SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

STROJI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

70

35

35

2.

68

51

17

Skupaj

138

86

52

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINA IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

 • planska
 • konstrukcijska
 • tehnološko-operativna

Dijak:

 • razlikuje med posameznimi vrstami dokumentacije
 • pridobi spretnosti pri izdelavi dokumentacije

Dijak:

 • se zaveda pomena natančnega vodenja dokumentacije
 • razvije racionalen odnos do vodenja dokumentacije pri svojem delu

 • Vaje: uporaba računalniške programske opreme za konstruiranje in modeliranje ter pripravo tehnnične dokumentacije.

STANDARDIZACIJA IN TIPIZACIJA

Ponovitev

 • vrste in uporaba standardov
 • SIST, …
 • tipizacija opreme
 • označevanje v skladu s standardi
 • uporablja standarde v vsakodnevni tehniški praksi
 • zave se potrebe po poenotenju opreme in zmanjševanju števila podobnih elementov
 • se zaveda ekonomskih učinkov poenotenja opreme, rezervnih delov in naprav
 • Vaje iz označevanja in standardizacije.

TOLERANCE IN UJEMI

 • tolerančno polje
 • odvisnost površinske obdelave in toleranc
 • kotiranje toleriranih in netoleriranih mer
 • prilegi
 • razume soodvisnost tolerance in prilega
 • primerja odvisnost cene izdelka od zahtevane tolerance
 • razvija natančnost in kritično odgovornost do odstopanj in zahtevane kvalitete obdelave
 • Vaje: prikazovanje lege tolerančnega polja.

PARAMETRIČNO-PROSTORSKO MODELIRANJE

 • zahtevnejše tehnike prostorskega modeliranja
 • načini izdelave tehniške dokumentacije prostorskega modela
 • risanje vezalnih shem
 • s pomočjo osnovnih tehnik prostorskega modeliranja enostavnih modelov izdeluje kompleksnejše modele
 • uporablja enostavne načine generiranja tehniške dokumentacije iz prostorskega modela
 • razvija natančnost in doslednost pri konstruiranju prostorskih modelov
 • razvija samostojno kreativno delo, natančnost, vztrajnost, inovativnost ter strokovnost
 • Vaje: risanje z uporabo programskega programa za prostorsko modeliranje.
 • Vaja: konstruiranje prostorskega modela.

Uporaba in sestavni deli računalnika.

 • spozna področja uporabe in osnovne sestavne dele računalnika

   

Risanje z računalniškim programom.

 • zna izdelati enostavne risbe strojnih elementov v celoti (nariše, kotira, označi stanja površin).

 

 • razvija spretnosti, ki so pogoj za višjo raven kvalitete poklicnega dela.
 • Vaja: risanje s programskim paketom.

Osnove programskega paketa za oblikovanje besedil

 • zna napisati in oblikovati določeno besedilo; pri tem pridobi občutek za primerno obliko dopisov ali drugih pisnih dokumentov

 • Razvija sposobnosti za oblikovanje in estetski videz izdelka.
 • Vaja: delo s paketom za urejanje besedil.

Preglednice in grafi

 • zna oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije in izdelati graf
 
 • Vaja: izdelava preglednice in grafa.

GRADIVA V SPLOŠNI STROJEGRADNJI

 • jeklo in jeklene litine
 • barvne kovine in zlitine
 • guma in plastične mase: termoplast, duroplasti, elastomeri
 • spoznava uporabo različnih materialov
 • se zaveda vpliva različnih snovi na okolje
 • se zaveda pomembnosti ravnanje z odpadki
 • Vaje: izdelava plakatov racionalne rabe in ponovne uporabe različnih materialov za različne namene

Informacije in električni signali

 • pojem informacije
 • analogni in digitalni signali
 • preoblikovanje in prenos električnih signalov
 • razume temeljne principe preoblikovanja informacij v električne signale in njihovo preobrazbo pri prenašanju na prenosni poti od oddajnika do sprejemnika
   

Risanje vezalnih shem električnih in elektronskih sistemov

 • spozna vezalne sheme električnih in elektronskih sistemov

 • razvija sposobnost za reševanje problemov
 • Vaja: risanje vezalne sheme električnega vezja.

Elementi in vezja v elektroniki:

 • razvojne stopnje v elektroniki
 • aktivni in pasivni elektronski elementi
 • vrste elektronskih vezij

 • pozna razvojne stopnje v elektroniki in njen pomen v razvoju tehnike in tehnologije; zna našteti aktivne in pasivne elektronske elemente ter vrste in uporabo elektronskih vezij
 • pridobiva spoznanja o povezanosti življenja in tehnike in o možnostih za poklicno uspešnost

 • Vaji:
  • sestava elektronskega vezja
  • tranzistor kot stikalo

Osnovna analogna in digitalna vezja

 • pozna vlogo in uporabo analognih in digitalnih vezij pri obdelavi signalov

 • razvija moralno-etične kvalitete in motivacijo za samoizobraževanje

 • Vaja: primeri naprav industrijske elektronike.

2. letnik

VSEBINA IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

ENERGETSKI VIRI

 • neobnovljivi in alternativni energetski viri fosilna goriva, energija biomase, geotermalna energija, energija plime in oseke, energija vetra, sončna energija
 • načini izkoriščanja energetskih virov
 • vpliv izkoriščanja energetskih virov na okolje
 • zgorevanje
 • imisija in emisija
 • pozna obstoječe energetske vire in razume uporabo alternativnih virov
 • zna ločiti ekološko prijazne od ekološko manj prijaznih energetskih virov
 • razume vpliv izkoriščanja energetskih virov na okolje
 • razume proces zgorevanja in pomen produktov zgorevanja
 • se zaveda varčevanja z energijo
 • razvija ekološko zavest
 • se zaveda osebne in poklicne odgovornosti

Vaje:

 • ogled videokaset elektrarn z izkoriščanjem alternativnih energetskih virov in razprava

OSNOVE STROJEV

 • zgradba: pogonski, posredniki, delovni
 • vrste strojev: obdelovalni, transport, energetski …
 • razume delovanje osnovnih strojev in njihovo umeščenost v stroki

 • razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov
 • Vaja: delovanje, karakteristike in vzdrževanje pogonskih strojev, posrednikov in delovnih strojev.

ENERGETSKI STROJI:

 • ponovitev vrst turbin (vodne, parne, plinske)
 • motorji z notranjim izgorevanjem - zgradba, sestavni deli in način delovanj
 • prenosniki toplote
 • pozna načine pretvorbe energije
 • pozna pogonske stroje glede na vrsto energije, njihovo povezanost v postrojenja in namen
 • pozna prenosnike toplote in njihovo uporabo
 • zna pojasniti delovanje toplotnega stroja in njegov izkoristek
 • osvoji znanja, ki so potrebna za osebnostni razvoj in nadaljnji študij

ogled elektro-energetskega objekta

vaje: risanje shem ročno in s pomočjo računalnika - vseh vrst turbin shem motorjev z notranjim izgorevanjem ter delovnih diagramov.

ČRPALKE

 • ponovitev vrst črpalk s poudarkom na centrifugalnih in posebnih črpalkah,
 • namen uporabe posameznih vrst črpalk
 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju črpalk
 • načini regulacije delovanja črpalk
 • pozna osnovne sestavne dele črpalk in njihovo delovanje
 • pozna postopek zagona in zaustavitve
 • zna izbrati črpalko glede na potrebe
 • spozna načine regulacije črpalk
 • spozna izbiro črpalk
 • osvaja znanje in razvija: strokovnost, natančnost, odgovornost, varčnost

Vaje:

 • risanje shem ročno in s pomočjo računalnika,
 • računanje kapacitet,
 • risanje shem regulacije črpalk:
  • a - z dušenjem
  • b – s spremembo števila vrtljajev.

KOMPRESORJI

 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju kompresorjev
 • cevovodi stisnjenega zraka in energetske izgube
 • kompresorske postaje
 • pozna pomen stisnjenega zraka v rudarstvu
 • pozna izbiro ustreznega kompresorja
 • spozna regulacijo kompresorjev

osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost
 • natančnost
 • odgovornost
 • skrbnost

Vaje:

 • risanje shem ročno in s pomočjo računalnika,
 • risanje sheme kompresorske postaje,
 • laboratorijske vaje: krmiljenje s pomočjo stisnjenega zraka.

VENTILATORJI IN PUHALA

 • vrste ventilatorjev, zgradba, sestavni deli in način delovanja
 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju
 • pozna vrste ventilatorjev
 • pozna zgradbo ventilatorjev
 • pozna in razume pomembnost ventilatorjev v rudarstvu
 • spozna izbiro ventilatorjev

pridobi znanje in razvija:

 • osebnostno, poklicno in delovno odgovornost
 • zanesljivost
 • pripadnost
 • Vaje: risanje shem ročno in s pomočjo računalnika.

OSNOVE HIDRAVLIKE

 • vloga hidravlike v rudarstvu
 • zgradba hidravličnih naprav, uporaba in vzdrževanje
 • hidravlična podporja - vrste podporja
 • glavni elementi hidravličnih podporij
 • krmilni sistem
 • vzdrževanje in varnostni ukrepi
 • poglobi znanje in razume osnovne zakonitosti pri delovanju hidravličnih strojev in naprav
 • izračun sil pri hidravličnem cilindru
 • pozna posamezne dele hidravličnih podporij in njihov pomen v sodobnem rudarstvu
 • pozna osnovne dele hidravličnih cilindrov in cilindrov v celoti
 • pozna posamezna hidravlična podporja in način funkcioniranja

osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost
 • zanesljivost
 • skrbnost
 • natančnost
 • odgovornost

Vaje:

 • laboratorijske vaje: krmiljenje,
 • izračun vlečne in potisne sile pri hidravličnih cilindrih,
 • risanje shem hidravličnih cilindrov,
 • izračun potisne in vlečne sile hidravličnih cilindrov.

TRANSPORT V RUDARSTVU

 • kontinuirani transport (zgradba, sestavni deli in način delovanja transporterjev)
 • vzdrževanje in varnostni ukrepi pri delovanju
 • diskontinuirani transport (zgradba, sestavni deli in način delovanja)
 • druge vrste transporta (tirni transport – talni in viseči, kamionski,...)
 • značilnosti transporta in varnostni ukrepi
 • naprave v izvažalnih jaških (zgradba, sestavni deli in način delovanja, pogon, varnostna oprema pri izvažalnih napravah)
 • stroji za kontinuirano izdelavo jamskih prog
 • vzdrževanje in remont napredovalnih strojev
 • pridobivalno-nakladalni stroji (sestavni deli strojev, delovanje in varnostni ukrepi)
 • pozna in razume vse vrste transporta
 • primerja med seboj vrste transporta
 • razume pomen rednega vzdrževanja in pravilne uporabe transportnih sredstev
 • zna izračunati kapacitete vseh vrst transporterjev, tako s kontinuiranim kot tudi z diskontinuiranim delovanjem
 • pozna vse izvažalne naprave v izvažalnem jašku in njihovo delovanje kot celote
 • pozna izvažalne posode, izvažalne vrvi, načine pletenja vrvi
 • pozna varnostne preizkuse vrvi

osvaja znanje in razvija:

 • strokovnost
 • natančnost
 • odgovornost pripadnost
 • zanesljivost

Vaja:

 • izračun kapacitet za posamezne transporterje,
 • risanje shem delov transporterja in transporterjev v celoti
 • ročno in s pomočjo računalnika,
 • risanje diagramov hitrosti in obremenitve,
 • risane shem prečnega in vzdolžnega prereza jaška,
 • risanje shem izvažalnih posod, izvažalnih vrvi (ročno in z računalnikom).

POSEBNI STROJI V RUDARSTVU

 • napredovalni stroji nakladalnikov in vrtalnih garnitur (stroji za kontinuirano izdelavo jamskih prog; vzdrževanje in remont napredovalnih strojev)
 • pridobivalno-nakladalni stroji (sestavni deli strojev, delovanje in varnostni ukrepi)
 • pozna napredovalne stroje in stroje za izdelavo jamskih prog z odstreljevanjem, način delovanja in vzdrževanja
 • pozna eno in dvobobenske pridobivalno-nakladalne stroje in delovanje
 • pozna montažo in demontažo ter vzdrževanje pridobivalno nakladalnih strojev

pridobi znanje za praktično varno delo in razvija:

 • strokovnost
 • odgovornost
 • zanesljivost
 

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA ZNANJA

 
Ustno, vaje.
 
 
 

7. POVEZAVA Z DRUGIMI PREDMETI

PREDMET ZNANJE
geologija zgradba zemlje, tektonika, geološka sestava hribin
fizika osnove elektrike in električne enote
kemija kemijske lastnosti snovi
mehanika statika, dinamika in trdnost
informatika uporaba računalnika
rudarstvo izdelava jamskih prog izdelava jaškov, odkopne metode
praktični pouk praktična uporaba teoretično pridobljenega znanja