SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Vaje

1.

105

105

2.

102

102

Skupaj

207

207

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

1. Uvod v praktični pouk

Dijak:

Dijak:

 
 • naloge in navodila za izvajanje praktičnega pouka
 • razume metodo poučevanja PP, red pri izvajanju PP in pravila ocenjevanja
 • dobi navodila za izpolnjevanje delavniškega dnevnika
 • razvija čut za prisotnost pri PP, za red, za vrednotenje vloženega dela
 • razvija osebno odgovornost za opis dela in kvaliteto izdelka
 • prikaz poučevanja in ocenjevanja ter opravičevanja izostankov s primeri
 • ogled primera opisa in skice na dnevniku. Dijak prejme obrazce delov. dnevnika in skice
 • zaščitna sredstva in zadolžitev zanje
 • obvlada pravila za izdajo zaščitnih sredstev in skrb zanje
 • razvija osebno odgovornost za zadolžena zaščitna sredstva in skrbnost čuvanja
 • dijak zadolži garderobno omaro in osebna zaščitna sredstva
 • vaje: dijak odda delovno obleko na označevanje v pralnico
 • obnovitev nameščanja samoreševalnih aparatov
 • obnovi nameščanje samoreševalnih aparatov in uporabo v primeru grozeče nevarnosti
 • razvija osebno odgovornost za varnost v primeru potencialnih nevarnosti (plini, požari...)
 • ogled diapozitivov in razprava
 • vaje: skupine po 8 dijakov nameščajo izolacijske aparate. Trening opravi dijak v začetku vsakega šolskega leta.
 • spremembe v okolju zaradi izkopavanja premoga in pridobivanja el. Toka
 • spozna pojem trajnostni razvoj in njegov pomen
 • dogradi ekološko zavest
 • računalniška prezentacija s fotografijami in shemami

2. Organizacija jamske reševalne službe

     
 • jamska reševalna postaja
 • razume, zakaj je namenjena jamska reševalna postaja
 • dobi predstavo o prostorih jamske reševalne postaje
 
 • dijak si ogleda prostore za shranjevanje reševalne opreme in sredstev ter prostore za vaje članov jamske reševalne čete
 • izolirni reševalni dihalni aparat
 • prepozna izolirne reševalne dihalne aparate
 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem o dihalnih aparatih
 • razvija strokovnost in zanesljivost
 • razvija poklicno in delovno odgovornost
 
 • samoreševalni izolirni dihalni aparat
 • Zna vzdrževati samoreševalne izolirne dihalne aparate
 • obvlada nameščanje teh aparatov
 
 • vaje: dijak sodeluje pri čiščenju, pranju, pregledu in preizkusu aparatov
 • servis aparatov
 • razume pomen servisa aparatov
   

3. Rudarska priprava dela

 

 

 
 • naloge priprave dela
 • razume naloge priprave dela, ki vodi, pripravlja, usklajuje in kontrolira tehnološke procese v jami
   
 • spoznavanje materiala
 • prepozna ločno podporje, objemke, veznice, stojke, stropnike, hidravlične stojke, drenažnike itd.
 • razvija strokovnost
 • razvija poklicno odgovornost
 • vaje: dijak riše jamske profile podgrajevanja prog z uporabo različnih tipov ločnega podporja
 • planiranje dela
 • obvlada planiranje, ki obsega lokacijo, dolžino odseka objekta, napredek, čas trajanja in vrsto materiala za podpiranje
 • razvija sposobnost komuniciranja

 

 • vaje: dijak sodeluje pri izdelavi planov:
 • pripravljalnih del
 • montaž in demontaž
 • likvidacij objektov
 • izdelave vrtin itd.
 • koordiniranje in kontrola dela
 • razume, da je koordinacija z vsemi službami in obrati lahko ustna ali pisna
 • razume, da je kontrola kontinuirana med potekom izvajanja del v jami in se usklajuje z izdano projektno dokumentacijo
   
 • tehnično risanje
 • sposoben je povezovati teoretično znanje s praktičnim znanjem tehniškega risanja
 
 • vaje: dijak pri izdelavi risb upošteva pravila tehniškega risanja

4. Projektiranje

     
 • spoznavanje projekta
 • obvlada, kaj je in kako nastane projekt
   
 • pristop k izdelavi projekta
 • razume, kdo izdela projekt in kako ga izdela
 • razvija strokovnost in natančnost
 • razvija čut za predstavo v prostoru
 
 • izdelava dokumentacije
 • razume povezovanje teoretičnega znanja s smiselno uporabo pri izdelavi projekta
 • razvija kreativne sposobnosti
 • razvija vztrajnost pri iskanju najboljše rešitve
 • vaje: dijak zlaga pisno dokumentacijo po vrstnem redu in pomembnosti. Zlaga tudi grafične priloge v ustrezne formate
 • realizacija projekta in odstopanje od projekta
 • zna primerjati izvedbo s projektom in razume, da je vsako odstopanje vnešeno v dokumentacijo
 
 • vaje: dijak izdela risbo s presekom objekta in z vključitvijo v tlorisno situacijo
 • projekt po realizaciji
 • dojame pomen vrednosti dokumenta za poznejšo obdelavo novih dokumentov
   

5. Nadziranje in organizacija dela

Dijak

Dijak

 
 • spozna naloge nadzornega osebja
 • razume naloge nadzornega osebja, ki so predpisane z rudarskim pravilnikom
 • evidentira število delavcev in napiše poročilo
 
 • vaje: dijak izpolnjuje razne obrazce in spozna njihov namen
 • spozna koordinacijo dela
 • zna smotrno usklajevati delo na delovišču in zna povezovati vse ostale, ki se vključujejo v delo
 • rešuje nastale zastoje
 • se zave svojih dolžnosti
 • razvija strokovnost in skrbnost
 • vaje: dijak sodeluje pri usklajevanju in povezovanju dela
 • se nauči nadzirati delo
 • zna opazovati delovno okolje in izvajanje dela ter skrbi, da delavci delajo na varen način v varnem delovnem okolju
 • razvija poklicno in osebno odgovornost
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • vaje: dijak izmeri prisotnost plinov na delovišču.
 • vaje: dijak v primeru nesreče sodeluje pri izpolnitvi obrazca nesreče in napiše izjavo
 • se nauči ugotavljati kvaliteto izdelkov
 • obvlada ugotavljati kvaliteto izdelkov in pokaže odstopanje od kvalitete izdelka ter daje navodila za delo
 
 • vaje: dijak sodeluje pri ugotavljanju kvalitete izdelkov in dajanju navodil za delo
 • zna tehnološki proces strojne izdelave jamskih prog z jeklenim ločnim podporjem, prog s panelnimi ploščami in tehnologijo pridobivanja premoga na mehaniziranih odkopih
 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem dela na strojnih pripravah in mehaniziranih odkopih
   

6. Razstreljevalna dela

     
 • predpisi in navodila pri razstreljevanju
 • razume predpise in navodila pri razstreljevanju
 • razumevanje dokaže z razlago po skici
 
 • vaje: dijak izdela skico iz razstreljevanja
 • skladiščenje in izdajanje razstrelilnih sredstev
 • manipulacija z razstrelilnimi sredstvi
 • dobi predstavo o objektih za skladiščenje razstrelilnih sredstev
 • razume vlogo zanesljivega dela pri delu z razstrelilnimi sredstvi
 • prepozna opremo in sredstva za razstreljevanje
 • razvija strokovnost in zanesljivost
 • razvija poklicne posebnosti strokovnega dela pri razstreljevanju
 • razvija natančnost in poklicno odgovornost
 • vaje: dijak sodeluje pri obhodu objektov za skladiščenje razstrelilnih sredstev
 • vaje: dijak si ogleda delo strelca, ki manipulira z razstrelilnimi sredstvi in vodi evidenco
 • vodenje evidence
 • razstreljevanje
 • razume doslednost pri vodenju evidence
 • sposoben je povezati teor. Znanje s prak.
 
 • dijak se seznani s knjigami za vodenje evidence

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

7. Praktično jamomerstvo

Dijak

Dijak

 
 • osnove jamomerstva
 • razume osnove jamomerstva
   
 • spoznavanje jamskih kart
 • obvlada čitanje jamskih kart
   
 • poligonometrija
 
 • razvija strokovnost in natančnost
 • vaje: dijak sodeluje pri merjenju poligonov
 • niveliranje
 • obvlada niveliranje
 • razvija poklicne posebnosti rudarskih merjenj
 • vaje: dijak nivelira v jami in na površini
 • jamski preboji
 • izračuna jamske preboje
 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem o jamskih prebojih
 • razvija poklicno odgovornost
 
 • praktično usmerjanje pripravskih delovišč po smeri in višini
 • izdela prečne profile
 • sposoben se je prostorsko orientirati
 
 • vaje: dijak sodeluje pri usmerjanju pripravskih delovišč
 • vaje: dijak izdela skico jamskih prostorov in profilov ipd.

8. Varstvo pri delu

     
 • pravilnik o VPD in seznam navodil za varno delo
 • razume, kaj so varstveni ukrepi, tehnični normativi in navodila za varno delo
 • sposoben je povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem izvajanja varnega dela
 • razvija strokovnost
 
 • pregled prijave nesreče in dokumentacija o težji nesreči
 • razlikuje: lažje, skupinske, težje in smrtne nesreče
 • razvija poklicno odgovornost in skrb za varno delo ter delovno okolje
 • razvija sposobnost komuniciranja
 
 • izvajanje kontrole SVD nad spoštovanjem ukrepov in normativov
 • razume vlogo SVD pri kontroli izvajanja in upoštevanja varnostnih in varstvenih ukrepov
 • opazuje delo in delovno okolje
 • izdela zapisnik

 • vaje: dijak sodeluje pri kontroli izvajanja navodil za varno delo
 • ogled dokumentacije načrta obrambe in reševanja
 • sposoben je ukrepati v primeru nevarnosti in skrbeti za odklanjanje
 
 • dijak si ogleda lokacijo hrambe načrta obrambe in reševanja

9. Hidrogeološka dela

Dijak

Dijak

 
 • naloge hidrogeološke službe
 • razume aktivnosti dela v jami, na površini in dela za zunanje naročnike

 

 
 • odvzem vzorcev za geomehanske in hidrogeološke preiskave na površini in v jami
 • obvlada teoretične in praktične osnove vzorčevanja
 • razvija strokovnost in natančnost
 • vaje: dijak odvzame vzorce v jami in na površini
 • hidrološke značilnosti vodonosnikov, geomehanske lastnosti premoga in prihribine ter geologija na področju Premogovnika
 • razume osnove ved
 • razvija ekološko zavest
 • razvija poklicno in delovno odgovornost
 • vaje: dijak sodeluje pri popisu jedra iz vrtine v jami
 • merjenje piezometričnih nivojev vode na površini in v jami
 • sposoben je izmeriti nivoje vod v različnih tipih vodonosnikov
 
 • vaje: dijak izvede meritev piezometričnih nivojev vode
 • sejalne analize in preizkusi v laboratoriju
 • seznanjen je z izvedbo poskusov in meritev
 
 • vaje: dijak izdela diagram nihanja nivojev vode
 • risanje geoloških profilov
 • razume osnove risanja geoloških profilov
   
 • vnos podatkov v računalniške baze
 • samostojno vnaša podatke v računalnik

 

 
 • vaje: dijak ažurira baze podatkov

10. Delo na področju kakovosti

     
 • standardi ISO 9001 in 14000
 • razume zahteve standarda 9001 in 14000 in se seznani z izvedbo standardov v Premogovniku Velenje
 • razvija splošni pogled na področje kakovosti
 • dijak pregleda standarde uporabljene v podjetju
 • dokumentacija sistema kakovosti
 • obvlada strukturo dokumentacije PQD 02.02
 • razvija smisel za urejenost in arhiviranje dokumentacije
 • vaje:
  • dijak pregleda dokumentacijo po shemi
  • dijak izdela skico strukture dokumentacije in diagram poteka za proces
 • uvajanje novih področij kakovosti
 • seznani se z novostmi kakovosti
 • razvija ustvarjalne sposobnosti
 
 • računalniško obvladovanje
 • seznani se z računalniškimi programi , računalniško mrežo in elektronsko pošto
 • razvija vztrajnost in sposobnost komuniciranja
 • vaje: - dijak ažurira baze podatkov

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

Za dijake:

Zbirka skic načrtov za praktične izdelke na izbranih učnih mestih - Velenje 1989-2002

Za učitelje:

Zbirka učnih tem na izbranih učnih mestih, ki zaokrožajo proizvodni proces - podjetja Premogovnika Velenje 2002 oziroma priročnik za praktično delo rudarjev

6. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Znanje dijakov in uspešnost praktičnega dela preverjamo in ocenjujemo vzporedno s poučevanjem učnih podtem in po predelani učni temi.

Oceno praktičnega pouka sestavlja:

Pred zaključitvijo ocene za zadnji letnik morajo dijaki opraviti vse predpisane vaje oziroma izdelke ter oddati vse delavniške dnevnike. V primeru preusmeritev iz drugih poklicev, ali če dijak zaradi izostankov ni opravil praktičnega pouka v rednem roku, mora to nadoknaditi v izrednih rokih, ki jih odobri in zagotovi šola, v dogovoru z obratom Praktičnega izobraževanja.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Praktični pouk je strokovni predmet in je povezan s strokovnoteoretičnimi predmeti v šoli: geologija, stroji in naprave, rudarska merjenja in rudarstvo.

Povezava s strokovnoteoretičnimi predmeti naj bi dijakom že v času šolanja zagotovila, da se teoretična spoznanja ujemajo oziroma potrjujejo v praksi.

Vzporedno s spreminjanjem in posodabljanjem tehnološkega procesa pridobivanja premoga je to povezanost med predmeti potrebno dograjevati in usklajevati. Samo tako bo zagotovljeno, da se bodo dijaki v čim večji meri seznanili in usposobili za opravljanje dela in nalog, ki jih bodo kot rudarski tehniki opravljali v delovnem okolju.