SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

MINIRANJE IN PIROTEHNIKA
 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

2.

102

68

34

Skupaj

102

68

34

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE PIROTEHNIKE IN ODSTRELJEVANJA

Osnovni pojmi in značilnosti pirotehnike

Osnovni pojmi in značilnosti odstreljevanja – ponovitev.

Dijak:

 • pozna osnovne pojme pirotehnike in odstreljevanja

Dijak:

 • občuti pomen zagotavljanja varnega dela
 • razume pomen dobre organizacije
 • razvija solidarnost in prijateljstvo

 • Pri praktičnem delu se seznani z načini uporab pirotehničnih sredstev in sredstev za odstreljevanje, razprava in izdelava poročila

MATERIALI ZA IZDELAVO PIROTEHNIČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV ZA ODSTRELJEVANJE

Surovine, sestav, izdelava, priprava, mletje, drobljenje.

 • je sposoben prepoznati surovino za pirotehnično sredstvo in razstrelilna sredstva
 • zna uporabiti postopke za ugotavljanje karakteristike hribine

 • občuti pomen zagotavljanja varnega dela
 • razume pomen dobre organizacije in priprave podatkov

 • Strokovna ekskurzija ogleda priprave sredstev za odstreljevanje in pirotehnična sredstva v Kemično tovarno Kamnik, razprava in izdelava poročila.

POSTOPKI IN METODE IZDELAVE PIROTEHNIČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV ZA ODSTRELJEVANJE

Različne metode in postopki, primerjava med njimi, tehnične karakteristike in uporaba ter izbira ustrezne metode.

 • pozna postopke izdelave pirotehničnih sredstev in sredstev za odstreljevanje in način izbire ustrezne metode

 • zave se osebne odgovornosti
 • razvija tolerantnost
 • spozna pomen kakovosti vseh stopenj procesa za uspešno in varno delo

 • Vaje razprava in izdelava poročila o izbiri ustrezne metode s pomočjo katalogov proizvajalcev ob danih pogojih.

POSTOPKI IN METODE ODSTRELJEVANJA

Razstreliva.
Vžig.
Sredstva za vžiganje (vžigalne vrvice, vžigalne kapice, električni detonatorji).
Oprema za vžiganje el. detonatorjev.
Učinek eksplozije, vpliv prostih ploskev.
Način vezave sredstev za vžiganje.

 • pozna postopke in metode miniranja in odstreljevanja
 • pozna opremo za vžiganje el. detonatorjev in način vezave
 • pozna učinke eksplozij

 • razvija natančnost
 • razvija zanesljivost
 • Pri praktičnem delu se dijak seznani z uporabo razstrelilnih sredstev, delovanjem in učinki.

Določanje količine eksploziva.
Načini delovanja.
Napake pri odstreljevanju.
Shranjevanje in uničevanje razstrelilnih sredstev.
Varstveni ukrepi pri odstreljevanju.
Odstreljevanje pri podzemnem pridobivanju in na površinskih kopih.
Masovno odstreljevanje.

 • zna določiti količino eksploziva
 • pozna načine delovanja in napake pri odstreljevanju
 • zna izračunati potrebno število vrtin, količino celotnega razstreliva in količino razstreliva na posamezne vrtine s pomočjo ustreznih podatkov

 • razvija osebno in poklicno odgovornost
 • razvija skrbnost
 • usvaja varčnost
 • razvija inovativnost

 • Vaje računanje količine razstreliva s pomočjo katalogov proizvajalce in potrebami na terenu.
 • Vaje uporaba programske opreme za določanje količin razstreliva.

DOSEGANJE VIDNIH IN SLIŠNIH UČINKOV

Vidni učinki, ognji, zvezde, razpršitve.
Poki, žvižganja, poskakovanja.

 • seznani se z opremo za pripravo vidnih učinkov in dodatkov
 • seznani se z varnostnimi ukrepi pri delu s sredstvi za razstreljevanje

 • razvija varnost
 • razvija zanesljivost
 • razvija skrbnost

 • Zna s pomočjo tabel izračunati količino eksploziva, potrebno za posamezno aktivnost, ob potrebnih omejitvah.
 • Vaje uporaba programske opreme za določanje količine razstreliva za različne pirotehnične efekte.

VARNOST PRI DELU S PIROTEHNIČNIMI SREDSTVI IN SREDSTVI ZA ODSTRELJEVANJE

Varen transport
Manipulacija s sredstvi.
Postavitev, zavarovanje območja, varen odstrel (aktiviranje).

 • pozna postopke transporta in shranjevanja ter zakonodajo
 • obvlada varnostne postopke
 • zna zaščititi območje aktiviranja zase in za občinstvo in zna pospraviti za seboj

 • razvija ustvarjalnost, natančnost
 • razvija delovno odgovornost
 • zave se poklicne odgovornosti in varnosti
 • usvaja strokovne izraze
 • Pri praktičnem pouku dijak sodeluje pri pripravi ognjemeta s stališča programiranja, izbire sredstev, varnosti in izvedbe ter uničenja ostankov.
 • Vaja razprava in izdelava poročila.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno, vaje.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Povezava s predmetom

Predmet: Znanje:
RUDARSTVO Odstreljevanje
KEMIJA Kemijske lastnosti snovi
FIZIKA Gravitacija, sile pri letenju
MEHANIKA Statika, trdnost
STROJI IN NAPRAVE Projektna dokumentacija, risanje in branje načrtov
INFORMATIKA Informacijski sistem
PRAKTIČNI POUK Praktično izvajanje teoretično pridobljenega znanja