SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PROJEKTIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

 

 

 

 

2.

70

35

105

 

skupaj

70

35

105

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

°         združujejo in uporabijo znanje strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnih izkušenj pri reševanju dejanskih (realnih) projektih problemov lesarske proizvodnje (projektna naloga)

°         teoretične rešitve preverijo in po potrebi popravijo z izdelavo izdelka ali s storitvijo v šolski delavnici oziroma proizvodnem obratu (izdelek ali storitev iz projektne naloge)

°         spoznavajo metode in tehnike projektnega dela in se urijo v njihovi uporabi

°         razvijajo sposobnost iskanja in razvijanja podjetniških zamisli

°         pridobijo temeljna znanja s področja podjetništva in razvijajo podjetniški način razmišljanja

°         uporabijo pri projektnem delu aktualne informacije in informacijske sisteme in računalniško opremo

°         se učijo argumentirane strokovne komunikacije

°         se učijo jasnega in preglednega predstavljanja svojega dela z besedo, s predmeti in vizuelnim ponazarjanjem

°         delajo samostojno in tako preverjajo svoje strokovne sposobnosti  pred zaposlitvijo oziroma nadaljnjim študijem

°         delajo v sodelovanju s sošolci v skupini in tako preverjajo svoja znanja in sposobnosti, potrebne za skupinsko delo.


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Delo na projektih

 • spozna vsebino projektnega dela in probleme, ki jih lahko rešujemo skozi projekte
 •  

   

  Metode in tehnike projektnega dela

 • zna izbirati med različnimi metodami in tehnikami, ki se uporabljajo pri fazah projektnega dela
 • Se zaveda pomena poznavanja in uporabe ustreznih tehnik pri delu in predvsem prednosti skupinskega dela.

  Vaje za razvijanje metod in tehnik reševanja problemov.

  Vaje za razvijanje metod in tehnik skupinskega dela.

  Definicija projektne naloge

 • določi temo, cilje in vsebinski obseg naloge
 • Se vključi v delovno skupino in spozna svojo vlogo v njej.

  Nalogo (problem) za vsakega dijaka definirata učitelj in dijak skupaj.

  Rezultati(cilji) projektne naloge so takšni, da jih more dijak preverjati z izdelavo izdelka ali s storitvijo v šolski delavnici pri praktičnem pouku ali v realnih proizvodnih in tržnih pogojih izven šole.

  Analiza problema

   

   

   

  Postopki (koraki) pri projektiranju, metode in sredstva

 • razume in obnovi postopke, metode in tehnike projektiranja

 • analizira problem in določi postopek, metode, potrebna sredstva
 • Razvija spretnosti reševanja problemov in skupinskega dela.

  Projektna naloga naj bo praviloma (v celoti) napisana in narisana s pomočjo računalnika.

  Postopki projektiranja glede na določene cilje naloge

 • določi vsebino naloge glede na cilje in dane robne pogoje

  Okvirna vsebina projektne naloge:

 • definicija vsebine projektne naloge – problema (učitelj)

 • predstavitev ciljev in vsebine naloge ter metod in  tehnik dela

 • vsebinsko jedro

 • rezultati in sklepi naloge
 • Je motiviran za iskanje potrebnih informacij, strokovno sodelovanje s kolegi v skupini in samostojno strokovno delo.

  Glede na interese učencev in vsebino projekta, lahko učitelj organizira in nadzira to delo tudi v proizvodnem obratu ali drugje izven šole.

  Informacije

  Dela po fazah projektnega dela v okviru izbrane teme

   

   

 • informacijski viri

 • zbiranje informacij

 • urejanje informacij

 • analiza in vrednotenje informacij

 • interpretacija obdelave informacij
 • konstruira izdelke, pripomočke, naprave, orodja

 • načrtuje, programira tehnologije (postopke, sredstva, delovno silo, čas, zmogljivosti...)

 • predvideva materiale

 • predvideva stroške materialov, proizvodnje, izdelave, postopkov

 • vrednoti zamisli za reševanje problemov

 • analizira rešitve

 • izdeluje finančne projekcije
 • Razvija komunikacijske sposobnosti.

  Udejanja samoiniciativnost in inovativnost.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti.

  Učitelj vzpodbuja in usmerja učenca (svetuje literaturo, orga-nizira sodelovanje s podjetji, …) ter načrtuje vmesne evalvacijske predstavitve.

   

  Vsebinska področja za projektne naloge (primeri):

 • tehnološka priprava za serijsko izdelavo danega izdelka v konkretni delavnici ali obratu

 • oblikovanje in konstruiranje izdelka

 • restavriranje izdelka ali izdelava njegovega replikata (iz kulturne dediščine)

 • konstruiranje delavniških načrtov in načrtov za delovne pripomočke (orodja, šablone) za dani izdelek in tehnologijo

 • programiranje obdelave s cnc tehnologijo

 • načrtovanje rezilnega orodja za dani izdelke in tehnologije vzdrževanja rezilnega orodja za dano tehnologijo

 • izdelava baz grafičnih podat-kov za računalniško podprto konstruiranje izbrane skupine izdelkov za dano tehnologijo

 • izdelava praktičnih aplikacij za računalniško podprto pripravo in vodenje proizvodnje z dano programsko opremo

 • terminiranje in lansiranje za maloserijske proizvodnje za dani izdelek in tehnologijo

 • načrtovanje režimov sušenja

 • izdelava poslovnega načrta za podjetje ali poslovno zamisel

 • tržna analiza poslovne zamisli – novega ali spremenjenega izdelka oziroma storitve

 • organizacijske spremembe na delovnem mestu

 • analize strukture časa za delo.
 • Predstavitev oziroma zagovor naloge

 • predstavi in zagovarja nalogo

 • spozna osnove retorike in se zaveda pomena javne  predstavitve projekta

 • zna izbirati in uporabljati ustrezna AV in programska sredstva za predstavitev
 • Razvija verbalne sposobnost za argumentirano strokovno razpravo.

  Vaje iz tehnik argumentiranja in retorike.

  Izdelek ali storitev

 • izdela izdelek ali opravi storitev

 • primerja in ovrednoti načrtovano (projektirano) z dejanskim izdelkom
 • Kritično ovrednoti rezultate svojega dela.

  Izdelek ali storitev izdela oziroma Opravi v šolski delavnici ali ustreznem proizvodnem obratu.


  Izbira teme je ključnega pomena za motivacijo dijakov, zato je potrebno spodbuditi predvsem osebne interese dijakov in temo (vsebino) ter obliko dela (skupino, partnerja) prilagoditi njihovim interesom in željam – seveda v okviru  danih tematskih in izvedbenih omejitev.

  Pojasnilo k vsebinskim področjem

  Ne glede na vsebinski poudarek (cilj) naloge (velja za večino projektnih nalog) dijak poleg dokumentov vezanih na cilj naloge (vsebinsko jedro) izdela tudi vse dokumente tehnološke priprave dela, ki omogočijo določitev izdelovalnih oziroma storitvenih stroškov za dani način proizvodnje. Tako bo pri oblikovanju in konstruiranju izdelka poudarek na konstrukcijski dokumentaciji in utemeljitvah za izbrano obliko in konstrukcijo, preostala dokumentacija  tehnološke priprave pa bo »ocena« za individualno proizvodnjo vzorca, modela.

  Naloge, ki niso vezane na konkretni izdelek, naj vsebujejo tudi primerjalno vrednotenje doseženih rezultatov. (Npr.: Pri izdelavi računalniške aplikacije naj bo ovrednoten časovni prihranek v primerjavi s klasično tehnološko pripravo. Pri spremembah v konstrukciji , tehnološkem postopku izdelka ali organizaciji delovnega mesta naj bo stroškovno ovrednoten prihranek materiala in časa dela. Poslovni načrt za podjetniško zamisel mora vsebovati stroškovne in finančne projekcije za pričetek poslovanja oziroma realizacijo poslovne zamisli).

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °          pisno (projektne naloge)

  °          ustno.

  Ocena projektne naloge

  Učitelj oceni:

  °         pisno zasnovo naloge (kriteriji so podrobnost, natančnost in preglednost naloge glede na predpisana izhodišča)

  °         interpretacijo in vsebinski obseg naloge (spremljava dijakovega dela, pri tem ugotavlja samostojnost pri oblikovanju vsebinskega jedra naloge, ustreznost predstavitve in interpretacije zbranih informacij)

  °         inovativnost naloge (sposobnost za samostojno in inovativno oblikovanje zamisli in vsebine)

  °         dijakovo predstavitev oziroma zagovor naloge (odločnost, jasnost, argumentiranost ter preglednost pri strokovni predstavitvi oziroma zagovoru naloge)

  °         rezultate (izdelek) oceni ob ocenjevanju izdelka ali storitve v šolski delavnici. (Ocena izdelka po kriterijih za PRA je ocena za praktični pouk).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • projektiranje izdelkov, postopkov, tehnologije
 • Konstrukcije

 • tehnično risanje, konstruiranje

 • osnove oblikovanja
 • organiziranje postopkov, tehnologij
 • Tehnologija

  Organizacija in ekonomika

 • tehnološki postopki in procesi pri obdelavi lesa in izdelavi izdelkov
 • stroškovna analiza, ocena, vrednotenje, primerjava

 • metode in tehnike projektnega dela
 • Organizacija in ekonomika

 • stroški

 • priprava izdelka

 • racionalizacija dela

 • proizvodni procesi

 • planiranje proizvodnje
 • praktično znanje in spretnosti
 • Praktični pouk

 • ročna in strojna obdelava lesa, furnirja in plošč

 • tehnologije izdelave tipičnih izdelkov
 •