SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RUDARSKA MERJENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

105

53

52

2.

102

51

51

Skupaj

207

104

103

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
1. OSNOVNI POJMI V GEODEZIJI
 • osnovni pojmi o geodeziji
 • merske enote za merjenje kotov
 • merila

Dijak:

 • širi osnovno znanje
 • definira pomen rudarskih merjenj
 • izračunava merila
 • pretvarja enote za merjenje kotov

Dijak:

 • razvija natančnost
 • razširja strokovno usposobljenost
 • razvija zanesljivos

Dijak:

 • izdela določen detajl v merilu
 • računske vaje

2. ELEMENTI ORIENTACIJE

 • osnovni pojmi iz astronomije
 • oblika in velikost zemlje
 • geografska razdelitev zemlje
 • različne koordinatne sisteme
 • osnovni pojmi orientacije na zemeljski površini
 • osnovni koordinatni
 • kotne funkcije

 • razume osnovne pojme iz astronomije
 • definira obliko in velikost zemlje
 • razloži geografsko razdelitev zemlje
 • izračuna kartezične koordinate
 • obvlada osnovne pojme: azimut, smerni kot, lomni in dopolnilni kot, zenitna distanca, deklinacija, inklinacija, meridianska konvergenca
 • izboljša si predstavo o zemeljski orientaciji
 • razvija poklicne sposobnosti
 • razvija natančnost pri izračunu kartezičnih koordinat
 • dojema osnovne pojme iz astronomije in oblike in velikosti zemlje
 • razume pomen elementov orientacije

 • vaja: samostojno določevanje geografskih in kartezičnih koordinat na kartah
 • vaja: koordinatni izračuni
 • vaja: določitev elementov orientacije na globusu
 • grafični prikaz elementov orientacije

3. MERSKE TOČKE IN NAPAKE PRI MERJENJU

 • načini stabilizacije, signalizacije in označevanje merskih točk v jami in na površini
 • vrste točk v jami in na površini
 • napake pri merjenju
 • grobe, sistematske in slučajne pogreške
 • natančnost meritev
 • nariše topografijo
 • izboljša si predstavo o merskih točkah
 • razume razliko stabilizacije točk v jami in na površini
 • definira grobe, sistematske in slučajne pogreške
 • posamezne pogreške primerja med sabo
 • oceni natačnost meritev
 • izračuna srednji pogrešek
 • razvija natančnost pri meritvah v jami in na površini
 • dojema razliko med posameznimi pogreški
 • ovrednoti dobljene rezultate
 • razvija poklicno in strokovno usposobljenost
 • razvija odgovornost za kvaliteto meritev
 • vaja: izračun srednjega pogreška
 • terenske vaje: stabilizacija in signalizacija merskih točk v jami in na površini
 • grafični prikaz stabilizacije in signalizacije merskih točk

4. MERJENJE KOTOV

 • teodolit in glavni sestavni deli, ter pribor za merjenje kotov
 • metode merjenja horizontalnih in vertikalnih kotov
 • praktična izmera kotov
 • rektifikacija teodolita
 • pogreški pri merjenju horizontalnih in vertikalnih kotov
 • enote za merjenje kotov
 • definira horizontalni in vertikalni kot
 • shematsko nariše teodolit
 • izračuna horizontalne in vertikalne kote
 • razume razliko med horizontalnim in vertikalnim kotom
 • razvija sposobnost orientacije v prostoru
 • pridobi rutino pri merjenju kotov
 • izdela poročilo merjenih kotov
 • sodelujejo v skupini
 • razvija potrebo po natančnosti
 • z natančnim merjenjem razvija delovno in poklicno odgovornost
 • merjenje kotov je strokovno zahtevno opravilo
 • z večkratnimi terenskimi vajami utrjujejo zanesljivost
 • razširja strokovno usposobljenost
 • razume način delovanja teodolita
 • dojema pomen merjenja kotov
 • skrbi za odpravo pogreškov
 • vaja: izračun horizontalnih in vertikalnih kotov
 • vaja: rektifikacija teodolita
 • plakat: shematski prikaz teodolita
 • terenske vaje: merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov
 • delo v skupinah
 • vaja: izdelava programa terenskih meritev z računalnikom

5. MERJENJE DOLŽIN

 • natančnost meritev
 • načini merjenja dolžin
 • pogreški pri merjenju z ročnim merskim trakom
 • popravki
 • elektrooptično merjenje dolžin
 • delovanje elektrooptičnih razdaljemerov
 • pogreške pri merjenju z elektrooptičnim razdaljemerom
 • metereološki popravek, adicijsko in multiplikacijsko konstanto
 • redukcije izmerjenih dolžin
 • obnovi osnovne fizikalne lastnosti materialov
 • definira pojem merjenje dolžin
 • izmeri dolžino stranice med dvema točkama
 • izračuna popravke pri merjenju z ročnim merskim trakom in elektrooptičnim razdaljemerom
 • definira pogreške pri merjenju dolžin
 • usposobi se za vse načine merjenja dolžin
 • oceni kvaliteto meritev
 • pridobi rutino pri merjenju dolžin
 • izdela poročilo merjenih dolžin
 • sodeluje v skupini
 • razvija potrebo po natančnosti
 • z natančnim merjenjem razvija delovno in poklicno odgovornost
 • z večkratnimi terenskimi vajami utrjuje zanesljivost
 • razvija strokovno usposobljenost
 • razume način delovanja razdaljemerov
 • dojema pomen merjenja dolžin
 • skrbi za odpravo pogreškov
 • vaja: izračun dolžin z vsemi popravki
 • vaja: izdelava zapisnika terenskih meritev
 • vaja: določitev adicijske in multiplikacijske konstante
 • terenske vaje: merjenje dolžin
 • vaja: izdelava programa terenskih meritev z računalnikom
 • delo v skupinah

6. UREZOVANJE

 • triangulacijska in trilateracijska mreža
 • zunanji urez, notranji urez, ločni presek in Hansenov problem
 • osnovni koordinatni izračun
 • popravke pri merjenju dolžin
 • sinusov in kosinusov izrek
 • razloži razliko med triangulacijsko in trilateracijsko mrežo
 • izračuna zunanji urez, notranji urez ,ločni presek, Hansenov problem
 • pridobi rutino izračuna s pomočjo žepnih kalkulatorjev
 • razvija razumevanje problema
 • uporablja kotne funkcije, sinusov, kosinusov izrek
 • samostojno rešuje nove naloge
 • nauči se reševanja ravninskega problem
 • razvija potrebo po natančnosti
 • razvija strokovno uposobljenost
 • dojema problem reševanja matematičnih problemov
 • vaja: izračun zunanjega ureza
 • vaja: izračun notranjega ureza
 • vaja: izračun ločenga preseka
 • risanje skic, kot osnova reševanja računskih problemov

7. POLIGONOMERIJA

 • vrste poligonov
 • izračun poligona
 • osnovni koordinatni izračun
 • razloži razliko med posameznimi vrstami poligonov
 • obvlada definicije za posamezne poligone
 • izračuna izmerjene poligone in izravna poligon
 • je sposoben izračunati poligon in ga izravnati
 • izdela poročilo o izmerjenih poligonih
 • pridobi rutino za merjenje poligonov
 • razvija potrebo po natančnosti
 • razvija strokovno usposobljenost
 • dojema problem reševanja poligonov
 • razvija zanesljivost merjenja poligonov
 • dojema pomen natančnosti meritev
 • dojema pomen predpisanih normativov
 • vaja: izračun slepega poligona
 • vaja: izračun zaključnega poligona
 • vaja: izračun jamskega poligona
 • vaja: izravnava obojestransko orientiranega in zaključenega poligona
 • risanje skic, kot osnova reševanja računskih problemov
 • terenska vaja: izmera poligona
 • delo v skupini

  2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

8. VIŠINOMERSTVO

 • osnovni pojmi višinomerstva
 • osnovni pojmi niveliranja s sredine in krajišča
 • nivelir
 • niveliranje in rektifikacija nivelirja
 • nivelmanski poligoni
 • tirgonometrično višinomerstvo
 • naklonski trikotnik in promilska lata
 • uporaba naklonskega trikotnika in promilske late
 • ostali načini višinomerstva

Dijak:

 • obvlada osnovne pojme višinomerstva
 • nariše profile niveliranja
 • razume delovanje nivelirjev
 • izračunava nivelmanske poligone
 • obvlada trigonometrično višinomerstvo
 • usposobi se za niveliranje, praktično uporabo promilske late in naklonskega trikotnika
 • oceni napake pri niveliranju in pri trigonometričnem višinomerstvu
 • primerja različne načine določanja višin
 • izdela poročilo merjenih višin
 • sodelujejo v skupini

Dijak: 

 • dojema osnovne pojme višinomerstva
 • razvija občutek za natančnost in doslednost
 • razvija strokovno usposobljenost in zanesljivost
 • razume načine delovanja instrumentov za merjenje višin
 • razvija disciplino in natančnost pri delu
 • dojema pomen delitve dela v skupini
 • razvija znanje za delo z računalnikom
Dijak:
 • vaja: izračun nivelmana
 • vaja: trigonometrično višinomerstvo
 • terenska vaja: merjenje nivelmanskega poligona
 • terenska vaja: trigonometrična izmera višin
 • izdelava programa obeh terenskih vaj
 • delo v skupinah

9. PREBOJI

 • rudarski projekt
 • geometrijski elementi preboja
 • horizontalno in višinsko usmerjanje delovišč
 • vodenja delovišča po smeri in višini s pomočjo laserja
 • obnovitev osnovnih pojmov iz predmeta opisna geometrija
 • obnovitev osnovnega koordinatnega izračuna
 • obnovitev izračuna kotnih funkcij
 • obvlada osnovne rudarskega projekta
 • razvija miselne sposobnosti orientacije v prostoru
 • izračunava prebojne elemente
 • pridobi rutino za izračun prebojnih elementov
 • obvlada praktične naloge za usmerjanje delovišč
 • razume pomen preboja
 • oceni uspešnost preboja
 • razvija občutek za natančnost in doslednost
 • razvija občutek za osebno in poklicno odgovornost
 • razvija strokovno usposobljenost in zanesljivost
 • navaja se na samozaupanje
 • utrjuje samozavest
 • razume pomembnost točnih prebojev
 • navaja se na dosledno izvajanje predpisanih prebojnih elementov
 • vaja: izračun prebojnih elementov
 • vaja: označevanje smeri in višne preboja
 • risanje skic, kot osnova reševanja računskih problemov
 • prikaz usmerjanja delovišč

 

 

10. PRIKLJUČEK JAME NA POVRŠINO

 • načini priključka jame na površino
 • poligon iz površine v jamo
 • centrični in ekscentrični način priključitve iz površine v jamo
 • priključek jame na površino po dveh jaških in izračun poligona
 • žiroskop
 • orientacija z žiroteodolitom
 • mehansko in optično grezenje v jašku
 • elementi orientacije, osnovni koordinatni izračun in urezovanje
 • obvlada različne načine priključka jame na površino
 • izračuna poligon iz površine v jamo
 • razloži različne metode priključevanja jame na površino
 • obvlada uporabo žiroteodolita pri orientaciji jamske proge
 • razume delovanje žiroskopa
 • obvlada različne metode grezenja jaškov
 • razvija občutek za natančnost in doslednost
 • razvija strokovno usposobljenost in zanesljivost
 • razume pomen priključka jame na površino
 • dojema pomembnost vseh metod priključka jame na površino
 • razvija inovativnost
 • vaja: izračun elementov pri priključku jame na površino

11. SNEMANJE DETAJLA, TOPOGRAFSKE IN JAMSKE KARTE

 • snemanja detajlov
 • tahimetrično snemanja terena
 • elektronski tahimeter
 • višinomerstvo
 • terestrično in aero-fotogrametrično snemanje
 • merjenje poligonov
 • topografske karte
 • jamske karte
 • načini povečevanja in razmnoževanja načrtov
 • jamski načrte in profili
 • izračun površin in volumnov
 • izračunavanje površine in volumne
 • obnovitev znanja iz predmeta opisna geometrija
 • obnovitev znanja iz elementov orientacije
 • obvlada metode snemanja terena
 • pridobi rutino za terensko snemanje
 • izdela poročilo o terenskih meritvah
 • izboljša znanje o ostalih metodah snemanja terena (fotogrametrija)
 • nariše in izdela jamski načrt in nariše podolžni profil
 • določa in izračunava površine in prostornine poljubnih teles

 

 

 

 

 

 

 • razvija občutek za natančnost in doslednost
 • razume različne metode snemanja
 • razvija občutek za prostor
 • razvija strokovno usposobljenost in zanesljivost
 • razvija občutek za osebno in poklicno odgovornost
 • vaja: risanje karte in profila
 • terenska vaja: snemanje detajlov
 • vaja: izdelava programa tahimetričnega posnetka

 

 

 

 

 

 

 

12. RUDARSKA ŠKODA

 • osnovni pojmi o rudarski škodi
 • vplivi odkopavanja na površino
 • posledice rudarjenja
 • vrste premikov terena
 • varnostni stebri
 • opazovalne mreže
 • metoda teoretičnega izračuna posedanja
 • obnovitev diferencialnega in integralnega izračuna
 • mehanika hribin
 • obnovitev znanj iz opisne geometrije
 • razume vplive odkopavanja na površino
 • razloži osnovne definicije premikov terena
 • definira način oblikovanja varnostnih stebrov
 • nariše ugrezninske krivulje različnih tipov
 • sposoben je povezati znanje iz rudarstva, rudarskih merjenj in vpliva na okolje
 • izdela projekt različnih opazovalnih mrež
 • določa elemente, ki vplivajo na izračun velikosti posedanja

 

 • razvija ekološko zavest pri sanaciji ugreznjenih površin
 • razvija strokovno usposobljenost
 • razume preoblikovanje površine zaradi rudarjenja
 • vaja: izris grafov ugrezninskih krivulj
 • vaja: izris grafov premikov terena

 

 

 

 

 

13. OSNOVE SATELITSKE GEODEZIJE

 • osnovni pojmi satelitske geodezije
 • sestavni segmenti
 • metoda meritev
 • praktična uporaba GPS sprejemnikov
 • osnovni pojmi iz astronomije
 • primerja različne metode snemanja
 • razume osnovni princip delovanja satelitske geodezije
 • seznani se z različnimi koordinatnimi sistemi in povezavami med njimi

 

 

 

 

 

 • razume osnovni princip delovanja satelitske geodezije
 • vaja: prikaz opreme za izvedbo geodetskih meritev

14. JAMOMERSKA DELA V PREDORIH

 • osnovne tehnike usmerjanja tunela
 • spremljanje deformacij v primarni in sekundarni oblogi tunela
 • zakoličbe na portalih in v tunelu samem
 • spremljanje stabilnosti predukopov in terena nad tunelom

 

 

 • primerja razliko med jamomerskimi deli v rudnikih in deli v predorih
 • razume pomen jamomerskih del v
 • predorih
 • razume osnovne tehnike usmerjanja tunelov
 • razvija strokovno usposobljenost
 • vaja: izračun zakoličbenih elementov za usmerjanje cestnega tunela

15. PREDPISI O MERJENJIH V RUDARSTVU

 • predpisi s področja rudarskih merjenj
 • rudarska kartografija
 • normativi pri merjenju v jami in na površini

 • razume osnovne predpise o rudarskih merjenjih
 • oceni normative o rudarskih merjenjih

 

 

 • dojame pomen predpisov o merjenjih v rudarstvu
 • razume normative v rudarskih merjenjih
 • razvija strokovno usposobljenost

 

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno, vaje.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje
GEOLOGIJA Zgradba zemlje, tektonika
FIZIKA Gravitacija, oblika zemlje
MATEMATIKA Trigonometrične funkcije
TEHNIČNO RISANJE Projektna dokumentacija, risanje in branje načrtov
INFORMATIKA Informacijski sistem
PRAKTIČNI POUK

Praktično izvajanje teoretično pridobljenega znanja