SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA KOMUNIKACIJA
 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževanja dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

70

53

17

Skupaj

70

53

17

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

ČLOVEK KOT OSEBNOST

 • bistvene značilnosti človekove osebnosti (celovitost, edinost,doslednost)
 • razvoj osebnosti (dednost, okolje, lastna aktivnost)
 • človekovo hotenje (potrebe, interesi, motivi, stališča, predsodki)
 • struktura človekove osebnosti (temperament, karakter, sposobnosti)
 • človekov storilnostni potencial

Dijak:

 • prepozna in razlikuje bistvene značilnosti osebnosti
 • primerja in razloži razvoj osebnosti, ter razvoj človekovih potencialov
 • primerja osebnostne poteze

Dijak:

 • razvije sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti ter osebnosti drugih
 • razvija sposobnosti osebnostnega razvoja na temeljih teoretičnih spoznanj
 • predavanje
 • praktične vaje (igranje vlog)
 • prepoznavanje človeka kot osebnosti

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • opredelitev in pomen komunikacije
 • dinamika vsebin in odnosov med komunikacijo
 • različne metode komuniciranja
 • razume namen komunikacije
 • razvije poklicno odgovornost (osebnostno odgovornost in delovno)
 • pridobi rutino za komunikacijsko dinamiko
 • obvlada dinamiko komuniciranja
 • predavanje
 • vaja eno- dvosmerno
 • v skupini (vloge)

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • vrste in metode poslovnega komuniciranja
 • definira vrste in metode poslovnega komuniciranja
 • razvija navade poslovnega komuniciranja
 • spoznava različne metode komunikacije:
  • pisne metode
  • ustne metode
  • poslovni razgovor
  • sestanek vodenja

 • izboljša metode komuniciranja
 • pridobivanje rutine za različne metode komunikacije
 • nudi različne metode, ki jih socializira

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • sestanki (namen,vrste)

 

 

 • prepozna in razlikuje naravo sestanka
 • sposoben je aktivnega sodelovanja na sestanku
 • potek sestanka
 • spoznajo relacije sestanka
  • tema, namen
  • uvodno pojasnilo
  • izhodiščna vprašanja,
  • razprave

 • vloga sklicatelja
 • poveča socialno integracijo
 • predavanja
 • praktične vaje
 • vodenje sestanka

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • kako povečamo učinkovitost komuniciranja
 • uri spomin
 • načela medsebojne komunikacije
 • temeljni odnos do drugih ljudi jaz sem (+), ti si (+) + -
 • razvija komunikacijske spretnosti
 • razvija navade razumevanja
 • poveča osebnostno in socialno integracijo
 • predavanje
 • praktične vaje

NAČINI KOMUNICIRANJA

 • poslušanje je enako pomembno kot govorjenje

 

 • razvija slušne sposobnosti
 • sposobnosti aktivnega poslušanja
 • razvije sposobnosti boljšega poslušanja
 • razvije celostni pristop osebnostne in socialne integracije
 • predavanje
 • praktične vaje

NAČINI KOMUNICIRANJA

 • neverbalno sporočanje
 • parajezik
 • stik s pogledom
 • izraz obraza
 • drža, kretnje
 • osebni videz
 • razvija neverbalne signale
 • prepozna in razlikuje neverbalne signale
 • razvije sposobnosti celostnega procesa komunikacije
 • razvije celostni pristop osebnostne in socialne integracije
 • predavanje
 • praktične vaje (vprašalnik)

NAČINI KOMUNICIRANJA

 • prostor
 • osebnostni prostor
 • oceni položaj v komunikacijskem odnosu (jaz - on ali ona)
 • razvije sposobnosti o oceni relacije v komunikacijskem procesu
 • razvije sposobnosti celostnega procesa komunikacije
 • igra socialnih vlog

POGAJANJA

 • dobi teoretični vpogled v proces pogajanja
 • priprave na pogajanja
 • začetek pogajanja
 • potek pogajanja
 • teorije
 • pridobi spretnosti za proces v pogajanju
 • izbere primerne metode pogajalskega procesa
 • razume in uporablja teoretična spoznanja o procesih pogajanja
 • razvije tako osebnostno, poklicno in delovno odgovornost
 • razvije celostni pristop socialne integracije
 • predavanje
 • igra vlog
 • pogajalska igra (porazdelitev vlog med pogajalci A in B)

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ustno, vaje.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Predmet se povezuje z znanjem strokovnih predmetov, z izkušnjami pridobljenimi pri izvajanju praktičnega pouka ter s predmetom ekonomika in gospodarsko poslovanje.

Konkretno:

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM
 

PREDMET

ZNANJE

 • osebnostne lastnosti
 • besedno in nebesedno komuniciranje
 • poslovno komuniciranje
 • delo kot vrednota in njegove zakonitosti
 • elementi, ki pripomorejo k uspehu

Z vsemi predmeti, še zlasti pa s praktičnim poukom, kjer je možnost sodelovanja v smeri pogovora, opazovanja, prepoznavanja večja zaradi metod in tehnik dela.

 • prepoznavanje osebnostnih lastnosti, storilnostnega potenciala …
 • kako biti uspešen in zadovoljen
 • znati uporabljati tehnike vodenja pogovora, znati poslušati sogovornika, sodelovati v skupini, obvladovati najrazličnejše neprijetne situacije
 • slediti trendom sodobnega časa in znati uporabljati ekonomsko propagando ter reklame