve

 • izračuna prestavno razmerje in vrtilno hitrost in moment
 • Razvija čut za ekonomičnost.

  Navaja se na upoštevanje predpisov in standardov.

  Gradi odnos do natančnosti pri risanju in delu.

  Izdelava tehnične risbe določenega elementa in preračun.

  Lesnoobdelovalni stroji

 • definira delovne stroje in spozna klasifikacijo strojev
 • Razvija zavest o pomenu obdelovalnih strojev

   

  Mehanizmi za spremembo gibanja:

 • navojno vreteno

 • zobata letev

 • ročični mehanizem
 • pozna mehanizme in zna izračunati parametre
 • Razvija sposobnost predstave delovanja

  Prepoznavanje delov strojev na obdelovalnih strojih

  Pogon delovne gredi

 • pozna in razume značilnosti pogonov in izračuna vrtilno hitrost
 • Navaja se na upoštevanje podatkov za nastavitev stroja.

   

  Tehnični podatki, kapaciteta strojev

 • izračuna strojno kapaciteto
 • Sklepa o značilnostih stroja, ki so pomembni za uporabnika.

   

  Osnovno o odrezovanju

 • rezanje pri rotacijskem gibanju orodja

 • rezalna in podajalna hitrost

 • podajanje na zob

 • globina vala in srednja debelina odrezka
 • definira in izračuna rezalno ter podajalno hitrost, podajanje na zob, globino vala in srednjo debelino odrezka

 • prepozna kvaliteto obdelane površine
 • Pravilno vrednoti osnovne parametre obdelave.

  Izdelava skice določenega stroja in izračun parametrov obdelave.

  Sile pri rezanju

 • definira silo rezanja in pozna dejavnike sile

 • določi specifično silo z diagramom
 • Razvija ekološko zavest glede porabe energije pri strojih.

   

  Moč pri rezanju, izkoristek, moč pogonskega stroja

 • izračuna moč rezanja in pogonsko moč

 • definira in razloži izkoristek
 • Navaja se na vrednotenje podatkov in rezultatov.

   

  Računske naloge za tračno in krožno žaganje, skobljanje in rezkanje

 • izračuna vse parametre za navedena odrezovanja
 • Navaja se na natančnost in doslednost.

   

  Krmiljenje, krmiljenje brez povratne zveze, krmiljenje s povratno zvezo (regulacija)

  Kopiranje

  Numerično krmiljenje

 • definira krmiljenje in primerja oba načina krmiljenja

 • opiše in razloži kopiranje določenega stroja

 • opiše in razloži potek numeričnega krmiljenja
 • Razvija odnos do kvalitete dela.

   

  Numeričnokrmiljeni stroji

 • spozna razvoj industrijske avtomatizacije
 • Uzavešča se na relaciji človek -znanost - tehnika - delo.

   

  Numerično krmiljen stroj ( NC in CNC):

 • krmilna naprava

 • merilni sistemi

 • električni pogoni

 • mehanski deli

 • pritrditev in menjava orodja
 • pozna zgradbo stroja, razloži delovanje stroja in pozna vlogo posameznih delov

 • primerja mehanske dele klasičnih in CNC strojev

 • pojasni pritrditev in menjavo rezalnega orodja
 • Razvija odnos do natančnosti in kvalitete dela.

  Spoznavanje didaktičnega cnc stroja.

  Pregled NC in CNC strojev

 • spozna uvajanje numeričnega krmiljenja pri različnih strojih za obdelavo lesa
 • Navaja se na uvajanje razvoja (novosti) tehnike v stroko.

   

  CNC lesnoobdelovalni center (večstopenjski CNC stroj)

 • pozna in opiše CNC lesnoobdelovalni center

 • presodi primernost strojev visoke tehnologije
 •  

  Ogled videokaset o CNC strojih in ogled stroja v proizvodnji.

   

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Stroji za primarno obdelavo lesa

 • spozna vrste in značilnosti teh strojev
 •  

   

  Polnojarmenik, sestavni deli, delovanje

 • pozna zgradbo in delovanje

 • navede tehnične podatke

 • prepozna sestavne dele in jih skicira
 • Povezuje vzroke in posledice.

   

  Pritrditev in napenjanje žaginih listov

  Žaganje, previs

 • opiše načine pritrditve in napenjanja

 • izračuna silo napenjanja, podaljšek lista, hitrost žaganja, podajalno hitrost, moč rezanja in kapaciteto

 • pojasni previs listov in indikatorski diagram
 •  

  Ekskurzija v žagarski obrat.

  Vertikalna tračna hlodarka, sestavni deli, delovanje

 • pozna zgradbo in delovanje hlodarke

 • navede tehnične podatke

 • opiše sestavne dele in jih skicira

 • izračuna silo napenjanja, podaljšek lista, hitrost rezanja, podajalno hitrost, rezalno moč in kapaciteto
 • Zaveda se pomena varnosti v delovnem procesu.

  Izdelava skice stroja za primarno obdelavo in izračun parametrov obdelave.

  Tračni žagalni stroj za cepljenje

  Horizontalna tračna hlodarka

 • pozna zgradbo in delovanje obravnavanih strojev

 • opiše sestavne dele in jih skicira
 •  

   

  Dvojni profilni rezkalnik

  Dvostranski večlistni robilnik

  Čelilnik

  Sekalnik

 • pozna in skicira navedene stroje, navede dele in tehnične podatke stroja

 • izračuna parametre stroja
 •  

   

  Pnevmatične in hidravlične naprave

 • spozna vlogo in pomen pnevmatičnih in hidravličnih naprav ter jih primerja
 •  

   

  Pnevmatične naprave

   

   

   

  Pridobivanje komprimiranega zraka

  Kompresorji: batni in vijačni

 • pozna sestavne dele naprave

 • razume in skicira delovanje batnega kompresorja ter pozna lastnosti kompresorja
 •  

  Ogled kompresorja in napeljave - prepoznavanje delov.

  Pnevmatična stiskalnica

 • pozna pnevmatično stiskalnico in določa število valjev (izračun)
 •  

  Ogled pnevmatične stiskalnice.

  Hidravlične naprave

 • razume delovanje hidravlični naprav
 •  

   

  Hidravlična dvigala

 • pozna princip delovanja dvigal in izračuna njihove sile in delo
 •  

   

  Hidravlična stiskalnica

 • pozna hidravlično stiskalnico

 • izračuna sile in tlake pri stiskanju
 •  

  Ogled hidravlične stiskalnice.

  Energetske naprave

 • spozna energetske stroje in njihov pomen
 •  

   

  Termodinamične osnove

 • obnovi in dopolni znanje termodinamičnih osnov
 •  

   

  Prenos toplote

 • pojasni prenos toplote in izračuna toplotno prehodnost

 • spozna toplotno izolacijo
 • Gradi pozitiven odnos do varčevanja z energijo.

   

  Ogrevanje in prezračevanje

  Zračno ogrevanje prostorov, vlaženje zraka, klimatizacija

  Izkoriščanje odpadne toplote

 • navede vrste in pojasni pomen ogrevanja in prezračevanja

 • pozna zračno ogrevanje prostorov, vlaženje zraka in naprave

 • skicira in razume centralno klimatizirno napravo

 • spozna načine izkoriščanja odpadne toplote
 • Razvija pozitiven odnos do inovacij pri izkoriščanju možnih virov energije in do izkoriščanja odpadne toplote.

   

  Črpalke

  Ventilatorji

 • pozna delovanje, tehnične podatke in vrste črpalk in ventilatorjev

 • razume in izračuna volumenski pretok in potrebno moč pogona
 •  

  Spoznavanje modelov (učnih pripomočkov) energetskih naprav.

  Parni kotel

  Parna postrojenja

 • pozna sestavne dele, razloži delovanje kotla in pozna vrste kotlov v lesni industriji

 • definira parno postrojenje in razloži shemo kondenzacijskega in protitlačnega postrojenja
 • Razvija skrben odnos do lesnih ostankov kot vira energije.

   

  Energija v lesni industriji

 • spozna potrebe po energiji, primerja in ocenjuje rabo ter varčevanje z energijo
 • Vzgaja si ekološko ozaveščenost.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         pisno (vaje - grafični izdelki)

  °         ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lesnoobdelovalni stroji

 • numerično krmiljeni stroji

 • stroji za primarno obdelavo lesa

 • pnevmatične in hidravlične naprave

 • energetske naprave

 • lastnosti materialov
 • Tehnologija

 • proizvodni proces, osnove odrezovanja, varstvo pri delu, tehnološki postopki z odrezovanjem, lepljenje, površinska obdelava, žagarstvo, sušenje lesa, CAD - CAM tehnologija

 • mehanske, tehnološke in fizikalno kemijske lastnosti lesa
 • kapaciteta, lastnosti lesnoobdelovalnih strojev, povezava strojev
 • Organizacija in ekonomika

 • oblikovanje dela, terminiranje proizvodnje, študij časa, kalkulacija izdelka
 • skiciranje in branje delavniških risb
 • Konstrukcije

 • opisna geometrija, tehnično risanje
 • lesnoobdelovalni stroji

 • pnevmatične in hidravlične naprave

 • numerično krmiljeni stroji
 • Praktični pouk

 • strojna obdelava lesa, varnostni predpisi
 •